Nr 06 2013

Signerat

Maktutredning föreslår samlad patientlag

Den 31 januari överlämnade Patientmaktsutredningen betänkandet »Patientlag« till regeringen. Här föreslås en reform för att stärka patientens ställning i vården, bland annat genom en samlad patientlagstiftning och genom ökad valfrihet. Makt är ett starkt ord. Utredningens namnval visar med all tydlighet viljan och ambitionen att ge större makt åt patienten. Patientlagens portalparagraf föreslås vara: »Lagen […](0 kommentar)

Kultur

Klinikerns guide till mångkulturen

I Kairo-trilogin (»Mellan de två slotten«, »Längtans slott« och »Det förflutnas trädgård«) av Nobelpristagaren Naguib Mahfouz möter vi en familj i Kairo under en turbulent period i Egyptens historia. Ahmed Abd al-Gawwad är en klassisk patriark som styr sin familj med hård hand men paradoxalt nog också en man som älskar vin, kvinnor och sång. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Rapport från dödens stad

Det är ont om läkare i Syrien. Det kunde Hussam Shihadeh berätta om nyligen i ett upprop till läkarkåren (LT nr 51/52 2012). En del är skjutna. Andra sprängda i bitar av Bashar al-Assads soldater. Somliga har flytt. »Att skjuta en läkare ger mer effekt än att skjuta tusen soldater«, som doktor Osman al-Hajd säger, […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Fördjupat kunskapsunderlag för att förhindra självmord

Självmord är ett stort folkhälsoproblem såväl i Sverige som i övriga Europa. Enligt senaste WHO-statistik dör omkring 150 000 människor årligen genom självmord i Europa. European Psychiatric Association (EPA) är den största psykiatriska föreningen i Europa, sammansatt av 33 nationella psykiatriska för­eningar med drygt 70 000 medlemmar. EPA har initierat projektet »European guid­ance« med syfte att förbättra […](0 kommentar)

Nya Rön

Även cancer sent i livet är ärftlig

Ålder är som bekant den viktigaste riskfaktorn för cancer. Att även ärftlighet spelar en viktig roll för många cancerformer är naturligtvis inte heller någon nyhet. Ärftlighet tycks dock spela en större roll när det gäller cancer som drabbar tidigt i livet än cancer som drabbar senare. Ärftlighet för cancer som drabbar sent i livet, i […](0 kommentar)

Nytt submaximalt test för beräkning av maximal syreupptagning

Maximal syreupptagning (VO2max) är en oberoende prediktor för hjärt–kärlsjukdom och förtida död. VO2max mäts under maximalt arbete i arbetsfysiologiskt laboratorium, vilket av många skäl ofta inte är möjligt i kliniska sammanhang. Därför har submaximala test för beräkning av VO2max utarbetats. Ett av de mest använda är Åstrands cykeltest, som är enkelt, tidseffektivt och innebär låg […](0 kommentar)

Hög kirurgvolym ökar överlevnaden vid matstrupscancer

autoreferat. Kirurgi är den etablerade botande behandlingen av matstrupscancer, men operationen är omfattande och trots operation lever enbart var tredje patient fem år efter behandlingen. Syftet med den aktuella studien var att kartlägga sambandet mellan både sjukhus- och kirurgvolym och överlevnad på lång sikt hos patienter som genomgått kirurgi för matstrupscancer. Tidigare studier har visat […](0 kommentar)

Infektion kopplad till fetma

I International Society for Microbial Ecology presenteras en »short communication« i vilken en bakterie kopplas till fetma. Undersökningen har gjorts av kinesiska forskare och bygger på ett enskilt fall med en patient med extrem fetma; kroppsvikten var 175 kg. Författarna har undersökt tarmfloran hos patienten och upptäckte att 35 procent av floran utgjordes av endotoxinproducerande […](0 kommentar)

Återkommande de novo-mutationer har en roll vid autismspektrumstörning

Återkommande störande mutationer i sex olika gener verkar ha en viktig roll i utvecklandet av sporadisk autismspekt­rumstörning (ASD), om än i bara 1 procent av fallen, enligt en studie publice­rad i Science. Det finns ett stort intresse av att förstå sällsynta gen- och de novo-mutationers roll i den genetiska bakgrunden till komplexa fenotyper som autismspektrumstörning. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Akut njursvikt efter lokal infiltrations­anestesi

