Nr 03 2013

Signerat

Läkarförbundet inleder förhandling

En ny förhandlingsomgång har inletts inom kommunal sektor mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) samt Pacta, som är ett arbetsgivarförbund för företag med kommunala avtal. De nuvarande avtalen löper ut den 31 mars så målsättningen är att ha nya avtal på plats den 1 april i år. Det är först när den […](0 kommentar)

Kultur

Linnés vittberesta lärjunge seglade med kapten Cook

»Såsom något märkwärdigt har blifwit anmärkt, ­­­att för kort tid sedan försåldes på auktionen efter aflidne Professoren och Medicine Doctorn Sparrman, den berömde Cartesii hufwudskål …«(Argus 14 mars 1820) Filosofen René Descartes hade anlänt till Stockholm i oktober 1649 och avled där några månader senare. Hans kvarlevor återfördes till Frankrike, utom kraniet som kom på […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ökad kvalitet med extern examination

I de allra flesta kurser på grund- och vidareutbildningsnivå examineras studenten eller kursdeltagaren av sina egna lärare. Detta är ofta helt adekvat och dessutom resurseffektivt. På vissa större kurser eller vid större examinationer kan det dock finnas ett stort värde i att involvera externa lärare. Dessa kan komma från andra institutioner eller sjukhus men även […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Resistent hypertoni: nya utsikter för svårbehandlad grupp

Förhöjt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för förtida sjuklighet och död [1]. Omkring 2 miljoner av Sveriges befolkning har hypertoni [2]. Antihypertensiv behandling har väldokumenterade effekter och är kostnadseffektiv [2]. Ändå når bara en av tre behandlade patienter ett allmänt vedertaget målblodtryck på(0 kommentar)

Nya Rön

Multivitaminpreparat skyddade inte män mot kardiovaskulär sjukdom

I JAMA presenteras en studie av effekten av multivitaminpreparat för att förebygga kardiovaskulär sjukdom. Studien omfattar 14 461 manliga amerikanska läkare över 50 års ålder med en genomsnittsålder på 64 år. De har följts under perioden 1997–2011; genomsnitt­lig uppföljningstid var 11,2 år. 754 av männen (5,1 procent) hade en känd kardiovaskulär sjukdom då de inkluderades. Deltagarna […](0 kommentar)

Telomerer bär på prognostisk information vid cancer

Telomerer är skyddande strukturer lokaliserade till ändarna av våra kromosomer. De består av den repetitiva DNA-sekvensen TTAGGG och associerade proteiner. Normalt ses förkortning av telomerernas längd i samband med celldelning. Vid kritiskt korta telomerer ska cellen gå i permanent cellcykelarrest eftersom risken för allvarliga kromosomskador annars är stor. Det pågår intensiv forskning för att hitta […](0 kommentar)

Traumatiska hjärnskador är oftast lindriga

Varje år drabbas 54 till 60 miljoner människor världen över av traumatisk hjärnskada. I den absoluta majoriteten av fallen är skadan lindrig. Det är två av de huvudsakliga fynden i en artikel som presenteras i Lancet Neurology. Undersökningen har gjorts i Nya Zee­land, och författarna har inhämtat information om traumatiska hjärnskador från en mängd olika […](0 kommentar)

Tidiga tecken på alzheimer

I Lancet Neurology presenteras en studie i vilken man tittat på tidiga tecken vid alzheimer. Det rör sig om en ovanlig form av sjukdomen där de drabbade har ett genetiskt anlag som gör att de löper mycket hög risk att utveckla sjukdomen i unga år. Genen går under namnet PSEN1 (presenilin-1), och mutationen i fråga […](0 kommentar)

Ny terapi för bröstcancer med hjärnmetastaser

I Lancet Oncology presenteras en studie om HER2-positiv bröstcancer som metastaserat till hjärnan. För dessa patienter är behandlingen ofta strålning av hela hjärnan, som är förknippad med biverkningar, bl a kognitiv påverkan. Undersökningen är en fas 2-studie som bedrivits vid elva centra i Frankrike. Författarna har i stället för strålning prövat att ge cellgiftet kapecitabin i […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

»Verktyg för klinisk forskning« – ny artikelserie i Läkartidningen

Svensk medicinsk forskning har traditionellt sett hållit hög internationell klass, men på senare år har flera rapporter gjort gällande att vi tappar mark. I slutbetänkandet »Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården« från 2009 [1] satte utredaren Olle Stendahl fokus på behovet av att upprätthålla och utveckla kvaliteten i svensk klinisk forskning och ta vara […](0 kommentar)

Observationella kohortstudier

Studier av läkemedelssäkerhet utgör en provkarta över olika studiedesigner. Här lånar vi exempel från området läkemedelssäkerhet för att illustrera en del av de metodologiska utmaningar som valet av studiedesign erbjuder. Fokus ligger på möjligheter och erfarenheter av att studera läkemedelssäkerhet med hjälp av observationella kohortstudier, men även styrkor och svagheter med andra typer av studiedesign […](0 kommentar)

