Nr 48 2012

Signerat

Läkares yrkesroll behöver värnas och uppdateras

En kollega uttryckte det drastiskt som att läkare går mot att bli patientens »personal shopper«. Att huvuduppgiften blir att lotsa och råda patienten genom sjukvårdsutbudet och att hänvisa till andra enheter när vi inte själva kan erbjuda en tjänst. Demografi, teknisk utveckling och individualisering av samhället är faktorer som läkarkåren redan måste kalkylera med inför […](0 kommentar)

Kultur

Operation Opeuropa – för kvalitetssäkring i transnationell musikvård

Det finns långt framskridna planer på att kvalitetssäkra det europeiska operautbudet. Ett pilotprojekt har just avslutats, där Operan i Stockholm jämförts med La Scala i Milano. Systemet ska efter utvärdering implementeras i hela EU. Bakgrunden är ett direktiv från EU-kommissionen 2008 om behovet av en harmonisering av musiklivet i unionen. Direktivet har i september 2012 […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Inte bara varför – utan också varthän

Det är riktigt mörkt nu när väckarklockan ringer, kallt och ruggigt därute. Några tuffa veckor att ta sig igenom fram till jul. I dag börjar Medicinska riksstämman. Den brukar, utöver vetenskap och professionell samverkan, vara förknippad med den första vinterhalkan i Stockholmstrafiken. Hoppas allt ska gå bra de här tre intensiva dagarna. Att det fortfarande […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Lokal kortisoninjektion vid tennisarmbåge är en döbelnsmedicin

… tänk ut en sats, min herre,som gör mig för i morgon sjufalt värre,Men hjälper mig i dag på mina ben!    (Johan Ludvig Runeberg) Dessa rader om von Döbeln och slaget vid Jutas i »Fänrik Ståls sägner« är upphovet till ordet »döbelnsmedicin«, som ibland används för att beteckna en åtgärd som gör kortvarig nytta till […](0 kommentar)

Nya Rön

Ingen effekt av klassrumsbaserad KBT mot depression

Klassrumsbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) var inte effektiv mot depression. Det visar en analys i BMJ. Eftersom det kan vara svårt att identifiera deprimerade ungdomar och att ge vård till dem utan att stigmatisera dem har skolbaserade program föreslagits för att försöka komma åt problemet på gruppnivå. Sådana program inkluderar alla elever i skolan, utan att […](0 kommentar)

Rökning förkortar kvinnors liv med elva år

I Lancet presenteras en studie där man tittat på farorna med rökning för kvinnor. Det rör sig om ett omfattande material: 1,3 miljoner kvinnor från Storbritannien inkluderades i studien under 1996 till 2001. Deltagarna var då mellan 50 och 65 år; medelåldern var 55 år. De fick svara på ett formulär med frågor om bl a […](0 kommentar)

Melatonin hade effekt på ungas insomningssvårigheter

Insomningssvårigheter hos svenska ungdomar har ökat, sannolikt på grund av nutida kvällsvanor. Även om livsstilsförändringar är förstahandsåtgärden kan medikamentell behandling vara indicerad. I Leksands skolor har en dubbelblindad korsstudie (crossover) genomförts rörande effekten av en liten melatonindos, given på eftermiddagen. Studien gjordes under fem veckor och inkluderade 20 ele­ver i åldern 14–19 år med insomningssvårigheter. […](0 kommentar)

Cancerpatienter överskattar terapieffekt

Patienter som genomgår kemoterapi för en allvarlig malignitet tenderar att överskatta effekten av behandling. Det visar en studie i New England Journal of Medicine som gjorts vid Harvarduniversitetet och som bygger på 1 193 patienter, samtliga med metastaserad (stadium IV) kolon- eller lungcancer. Deltagarna behandlades vid ett antal sjukhus i Bostonområdet och intervjuades, i vissa fall […](0 kommentar)

