Nr 04 2013

Signerat

Nödvändigt med vinst och kontroll

Vinster placerade i skatteparadis har gjort att hela idén med en mångfald av olika vårdgivare ifrågasatts. Läkarförbundet förespråkar en nationellt finansierad och styrd sjukvård med landstingen som en av flera utförare. Vi är anhängare av idén om fritt vårdval i primärvården och i den öppna specialistvården. Vi vill också ha förbättrade villkor för småskaliga producenter […](0 kommentar)

Kultur

Akvareller doktorns medicin mot stress

När Nadjib Kamgar kommer hem efter en hektisk arbetsdag på Kvarnholmens hälsocentral i Kalmar finns inget bättre botemedel mot stress än att måla. – När man jobbar under stress och ansvar får man ofta mycket adrenalin i kroppen. Energin måste jag bli av med. Den kan jag inte sova bort. Att måla är ett sätt […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Hälsning från herr Karon

Jag var jour på hjärtinfarktavdelningen på det sjukhus där jag gjorde min specialistutbildning. Det var i början på 80-talet då behandlingsmöjligheterna var mycket begränsade jämfört med dagens terapiarsenal. Trombolys hade inte slagit igenom och PCI var det ännu inte tal om. Dessbättre överlevde trots detta de allra flesta patienter med akut hjärtinfarkt som kom in […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Svenska riktlinjer för lågriskbruk av alkohol behövs

Kunskap om gränser för hur mycket alkohol man kan dricka utan att utsätta sig själv eller andra för skada är starkt efterfrågad. Läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal har behov av att ge råd till patienter, och massmedier intresserar sig ofta för frågan, t ex i fråge­spalter och »råd inför semestern«. Vi har tidigare redovisat de […](0 kommentar)

Nya Rön

Fetma hos barn kan behandlas på barnmottagningar i öppen vård

Livsstils- och familjebehandling av barn med fetma har visats vara framgångsrik, enligt litteraturen. De publicerade studierna har i allmänhet genomförts på specialiserade obesitasenheter och vid forskningscent­ra vid universitetssjukhus. Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av livsstilsbehandling på barn med fetma vid barnmottagningar i öppen vård. Studien genomfördes vid fyra barnmottagningar i Västra Götaland, […](0 kommentar)

Trombosprofylax ökar risken för komplikationer vid kolecystektomi

Trombosprofylax med läkemedel vid kirurgiska ingrepp är ofta välmotiverad. Vid galloperation saknas emellertid entydig evidens för trombosprofylax, och gemensamma riktlinjer saknas. I studien, som baseras på 48 010 kole­cyst­ektomier utförda vid 71 svenska sjukhus under åren 2005–2010, fick i genomsnitt 44,3 procent av patienterna trombosprofylax, men spridningen mellan olika sjukhus var mycket stor (se figur). Trombosprofylax […](0 kommentar)

Negativt graviditetsutfall hos kvinnor med bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom hos kvinnor är kopplad till negativt graviditetsutfall oavsett om kvinnan behandlas med stämningsstabiliserande läkemedel eller inte. Det visar en svensk studie publicerad i BMJ. Kunskapen om den eventuella effekten av stämningsstabiliserande läkemedel på graviditet är begränsad. Både läkemedel och sjukdomen i sig har kopplats till negativa utfall, såsom prematur födsel och avvikande fostertillväxt. […](0 kommentar)

Ingen effekt av hälsokontroller

Allmänna hälsokontroller bland vuxna reducerar inte mortaliteten eller morbiditeten, enligt en studie i BMJ. Allmänna hälsokontroller definieras som kontakt mellan en individ och en vårdgivare som ägnas åt att identifiera tecken, symtom eller riskfaktorer på en sjukdom som tidigare inte uppmärksammats. Kontrollen innebär en kombination av olika screeningtest med avseende på flera organsystem och syftar […](0 kommentar)

Studie på avlidna soldater visar utveckling av ateroskleros

Utvecklingen av ateroskleros startar tidigt i livet. I JAMA presenteras en amerikansk studie där man undersökt förekomsten av ateroskleros redan i 20–30-årsåldern. Undersökningen omfattar 3 832 amerikanska soldater som avled i krigen i Irak och Afghanistan under åren 2001–2011. Dessa genomgick obduktion, då man bl a undersökte om det fanns tecken på ateroskleros i aorta och koronarkärl. […](0 kommentar)