Kateterbaserad renal denervering: ny metod vid resistent hypertoni

Högt blodtryck och följdtillstånd som stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt utgör ett gigantiskt och ökande folkhälsoproblem världen över. I Sverige uppskattas prevalensen av hypertoni till 27 procent i den vuxna befolkningen [1]. Risken för kar­dio­­vaskulär död är kopplad till graden av blodtrycksstegring [2]. Trots tillgång till en numera omfattande läkemedelsarsenal anses endast 30 procent av patienterna […](0 kommentar)

Hemikorpor­ektomi kan ge livet tillbaka

Hemikorporektomi, att ta bort nedre delen av kroppen, är ett mycket ovanligt kirurgiskt ingrepp. Här beskrivs ett lyckat fall där patienten, trots sitt handikapp efter operationen, fått en mycket högre livskvalitet. Fallbeskrivning Patienten föddes 1962 och blev redan vid åtta månaders ålder inlagd på sjukhus på grund av en tumör i urinblåsan som senare ledde […](0 kommentar)

Datoriserad ­terapi för ångest­störning bör prövas även för barn och unga

Ångeststörningar drabbar mellan 5 och 10 procent av barn och ungdomar och är därmed bland de vanligaste psykiska problemen i denna grupp. Ångeststörningar innebär inte bara lidande och svårigheter på kort sikt utan ökar även risken för ångest, depression och psykosociala svårigheter i vuxen ålder [1, 2]. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en […](0 kommentar)

Posttraumatisk stress: vad vi bör göra efter allvarliga händelser

Många människor utsätts någon gång för allvarliga händelser, exempelvis fara för eget eller närståendes liv på grund av olycka, katastrof, våld eller övergrepp [1]. Upplevelsen kan vara så kraftfull att den raserar våra föreställningar om oss själva, andra och världen vi lever i. Det är väsentligt att fysiskt skadade får medicinsk vård, och i händelse […](0 kommentar)

Recension

Stark medicin för läkemedelsmyndigheter

Den evidensbaserade medicinen är sjuk, enligt Ben Goldacre. I »Bad Pharma« beskriver han detaljerat problemen och presenterar radikala förslag för en sundare läkemedelsanvändning. Språket är enkelt med populärvetenskapligt pedagogiskt tilltal. Dispositionen är logisk och tankegångarna lätta att följa. Boken är lång med många referenser. Innehållsförteckningen hade gärna fått vara mer detaljerad. Innehållet gör det väl […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt och brev

Renässans för klortalidon

Klortalidon introducerades 1957 i Sverige under handelsnamnet Hygroton, och kom att användas som ett effektivt vätskedrivande och blodtryckssänkande läkemedel i flera decennier. Klortalidon är inte en tiazid men steriskt snarlikt och binder sig sannolikt till samma receptor i distala njurtubuli. Följden blir en ökad exkretion av natriumjoner och vatten, och en mjukt insättande och långvarig […](0 kommentar)

Självvärdera ST-utbildningen med STINS inför extern-SPUR

Eftersom Läkarförbundet åter erbjuder externa SPUR inspektioner är det högaktuellt för många utbildande enheter att genomföra en självvärdering. Vi vill därför informera om ett nytt och välfungerande självvärderingsinstrument. Självvärdering används som en förberedelse inför den externa SPUR-inspektionen och har tidigt resulterat i en nationell kartläggning [1]. Region Skånes riktlinjer för kvalitetsgranskning av utbildande enheter innebär […](0 kommentar)

Dags för intellektuell hederlighet i missbruksdebatten

Clas Sjöberg skildrar i sin debattartikel [1] flera intressanta erfarenheter av att försöka hjälpa människor med missbruksproblem. Men han riktar också allvarliga anklagelser mot dagens beroendevård, som det känns angeläget att bemöta. Sjöberg hävdar att den ­moderna beroendevården främst sysslar med att förse missbrukare med droger, vilket orsakar fördjupat beroende, blandmissbruk och död. Några belägg […](0 kommentar)

Tillämpa dagens kunnande viktigare än mer debatt

I Läkartidningen 49–50/­2012 manar Clas Sjöberg till ny debatt om missbruks­vården (vilken i ordningen?). Vad gäller begreppen föredrar jag personligen som motsvarighet till »addiction medicine« termerna »missbrukarvården« eller »beroendevården«, men det må vara. Utredningar och debatter har vi genom åren haft nog av. Jag bedömer att följande är mer centralt: 1. Allmän spridning av den […](0 kommentar)

