Nr 13 2013

Signerat

Trög start för utökat vårdval

Landstingen har nu redovisat hur de använt regeringens stimulansbidrag för ett utvecklat vårdval under 2012. Resultatet är nedslående för den som vill se en snabb förbättring av vårdvalet inom den specialiserade vården. I landet i stort syns få tecken på uppnådda resultat, förutom inom enstaka områden som till exempel kataraktkirurgi, medicinsk fotvård och barntandvård. I […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Attraktiv undervisning

Hälso- och sjukvården har misslyckats med sitt utbildningsansvar. I besparings- och vårdplatshetsen har utbildning åsidosatts. Läkarstudenterna i Lund hotar med strejk och föreningen Sjukhusläkarna varnar för konsekvenserna av utlokalisering av bassjukvård. Utan patienter saknas underlag för klinisk undervisning. Utbildningsansvaret bör koncentreras, menar Stefan Lindgren när han föreslår slopad AT och längre läkarutbildning. Då flyttas hela […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya europeiska riktlinjer vid akut och kronisk hjärtsvikt

Den europeiska kardiologföreningen (ESC; European Society of Cardiology) har utarbetat nya riktlinjer för dia­gnostik och behandling av akut och kronisk hjärtsvikt. Det är ett digert dokument på 61 sidor, som publicerades i European Heart Journal under hösten 2012 [1]. Vad är nytt jämfört med motsvarande riktlinjer från 2008? Modifierad definition av hjärtsvikt För att ställa […](0 kommentar)

Nya Rön

Antibiotikatillägg förbättrar överlevnaden vid svår undernäring

I New England Journal of Medicine presenteras en studie i vilken man tittat på om tillskott av antibiotika, oavsett tecken på infektion, kan förbättra överlevnaden för svårt undernärda barn. Studien har genomförts vid 18 kliniker på landsbygden i Malawi och omfattar 2 767 barn mellan 6 och 59 månader med akut svår undernäring. Samtliga barn gavs […](0 kommentar)

Ungas attityder till HPV-vaccination undersökta

Avhandling. Humant papillomvirus (HPV) är världens vanligaste sexuellt överförda infektion och en av dess konsekvenser, livmoderhalscancer, är en av världens vanligaste cancerformer. Utvecklingen inom HPV-testning och HPV-vaccination kan radikalt förändra kvinnohälsan globalt. Dock kvarstår flera utmaningar innan effektiv cancerkontroll kan uppnås. I denna avhandling användes svenska register och biobanksstrukturer till fyra publicerade studier kring HPV-baserad […](0 kommentar)

Insulinbindning kartlagd i detalj

I Nature visar en studie att insulin binder till sin receptor på ett ovanligt sätt. Receptorn är en homodimer, dvs den är uppbyggd av två identiska halvor som sitter samman med disulfidbindning. Vardera halvan består i sin tur av två olika kedjor, och det är till den ena av dem (alfakedjan) som hormonet binder. Studien […](0 kommentar)

C-vitamin som kosttillskott ökar risken för njursten

Autoreferat. I en studie publicerad i JAMA Internal Medicine framkommer att det finns ett samband mellan regelbundet intag av C-vitamin i form av kosttillskott och ökad risk för njursten hos män. Någon ökad risk noterades inte vid multivitaminanvändning. Även om betydelsen av höga doser av C-vitamin för njurstensbildning diskuterats länge har stor osäkerhet rått om […](0 kommentar)

Vaccination mot pandemi ökade inte risken för fosterdöd

I New England Journal of Medicine presenteras en norsk studie där man undersökt om vaccination med Pandemrix, vilket erbjöds allmänheten under svininfluensan (H1N1), ökade risken för fosterdöd hos gravida. Forskarna har använt sig av olika register, däribland befolkningsregister, födelseregister och vaccinationsregister. Man har tittat på data från 117 347 barn som föddes i Norge under 2009 […](0 kommentar)

Dyr robotkirurgi gav små fördelar

Robotkirurgi blir allt vanligare, men är de ökade kostnaderna som detta medför motiverade? Amerikanska forskare har tittat på hysterektomi och jämfört robotkirurgi med laparoskopisk kirurgi. Studien presenteras i JAMA och omfattar 264 758 kvinnor som genomgick hysterektomi vid något av 441 amerikanska sjukhus under åren 2007–2010. 123 288 kvinnor (motsvarande 46,6 procent) opererades abdominellt, 20,7 procent vaginalt, […](0 kommentar)

Parasit utnyttjar neurotransmittor för spridning i kroppen

Autoreferat. Att utnyttja kroppsegna celler som trojanska hästar är en fördelaktig strategi för patogena organismer. Vi har studerat hur den intracellulära parasiten Toxoplasma gondii går till väga. Infektion med Toxoplasma innebär potentiellt livslång kolonisation av främst hjärnvävnad hos människa och andra varmblodiga djur. Till allvarliga manifestationer hör fosterskador vid kongenital smitta och cerebral toxoplasmos hos […](0 kommentar)

Debatt och brev

Kan palliativ sedering vara ett alternativ till aktiv dödshjälp?

Dödshjälpsdebatten har åter aktualiserats, dels genom en debattartikel i Dagens Nyheter den 9 januari där professorerna Sumner och Tännsjö önskar en seriös offentlig och politisk debatt i frågan, dels i en ledare i Göteborgs-Posten den 15 januari där man förespråkar en utbyggd palliativ vård som ett alternativ till aktiv dödshjälp. I stort sett alla argument […](0 kommentar)

HPV-test ersätter Pap-test i Uppsala

Den gynekologiska cellprovtagningen (Pap-test) för att förebygga livmoderhalscancer startade i Sverige i slutet av 1960-talet. Den har resulterat i en reduktion av antalet cancerfall med 50 procent eller mer [1]. Trots screeningen drabbas ungefär 450 kvinnor av livmoderhalscancer varje år, och en tredjedel av dessa avlider i sin cancer. Avsikten med screening är att finna […](0 kommentar)

Kartläggning av svåra skador i Sverige

Som komplettering till ­Läkartidningens tema om trauma i 7/2013 kan påpekas att Sverige saknar nationell statistik över förekomst av och behandlingsresultat vid svåra skador orsakade av yttre våld. Patientregistret registrerar årligen drygt 100 000 vårdtillfällen på grund av trauma (»S-dia­gnos«), men ICD-diagnoserna medger inte gradering av skadornas allvarlighetsgrad. Sedan sommaren 2011 finns dock ett nationellt kvalitetsregister […](0 kommentar)

Hur meddela svåra besked? Låt patienten själv bestämma

Sune Överhagen och Gunnar Birgegård har i Läkartidningen ondgjort sig över telefonbesked vid allvarlig sjukdom (­LT 3/2013, sidan 69, respektive ­8/2013, sidorna 422-3). De utgår från att telefonbesked är förkastliga, och Sune Överhagen ger några skräckexempel där besked givits i olämpliga situationer och varit oväntade. Vad de inte tar upp är vad patienten önskar. Min […](0 kommentar)

Sjukhusbiblioteket kan spara tid åt den forskande läkaren

I anslutning till Läkartidningens intressanta artikelserie »Verktyg för klinisk forskning – Teori och handgrepp för den forskande läkaren« vill vi från sjukhusbibliotekens sida visa hur vi kan spara tid åt den forskande läkaren och även åt övrig sjukhuspersonal som forskar. 1. Sökstöd vid litteratursökningar. Bibliotekarierna har stor kunskap i att söka i databaser och tillsammans […](0 kommentar)

Sorgliga angrepp på »Min journal på nätet«

Representanter för Upplands allmänna läkarförening (UAL) har skrivit upprepade artiklar om det projekt som drivs i Uppsala och som bland annat syftar till att ge patienten möjlighet att via säker inloggning läsa sin journal över nätet. Nyligen publicerades i Läkartidningen ett inlägg av skyddsombudet Anna Rask Andersen och Torbjörn Karlsson från UAL med rubriken »Nonchalans […](0 kommentar)

Sveriges lagar gäller även här

Enligt patientdatalagen är syftet med patientjournalen i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten. Upplands allmänna läkarförening anser att ansvariga för journalprojektet utsätter patienterna för risker och äventyrar ett av sjukvårdens viktigaste arbetsverktyg i sin iver att bli först i Sverige med att lägga ut journaler på nätet. Då vi […](0 kommentar)

Recension

Flödande om blodet – men inte uttömmande

Blodet har genom tiderna betraktats som en mystisk vätska och som bärare av starka krafter. Som Goethe uttryckte det i Faust: »Blut is ein ganz besonderer Saft.« På svenska finns förvånansvärt lite skrivet om blodet i historiskt eller ur kulturellt perspektiv. Den luckan fylls nu till del av sociologen Boel Berner som i boken »Blodflöden« […](0 kommentar)

Patientcentreringen drunknar i standardglasen

»Du behöver oftast inte fråga hur mycket patienten dricker« är ett centralt citat, som Sven Wåhlin gett en uppmärksammande ram i sin bok om alkohol. Han skriver: »Det avgörande i slutändan är om patienten blir medveten och börjar fundera över sina vanor, inte om doktorn får reda på patientens dryckesvanor.« Detta uttryck för insikt och […](0 kommentar)

Kirurgen som aldrig »gav tappt«

Under 1700-talet hade Uppsalas medicinska fakultet med namn som Carl von Linné och Nils Rosén von Rosenstein nått internationell ryktbarhet. Vad gäller kirurgin var det dock sämre ställt. När den unge Olof Acrel på 1730-talet studerade medicin vid Nosocomium Academicum och fann att han hellre ville bli kirurg, blev han tvungen att flytta till Stockholm […](0 kommentar)

Terapeutens arsenal mot depression

Gerhard Andersson, psykolog, psykoterapeut och professor i Linköping, har givit sig på ett angeläget och efterlängtat projekt med denna bok på svenska. Depression är i dag en av våra större folksjukdomar, och psykologisk behandling eller psykoterapi är i dag en självklar del av vår arsenal för att hjälpa våra deprimerade medmänniskor både inom primärvård och […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Aktuellt

»Vi måste sluta låtsas att vården är enklare än vad den är«

Om vi menar allvar med att förändra hälso- och sjukvården måste vi hitta sätt att kanalisera energin och engagemanget hos medarbetarna. Vi vill inte bara ha deras händer, inte bara deras händer och huvuden, vi vill ha händer, huvuden och hjärtan – hela människor. Och finansiella incitament styr bara händerna, säger Paul Batalden, som är […](0 kommentar)

»Sluta rapportera avvikelser«

I samband med sitt fullmäktigemöte den 15 mars anordnade Sjukhusläkarföreningen ett seminarium om sy­stemfel som hotar patient­säkerheten. Patientsäkerhetsprofessorn vid KTH, Richard Cook, var en uppskattad humoristiskt och utmanande huvudtalare och genererade fniss och applåder när han deklarerade att han är ledare för »Sluta-rapportera-kampanjen« här i Sverige. Han sa bland annat att rapporterandet pågått tillräckligt länge […](0 kommentar)

Läkare ska bli bättre på att följa vapenlagen

»En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjut­- vapen ska omedelbart an­- mäla detta till polismyndigheten«. Det anges i vapenlagen. Men 2006 konstaterade Socialstyrelsen att lagen inte tillämpas i den utsträckning som den borde. Enligt Socialstyrelsen berodde det framför allt på att vårdgivarna inte hade tagit ansvar för […](0 kommentar)

Kvinnor och äldre mest positiva till Läkarförbundet

Läkarförbundet har låtit göra en medlemsundersökning via en webbenkät riktad till ett stratifierat urval om drygt 3 000 medlemmar. Endast ungefär en tredjedel valde att svara, men enligt Läkarförbundets statistiker Åsa Jaktlund är resultaten ändå intressanta eftersom gruppen som svarade är lika representativ vad gäller kön, ålder och region som den ursprungligen tillfrågade gruppen. Missnöjet med […](0 kommentar)

SFAM ställer sig bakom förslag om totalförbud mot rökning

Svensk onkologisk förening argumenterade nyligen på DN Debatt för ett totalförbud mot rökning från 2025. I Läkartidningen nr 4/2013 förespråkade företrädare för Läkare mot tobak en »bortre parentes« för tobaksrökning. Även allmänmedicinarna hakar nu på kraven på att fasa ut tobaksrökning helt och hållet. Parlamenten i Finland och Nya Zeeland har fattat beslut om att […](0 kommentar)

Avlövad proposition om missbruksvården

Missbruksutredningen lades fram i april 2011 och innehöll flera förslag till stora förändringar av beroendevården, bland annat att samla huvudmannaskapet hos landstingen och att införa en skärpt vårdgaranti. Men i samband med lagrådsremissen i januari stod det klart att regeringen säger nej till detta (se LT nr 6/2013). Propositionen, som beslutades av regeringen den 14 […](0 kommentar)

LT debatt

Efterlyses: Politik mot hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är den främsta orsaken till dödlighet i den industrialiserade och snart även i resten av världen. För 50 år sedan bestod behandlingen endast av 4–6 veckors absolut vila på sjukhus. Under dessa veckor dog 30–40 procent av patienterna, många av dem i plötsligt hjärtstillestånd. I dag, med avan­cerade farmaka och snabb perkutan koronar intervention (PCI), […](0 kommentar)

