Nr 20–21 2015

Signerat

Att påverka beslut kräver galant fotarbete

»Att pricksäkert och med taktiska val bedriva opinionsbildning …« (1 kommentar)

Nyheter

Sjukvårdsministern: »Vi litar på professionerna«

Kulturförändringen måste börja med att vi politiker säger att vi litar på professionerna. Det sade sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt inledningstal på Läkarförbundets fullmäktigemöte den 26–27 maj, och möttes med applåder.(0 kommentar)

Heidi Stensmyren: »Ett historiskt år«

– Det är ett historiskt år. Det är inte bara 112-årsjubileum för Läkarförbundet. Det är också det år som vi har lika många kvinnor som män som medlemmar i Läkarförbundet, sa ordförande Heidi Stensmyren när hon inledde fullmäktigemötet på tisdagsmorgonen. (0 kommentar)

Transplantationer av luftstrupar polisanmälda av Läkemedelsverket

De ifrågasatta transplantationerna av syntetiska luftstrupar vid Karolinska universitetssjukhuset utreds nu av åklagare. Det är Läkemedelsverket som polisanmält att man inte sökte tillstånd för klinisk prövning innan operationerna utfördes.  (0 kommentar)

Lyckad kampanj för fortbildning i vårdvalet.

I Kalmar lyckades den lokala avdelningen av Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, driva igenom att fortbildning blev ersättningsgrundande i vårdvalet. I dag ses fortbildning som en självklar del i verksamheten. (1 kommentar)

Systematiskt grepp fick fart på fortbildningen

Usla fortbildningssiffror fick verksamhetschefen vid infektionskliniken på Västmanlands sjukhus Västerås, Thomas Vikerfors, att tänka om. »Jag som verksamhetschef har ett ansvar mot mina patienter att våra doktorer får den kunskap de behöver.« (1 kommentar)

Nya miljoner ska halvera handläggningstider

Regeringen skjuter till 10 miljoner för att Socialstyrelsen ska kunna anställa cirka tio nya handläggare. Målet är att det ska halvera den långa väntan på svensk legitimation för utomeuropeiska läkare redan i år.(0 kommentar)

Minskade möjligheter för facket att få skadestånd för otillåten övertid

För att läkarföreningarna i framtiden ska kunna kräva ersättning av landstingen för otillåten övertid måste det finns ett lokalt kollektivavtal som reglerar övertiden. Annars tillfaller eventuell straffavgift staten. Det är en slutsats när övertidsärendet i Västernorrland nu läggs till handlingarna. (0 kommentar)

Norrbottens läkarförening dömer ut neddragningar i primärvården

Orealistiskt och ett ensidigt fokus på primärvården. Norrbottens läkarförening dömer ut landstingets besparingspaket, som innehåller nedlagda hälsocentraler och minskade hyrläkarkostnader.(1 kommentar)

Landstinget Dalarna vill begränsa arbetsuppgifterna i primärvården

Som svar på läkarbristen måste primärvårdens uppdrag begränsas. Det skriver Landstinget Dalarna i sitt svar till Arbetsmiljöverket. (2 kommentar)

Expert riktar kritik mot omfattande oredlighet i KI-professors forskning

Enligt en oberoende expert som granskat fuskanklagelserna mot en gästprofessor vid Karolinska institutet har denne gjort sig skyldig till omfattande oredlighet i forskning. Står sig bedömningen efter att KI:s rektor sagt sitt kan den internationellt kände kirurgens karriär vara i fara.(0 kommentar)

Debatt

»Omvärdera screening för bukaortaaneurysm«

Vår studie indikerar att screening för bukaortaaneurysm orsakar betydande skada, och att balansen mellan skada och nytta försämrats. Screeningprogrammen bör därför omvärderas, skriver Minna Johansson och medförfattare.(0 kommentar)

Sammansvetsade japanskor slår »lean«

I stället för »lean« borde svensk sjukvård lära av ett annat Japanskt framgångskoncept, nämligen det framgångsrika damlandslaget i fotboll, föreslår Lars Breimer apropå lagets förväntade framgångar i fotbolls-VM 2015. (2 kommentar)

Inför vegetarisk kost i vården

Sjukhusvården bör erbjuda patienterna vegetarisk kost som stående huvudalter­nativ, skriver Antoinette Lundahl och ­Henrik Lind.(15 kommentar)

»Rättelse« om tvång urholkar patientsäkerheten

En ändring i Socialstyrelsens handbok om tvång i vården (SOSFS 2008:18) urholkar patienternas rättssäkerhet, anser Ulf Brettstam. (1 kommentar)

Samarbete främjar hälsofrämjande

Samarbete mellan universitet och primärvård ger bra förutsättningar för en hållbar implementering av hälsofrämjande och förebyggande arbete, skriver Ann Blomstrand och medförfattare. (0 kommentar)

Helt naturligt att dö vid 89?