Ingen jobbar efter nio år

Mina behandlingsmål för alkohol- och drogmissbrukare är högt ställda: 1) alkohol- och drogfrihet; 2) att patienterna mår bra, helst utan psykofarmaka; 3) att de inte längre är kriminella; 4) att de försörjer sig genom arbete. Är det helt orealistiska mål? Nej, väldigt många av de 300 som jag entimmesintervjuade och många av mina körkortsfall, också […](0 kommentar)

»Nilfeber« förslag till svensk term för West Nile fever

»West Nile fever« har nyligen för första gången konstaterats hos en svensk turist. Vi kan vänta oss fler fall av denna sjukdom, som breder ut sig i Europa och USA. Kanske kommer den till Sverige också? Det är krångligt att i kommunikationen med allmänheten behöva använda ett rent engelskt namn på en »ny« sjukdom av […](0 kommentar)

LT debatt

Välkommet förslag till ny tvångsvårdslagstiftning

Den psykiatriska vården är ständigt under utredning, och det gäller inte minst frågan om tvång i psykiatrisk vård. Nu finns ett förslag om en helt ny tvångsvårdslagstiftning presenterat av Psykiatrilagsutredningen (SOU 2012:17). Förslaget innebär flera viktiga förändringar. I stället för två lagar – LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) – […](0 kommentar)

Lämna inte svåra besked per telefon

När en bekant till mig fick diagnosen multipel skleros (MS) i mitten av 1970-talet skedde det per telefon. Han fick ta hand om konsekvenserna av beskedet själv. Det blev en svår period. Aldrig skulle han själv lämna ett så allvarligt besked till någon av sina medarbetare eller anställda per telefon. Han hoppades att det här […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkaren med minskat antal hjärnskakningar på hjärnan

Det är drygt två timmar innan matchstart och Yelverton Tegner anländer till Norrbottens hockeyborg Coop Arena. Med fotbollslandslagets ryggsäck runt ena axeln… Det visar sig att Pia Sundhage (utsedd till världens bästa damfotbollstränare efter att ha lett USA till OS-guld) i höstas, som ny förbundskapten för det svenska damfotbollslandslaget, ringt Luleåläkaren. – För ett tiotal […](0 kommentar)

Läkarförbundet och SKL i dialog om fortbildningen

För att komma till rätta med den minskande fortbildningen har Läkarförbundet inför årets avtalsrörelse krävt en tydligare struktur för läkares fortbildning, inklusive individuella fortbildningsplaner som årligen följs upp (se LT 01/2013). Men fortbildningsfrågan togs upp redan i 2012 års avtalsförhandlingar, då man kom överens med SKL om att inleda en dialog. I slutet av 2012 […](0 kommentar)

Läkarförbundet positivt till ny myndighet

Förslaget kom från Socialdepartementet i höstas, se Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet slås ihop. Nu har Läkarförbundet lämnat ett till största delen positivt remissvar på förslaget. Läkarförbundet instämmer i att det bör finnas samordningsvinster i en sammanslagning men uttrycker också en farhåga för att eventuella samordningsvinster tas i anspråk i form av neddragningar av resurser redan i […](0 kommentar)

Stressade Örebroläkare får stöd av Arbetsmiljöverket

En medarbetarenkät från 2012 visar att den tunga jourbördan på barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro sliter hårt på läkarna. 93 procent av läkarna upplever långvarig psykisk stress. Sömnproblem är vanliga och många funderar på att sjukskriva sig eller söka professionell hjälp mot stressen (se LT 42/2012). Efter att skyddsombudet slagit larm till Arbetsmiljöverket […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Svårt att säkert fastställa missfall i tidig graviditet

En kvinna i tidig men önskad graviditet sökte akut till kvinnokliniken eftersom hon sedan en knapp vecka haft brunaktiga flytningar. Kvinnan hade ett barn sedan tidigare men hade också erfarenhet av två missfall och var nu orolig för ett tredje. Patienten undersöktes av randande ST-läkare i allmänmedicin med stöd av ST-läkare i obstetrik och gynekologi. […](0 kommentar)

Möjlighet till konsultation är inte detsamma som handledning

En 30-årig kvinna inkom till akutmottagningen efter att ha skadat sitt knä i en cykelolycka. Kvinnan var kraftigt överviktig och hade tidigare haft lungemboli. Inget avvikande syntes vid skelettröntgenundersökning. Skadan bedömdes som en vrickning och patienten fick först en elastisk binda och smärtstillande läkemedel innan hon skrevs ut. Ett par veckor senare sökte kvinnan åter […](0 kommentar)

Kulturen medgav inte att operatören bad om avlösning

En lungtransplantation försvårades på grund av en stor blödning. Operationen tog många timmar mer än beräknat och allt eftersom tiden gick avlöstes assisterande operatör, anestesiläkare och sjuksköterskorna, men inte huvudoperatören. På grund av blödningen var sikten i operationssåren dålig och därför förbisåg man att avlägsna metallsuturer och ligatur som applicerats på vardera sidan om arteria […](0 kommentar)