Pankreas vikt minskar vid diabetesutveckling

I JAMA presenteras en studie där man tittat på hur pankreas vikt förändras vid utvecklingen av typ 1-diabetes. Att vuxna med utvecklad typ 1-diabetes har en mindre pankreas på grund av atrofi har tidigare indikerats bl a i rapporter från obduktioner och radiologiska undersökningar. I den aktuella studien har författarna tittat på om pankreas vikt påverkas […](0 kommentar)

Lägre dödlighet för överviktiga

I JAMA presenteras en uppmärksammad metaanalys som visar att överviktiga tycks ha minskad dödlighet. Studien är en sammanslagning av 97 olika undersökningar som totalt omfattar 2,88 miljoner individer från hela världen. Mer än 270 000 individer i materialen avled. Författarna har tittat på kopplingen mellan BMI och dödlighet, samtliga dödsorsaker sammanräknade. Man har delat in deltagarna […](0 kommentar)

Endast på webben

Serie: Verktyg för klinisk forskning

Serien består av 14 artiklar. Hittills publicerade artiklar: Slutord. Att forska är och ska vara roligt Anders Ekbom, Sven Cnattingius Läkartidningen nr 15/2013 (14/14) Att skriva en vetenskaplig artikel – några steg på vägen Michael Fored, Anna-Karin Edstedt Bonamy Läkartidningen nr 15/2013 (13/14) Att söka anslag – tips för en lyckad ansökan Jonas F Ludvigsson […](0 kommentar)

Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

Sedan den 1 januari 2013 är det inte Socialstyrelsen utan regeringen som fattar beslut om vilka sjukdomar som omfattas av nationella vaccinationsprogram. Utgångspunkten är att vaccination ska förväntas effektivt motverka sjuklighet i samhället, vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt och vara hållbart från etiska och humanitära utgångspunkter. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utarbeta modeller för att ta […](0 kommentar)

Läkares arbete med sjukskrivningar kartläggs på nytt

För tredje gången genomför sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska institutet en stor enkätundersökning om hur läkare upplever arbetet med sjukskrivningar. Liknande studier har gjorts 2004 och 2008. Flertalet av frågorna är desamma som i undersökningen 2008. Ett av syftena med enkäten är att se om de insatser som vidtagits för att stötta läkare i sjukskrivningsarbetet […](0 kommentar)

Upprop kräver öppenhet om kliniska prövningar

Den 9 januari i år lanserades en nätkampanj för maximal öppenhet kring kliniska prövningar. Kraven i uppropet är att alla gamla och nya kliniska prövningar ska registreras och att alla resultat ska offentliggöras. Enligt uppropet, kallat AllTrials, har bara hälften av alla prövningar publicerats. Följden blir sämre behandlingsbeslut, missade chanser att utveckla vården och onödiga […](0 kommentar)

Nytt verktyg för att bedöma arbetsförmåga klart

Målet med det nya verktyget är att det ska vara enkelt för att kunna användas i större skala, att det ska vara flerdimensionellt för att ge svar på olika slags frågor samt att det ska kunna ge ett tydligare beslutsunderlag. En del av modellen består i att individen själv rapporterar sin förmåga. Detta i kombination […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Handeksem en folksjukdom som påverkar livskvalitet och arbetsförmåga

Handeksem är en folksjukdom som främst drabbar kvinnor, och prognosen har hittills ansetts dålig. Under senare år har vi fått ökad kunskap om konsekvenserna av handeksem. Nyare data talar också för att prognosen kan förbättras med ett tidigt och adekvat omhändertagande. Trots att sjukdomen är vanlig saknas det väl genomförda, kontrollerade behandlingsstudier. I denna översikt […](0 kommentar)

Etik och moralisk stress diskuteras sällan inom psykatrin

I situationer där patienten inte samtycker till beslut och åtgärder kan personal i psykiatrisk vård använda sig av olika former av subtilt tvång, t ex övertalning eller manipulation, ofta åtföljt av etisk reflektion [1]. För psykiatrer kan användning av tvång vara förknippad med en konflikt med patienten men också med press från och önskan om att […](0 kommentar)

Bronkopleural fistel behandlad med endo­bron­kiella ventiler

Bronkopleural fistel är en relativt sällsynt men fruktad komplikation efter olika lungsjukdomar eller lungkirurgi. Bronkopleural fistel är en öppen kommunikation mellan pleura och bronkträdet och innebär hög risk för infektioner, förlängd sjukdomsvistelse och ökad dödlighet [1]. Den vanligaste orsaken till bronkopleural fistel är toraxkirurgiska ingrepp i form av lobektomi eller pulmektomi, där risken anges kunna […](0 kommentar)

Att skatta behandlingseffekt

Kraven på vetenskaplig dokumentation har blivit allt hårdare när nya terapier ska introduceras i vården. Särskilt tydligt är detta inom läkemedelsområdet, där registrering av ett nytt läkemedel ofta föregås av mycket stora och kostsamma randomiserade studier utformade för att styrka den terapeutiska effekten. De kliniska prövningar som föregår introduktionen av ett nytt läkemedel brukar delas […](0 kommentar)

Debatt och brev

Så nås ST-läkarnas delmål för medicinsk ­vetenskap på ett högkvalitativt sätt

År 2008 kom Socialstyrelsens nya föreskrifter, allmänna råd och målbeskrivningar för läkarnas specialseringstjänstgöring (ST) [1] som omfattade delmål inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. I avsaknad av direktiv om omfattningen har det inom klinisk verksamhet varit oklart hur man ska genomföra och uppnå de vetenskapliga delmålen, vilket betyder att de riskerar att få låg prioritet och […](0 kommentar)

Felaktigheter i artikel om PTSD

Den i Läkartidningen nyligen publicerade kliniska översikten om posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) skriven av Borgå och Al-Saffar [1] innehåller dessvärre flera anmärkningsvärda påståenden som vi anser ger en felaktig bild av forskningsläget. Om den psykologiska behandlingsmetoden EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), där »aspekter av traumat bear­betas medan patienten följer terapeutens fingrar som rytmiskt förs fram […](0 kommentar)

Synen på evidens behöver vidgas

Traumafokuserade behandlingar som EMDR och KBT anses ha bäst evidens vid behandling av PTSD [1]. van der Kolk framhöll i sin plenar­föreläsning på International Society for Traumatic Stress Studies möte 2011 att till skillnad från vid behandling med SSRI-preparat blir förbättringen bestående med EMDR. Behandlingsutfallets varaktighet och effektstorlek har betydelse för behandlingsvalet. Rück och Arnberg […](0 kommentar)

Ger vård åt dem som behöver

Jan Halldin ger utifrån en enkätundersökning bland allmänläkare en snedvriden bild av effekterna för patienterna av Vårdval Stockholm (LT 1–2/2013, sidan 38). Allmänläkarnas uppfattningar och bild av verkligheten ska givetvis tas på allvar, och inte minst är det angeläget att involvera dem som är verksamma i vården ännu bättre. Men när det gäller resultatet av […](0 kommentar)

En sanning med modifikation

Att Vårdval Stockholm »Ger vård åt dem som behöver« är en sanning med modifikation. Att primärvårdspatienter i dag gör fler »snabba och korta« läkarbesök och att besöken blivit »enklare« stöds av: a) Karolinska institutets utvärderingar: läkarbesöken per invånare har ökat medan sköterskebesöken minskat. b) Enkätundersökningen bland primärvårdens verksamhetschefer (LT 1–2/2013). c) Intervjuer med och debattartiklar av […](0 kommentar)

Så skönt att vi är lagliga

Vi tackar Mathias Wallin och Kerstin Risshytt från Socialstyrelsen för deras svar (LT 49–50/2012, sidan 2265). Om vi bortser från en del missförstånd om hur röntgenronder och röntgenkonferenser bedrivs och att dessa alltid är en del av patientverksamhet så var det, som vi tolkade det, ett klart besked. Röntgenronder och röntgenkonferenser är normala arbetsuppgifter för […](0 kommentar)

Recension

Utmärkt uppslagsverk om immunologiska analysmetoder

Boken »Klinisk immunologi« avser att beskriva de immunologiska analyser som används inom sjukvården i dag. Analyserna är i fokus och övriga delar avser att ge en översiktlig information om immunsystemet. Boken är också tänkt att fungera som en uppslagsbok och vänder sig till all personal i klinisk verksamhet där man handlägger immunologiska sjukdomar. Den är […](0 kommentar)