Inte går det väl att kritisera vården för att en 89 år gammal människa plötsligt dör, särskilt som det inte alls är säkert att hon dog en plötslig hjärtdöd, skriver Tore Södermark. (8 kommentar)

Läkemedelsverket positivt till dialog om off label-förskrivning

Läkemedelsverket ställer sig positivt till en fortsatt dialog om kravet på »obs« vid off label-förskrvning. Om det leder till förändringar kan en remiss vara klar tidigast efter sommaren. (0 kommentar)

Kultur

Bland kolleger och patienter i Abu Dhabi

Sjukvården är modern och effektiv i Abu Dhabi, det största av sju emirat i Förenade Arabemiraten. På det största sjukhuset Al Mafraq Hospital arbetar svenske överläkaren Anders Sillén, specialist i intensivvård och anestesi. Här berättar han om vardagen i en annorlunda vårdapparat.   (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Personal viktigare än nya sjukhus

»… personal- och kompetensbrist kan aldrig kompenseras av nya lokaler, hur moderna och påkostade de än är.« (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Multisjuka äldre behöver individanpassad akutvård

Akutsjukvården är inte anpassad till äldre med multisjuklighet. I anslutning till alla akutmottagningar bör finnas akutgeriatriska avsnitt, som arbetar enligt den evidensbaserade metoden för strukturerat omhändertagande av äldre, skriver Anne W Ekdahl. (0 kommentar)

Tidig introduktion av jordnötter förebygger jordnötsallergi

Jordnötsallergi växer sällan bort, och prevalensen i västvärlden ökar. Jordnötskex regelbundet i kosten med början före 1 års ålder verkar dock skydda mot jordnötsallergi vid 5 års ålder.  (0 kommentar)

Amerikanska läkares »burnout« och svenska läkares »utmattning«

Amerikanska läkare har via frågeformulär rapporterat höga och ökande besvär av »burnout«. Även i Sverige ökar stressrelaterad psykisk ohälsa bland sjukvårdspersonal. Stresshantering är central i behandlingen, som behöver skräddarsys för varje patient. (3 kommentar)

Nya Rön

Deltagande i kvalitetsregister kan förbättra den palliativa vården

Enligt en avhandling ökade en halvdagsutbildning av läkare och sjuksköterskor den andel patienter som erhållit brytpunktssamtal och därmed fått mer information om sin obotliga och dödliga sjukdom. (0 kommentar)

Sporer förebygger återinfektion med Clostridium difficile

Oral administrering av sporer av en toxinfri Clostridium difficile-stam tolererades väl i en klinisk fas II-studie som presenteras i JAMA. Bakterien koloniserade mag–tarmkanalen och förebyggde återkommande infektioner.(0 kommentar)

Narkos ökar inte risken för autism

Kan narkos som ges tidigt i livet påverka hjärnans utveckling på ett negativt sätt? Djurstudier talar för att så kan vara fallet, men en stor studie på barn har inte kunnat påvisa detta.(1 kommentar)

Vårdutveckling

Säker vård även i hemmet en framtida utmaning

Möjligheten att vårdas hemma anses öka patienters och närståendes livskvalitet, men kan också innebära nya risker. Ett stort ansvar läggs också på patient eller närstående att samordna sin egen vård. (0 kommentar)

Översikt

Höghöjds­medicin är en angelägenhet även för svensk primärvård

Sjunkande syremättnad av blodet som en följd av sjunkande lufttryck vid vistelse på hög höjd leder till kompensatoriska mekanismer, så kallad acklimatisering. När stigningsgraden överstiger kroppens anpassningsförmåga uppstår patologiska symtom – höjdsjuka. Vanliga sjukdomar/tillstånd kan påverkas av hög höjd. (3 kommentar)

Originalstudie

Äldre som söker akut sjukvård bör få särskilt omhändertagande

Äldre patienter är en växande grupp i samhället, och för akutsjukvården är denna patientgrupp en utmaning med sin ofta komplexa sjukdomsbild och höga samsjuklighet. En retrospektiv tvärsnittsstudie har kartlagt och karakteriserat de vanligaste kontaktorsakerna till akut slutenvård för patienter ≥80 år. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF