Nr 51 2012

Signerat

Hälsokonton bör skiljas från journalsystem

Digitala hälsotjänster kommer stort och är ett spännande område. Socialdepartementet har avsatt 40 miljoner för 2013, därefter 100 miljoner årligen för utveckling av hälsokonton. Enligt planerna ska tjänsterna lanseras redan 2014. Patientmaktsutredningens promemoria »Patientens tillgång till sin journal via nätet«, som överlämnades till regeringen i somras, omfattar de juridiska förutsättningarna för att patienten på ett […](0 kommentar)

Kultur

Morfars julsenap från 1942 smakar ljuvligt än i dag

Jultider är också senapstider. I slott och koja runtom i Sverige mixas det och kokas julsenap enligt mer eller mindre beprövade recept – de flesta strängt hemliga. Även senapskokarna själva brukar vilja hålla sig i bakgrunden och låta smaken av sin gulbruna smet tala för sig själv. Inför årets julhelg kan dock Läkartidningen avslöja bakgrunden […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Nya vägar i medie­landskapet

Snön som vräker ner, istappar som Damoklessvärd över istrottoarer där vi tassar fram och letar granar och pynt för att pryda våra grottor där vi snart ska värma oss med brasa, snaps och Kalle Anka i storbildsformat. »Same procedure as every year, James«; det är alltså dags även för mig att med lätt darr på […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Sjukhusvården kan sätta fart på FaR – fler behöver recept

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder från 2011 anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda otillräckligt aktiva patienter strukturerade råd om fysisk aktivitet med planerad uppföljning. Den metod som framhålls som högst prioriterad är närmast identisk med metoden fysisk aktivitet på recept, FaR. Glädjande är då att FaR kontinuerligt vinner insteg runtom i landet, vilket […](0 kommentar)

Nya Rön

Fästingburen viral hemorragisk feber via flyttfåglar

Krim–Kongo hemorragisk feber (CCHF) är en virussjukdom som sprids huvudsakligen av Hyalomma-fästingar i tropiska och subtropiska delar av Afrika, Asien och sydöstra Europa. Det är framför allt mindre däggdjur som är reservoar för viruset. Människor kan smittas via fästingbett eller kontakt med smittade djur. Influensaliknande symtom uppträder oftast först och kan utvecklas till blödarfeber, med […](0 kommentar)

Kreativitet och psykisk sjukdom har samband

Varför är det så att alla som blivit framstående inom filosofi, politik, poesi eller konst är melankoliker, några av dem i en sådan utsträckning att de lider av sjukdomar orsakade av den svarta gallan? Det frågar sig Ari­stoteles i »Problemata XXX«. Shake­speare konstaterar senare i »En midsommarnattsdröm«: »The lunatic, the lover, and the poet, are […](0 kommentar)

Gen påverkar ASA:s cancerskyddande effekt

Flera studier, däribland ett större material publicerat i JAMA 2009, har indikerat att acetylsalicylsyra skulle kunna ha en skyddande effekt mot koloncancer. I New England Journal of Medicine presenteras en undersökning i vilken man tittat på 974 patienter med kolorektalcancer från två prospektiva kohorter. Författarna har analyserat mutationer i genen PIK3CA (fosfatidylinositol-4,5- bisfosfonat-3-kinas, katalytisk subenhet […](0 kommentar)

Mer om stärkelselösning och njurskador

Hydroxietylstärkelse (HES) är en typ av infusionsvätska för expansion av plasmavolymen som sedan 20 år dominerat kolloidmarknaden. Redan 2001 kom dock en studie som visade att patienter med sepsis i högre grad fick förhöjt serumkreatinin om de erhållit HES med molekylvikten 200 kDa än patienter som givits gelatinlösning [Lancet. 2001;357:911-6]. I den senare VISEP-studien befanns […](0 kommentar)

Melatonin hade ingen effekt på sömnstörningar hos barn med neuropsykiatriska funktionshinder

Melatonin är inte effektivt för att förbättra sömnen hos barn med neuropsykiatriska funktionshinder, visar en klinisk studie i BMJ. Melatonin kan skifta faserna i sömncykeln, och på flera håll internationellt rekommenderas det som sömnmedel till barn med autism­spek­t­rum­störning, då dessa barn i snitt sover sämre än barn utan sådan diagnos. Man har dock efterlyst ytterligare […](0 kommentar)