Dödshjälp i tanke och praxis

L W Sumner, filosofiprofessor i Toronto, har skrivit en bok om dödshjälp. Den är genomarbetad, välstrukturerad, klar och ur vetenskaplig synpunkt »up to date«. Språket flyter fint i Anna Holmqvists svenska översättning. Sumner diskuterar centrala begrepp, distinktioner och argument i den etiska och juridiska debatten om olika former av dödshjälp. För en lång tid framöver kommer […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Aktuellt

Slopat krav på anmälan skapar oenighet

Sedan februari 2006 ska alla självmord som inträffar i anslutning till sjukvården lex Maria­anmälas till Socialstyrelsen. Vårdgivaren är skyldig att anmäla alla självmord som inträffar under pågående vård, eller inom fyra veckor efter den sista vårdkontakten – oavsett om man misstänker att brister i vården kan ha spelat in. Den nya bestämmelsen ledde direkt till […](0 kommentar)

Regionala rapporter – synen varierar mellan regionerna

Socialstyrelsens båda nationella rapporter om de lex Maria-anmälda självmorden blev omskrivna och uppmärksammade. Men efter den andra rapporten, som presenterades våren 2010, var det slut på de nationella sammanställningarna. Nu är det upp till var och en av de sex regionala tillsyns­enheterna att avgöra hur man vill göra med rapporteringen inom regionen. Läkartidningens rundringning visar […](0 kommentar)

Ännu ingen effekt av nollvision

För fyrtio år sedan, i början av 1970-talet, dog cirka 1 300 människor per år i trafik­olyckor i Sverige. I dag är dödssiffran nere i knappt 300 personer per år – en minskning till mindre än en fjärdedel. Denna utveckling, som ses som ett föredöme i många and­ra länder, är resultatet av en långvarig, påkostad och […](0 kommentar)

SUS tar helhetsgrepp mot överbeläggningarna

Genom ett hårt fokus på att korta vårdtiderna har SUS på ett år minskat överbeläggningarna med runt 30 procent och utlokaliseringarna med 20 procent. Detta trots att man samtidigt dragit in 140 vårdplatser. Fortfarande ligger man dock på ett dagligt snitt på 1–2 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser. Och framför allt i Lund har man […](0 kommentar)

Snabba åtgärder krävs på akuten i Lund

Skyddsombud från de olika personalorganisationerna har flera gånger slagit larm om den svåra arbetsmiljön vid akutmottagningen i Lund (se LT 14/2012, 22/2012, 34/2012, 48/2012). Efter att man inte sett något resultat av de lokala försöken att få till stånd en förbättring begärde Läkarföreningens skyddsombud i november i fjol att Arbetsmiljöverket skulle gripa in. Under december […](0 kommentar)

LT debatt

»Tobacco endgame«-strategin en etisk utmaning för läkarkåren

Vad innebär »tobacco endgame«? Termen endgame – slutspel – är hämtad från schackvärlden: det är sista fasen i ett parti då spelaren planerar sina vinnande slutdrag. Tobacco endgame har de senaste åren kommit att användas i det tobaksförebyggande arbetet – när samhället finner det angeläget att definiera ett årtal då tobaksbruket ska vara (näst intill) […](0 kommentar)

Gravida läkare behöver stärkt skydd

Sveriges yngre läkares förening (Sylf) har i många år arbetat för gravida kvinnors rätt till befrielse från jourtjänstgöring på egen begäran. Att gravida läkares behov inte tillgodoses bekräftas på nytt när vi läser om de fall som redovisas i LT 51–52/2012 (sidorna 2334-5). Som arbetsgivare är kliniken skyldig att göra en riskbedömning av den gravida […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Allvarliga tillstånd kan missas om triageringsrutinen frångås

En tidigare frisk kvinna i 65-årsåldern fick en sårskada på underbenet. Ett par dagar senare sökte hon vårdcentralens läkare på grund av smärta och svullnad i området. Remiss utfärdades till röntgenundersökning och till sjukhusets akutmottagning. Av remissen framgick att patientens ben svullnat betydligt och inte gick att stödja på. Röntgenundersökningen visade ingen skelettskada. När patienten […](0 kommentar)