Användningen av lokal infiltrationsanestesi vid ortopedisk kirurgi har ökat kraftigt sedan introduktionen i Sverige för cirka fem år sedan. Många ortopediska kliniker har i dag lokal infiltrationsanestesi som rutinmetod vid höft- och knäplastiker. Studier har visat god effekt av denna bedövningsform [1-3], och riskerna har ansetts vara små. Vi har dock i en nyligen publicerad […](0 kommentar)

ABC om Axelsmärta

Axelsmärta är vanligt. Prevalensen varierar mellan 7 och 26 procent [1]. Ungefär 1 procent av alla besök till distriktsläkare rör axelsmärta [2, 3], vilket gör det till den tredje vanligaste muskuloskeletala besöksorsaken efter rygg- och nacksmärta [4]. Förekomsten av axelsmärta varierar emellertid stort beroende på yrke, där prevalensen hos kontorsarbetare är cirka 1 procent jämfört […](0 kommentar)

Bra prognosstudier kan ge bättre kliniska beslut

»Och hur ser prognosen ut?« är sannolikt den fråga som oftast formuleras, om än inte alltid uttalas, av patienter, anhöriga och behandlande läkare så fort sjukdomsdiagnosen är klar. För alla parter är informationen om hur sjukdom och behandling förväntas påverka patientens livskvalitet och överlevnad viktig. Ett uttalande om prognosen kan hjälpa patienten att ställa in […](0 kommentar)

Debatt och brev

En i stort sett omöjlig uppgift som (i Frankrike) kan leda till åtal och straff

Frågan om suicidriskbedömning är högst aktuell på vår klinik där en patient nyligen tog livet av sig inne på avdelningen. Patienten hade tillsyn varje kvart men lyckades trots det hänga sig på en av toaletterna. Och helt nyligen fick frågan om farlighetsbedömning en ny vändning då en fransk psykiater blev dömd för ofrilligt vållande till […](0 kommentar)

Är universiteten redo att på egen hand axla ansvaret för läkarutbildningen?

Professor Stefan Lindgren har tillsammans med sin expertgrupp lagt fram ett förslag till hur ramarna för den nya läkarutbildningen i Sverige kan komma att se ut. De tydligaste förändringarna är förlängd studietid till sex år, avskaffande av allmäntjänstgöringen (AT) samt möjligen införandet av ett pre-ST-år. De flesta lärosäten använder i dag någon form av problembaserat lärande […](0 kommentar)

»Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll«

Fallet Nora handlar i huvudsak om brister i maktutövning – något som inte tillräckligt tydligt kommit fram i debatten. För tillfället är cirka 2 000 personer vårdade inom psykiatrin mot sin vilja. Under ett år blir cirka 10 000 personer intagna för tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Storleksmässigt är detta ungefär samma antal som döms […](0 kommentar)

Är vinsten värd priset i vården?

De senaste veckorna har offentligheten nåtts av två tydliga exempel på risken med vinsttänkande i vården, något som annars passerar dagligen utan att uppmärksammas av andra än möjligen patienten och dennes anhöriga. Det ena gäller flickan »Nora« i P1-programmet »Den fastspända flickan« (21/1), där enligt en bandupptagning den ansvarige psykiatern inte tillmötesgick den av upprepade […](0 kommentar)

Ledaren om vinster i välfärden fick mig att sätta frukostkaffet i halsen

I onsdags (23/1) satte jag frukostkaffet i halsen när jag slog upp senaste numret av Läkartidningen och läste vår ordförandes oreserverade försvar för vinster i välfärden [1]. Vem »vågar starta ett företag när möjligheterna att få täckning för sina investeringar begränsas«, frågar sig vår fackordförande och vd retoriskt. Jag har mött få läkare som satsat […](0 kommentar)

