Nr 08 2013

Signerat

Patienter och personal behöver fler vårdplatser

Neddragningar och så kal­lade effektiviseringar har urholkat den svenska sjukhusvården. I dag råder det en ihållande brist på resurser och bemannade vårdplatser på alla våra 60 akutsjukhus. Socialstyrelsen har visat att överbeläggningar på våra sjukhus utgör ett ständigt hot mot patienternas säkerhet. De anställda i sjukvården har, liksom andra personer på arbetsmarknaden, också en lagstadgad […](0 kommentar)

Kultur

Neuro­plasticitet, epigenetik – och nya perspektiv för genus­vetenskapen

Modern forskning har visat att vår biologiska kropp är långt mer föränderlig än vad man tidigare har trott. Genom de nya forskningsområdena epigenetik och neuroplasticitet har gener och neuron visat sig vara direkt påverkbara av olika miljöstimuli [1]. Det handlar om ny kunskap som öppnar nya perspektiv inom den medicinska vetenskapen. Huruvida det är arv […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Thinking outside of the box

Sjukhus går med underskott, vårdplatser saknas och arbetsmiljön brister. Verksamheter åläggs viten, några hotas av nedläggning. Vissa landsting får bonusmiljoner för korta köer, andra inte. Problemen känns igen från förr, de ekonomiska åtgärderna likaså. Kanske angriper vi svårigheterna på fel sätt. Jag minns ett föredrag om incitamentsstrukturer och kreativitet. Psykologen Dunckers experiment tas upp. En […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nytt hopp för patienter med idiopatisk lungfibros

Idiopatisk lungfibros är en interstitiell lungsjukdom med en 5-årsöverlevnad på cirka 20–25 procent. Idiopatisk lungfibros är numera den sjukdomsgrupp av de idiopatiska interstitiella pneu­monierna som är bäst definierad kliniskt, radiologiskt och histopatologiskt [1, 2]. Sjukdomen skiljer sig också från de andra vad gäller behandlingssvar och pro­gnos. Det är därför viktigt att tidigt identifiera dessa patienter. […](0 kommentar)

Nya Rön

Död i unga år vanligare bland soloartister än bland rockgrupper

Rockstjärnor som dör unga finns det åtskilliga välkända exempel på. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Amy Winehouse och Brian Jones är ett axplock. I BMJ presenteras en studie där en grupp forskare tagit sig en närmare titt på medellivslängden för rock- och popstjärnor under perioden 1956–2006. Vem som ska definieras som pop- eller rockstjärna har bestämts […](0 kommentar)

Intensiv behandling av patienter med pisksnärtsskada gav ingen ytterligare effekt

I Lancet presenteras en studie från Storbritannien om behandling av pisksnärtsskada. Undersökningen omfattar 3 851 patienter som under perioden 2005–2007 sökte vård vid något av tolv olika sjukhus i Storbritannien. De lottades till två grupper. En grupp med 1 598 patienter fick standardbehandling, vilket innebär att de gavs allmänna råd kring sjukgymnastik. Den andra gruppen gavs mer […](0 kommentar)

Ingen effekt av D-vitamin mot knäartros

Tillskott av D-vitamin har ingen effekt mot artros i knäleden, vare sig mot smärta eller mot artrosutveckling i form av nedbrutet brosk i leden. Det visar en studie gjord av amerikanska forskare som presenteras JAMA. Studien omfattar 146 patienter med en medelålder på 63 år, samtliga med symtomgivande och radiologiskt verifierad artros i knäleden. 57 […](0 kommentar)

Bukfetma ökar risken för bukaortaaneurysm

Autoreferat. I en studie publicerad i British Journal of Surgery framkommer att det finns ett samband mellan bukfetma och ökad risk att utveckla buk­aortaaneurysm. Ett högt BMI verkade däremot inte vara kopplat till sjukdomen. Förekomsten av bukaortaaneurysm uppskattas till ca 2 procent hos 65-åriga män och 0,5 procent hos 70-åriga kvinnor. Då sjukdomen oftast är […](0 kommentar)

Debatt och brev

Obligatoriska sidoprov slopas vid nykterhetskontroller efter rattfylleri

De nu gällande föreskrifterna om medicinska krav för körkort (TSFS 2012:19) har ändrats, och nya kommer att träda i kraft den 1 mars 2013. Vissa ändringar kommer att påverka läkarkåren. Särskilt gäller detta vid utredning och intygsskrivande efter rattfylleri och vid beroende eller missbruk. Kravet på så kallade sidoprov vid utredning efter grovt och upprepade […](0 kommentar)

Trombolys vid stroke – bråttom är bra men glöm inte farmakologin!

Tiden vi har på oss för att återställa blodflödet vid propporsakad stroke är kort. Från de stora studierna av intravenös trombolys med alteplas vet vi att tiden till behandlingsstart är avgörande för att uppnå bästa möjliga kliniska effekt [1]. Sedan 2002, då behandlingen etablerades i Sverige, har infrastrukturen för trombolys successivt utvecklats. Vårdkedjorna på akutsjukhusen […](0 kommentar)

Paternalistisk – ja; auktoritär – nej!

Svenska psykiatriska föreningens styrelse har, liksom ordföranden i Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) i LT 5/2013 (sidan 226) reagerat på min artikel i LT 3/2013 (sidorna 68-9), där jag välkomnar det aktuella förslaget till ny tvångsvårdslagstiftning. Psykiatriska föreningens företrädare tar upp några ­frågor av principiellt intresse. Ett skäl till deras tveksamhet är att […](0 kommentar)

Föreskrifterna kommer att ses över

De nu gällande föreskrifterna om läkemedelsassisterad behandling utarbetades under 2008–2009 och trädde i kraft den 1 mars 2010. Reglerna tillkom efter ett omfattande utrednings- och remissarbete och var då väl förankrade hos bl a professionen. Men såväl lagar, författningar och föreskrifter behöver utvecklas kontinuerligt. Därför kommer Socialstyrelsen att inleda en översyn av föreskrifterna under 2013. […](0 kommentar)

Reglerna för underhållsbehandling av opiatberoende är godtyckliga och saknar stöd i forskningen

Uppmärksamheten kring så kallat läckage av metadon och buprenorfin från beroendevården till den illegala drogmarknaden – alltså patienter som säljer eller delar med sig av sin medicin – har fått Socialstyrelsen att ta i med hårdhandskarna mot ett antal mottagningar som arbetar med underhållsbehandling av opiatberoende. I Skåne har Socialstyrelsen gjort tillsyns­besök på tre mottagningar […](0 kommentar)

»Telefonfällan« orsak till många cancerbesked per telefon

För mig som i många år undervisat kolleger och studenter om hur man ger svåra besked är Sune Överhagens artikel i LT nr 3/2013, sidan 69, ett angeläget inlägg, som handlar om telefonbesked om svåra sjukdomar. Överhagen avslutar, trots att den egna undersökningen bekräftar hans farhågor, med att han hoppas att det är olycksfall i […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

LT debatt

Sista året med polio?

Polio betyder grå och är en förkortning av polio­myelitis anterior acuta, alltså infektion i ryggmärgens grå substans. Infektionen orsakas av ett picorna­virus, och det finns tre serotyper, Polio 1, 2 och 3. Till picornavirus räknas förutom polio även hepatit A, humana enterovirus Coxsackie A och B samt ECHO, nu klassificerade som HEV A, B, C […](0 kommentar)

Starkt stöd bland läkare för att arbeta sjukdomsförebyggande

Det sjukdomsförebyggande arbetet har starkt stöd bland sjukvårdspersonal, men det behövs bättre strukturella förutsättningar för att patienterna ska få den rådgivning som Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderar. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån har gjort för Socialstyrelsens räkning. Man har undersökt olika yrkesgruppers och chefers attityder till och erfarenheter av arbetet med […](0 kommentar)

Aktuellt

Umeå universitet vill ge den kliniska forskningen bättre förutsättningar

– Klinisk forskning behöver sammanhållna karriärvägar. På det här sättet täpper vi till den lucka som finns mellan forskar-AT och förenade anställningar för seniora forskare och lärare, säger dekanus Anders Bergh vid Umeå universitets medicinska fakultet. Den nya anställningsformen biträdande universitetslektor har Umeå universitet som arbetsgivare i samverkan med Västerbottens läns landsting, som finansierar den […](0 kommentar)

Apoteken snart till salu

Den nya omreglerade apoteks­marknaden har inte alls blivit den lönsamma affär som många av de nya privata aktörerna sannolikt hade räknat med när de gick in på den svenska marknaden. Ökningstakten av läkemedelsförsäljningen, både när det gäller receptbelagda och receptfria läkemedel, har i princip helt avstannat sedan 2009 när marknaden öppnades för privata aktörer. Samtidigt […](0 kommentar)