Ingen evidens för val av förband till operationssår

Under en rond uppstår ofta frågan: »Vilket förband ska vi lägga på operationssåret?« Frågan leder ibland till hög­ljudda diskussioner mellan kollegor och personal, och man kan känna sig osäker på vad som är rätt. Men ha tillförsikt – nu finns en översikt som kan stärka osäkra kollegor, eftersom den inte visar någon skillnad mellan olika […](0 kommentar)

Cancer orsakar 170 miljoner förlorade levnadsår

Människor världen över förlorade 170 miljoner levnadsår på grund av cancer under helåret 2008, enligt en fransk studie presenterad i Lancet. Med hjälp av data från ett antal olika cancerregister har forskarna sammanställt situationen i 184 länder världen över. Man har tittat på parametrar som incidens, prevalens, sjukdomsduration och livslängd kopplade till olika malignitetsformer där […](0 kommentar)

Svårt öka barns fysiska aktivitet med formella interventioner

Interventioner som syftar till att öka barns fysiska aktivitet har endast liten effekt på den generella aktiviteten. Det kan förklara varför det är svårt att minska barns övervikt med sådana interventioner, enligt en studie publicerad i BMJ. Trots att fysisk aktivitet är kopplad till BMI hos barn har det varit svårt att påverka övervikt eller […](0 kommentar)

Små studier ger mer dramatiska resultat

I JAMA har en grupp forskare tittat på effekten som noteras i medicinska studier och undersökt om denna kan kopplas till studiernas storlek. Det är onekligen ett mödosamt arbete som författarna lagt ned då de med hjälp av Cochrane-biblioteket identifierat 230 000 medicinska studier inom en mängd olika områden. Man har undersökt om resultatet i studien […](0 kommentar)

Aktuellt

»Årets artikel« 2012

I en enkel ceremoni på Medicinska riksstämmans andra dag fick vinnarna i de sex olika kategorierna i Årets artikel i Läkartidningen 2012 ta emot diplom och blommor av Läkartidningens chefredaktör Jonas Hultkvist. Presentationen skötte Läkartidningens medicinska huvudredaktör Jan Östergren som intervjuade pristagarna på scenen. Efter prisutdelningen bjöds det på mingel i Läkartidningens monter. Medicinsk kommentar: […](0 kommentar)

Väsentliga delar saknas i Öppna jämförelser

Det viktigaste konstaterandet är ändå att Öppna jämförelser under förhållandevis kort tid och med begränsade medel har blivit ett kraftfullt instrument för att driva på utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Det säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys. Vårdanalys uppgift är att granska och analysera vården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. I […](0 kommentar)

»Öppna jämförelser är ett redskap, inte en lösning«

Det säger Lars-Erik Holm. Han är generaldirektör för Socialstyrelsen som tillsammans med SKL ligger bakom »Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet«. Vårdanalys skriver i sin utvärdering att samarbetet ger upphov till både spänningar och en upplevd otydlighet om de båda organisationernas olika roller/intressen. Detta utgör ett hinder för den fortsatta utvecklingen av […](0 kommentar)

»Akutläkarprogrammet är hotat«

Som en följd av läkarbristen på akuten i Lund fick akutläkarna i Lund i mitten av november veta av klinikchefen att alla randningar för ST-läkarna fram till slutet av februari dragits in med omedelbar verkan. Åtgärden innebär visserligen att trycket på läkarna minskar något, men riskerar enligt akutläkarna att på längre sikt förvärra problemen, menar […](0 kommentar)

Läkartidningen ger ut bok om Astrid Lindgren-fallet

Den andra mars 2009 greps en narkosläkare på sin avdelning på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Fyra poliser förde bort henne, anhållen och misstänkt för mord på ett spädbarn. Bakgrunden var ett postmortalt blodprov från flickan som efter rättskemiska analyser visat sig innehålla orimligt hög koncentration av narkosmedlet tiopental. Åklagaren åtalade efter en ovanligt lång […](0 kommentar)