Sverige bör begära dispens för att få behålla AT

Sjukhusläkarna har i ett relativt sent skede fått ta del av inriktningen av förslaget till ny läkarutbildning av ensamutredaren Stefan Lindgren. Vi har kommit med kritik mot slopandet av AT och mot utarmningen av det rent medicinska innehållet i vad vi bedömer som bas­kunskaper samt även riktat invändningar mot en förlängning av grundutbildningen till sex […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Navigerad transkraniell magnet­stimulering

Det var länge okänt om hjärnan nyttjade elektricitet och där­igenom påverkades av den. Om så var fallet skulle hjärnans funktioner kunna studeras genom elektrisk stimulering. Luigi Galvani (1737–1798), som verkade i Bologna, visade att nerver och muskler är elektriskt retbara. En brorson till honom, Gio­vanni Aldini (1762–1834), försökte 1802 på motsvarande sätt påvisa att hjärnan […](0 kommentar)

Godartad prostataförstoring med avflödeshinder

Från att ha varit en dödlig sjukdom har godartad prostataförstoring mer kommit att handla om livskvalitet. Mikroskopisk benign prostatahyperplasi (BPH) förekommer med stigande ålder hos nästan alla män. Några får en mätbar prostataförstoring och av dem får endast en liten del avflödeshinder och miktionsproblem. Blåssymtom är vanliga hos äldre personer. Prevalensen är ungefär lika för […](0 kommentar)

Prioritering av ALF-medel gynnsamt för kliniska forskare

Avtal om läkarutbildning och forskning (ALF) reglerar den ersättning från staten till hälso- och sjukvården som ska täcka de merkostnader som läkarnas grundutbildning och forskning medför. Medlen avser endast grundutbildning och forskning som universiteteten prioriterat. Det första avtalet undertecknades 1989. Avtalet har sedan förnyats, och det senaste undertecknades i juni 2003. Nuvarande avtal är uppsagt […](0 kommentar)

Näsvidgare på villovägar gav svår smärta

Näsvingevidgare kan underlätta näsandningen och används av bl a snarkare och idrottsutövare [1]. Det finns styva plåsterliknande vidgare att sätta utanpå näsans mjuka delar och det finns olika former av stentar att sätta i näsöppningarna. De senare används mest vid snarkning. Sedan många år finns i Sverige två typer av inre vidgare, Nozovent (Pharmacure, Göteborg) och […](0 kommentar)

Att söka anslag – tips för en lyckad ansökan

Det går att bedriva forskning enbart på fritiden, men bra forskning tar tid – mycket tid, och då räcker på sikt inte fritiden till. Anslag kan göra det möjligt att forska även på arbetstid. Tabell I listar ett par organisationer och fonder som finansierar forskning. Vetenskapsrådet, som är en av de stora forskningsfinansiärerna i Sverige, […](0 kommentar)

Notiser

Emma Furberg ny MSF-ordförande

Medicine studerandes förbund, MSF, har fått en ny ordförande. Hon heter Emma Furberg och valdes av MSF:s fullmäktige i mitten av mars. Emma Furberg läser vid läkarprogrammet i Umeå och var till nyligen ordförande i MSF:s lokalavdelning där. Som ordförande för MSF efterträder hon Isabella Kongstad. Läs mer: http://www.slf.se/MSF/Nyheter/MSFs-nya-styrelse-vald/(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Tarmvred syns inte alltid på skiktröntgen

En kvinna som tidigare genomgått appendektomi sökte vård på sjukhuset på grund av kraftiga intervallsmärtor i buken efter måltid. Hon hade också kräkts. Såväl LPK som CRP var förhöjt. En akut DT-undersökning av buken gjordes, men eftersom denna var negativ beträffande ileus så valde man att avvakta. Man hade dock hittat en cysta i vänster […](0 kommentar)

Fingret fick amputeras efter kortisoninjektion

En kvinna i 70-årsåldern hade problem med värk i fingerlederna. Kortisoninjektioner hade tidigare gett symtomlindring och hon kom nu till vårdcentralen för att upprepa detta. Lederna bedömdes vara påverkade av artros och invid lederna fanns synliga uppdrivningar. Patienten fick då injektion med metylprednisolon 0,5 ml i PIP-leden i ena handelns ringfinger och i DIP-leden i […](0 kommentar)