Föräldrar underskattar ofta sina barns övervikt

Att föräldrar ofta underskattar sina barns vikt framkommer i en studie som publicerats i Pediatric Obesity. Studien bedrevs i åtta europeiska länder och omfattade 16 220 barn i åldrarna 2–9 år och deras föräldrar. Samtliga barn i studien vägdes och mättes, och föräldrarna fick besvara tre frågor angående hur de uppfattade sitt barns viktstatus och hälsa […](0 kommentar)

Fas 3-data om nytt preparat mot MS

I New England Journal of Medicine presenteras två studier kring ett nytt preparat mot multipel skleros (MS). Preparatet tas oralt och kallas BG-12 (dimetylfumarat). Båda studierna är fas 3-undersökningar och omfattar patienter med skovvis förlöpande MS, som är den vanligaste formen av sjukdomen. I den ena studien jämfördes preparatet med placebo vad gäller att förebygga […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Fysisk aktivitet på recept – en underutnyttjad resurs

Vuxna bör vara fysiskt aktiva med minst måttlig intensitet i sammanlagt minst 150 minuter i veckan för att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död och bevara eller förbättra fysisk kapacitet, enligt de nya rekommendationerna från Yrkesförening för fysisk aktivitet (YFA) och Svenska Läkaresällskapet . Ungefär hälften av den vuxna befolkningen når […](0 kommentar)

Starka känslor behöver inte vara hinder för autonomt beslut

Organdonation med levande givare får förekomma bara om givaren gett sitt informerade samtycke. Detta nödvändiga (men inte tillräckliga) kriterium bygger på en etiskt grundad övertygelse. Beslutet att donera ska vara fattat utifrån tillräcklig och adekvat information om donationens innebörd och konsekvenser för individen, vara frivilligt och inte bero på tvång eller andra s k otillbörliga influenser. […](0 kommentar)

Högt Hb-värde, inte alltid polycythaemia vera

Högt hemoglobinvärde (Hb-värde) är vanligt och föranleder ofta utredningar, där risk för tromboembolisk komplikation och huruvuda patienten har polycythaemia vera är centrala frågor. Många tillstånd förutom polycythaemia vera medför högt Hb-värde [1-3], varför man ofta tvekar om hur och var patienten ska utredas. Här ger vi förslag till utredning, såväl den initiala inom primärvården som […](0 kommentar)

Ihållande klåda orsakades av tropiskt löpkvalster

En resenär som besökt naturområden i Brasilien hörde efter hemresan av sig med ett brev med bifogade bilder och den preliminära diagnosen »chiggers«. Detta tydde på en trolig infestation med löpkvalster eller någon annan ektoparasit. Eftersom vi inte kände till något fall av denna åkomma hos en hemvändande tropikresenär undersöktes han. I fallbeskrivningen föreslår vi […](0 kommentar)

Medicinens ABC

Främmande kropp i luftvägarna

Att ställas inför en patient som har en främmande kropp i luftvägarna innebär en stor utmaning. Tillståndet är poten­tiellt livshotande, och lungkomplikationer kan uppstå om det inte diagnostiseras och behandlas i tid. Denna artikel baseras på en litteratursökning i PubMed och våra egna erfarenheter, och vi ger förslag på handläggning hos barn respektive vuxna. Antalet […](0 kommentar)

LT debatt

Hur många kroppsdelar ska få offras?

Nyårsnatten 2012. Strax efter midnatt på årets första dag fick vi i egenskap av primär- och bakjourer på ortopeden respektive plastikkirurgen ta hand om en 13-årig pojke som fått sitt vänstra ben skadat av en nyårsraket. Ingen av oss kunde i vår vildaste fantasi ana vilket krigsliknade scenario som väntade (Figur 1). Raketen hade avlossats […](0 kommentar)

Upprop för medicinsk/humanitär hjälp till Syrien

Att vara läkare innebär ett stort ansvar. Läkaren har olika roller både i fred och i krig. Vår största uppgift är att hjälpa människor som är i behov av sjukvård. Kriget i Syrien har krävt mer än 44 000 människors liv, många av dem kvinnor och barn. Fruktansvärda bilder och videoklipp strömmar dagligen in via […](0 kommentar)

Debatt och brev

Att fastna i fantasins »Quicksand«

Råstam har gjort ett noggrant arbete [1]. Inom ett område är han dock inte så välinformerad. Det gäller de kortfattade och något svepande omdömen han gör om objektrelationsteorin, som han menar var den teori som styrde den psykoterapi som Quick genomgick. Den som har någon erfarenhet av att arbeta som psykodynamisk terapeut läser skildringen med […](0 kommentar)

Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård

Läkemedelsverket har i samarbete med Smittskyddsinstitutet tagit fram en uppdaterad nationell behandlingsrekommendation för ­faryngotonsillit i öppenvård. Det skedde i samband med ett expertmöte i september 2012. Den tidigare rekommendationen var från 2001, och det bedömdes angeläget att gå igen­om nyare dokumentation för att ge tydligare rekommendationer för när antibiotika ska ges och när man kan […](0 kommentar)

»Whistleblowers« inom facket och rätten till insyn

Karolinskas läkarförening, som är en sektion av Stockholms läkarförening, har agerat »whistleblower« inom den egna organisationen. Detta har kraftfullt tryckts tillbaka, och fokus har gått från att lösa sakfrågan till att upparbeta en eskalerande konflikt. Sedan våren 2012 har en konflikt utlösts av att fullmäktigedelegater och Sektion Karolinska ställt frågor för att försöka få insyn […](0 kommentar)

Vi har tillsatt en oberoende granskare

Ekonomin i Stockholms läkarförening sköts med hjälp av anställd ekonomipersonal och presenteras fortlöpande för styrelsen och granskas av auktoriserad revisor och av förtroendevalda revisorer. Den ekonomiska förvaltningsberättelsen godkänns av styrelsen. Föreningens fullmäktigemöte tar därefter ställning till ansvarsfrihet efter rekommendation från revisorerna. Allt detta har skett i enlighet med våra stadgar. Sektion Karolinskas frågor om föreningens […](0 kommentar)

Om svamp och smak

När jag gjorde lumpen vid Arméns musikpluton ägde en gigantisk och taktfast kick-off rum inuti mina välputsade kängor. Det var inflyttningsfest för en kontingent organismer som följt mig nu i snart ett kvarts sekel: mina nagelsvampar. Ett halvhjärtat försök att bota åkomman med lokalbehandling i mitten på 1990-talet gav ingen bestående effekt, och jag har […](0 kommentar)

Recension

Säkerhetskultur för sjukvården

Bristande patientsäkerhet har alltmer kommit i fokus under senare år. Till detta bidrar bland annat Socialstyrelsens studie som visade att antalet skador som skulle kunna undvikas (vårdskador) är stort, den nya patientsäkerhetslagen samt de statliga stimulansmedel som satsats för att öka patientsäkerheten. »Säker vård« är den första heltäckande läroboken i ämnet på svenska. Boken består […](0 kommentar)

Baskunskaper för säkrare vård

Redaktörerna har i denna bok samlat texter från 14 författare, alla med stor egen erfarenhet av förbättringsarbete. Resultatet har blivit bra. Bokens målgrupp, studenter på grundläggande nivå inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna, har här en värdefull källa till kunskap om varför förbättringsarbete i sjukvården måste ske, och hur detta arbete kan och bör ske. Boken är […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Aktuellt

Föråldrade regler får kritik

När Ida Söderqvist i november förra året började sin AT-tjänst på en akutmottagning i Stockholm visste både hon och hennes arbetsgivare att hon var gravid. För sjukhuset var det inga problem, men för Ida Söderqvist var det tuffare. Förs­ta nattjoursveckan fick hon sammandragningar som gjorde det svårt att jobba. – Då var jag i tjugonde […](0 kommentar)

Karolinskas ledamöter lämnar styrelsen för Stockholms läkarförening

Solbritt Lonne Rahm och Maria Källberg, ordförande respektive vice ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, deltar sedan en tid inte i Stockholms läkarförenings, styrelsemöten. Orsaken är hur de ska ha behandlats av övriga styrelsen efter att de kritiserade den, som de anser, dåliga insynen i föreningens ekonomi. Det började enligt Solbritt Lonne Rahm i våras då […](0 kommentar)

Thomas Flodin: »Man måste finna sig i att majoriteten har en annan uppfattning«

Thomas Flodin vill inte spekulera i orsakerna till att Marta Christensson inte har förtroende för honom, utan säger bara att det är tråkigt att hon lämnat styrelsearbetet. – Jag har uppskattat henne oerhört mycket som en del av vårt presidium. Han tillbakavisar samtidigt att de ledamöter från Karolinskas sektion som ifrågasatt styrelsens arbetssätt skulle ha […](0 kommentar)

Brott mot arbetstidslagen – läkarförening anmäler arbetsgivare

– Vi gör den här anmälan eftersom arbetsgivaren meddelade att man inte är intresserad av att lösa problemet. Det säger Bo-Göran Wiman, ordförande i Ångermanlands läkarförening. Enligt läkarföreningen har den lagstiftade tillåtna övertiden på 200 timmar överskridits med sammanlagt 4 221 timmar vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå under åren 2010 och 2011. Bo-Göran Wiman […](0 kommentar)