Vi tror på litet större frihet, under kontrollerade former

Läkarförbundet är för läkares företagsamhet, men också för fortsatt landstingsdriven vård. Anledningen är enkel: Vi anser att mångfald och konkurrens har potential att utveckla och effektivisera vården. Det handlar om att ge friare val för invånare och patienter, men också för läkarprofessionen. Läkarförbundet arbetar för att ge de små professionsdrivna vårdföretagen bättre villkor. Men även […](0 kommentar)

Recension

Stresskunskap för diagnos och terapi

Stress och stressrelaterad ohälsa utgör en stor del av den sjuklighet som leder till primärvårdbesök och sjukskrivning i Sverige i dag. Stress och orsaker till stress är således ett utomordentligt aktuellt och viktigt område. Boken »Psykosocial miljö och stress« är därför en välkommen sammanställning av de senaste kunskaperna inom området. Redaktör för boken är Töres […](0 kommentar)

Saknad bok äntligen skriven

I förordet till denna bok säger författarna att de skrivit den bok de själva har saknat. Det är lätt att instämma och bekräfta. Efter genomläsning inser jag att jag har saknat denna bok hela mitt liv som aktiv kliniker. Man läser boken med nöje från pärm till pärm, inte minst därför att författarna lyckas ge […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Aktuellt

Läkare med döden i hälarna

Doktor Issa al-Meziads sjukhus i Aleppo är enkelt. Det heter Dar al-Shifa 2. Klockan 18 en lördag kväll var doktor Issa – klädd i en ljusbrun läderjacka och gråmelerade jeans – ställd inför ett dilemma: Vilket akutfall skulle han först kasta sig över? Skulle han bedöma chanserna och eventuell behandling för den livlöse man som […](0 kommentar)

Kritik mot att journalloggar läggs ut på nätet

Invånarna i Landstinget i Uppsala län, som är först i landet med att kunna läsa sin egen journal på nätet, har hittills bara kunnat se namnen på dem som gjort anteckningar i journalen. Men inom kort kommer de att kunna se alla som varit inne i journalen, när även åtkomstloggarna blir tillgängliga. – Det finns […](0 kommentar)

Karolinskas sektion vill gå ur Stockholms läkarförening

I höstas kulminerade en konflikt om ekonomi och transparens mellan Stockholms läkarförening (StLF) och dess sektion på Karolinska universitetssjukhuset, se Karolinskas ledamöter lämnar styrelsen för Stockholms läkarförening. Med anledning av konflikten ställde Karolinska universitetssjukhusets läkarförenings ordförande Solbritt Lonne Rahm och vice ordförande Maria Källberg sina platser till förfogande. Karolinskas sektion vill att förmånerna i StLF […](0 kommentar)

Läkarkåren blir äldre

Socialstyrelsens årliga rapport över tillgången på personal inom hälso- och sjukvården visar att läkarkåren blir allt äldre. I dag är var tredje läkare över 55 år, och av de yrkesverksamma läkarna är 9 procent över 65 år. Samtidigt sker en viss ökning också i den yngsta åldersklassen. På femton år har andelen läkare under 35 […](0 kommentar)

Förslag till ny patientlag »bäst i Norden«

Som sista land i Norden föreslås nu Sverige införa en samlad patientlagstiftning. – Vi har studerat de nordiska grannländerna väldigt noga och tagit till oss det som är bra och fått ihop vad vi tror är det bästa förslaget i Norden till patientlag. Det säger Johan Assarsson som lett Patientmaktsutredningen. Den 31 januari lämnade utredningen […](0 kommentar)

Nej till ändrat huvudmannaskap

Huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevården ska även i fortsättningen vara delat mellan landsting och kommuner. Det fastslog barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) när hon på onsdagen presenterade lagrådsremissen i frågan. Att samla huvudmannaskapet hos landstingen var ett av huvudförslagen i Missbruksutredningen (SOU 2011:35), som överlämnades till regeringen av utredaren Gerhard Larsson i april 2011. […](0 kommentar)

LT debatt

Nya droger kräver nya testningsrutiner

Drogtestning är en mycket använd metod inom sjukvården, socialtjänsten, kriminalvården, polisverksamheten och på arbetsplatser för att upptäcka personer som är påverkade av eller nyligen har intagit alkohol eller narkotiska preparat eller har relaterade problem [1]. Testresultatet utgör även ett viktigt objektivt utfallsmått vid öppenvårdsbehandling av personer med missbruks- och beroendeproblem för att verifiera drogfrihet och […](0 kommentar)