Nytt hopp för utlandsstudenter att få vikariat

Många läkarstudenter tar chansen att vikariera som underläkare efter termin nio. Utlandsstuderande har dock inte haft samma möjlighet att göra det. I juni 2012 ändrade Socialstyrelsen inställning och meddelade att man nu skulle göra en individuell bedömning av varje ansökan angående utlandsstudenter som ville vikariera som underläkare. Men enligt Ulrika Berglund, styrelseledamot i MSF-Gdansk, har […](0 kommentar)

Läkarförbundets råd när patienten vill filma besöket

Att fotografera har blivit en vardagsföreteelse i och med att var och varannan har tillgång till en mobiltelefon med inbyggd kamera och inspelningsmöjligheter. Många äger också betydligt mer avancerad utrustning. Det händer att patienter eller deras anhöriga gör ljud- och/eller bildupptagningar i samband med vårdbesök. Ibland som ett stöd för minnet, ibland för att dokumentera […](0 kommentar)

Vårdval gav fler läkarbesök – flest för de minst behövande

Myndigheten för vårdanalys har undersökt hur vårdutnyttjandet förändrats av vårdvalsreformen i Stockholms läns landsting, Region Skåne och Landstinget i Östergötland. Ett uttalat syfte med vårdvalsreformen i primärvården var att öka tillgängligheten och vårdutnyttjandet i primärvården. Mycket av debatten kring vårdvalssystemet har handlat om huruvida systemet medför undanträngningseffekter, det vill säga att patienter med lättare vårdbehov […](0 kommentar)

Recension

Klokbok för kliniker i alla åldrar

Att recensera andras vedermödor i arbetet med att skriva en lärande bok är en delikat uppgift. And­ra personers långa dagars slit och många tänkande timmar ska på några rader kommenteras av någon som oftast hastläst texten. Nå, nu har jag faktiskt tagit mig tid att i lugn och ro, då och då, läsa »Professionell utveckling […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Att strukturera och dokumentera forskningsprojekt

Att forska är för många läkare liktydigt med sena kvällar hemma med datorn då det gäller att effektivt få ihop något av anständig kvalitet. Då är inte forskningsdokumentation det första man prioriterar. Vi vill visa på några enkla knep för att åstadkomma en enklare och säkrare tillvaro för sina data och forskningsresultat, vilket i längden […](0 kommentar)

Lemierres syndrom är en glömd sjukdom där främst yngre drabbas

Postanginal anareob septikemi, eller Lemierres syndrom, har sedan flera år ansetts vara en mycket sällsynt åkomma, snarast en reminiscens från den preantibiotiska eran. Lemierres syndrom har till och med kallats »den glömda sjukdomen«. Under de senaste åren har dock ett ökande antal fallrapporter publicerats, vilket kan tyda på att incidensen tilltagit. Mellan 2008 och 2010 […](0 kommentar)

Samtidiga primära maligna melanom missas ofta

Synkrona, multipla, primära maligna melanom är ett förbisett problem i kliniken. Sedan 1970-talet har antalet invasiva melanom nästan femfaldigats i Sverige. Tunna melanom (T1, ≤1 mm) har betydligt bättre prognos än tjocka (T2–4, >1 mm) [1, 2]. De senare har sedan 1990-talet tyvärr ökat snabbare än de förra och utgör nu nära hälften av de […](0 kommentar)

Amning och ­tillvänjning till fast föda för ­friska fullgångna barn

Denna artikel är en kunskapsöversikt av råden om amning och tillvänjning för friska, fullgångna barn i Europa, delvis baserade på aktuella översikter från European Society for ­Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition ­(ESPGHAN) och European Food Safety Authority (EFSA) [1-3]. I artikeln diskuteras uppfödning av friska, fullgångna barn under spädbarnsåret med hänsyn till svenska förutsättningar. De […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Fenomenet superhjältar

Jag skulle vilja tala om fenomenet superhjältar. Det finns nämligen många olika sorters superhjältar: Stålmannen, Hulken och Läderlappen för att bara nämna några få. Listan av superhjältar är lång och fortsätter nästan i all oändlighet, men det finns faktiskt en som just nu kanske utmärker sig mer än alla de andra, en som mer än […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Platsbrist kan ha bidragit till missad hjärtinfarkt

En tidigare frisk man i 55-årsåldern uppsökte akutmottagningen i Lund. Han var på genomresa med sin son och hade insjuknat plötsligt i samband med en måltid. Symtomen var allmänpåverkan, illamående, kräkningar och uttalad smärta i magtrakten med strålning upp mot bröstet. Sjuksköterskan på akutmottagningen bedömde att det rörde sig om matförgiftning. Eftersom sköterskan misslyckades med […](0 kommentar)