Nr 01 2013

Signerat

Några visioner inför 2013

Det är trendigt och »positivt« att ha visioner. Med en nollvision signaleras en strävan mot det perfekta. Den som är full av visioner ter sig energisk och orädd. Allra bäst är att säga sig söka en gemensam vision. Det indikerar demokratiskt ledarskap och beslutsamhet. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder vision syn, uppenbarelse eller framtidssyn. En […](0 kommentar)

Kultur

Forskare, excellens, akademisk högfärd …

När min dotter, Vera, gick i fjärde klass hade hon tenta i geografi. Eleverna hade fått en blank karta över Asien och skulle sedan pricka in så många namn på floder, länder och städer de kunde. Vera prickade in flest namn och muttrade för sig själv: »Där hade jag tur för min pappa säger att […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

»Arga doktorn« skrämmer mig

SVT:s nya satsning heter »Arga doktorn«. Tanken är att patienter som har hamnat snett i vården ska kunna få hjälp av programmets läkare. Patientrekrytering sker via ett webbformulär där man kort får beskriva sitt fall och vem som är närmast ansvarig i vården. Redan nu är jag dock orolig att den »Arga doktorn« kommer att […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Mycket tid framför skärm splittrar barns liv

Barn tillbringar allt mer av sin tid framför en skärm: tv och dvd, dator, surfplatta, smarttelefon, dataspel och så vidare. I USA har många tv såväl i vardagsrummet och i köket som i barnets sovrum [1]. Också i Sverige blir det allt vanligare med flera tv-apparater i hemmen. Skolbarn i USA tillbringar genomsnittligt ca 6 […](0 kommentar)

Nya Rön

Inte nödvändigt med fasta före lipidprovtagning

Längden på fastan före lipidprovtagning resulterade inte i någon större variation i nivåerna av lipider, vilket innebär att fasta inför sådan provtagning kan vara överflödig, enligt en studie publicerad i Archives of Internal Medicine. Traditionellt sett ska patienter fasta i minst åtta timmar före provtagning för lipidnivåer. Syftet med detta var att minska variationerna i […](0 kommentar)

Debatt och brev

Utvärdering av rehabiliteringsgarantin kräver bättre vetenskapligt underlag

Rehabiliteringsgarantin infördes 2008 för att minska och förebygga sjukskrivningar för lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa och för icke specifika rygg- och nackbesvär. För de senare innebär garantin en satsning på multimodal rehabilitering (MMR), som är en effektiv behandling av långvarig smärta och ökar arbetsåtergång och minskar sjukskrivning [1-6]. MMR erbjöds tidigare endast till patienter remitterade […](0 kommentar)

Vårdvalet tränger undan vårdtunga grupper

Sveriges Kommuner och landsting publicerade i höstas rapporten »Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, ersättningssystem och kostnadsansvar« [1]. I Stockholm utgör den fasta ersättningen per listad individ ungefär 40 procent av den totala ersättningen för vårdenheter. I Uppsala och Kalmar är siffran 70 procent och i övriga landsting minst 80 procent. 13 landsting (inklusive Stockholm) […](0 kommentar)

Forskar-AT och forskar-ST avgörande för framtida forskning

Läkares minskande forskningsintresse har ägnats stor uppmärksamhet under de senaste åren. På 30 år har andelen disputerade läkare sjunkit från 25–30 till 15 procent, och endast 9 procent av landets disputerade läkare är under 40 år [1]. Att färre läkare disputerar, och att de gör det vid allt högre ålder, hotar Sveriges position inom klinisk […](0 kommentar)

LT debatt

Konflikt mellan medicinska krav och ekonomi även i offentlig vård

I Sverige har det under senare tid förts en ­debatt om vårdföretag som drivs av s k riskkapitalister och vad detta innebär för vårdkvaliteten. I en artikel i Pain Medicine diskuterar Allen Lebovits de etiska konflikter man ställs inför som smärtläkare i en verksamhet som blir alltmer ekonomiskt styrd, oberoende av om man arbetar som ensam […](0 kommentar)

Patientdatalagen – ett hot mot ST-läkares kompetensutveckling?

Patientdatalagen [1] och sekretess­lagen [2] har stiftats för att skydda patienten och öka dennes integritet. Detta är ytterst viktigt. Vi vill inledningsvis poängtera att även vi anser att alla överträdelser mot tystnadsplikten, liksom otillbörlig åtkomst av journaluppgifter, är allvarliga företeelser som aldrig ska accepteras. Vi vill belysa patientjournalens mångskiftande betydelse även som läromedel i blivande […](0 kommentar)

Endast på webben

Millenniemålen för hälsa

Läs mer om Millenniemålen FN:s hälsomål svåra att nå Dödligheten minskar men fortfarande dör 7 miljoner barn varje år Både mor och barn ska överleva graviditeten Globala utmaningar för HIV,malaria och tuberkulos Läs även en intervju med Hans Rosling »Jag håller inte på med opinion – jag sysslar med fakta«(0 kommentar)

