Nr 05 2013

Signerat

Usel organisation – dyr läxa för sjukvården

År 2005 skrev tidningen Sjukhus­läkaren om det nya resandefolket. Om patienter och läkare som reste runt mellan olika nischade sjukhus och specialkliniker i jakt på att få och ge ortopedisk vård. Klyvningen av ortopedin inleddes i Östergötland. Där fick man fara till Motala för att få höfterna opererade, till Norrköping med axlarna och till Linköping […](0 kommentar)

Kultur

»Kämpa mot åldrandet som en sjukdom«

Man lär så länge man lever, men man kan inte lära gamla hundar sitta. Åldrandets effekter är komplexa och under årtusenden har människor brottats med frågan om hur man kan undvika negativa effekter av åldrandet på minnesförmågan. I denna artikel tar jag upp några exempel på hur åldrande och minne har diskuterats från antiken till […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ett annat sätt att dokumentera

På en ortopedklinik jag besökte nyligen har läkarna i många år efterlyst ett bilddokumentationssystem för artroskopi. Varje gång frågan tas upp beslutar man att tillsätta en grupp för att göra en kravspecifikation och en överblick över marknaden. De här grupperna brukar ivrigt sätta igång sitt arbete, men det hakar upp sig när det kommer till […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Svensk forskning behöver svensk innovationskraft

I »Den nationella innovationsstrategin« 2012 lägger svenska regeringen riktlinjer för forskning och innovation vid universitet och högskolor under den närmaste 4-årsperioden [1]. Om regeringen har ambitionen att forskning ska skapa innovationer som kan bidra till Sveriges framtida välstånd och nya växande företag, kan det vara värdefullt att reflektera över i vilken utsträckning akademisk forskning är […](0 kommentar)

Nya Rön

Kombinationen ceftriaxon och azitromycin bör ges vid gonorré

Gonorré är ett stort folkhälsoproblem globalt med hög incidens och allvarliga komplikationer, exempelvis infertilitet. WHO uppskattade antalet fall till 106 miljoner i världen under 2008, varav 3,4 miljoner i Europa. I Sverige rapporterades 950 fall under 2011, och 1 013 fall har rapporterats under 2012 hittills (14 december). Bakterien som ligger bakom gonorré, Neisseria gonorrhoeae, har […](0 kommentar)

Oavgjort mellan endovaskulär och öppen kirurgi vid aneurysm i bukaorta

Är endovaskulär eller öppen kirurgi bäst vid bukaortaaneurysm? Ämnet är omdebatterat. Nu presenteras en studie i New England Journal of Medicine där man jämfört långtidsöverlevnaden vid de olika metoderna. Undersökningen har gjorts i USA och omfattar 881 patienter, samtliga med ett bukaortaaneurysm med en diameter på minst 4,5 cm där operationen kunde ske elektivt. Ingen […](0 kommentar)

Antiviral terapi kan minska spridningen av HIV

Att antiviral behandling minskar risken att överföra HIV har flera studier som presenterats under senare år indikerat. Nu visas detta i ett stort kinesiskt material, dock med något mer blygsam effekt än tidigare. Författarna har tittat på 38 862 par där den ena var HIV-smittad. Paren har följts i åtta år. I en majoritet av fallen, […](0 kommentar)

Färgen på läkemedel påverkar följsamheten till behandling

I JAMA Internal Medicine presenteras en studie där färgen på tabletter kopplas till patienters följsamhet till läkemedelsbehandling. Studien har gjorts i USA och avser närmare 62  000 patienter med epilepsi som delats in i grupper efter om de hade bra eller dålig följsamhet till farmakologisk behandling. Dålig följsamhet har definierats utifrån om patienten hämtat ut förskrivet […](0 kommentar)

KBT prövad mot svårbehandlad depression

I Lancet presenteras en studie där kognitiv beteendeterapi (KBT) prövats för patienter med depression som inte fått tillräcklig effekt av läkemedel. Studien har gjorts i Storbritannien och 469 vuxna patienter (i åldern 18–75 år, medelålder 50 år) med depression har ingått. De vårdades vid någon av 73 husläkarmottagningar i Storbritannien. En klar majoritet (72 procent) […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Eruptiva nevi efter injektion av preparat marknadsfört som melanotan II