»Heroinism är inte obotligt utan läkemedel«

Rubriken är Torbjörn Fjellströms, föreståndare för behandlingshemmet Korpberget. Utgångspunkten för min första artikel i Läkartidningen (49/2012, sidorna 2296-7) var dels att jag nu ser allt fler svåra missbrukare som blir friska genom drogfri behandling, dels att avigsidorna av den ensidiga farmakologiska behandlingen, bl a substitutionsbehandlingen av opiatmissbrukare, tycks bli alltmer alarmerande. För detta har jag mottagit […](0 kommentar)

Endast på webben

Läkarstudenter särbehandlas på grund av kön under praktiktiden

Nästan var femte läkarstudent anser sig ha blivit särbehandlad på grund av kön under sin praktik. Det framkommer av en e-postenkätundersökning som Medicine studerandes förbund (MSF) gjort bland läkarstudenter på praktik i hela landet. Av de 729 tillfrågade svarade emellertid endast cirka hälften på enkäten. Den förkrossande majoriteten av dem som upplevt sig särbehandlade på […](0 kommentar)

Riksstämman kortas och flyttar till stan

Beslutet grundar sig i en omvärldsanalys där det framkommit att många sektioner och andra medverkande önskar sig ett mer effektivt möte, säger Filippa Nyberg, Läkaresällskapets vd. – Det är lättare för läkare att få ledigt för fortbildning i två dagar än tre. Och mötet blir mer attraktivt och flexibelt med närheten till centralstationen och Läkaresällskapets […](0 kommentar)

Stärkt bemanning ska klara arbetsmiljön i Lund

Med hot om ett kraftigt vitesföreläggande hängande över sig har SUS skickat en lista till Arbetsmiljöverket med åtgärder som ska förbättra den dåliga arbetsmiljön på akutmottagningen i Lund. Arbetsmiljöverket har efter en inspektion bedömt att resurser och uppdrag inte är i balans och klassat arbetsmiljön där som »oacceptabel«, se Snabba åtgärder krävs på akuten i […](0 kommentar)

Läkarförbundet växer för femte året i följd

På fem år, 2007–2012, har Läkarförbundets medlemstal ökat från knappt 39 000 till 44 939. Bara under 2012 var nettotillströmningen 1 063 personer. Medlemstalet ökar bland såväl yrkesverksamma, studenter som pensionärer. Ökningen är dock procentuellt sett högre i de två sistnämnda grupperna, vilket innebär att andelen yrkesverksamma medlemmar minskar. En förklaring är att man inte […](0 kommentar)

Sjukhus-TV anmäls till JO

Enligt CFR finns det två situationer när det kan vara okej att filma en vårdsituation. Antingen har patienten lämnat sitt samtycke i förväg – och då får patienten inte ha varit utsatt för påtryckningar eller befunnit sig i ett utsatt läge när hen gav det – eller så måste det finnas ett sekretessförbehåll mellan myndigheten […](0 kommentar)

Osignerade journalanteckningar prövas i Högsta förvaltningsdomstolen

Målet som domstolen meddelat prövningstillstånd i rör en man som 
ville ha tillgång till sin hustrus osignerade journalanteckningar eftersom han misstänkte att journalen ändrats för att dölja felbehandling. Sjukhuset där hustrun vårdats nekade med argumentet att osignerade journalanteckningar inte omfattas av offentlighetsprincipen, och kammarrätten gick på sjukhusets linje (se LT 38/2012). Resultatet av Högsta förvaltningsdomstolens […](0 kommentar)

Första hjälpen-utbildning ska ge färre självmord

Utbildningsinsatsen i Stockholm och Jönköping är ett pilotprojekt som bekostas med statliga medel, som en del av regeringens psykiatrisatsning. Man använder MHFA, Mental Health First Aid Training and Research Program, som har utvecklats i Australien, utvärderats vetenskapligt och som nu används i femton länder. Utbildningen tar två dagar och kräver inga särskilda förkunskaper. Där lär […](0 kommentar)