EMA vill göra data från kliniska prövningar offentliga

Testresultat från kliniska studier ska bli fritt tillgängliga efter att en ansökan om godkännande av ett läkemedel inom EU slutförts. EU:s läkemedelsmyndighet EMA arbetar med att ta fram en ny policy som planeras träda i kraft i början av 2014. Syftet är att underlätta för oberoende utvärdering av den evidens som legat till grund för […](0 kommentar)

Patienterna vill prata levnadsvanor

Enligt Socialstyrelsen ligger ohälsosamma levnadsvanor bakom en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. I Socialstyrelsens »Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder« som kom förra året rekommenderas att hälso- och sjukvården erbjuder rådgivning eller samtal för att stödja patienter att ändra sina levnadsvanor. Nu har Socialstyrelsen jämfört hälso- och sjukvårdens hälsoinriktade arbete utifrån indikatorerna från bland […](0 kommentar)

Generisk förskrivning: Lång men utstakad väg

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utrett de nödvändiga förutsättningarna för att införa frivillig generisk förskrivning (se LT nr 41/2012). I rapporten från Läkemedelsverket har emellertid det där med frivillig fallit bort längs vägen, enligt vad Läkartidningen erfar i första hand eftersom begreppsförvirring rått. Läkemedelsverket menar att det ändå är fråga om frivillig generisk förskrivning eftersom […](0 kommentar)

Vårdrelaterade infektioner i repris

Sedan våren 2008 mäter Sveriges Kommuner och landsting (SKL) en dag varje halvår antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) hos patienter som ligger inne på svenska sjukhus. Data från höstens mätning, som nu har offentliggjorts, visar att 9 procent av patienterna hade en VRI. Nivån har legat på strax under eller över 9 procent i alla mätningar […](0 kommentar)

935 allmänläkare saknas på vårdcentralerna

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Sveriges läkarförbund att de är positiva till att Sveriges Kommuner och landsting nu tar upp behovet av fler allmänläkare och psykiatrer, och fortsätter: »Att uppgifter inom ett så vitalt samhällsområde som läkarförsörjningen i primärvården saknats trots att problemens omfattning varit så tydliga är under all kritik.« Läkarförbundet startade […](0 kommentar)

SPUR tillbaka till Läkarförbundet

– Vi tycker att det är angeläget att samla verksamheterna under professionens kunskap och inflytande i frågorna. Det säger Håkan Wittgren, vd i Sveriges läkarförbund. I augusti beslutade regeringen att administrationen av SK-kurser skulle flyttas från IPULS (Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige AB) till Socialstyrelsen, se LT nr 36/2012. Därmed försvann de […](0 kommentar)

Hälften så många stafettläkare 2014

Redan förra året beslutade Sveriges Kommuner och landsting (SKL) på sin kongress att man skulle minska beroendet av bemanningsföretag i vården, och i en artikel i Läkartidningen nr 37/2012 berättade Agneta Jöhnk, chef för SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik, att en åtgärdsplan var på gång. I dag, fredagen den 7 december, presenterade SKL sin strategi för […](0 kommentar)

Socialstyrelsen förtydligar om artroskopi

»24 000 operationer i onödan«. Rubriker som denna återfanns i många tidningar efter att Socialstyrelsen och SKL offentliggjort årets upplaga av Öppna jämförelser i slutet av november. Även Läkartidningen skrev att tiotusentals patienter får en behandling som enligt Socialstyrelsen saknar effekt (se LT nr 49–50/2012). Källan till det var Socialstyrelsens pressmeddelande, som fastslår att artroskopi […](0 kommentar)

Miljon i vite för trängsel mellan sängarna

Redan i september 2011 förbjöds Helsingborgs lasarett vid vite av 1 000 000 kronor att placera patientsängarna på annat sätt än så att det på båda långsidorna finns ett utrymme om minst 0,8 meter som är fritt från väggar eller fasta/otympliga föremål. Undantag skulle kunna göras om patientens tillstånd krävde det eller vid hastigt påkomna […](0 kommentar)

Endast på webben

Karolinskas sektion vill att förmånerna i StLF granskas

Vid sitt årsmöte den 6 december beslutade Karolinska Universitetssjukhusets Läkarförening att styrelsen ska »vidta alla lagligen tillgängliga åtgärder för att försäkra sig om att inga ekonomiska eller juridiska oegentligheter rörande Stockholms läkarförenings ekonomiska hantering, i synnerhet arvoden och förmåner för dess styrelsemedlemmar, förekommit under de senaste 15 åren«. Med anledning av konflikten med StLF hade […](0 kommentar)