Strävan hos många efter att bli brun utan UV-strålning har under de senaste åren innefattat användning av de oreglerade preparat som marknadsförs som melanotan I och II, analoger till alfa-MSH (alfa-melanocytstimulerande hormon). Melanotan II ökar hudpigmenteringen och anses dessutom öka libido och ge viktminskning. Det har därför kallats »Barbiedrogen« [1]. Flera varningar utfärdade Omfattningen av […](0 kommentar)

Antibiotika­profylax vid bröstkirurgi? Ja, men inte till alla

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har år 2010 i en rapport om antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp [1] rekommenderat antibiotikaprofylax vid bröstcancerkirurgi. I Uppsala-/Örebroregionen har arbetsgruppen för bröstcancer valt att kontrollera infektionsfrekvensen efter bröstkirurgi innan rekommendationer om antibiotikaprofylax införs i det lokala vårdprogrammet. Liknande tankar finns runt om i landet, och SBU:s rekommendation har ifrågasatts […](0 kommentar)

Alltför få patienter får sviktpacemaker

Sviktpacemaker (även kallad CRT [Fakta 1] eller biventrikulär pacemaker) är en sedan flera år etablerad behandling vid svår hjärtsvikt och vänstersidigt skänkelblock. Behandlingens effekt är storleksmässigt jämförbar med optimal farmakologisk sviktbehandling och additiv till denna. Mekanism Vid vänstersidigt skänkelblock sker den elektriska aktiveringen av vänsterkammaren genom de distala grenarna i retledningssystemets högra skänkel (Figur 1). […](0 kommentar)

Etiska aspekter att tänka på i observationsstudier

Vi vill här ge en kort översikt över etiska problem och frågeställningar som aktualiseras vid klinisk observationell forskning. Vårt syfte är att medvetandegöra forskare i Sverige om de etiska aspekter som kan läggas på deras forskning och diskuterar därför omständigheter som juridiskt framför allt re­gleras av etikprövningslagen (2003:460, 2008:192) och personuppgiftslagen (1998:204). Studier av observationell […](0 kommentar)

Biobankerna utvecklas för att möta forskningens krav

I vården inhämtas dagligen information om patienter, och prov hanteras, analyseras och sparas i laboratorier och biobanker. Detta rutinarbete görs för att varje patient ska få adekvat vård. Att ta och spara prov har dock stor betydelse inte bara för patientens vård; den inhämtade informationen och de sparade proven ger förutsättningar för forskning om diagnostik, […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Debatt och brev

Tvånget som angår oss alla

Lars Jacobsson skriver på LT Debatt om förslaget till ny tvångsvårdslagstiftning (LT 3/2013, sidorna 68-9). Han uttrycker sig mycket positivt om förslaget. Svenska psykiat­riska föreningen (SPF) välkomnar en debatt om ny tvångsvårdslag. Det finns alltid många uppfattningar om tvång, vilket understryker behovet av en öppen dialog. I Sverige tvångsvårdas ca 12 000 personer varje år enligt […](0 kommentar)

God vård kan inte bygga på tvång

I Läkartidningen 3/2013, sidorna 68-9, skriver Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri vid Umeå universitet, om fördelarna med det nya förslaget till tvångsvårdlag. Han berömmer förslaget och förkastar de invändningar som Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, framfört. På ett par punkter är vi emellertid överens: lagen behöver ses över och den psykiatriska vården […](0 kommentar)

Fler randomiserade studier av vården kan göras billigare och mer regelbundet

I en artikel i BMJ [1] och i ­bo­ken »Bad Pharma« [2] redovisas ett intressant förslag på hur vi på ett enklare sätt skulle kunna få svar på frågor där vi i dag saknar kunskap. Bakgrunden är att många läkemedel prövas mot placebo, men inte mot var­andra. Dessutom har de ofta testats mot surrogatmått i […](0 kommentar)

Forskning och innovation med offentlig sektor som motor

Sverige står, liksom alla industriländer, inför stora globala samhällsutmaningar (en åldrande befolkning, ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar, antibiotikaresistens) som ställer helt nya krav. Medborgarna ställer anspråk på t ex e-hälsotjänster, förbättrad tillgänglighet, stärkta patienträttigheter och skärpta kvalitetskrav på vård och omsorg. Trycket på den offent­liga sektorn ökar, och hälso- och sjukvården måste hitta nya sätt att bedriva […](0 kommentar)

Vårdval för specialiserad vård – några förslag till åtgärder

Politikerna i Stockholm har som mål att genomföra så många vårdval som möjligt inför valet 2014. I andra delar av landet är processen betydligt långsammare. Uppsala och Halland har mycket begränsat börjat arbeta med vårdvalsfrågan, medan andra län som t ex Norrbotten helt motsätter sig varje form av utökat vårdval. Vårdvalsaktiviteten återspeglar delvis inställningen till […](0 kommentar)