Chefsrollen svag i förhållande till läkarrollen

Avhandlingen, som är författad av psykologen Mia von Knorring, Karolinska institutet, bygger bland annat på intervjuer med landstingsdirektörer och verksamhetschefer. Oavsett om de själv är läkare eller inte verkar chefer inom vården ha svårigheter att leda läkare utifrån det mandat man har som chef. I stället utarbetar man pragmatiska strategier som i det dagliga arbetet […](0 kommentar)

»Dags att se över rekommendationerna«

Andra generationens antipsykotiska läkemedel började användas på 1990-talet, och skiljer sig från första generationen med bland annat en annorlunda biverkningsprofil. Nu finns det tillräckligt underlag för att fastslå att flera av dem också är effektivare än de gamla mot psykotiska symtom vid schizofreni. Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, i en ny rapport […](0 kommentar)

Arbetsmiljöverket granskar akuten i Lund

Läkarföreningens skyddsombud vid akutmottagningen i Lund gjorde i mitten av september en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket om den pressade arbetsmiljön. Sedan dess har man, som regelverket föreskriver, försökt lösa problemen lokalt. Men den dåliga arbetsmiljön, som enligt läkarföreningen bottnar i en kombination av minskad bemanning och vårdplatsbrist, har inte förbättrats. Tvärtom, konstaterar det lokala skyddsombudet i […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Risken för akut åter­inläggning kan förutsägas

Nya data från Stockholms läns landsting visar att en relativt liten del av befolkningen står för en stor del av vårdkonsumtionen och de totala sjukvårdskostnaderna [1]. Exempelvis kan 80 procent av sjukvårdskostnaderna tillskrivas vård av 10 procent av befolkningen. De 1 procent mest resurskrävande patienterna blir inlagda i genomsnitt 4 gånger akut per år, och […](0 kommentar)

Akut hjärtsvikt på akuten

Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till andnöd bland patienter som söker akut, och hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till att personer över 65 år läggs in på sjukhus [1]. Den europeiska kardiologföreningen ESC (European Society of Cardiology) har definierat hjärtsvikt som ett syndrom [2], som omfattar såväl typiska symtom och kliniska tecken som […](0 kommentar)

Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare

I Arbetsmiljöverkets och SCB:s studier har läkare identifierats som en yrkesgrupp med arbetsmiljöproblem [1, 2]. I Arbetsmiljöverkets rapport om negativ stress i arbetet var läkare en av de yrkesgrupper där det var vanligast med arbete under hög anspänning [2]. I samma riktning pekar även andra svenska och internationella studier [3-6] liksom en nyligen publicerad studie […](0 kommentar)

Oklar krampsjukdom kan vara Hashimoto-­encefalopati

Hashimoto-encefalopati är en ovanlig och behandlingsbar sjukdom, som är viktig att uppmärksamma. Det första fallet beskrevs 1966 [1]; sedan dess har ytterligare ett hundratal fall beskrivits hos både vuxna och barn, och majoriteten av de insjuknade är kvinnor. Hashimoto-encefalopati innefattar ett brett spektrum av neurologiska och psykiatriska symtom såsom fluktuerande pareser, snabbt utvecklad demens, krampanfall […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Tromboembolism vid fertilitetsbehandling

En kvinna i 30-årsåldern med svår endometrios påbörjade hormonstimulering inför in ­vitro-fertilisering (IVF). Behandlingen inleddes med nässprej (sannolikt med GnRH-agonist) under några veckor. Därefter fick hon åtta dagliga injektioner med follitropin beta (Puregon). Dagen efter den sista injektionen insjuknade hon i manifest partiell mediainfarkt, sannolikt på basen av en vänstersidig karotisdissektion. En vecka senare diagnostiserades […](0 kommentar)

Debatt och brev

Mer tyckande än vetenskap för patienter med typ 1-diabetes

Enligt körkortslagen kan ett körkort helt eller delvis återkallas om innehavaren på grund av till exempel sjukdom från trafiksäkerhetssynpunkt inte bör ha körkort. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) innebär att personer med typ 1-diabetes inte får inneha körkort med behörighet C (lastbil) eller CE (lastbil och tungt släp), och att behörigheten ska återkallas […](0 kommentar)

Reglerna styrs av EG-direktiv

Beträffande insulinbehandling och körkort med högre behörigheter (körkortsgrupp II–III), det vill säga tung lastbil med och utan släp (C, CE), buss med och utan släp (D, DE) och taxiförarlegitimation, är det mycket riktigt så att innehav är möjligt endast vid diabetes typ 2. Regeln tillkom i den ändring av föreskrifterna som gjordes 2010 (TSFS 2010:125) […](0 kommentar)

Myndigheten kan bara förtydliga och precisera

En myndighet kan inte ändra – utan bara förtydliga och precisera – vad riksdagen har beslutat. Det är en viktig del i vår demokrati. Myndigheters föreskrifter får därför inte tillämpas om de går längre än vad lagen medger. Av körkortslagen framgår att tillstånd att inneha körkort förutsätter att de medicinska krav är uppfyllda som är […](0 kommentar)

Epidemi av gula febern hotar flyktinglägren i västra Sudan

Den ofta dödliga, mygg­överförda virusinfektionen gula febern har brutit ut inom flera olika områden i Darfurregionen i västra Sudan [1]. Regionen är alltsedan år 2003 svårt drabbad av en väpnad konflikt där bortåt 300 000 människor har dödats och flera miljoner människor tvingats fly från sina hem [2-3]. I detta torrområde finns nu ca 3 miljoner […](0 kommentar)

Skärp kvalitetskraven på Apotekens självtest

Apoteken gör ett stort nummer av de många och enkla självtest som i dag finns på marknaden (DN 9/11). Borrelia, blodtryck, laktosintolerans, klamydia, glutenintolerans och vinterkräksjuka är bara några exempel på allt som i dag går att testa enkelt och bekvämt hemma i soffan. Självtest kan enkelt inhandlas i mataffären, på apoteket eller på Internet. […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Notiser

Friande dom om dataintrång fast

Vid de inloggningar som prövades ansåg rätten att läkaren som konsult hade varit delaktig i vården av patienten, varför det inte var fråga om dataintrång.(0 kommentar)

Subutex dras in

Läkemedelsföretaget Reckitt Benckiser slutar i januari 2013 att distribuera läkemedlet Subutex i Sverige. Läkemedlet används vid opiatberoende. »Missbruksproblemen har visat sig ännu större än vi tidigare trott«, säger Claes Nordenson, produktchef på Reckitt Benckiser, till Sveriges television, som rapporterat om missbruk av läkemedlet. Ett flertal generika med samma verksamma substans (buprenorfin) finns kvar på marknaden. […](0 kommentar)

LT debatt

»TWAR« – epidemin som inte finns

Chlamydia pneumoniae (Cpn) är en periodvis vanligt förekommande bakterie som ger upphov till långdragna och i enstaka fall kvardröjande luftvägsinfektioner. Bakterien har alltid funnits men kunde först 1985 knytas till en infektionssjukdom dominerad av luftvägsbesvär. Den fick initialt arbetsnamnet TWAR, ett namn som sedan dess i populärpress blivit synonymt med Chlamydia pneumoniae-infektion. Chlamydier är små, […](0 kommentar)

En fråga om livslångt lärande

Anne Brynolf tar i sin reflexion (45/2012, sidan 1995) upp frågan »Hur gick det för patienten?« och anser det vara av »stort professionellt intresse« att i efterhand ta del av journalhandlingar hos patienter som korsat ens väg. Detta synes mig självklart. Vi är i gott sällskap. När min gamle chef, professor Jan Waldenström, blev redaktör […](0 kommentar)