Hårdare krav på välfärdsleverantörer utreds

Bakgrunden till beslutet att utreda hårdare krav på företag inom välfärdssektorn är enligt regeringen den debatt som förts om »bristande kvalitet i såväl offentligt som privat drivna äldreboenden« och om »riskkapitalbolag som använt sig av interna lån inom koncernen för att minska skatten«. Regeringen har nu kommit fram till att det kan behövas ytterligare instrument […](0 kommentar)

Aktuellt

Fler tecken på att kömiljarden lett till undanträngning

Granskningen visar att återbesöken mellan 2008 och 2011 har ökat långsammare än nybesöken (4,7 respektive 12,1 procent), och återbesöken per patient minskat med 6,5 procent. Effekten är ännu tydligare när man tittar på ett antal utvalda kronikergrupper (astma, artriter, diabetes, MS, epilepsi och KOL). Här har antalet nybesök ökat med 15 procent medan återbesöken i […](0 kommentar)

»Jag håller inte på med opinion – jag sysslar med fakta«

KI-professorn i internationell hälsa Hans Rosling har under senare år hyllats av tungviktare som Bill Gates och USA:s före detta vice president Al Gore. Priser och utmärkelser har duggat tätt. Tidskriften Time listade honom nyligen som en av världens 100 mest inflytelserika människor. Hyllningarna kommer inte bara från akademiskt och politiskt håll. Hans filmade föreläsningar […](0 kommentar)

Psykiater dömd för patients mord

– Man behövde en ansvarig, och hon har fått rollen som syndabock, säger Olivier Labouret, ordförande i psykiaterfacket USB. Den dramatiska händelsen inträffade för snart nio år sedan. En av doktor Danièle Canarellis manliga patienter hade av andra psykiatrer fått diagnosen schizofreni med paranoida inslag. Men hon ansåg att det var svårt att klart uttala […](0 kommentar)

Unga läkare väntas få helt avgiftsbestämd tjänstepension

Uppgörelsen innebär att man är överens om några saker. Målet med förhandlingarna är att parterna ska komma fram till ett helt avgiftsbaserat tjänstepensionsavtal, och det ska gälla för arbetstagare födda 1986 och senare. Målet är att ett nytt avtal ska träda i kraft den 1 januari 2014. Uppgörelsen som slöts den 28 december innebär också […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Tack, alla referenter!

(0 kommentar)

Globala ­utmaningar för HIV, malaria och tuberkulos

Millenniemål 6 (MDG 6) fokuserar på HIV, malaria och tuberkulos. Målet att bromsa och vända spridningen av HIV har nåtts i många länder. Minskningen i malariaincidens och mortalitet har skett tack vare utdelning av myggnät och effektivare mediciner, men är trots det otillräcklig i högendemiska länder. För tuberkulos nåddes målet, en global sänkning av både […](0 kommentar)

Både mor och barn ska överleva graviditeten

Ett av de mest citerade uttalandena med relevans för millenniemål 5 är den egyptiske gynekologiprofessorn Mahmoud Fathallas klassiska ord från 1997: »Kvinnor dör inte på grund av sjukdomar som vi inte kan ­behandla. De dör för att samhället ännu inte bestämt att deras liv är värda att räddas.« ­Mahmoud Fathalla slog även fast att mödradödligheten […](0 kommentar)

Dödligheten minskar, men fortfarande dör 7 miljoner barn varje år

Millenniemål 4 lyder: »Barnadödligheten under de fem första levnadsåren ska minska med två tredjedelar till 2015 jämfört med år 1990«. Det finns tre indikatorer (Fakta 1). De två första beskriver barnadödlighet. Hur många barn av tusen levande födda som dör före sin första födelsedag respektive före sin femte födelsedag. Den tredje fokuserar på hur täckningsgraden […](0 kommentar)

FN:s hälsomål svåra att nå

Bara tre år återstår till dess att millenniemålen för global utveckling ska vara uppfyllda. Millenniemålen diskuteras ofta i bistånds- och utrikespolitiska sammanhang, men i den svenska medicinska debatten har det varit ganska tyst trots att de spelar en viktig roll för hälsoutvecklingen i stora delar av världen. Vi kommer därför i denna och tre följande […](0 kommentar)

Varför vissa återfaller i alkoholberoende

I den här artikeln sammanfattar vi andra forskares fynd och våra egna studier rörande genen för dopamin D2-receptorn (DRD2) och psykologiska funktioner i relation till återfall i alkoholberoende. Det är väl känt att alkoholism är associerad med för tidig död, framför allt bland män [1] och äldre personer [1-3]. I dagsläget finns begränsad kunskap om […](0 kommentar)

Recension

Lots mot säkrare psykiatrisk diagnostik

Psykiatriska symtom låter sig inte alltid beskrivas i välavgränsade kategorier, och de diagnostiska systemen ger ofta en förenklad bild vilket innebär otillräcklig information för adekvat bedömning och behandlingsplanering. Detta är temat för boken »Komplexa fall inom psykiatrin«, skriven av det äkta paret Eleonor och Göran Rydén, båda psykiatrer. Boken är välbehövlig eftersom den avspeglar diagnostiska […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)