»Den fastspända flickan« – en omskakande dokumentär

Omskakad och upprörd har jag precis lyssnat färdigt på andra delen av radiodokumentären »Den fastspända flickan« om Nora som utsätts för en grov våldtäkt av den numera ökände polischefen. Efter att ha försökt ta sitt liv, och det tumult som då uppstod, döms hon till öppen psykiatrisk vård hos Enköpings Närpsykiatri AB. Nora spelade in […](0 kommentar)

LT debatt

Kvalitetsregister – kejsare utan kläder?

Nationella register har kommit att bli en omdiskuterad fråga inom sjukvården, och debatten har varit återkommande i bland annat dagspress [1-7]. Kritiska röster hörs främst bland allmänläkarna som menar att registren medför ökad administration, riskerar patientintegriteten och försämrar patient–läkarrelationen. Till registerförespråkarna hör Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och landsting, Socialdepartementet och i viss mån även akademin och […](0 kommentar)

Aktuellt

Väljarna avgör om Dorotea får tillbaka sin sjukstuga

Vi är här dygnet runt, jajamän. Det ligger folk här varje natt. Vi är alltid minst två här, men just nu är vi fyra fem. Det kommer alltid folk och hälsar på. Britt Persson från Dorotea har inte tappat modet. Hon och de andra ortsborna är fast beslutna att fortsätta sin ockupation av sjukstugan – […](0 kommentar)

Socialstyrelsen och SKL träter om demensföreskrifter

Efter uppgifterna i medier om att avdelningar på demensboenden lämnas låsta och obemannade nattetid genomförde Socialstyrelsen en tillsyn som visade att sex av tio demensboenden har otillräcklig bemanning nattetid. Därför har myndigheten tagit fram nya föreskrifter som slår fast att det ska finnas personal dygnet runt. Nu meddelar Sveriges Kommuner och landsting, SKL, att man […](0 kommentar)

Miljonvite hotar Centrallasarettet i Västerås

Arbetsbelastningen på kirurgen i Västerås är alltför betungande. Trots att Arbetsmiljöverket i omgångar krävt åtgärder vid tre kirurgiska avdelningar sedan sommaren 2010 har inte landstinget i Västmanland kunna visa några förbättringar vad gäller överbeläggningar, hög vårdtyngd och underbemanning. Nu har Arbetsmiljöverket återigen inspekterat och förelagt arbetsgivaren att anpassa arbetsbelastningen för de anställda på de aktuella […](0 kommentar)

Lundastudenter manar till strejk i protest mot nedskärningarna

Sten Axelson Fisk går sin sjätte termin på läkarprogrammet i Malmö. Han är en av initiativtagarna till strejkförslaget som återfinns både i en debattartikel i studenttidningen Lundagård och i en motion till Medicinska föreningen Lund–Malmö (MF) som håller fullmäktigemöte i februari. Han säger att krisen som nedskärningarna har skapat i den skånska vården även drabbar […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Ansvarslöst att laserfettsuga utan specialistkunskaper

Det handlar om två separata händelser. Både kvinnorna är missnöjda och i båda fallen har andra läkare bedömt att ingreppet misslyckats. Båda har därför fått ersättning från mottagningens försäkringsbolag för korrigering hos annan vårdgivare. Socialstyrelsens vetenskapliga råd anser att slutresultatet av operationen får bedömas som långt ifrån optimalt. Han menar att den troligaste orsaken är […](0 kommentar)

»98 procent av problemen är lösta«

Flera anmälningar har också inkommit till Socialstyrelsen om riskabla situationer på grund av problem med Pascal. Men såväl beställare som projektledning är hoppfulla inför verktygets framtid. – Det var mer bekymmer än vad jag hade förväntat mig. Att det är vissa inkörningsproblem med alla applikationer, det får man räkna med, men det här var oväntat […](0 kommentar)

Pascal stjälper mer än hjälper

När läkaren skulle ordinera furosemid 40 mg till en patient som skulle sättas in på Apodos, föreslog det elektroniska ordinationsverktyget ett synonympreparat till det som läkaren tänkt sig. Läkaren missade att en helt annan styrka också föreslogs och ordinationen blev på 500 mg. Felet uppdagades när patienten efter fyra dagar på grund av intorkning och […](0 kommentar)