Nr 21 2013

Signerat

Journal på nätet kräver etiska hänsyn

»Besked om hälsotillstånd ska ges i rätt sammanhang. I skrift finns inte möjlighet för läkaren att lyssna och förklara som i ett bra samtal. Kroppsspråket bidrar också i hög grad till förståelsen.«(1 kommentar)

Nyheter

»Modellen kommer inte att fånga all undanträngning«

Samtidigt påpekar hon att det finns undanträngningseffekter till följd av kömiljarden som modellen inte kommer att kunna fånga. – Det finns projekt där man säger man att patienterna själva ska beställa tid för återbesök, för att man ska klara vårdgarantin. En del patienter glömmer bort det, och det är en typ av undanträngning som man […](0 kommentar)

Nu ska undanträngningen kartläggas

Enligt årets kömiljardsöverenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, måste alla landsting som vill vara med och tävla om pengarna från och med i november rapportera hur man klarar att ta hand om återbesöken i rätt tid. Bakgrunden är en önskan om att kunna följa patientens hela väg genom vården, förklarar Harald Grönqvist, […](1 kommentar)

Osignerade journalanteckningar måste lämnas ut

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen öppnar upp för landstingen att lämna ut osignerade journalanteckningar till patienter över nätet.(0 kommentar)

»Pröva på om du är nyfiken«

»Om du är nyfiken på en verksamhet – pröva på den! Oftast kan man gå tillbaka om det inte skulle fungera.« Det rådet gav Johanna Adami, akutläkare och direktör vid Vinnova, på Karriärmässan i Stockholm på lördagen.(0 kommentar)

Åtgärdspaket i Västernorrland för att få bukt med hyrläkarbehovet

Höjda lönetillägg, pendlingsersättning inom EU och studielön för anställda som vill vidareutbilda sig. Landstinget i Västernorrland samordnar nu sina insatser för att klara rekryteringen till glesbygd och inom bristyrken.(2 kommentar)

Arbetsmiljöverket kräver besked om hyrläkarstoppet

Med anledning av Jämtlands läns landstings beslut att fram till årsskiftet inte anlita några hyrläkare i Östersund (se LT nr 19–20/2013) har Arbetsmiljöverket begärt att få se landstingets bedömning av de arbetsmiljörisker som stoppet kan medföra.(0 kommentar)

»Ny lag diskriminerar papperslösa«

Den nya lagen om vård för papperslösa är diskriminerande, anser Läkarförbundet och andra vårdyrkesorganisationer.(8 kommentar)

Allt bättre resultat på AT-provet

AT-läkare presenterar bättre på AT-provet nu än för några år sedan, och det gäller oavsett var i Sverige man utbildats. Det visar en undersökning från Linköpings universitet.(1 kommentar)

Debatt

»Ge kniven vidare« – kampanj för bättre kirurgisk träning för ST-läkare

»Ge kniven vidare« är en nationell kampanj för att förbättra den kirurgiska träningen i den vardagliga kliniska verksamheten. Kampanjen har startat under våren 2013 och är ett samarbete mellan flera föreningar för ST-läkare: OGU (Obstetriker och gynekologer under utbildning); KIRUB (Kirurger under utbildning); BUS (Blivande urologer i Sverige); Epiphysen (ST-läkare inom ortopedi); Otoliten (ÖNH-ST-läkarförening), samt […](1 kommentar)

Etiska aspekter på tvångsvård

Grunden för hälso- och sjukvården är att insatser ska ske med samtycke. Tvångsvård innebär en inskränkning av rätten att bestämma över sig själv. När en person på grund av sitt psykiska tillstånd inte har förmåga att se till sitt eget bästa måste dock tvångsvård kunna ges. Samhället har då ett särskilt stort ansvar för att […](1 kommentar)

Kultur

När kvinnors vantrivsel klassades som sjukdom

Platsen är Ulleråkers sjukhus i Uppsala, året 1949. Sjukjournalerna med läkarnas bedömningar av patienternas psykiska hälsa talar tidens dialekt. En aktuell undersökning visar hur beskrivningar av psykiska symtom influeras av rådande kulturella föreställningar om »normalt” och ”onormalt«.(2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Behövs specialisten på natten?

»I inget av utfallsmåtten innebar närvaro av specialist någon skillnad.«(1 kommentar)

Medicinsk kommentar

ST-läkares FoU-utbildning måste definieras bättre

Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete är viktiga delmål i Socialstyrelsens föreskrifter för den nya ST-utbildningen. I den pågående revisionen av föreskrifterna för ST behövs dock ett förtydligande av kraven för kompetens i medicinsk vetenskap, och kraven bör vara desamma för alla specialiteter.(0 kommentar)

Vården av papperslösa innebär laglig diskriminering i Sverige

Vården av gömda och papperslösa bedrivs i dag i ett parallellt sjukvårdssystem. Trots ett långvarigt opinionsarbete för att skapa vård på lika villkor, kommer detta sjukvårdssystem sannolikt att finnas kvar de kommande åren, skriver Thomas Flodin, ordförande, Etik- och ansvarsrådet, Sveriges läkarförbund.(1 kommentar)

Nya Rön

Valproat under graviditet kopplat till risk för autism

Barn till gravida som behandlas med epilepsipreparatet Valproat löper ökad risk att drabbas av autism, enligt en dansk studie publicerad i JAMA.(0 kommentar)

Ingen effekt av karotenoider eller omega-3 mot makuladegeneration

Åldersrelaterad makuladegeneration är en av de vanligaste anledningarna till blindhet i Europa och USA. Det finns ett stort behov av validerade metoder att både behandla och bromsa sjukdomen.(0 kommentar)

Ny metod visar genomskinlig hjärna

Genom att baka in hjärnan in i en gel som bland annat innehåller akrylamid kan man »tvätta bort« fett medan övriga ämnen stannar kvar. Hjärnan blir i princip genomskinlig och kan studeras i tre dimensioner med hjälp av mikroskop.(0 kommentar)

Långt QT-syndrom bakom missfall och dödfödsel

Kan LQT-syndrom ligga bakom en del oförklarliga fall av dödfödsel och missfall? Den frågan ställs i en studie som presenteras i JAMA efter att en grupp forskare gjort en genetisk analys av avlidna barn och foster.(1 kommentar)

Magnetkamera visar olika former av smärta

Genom att mäta blodflödet i hjärnan visas att exemplevis värmeutlöst smärta ger upphov till ett specifik aktivitetsmönster i hjärnan, som skiljer sig från det vid icke-smärtsam värme.(0 kommentar)

Antioxidanter gav ingen effekt vid multipel organsvikt

Att ge antioxidanter och/eller glutamin till svårt sjuka patienter gav nedslående resultat. Mortaliteten påverkades inte. För de patienter som fått glutamin noterades i stället ökad mortalitet jämfört med kontrollgruppen.(0 kommentar)

Översikt

Ökande antal svårt sjuka av grupp A-streptokocker

Antalet anmälda fall av invasiva infektioner av grupp A-streptokocker, till exempel nekrotiserande fasciit och streptokocktoxiskt chocksyndrom, var under 2012 det högsta sedan 2004, och ökningen har fortsatt 2013. Ökad vaksamhet krävs därför; klinisk anmälan och laboratorieanmälan enligt smittskyddslagen är viktig.(2 kommentar)

Originalstudie

Diabetes möjlig differential­diagnos vid blöjdermatit

Blöjdermatit är i dag ett ovanligt tillstånd. Vid oklar irritation i underlivet hos barn finns anledning att misstänka diabetesdebut.(0 kommentar)

Många hjärtinfarktpatienter har också diabetes

För att förbättra omhändertagandet av hjärtinfarktpatienter med glukosmetabola rubbningar startades i Malmö behandlingskonferenser med kardiolog, diabetolog och preventionssjuksköterska. Detta har resulterat i fler aktiva förändringar av diabetesbehandlingen och ett mer enhetligt omhändertagande.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Systematisk klinisk bedömning av vikt vid läkemedelsgenomgångar

I artikeln beskrivs ett fall där patienten drabbades av stupor, skakningar och frånvaro-attacker. Vid läkemedelsgenomgång framgick att han behandlades regelbundet med 15 olika läkemedel. Symtomen bedömdes som läkemedelsbiverkningar.(0 kommentar)

Nytt om namn

Prisad handledare på Karolinska i Solna

ST-läkarnas utmärkelse för bästa kliniska handledning 2012 på hudkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har tilldelats  överläkare Desirée Wiegleb Edström.(0 kommentar)

På nytt jobb

Anders Bergström tillträder den 3 juni en tjänst som överläkare i katarakt- och glaukomkirurgi vid ögonkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal.(0 kommentar)

Nya docenter i Lund

Vid Lunds universitet har som docenter antagits Daniel Arvidsson i folkhälsovetenskap, Jonas Brännströmi audiologi, Annette W-Dahl i experimentell ortopedi och Marlene Wullt i infektionssjukdomar.(0 kommentar)

2012 års mentorer utsedda i Jönköpings län

Sylf Jönköping har nu utsett årets mentorer för 2012, en i vardera sjukvårdsområde. Pristagarna är Wojciech Broda, medicinkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, Ulrike Sittig, kirurgkliniken i Värnamo, och Rebecka Ruderfors Malterling, kirurgkliniken, Jönköping.  (0 kommentar)

Patientsäkerhet

Vårdskador kräver åtgärder för att förhindra upprepning

Det räcker inte med att förbättra dokumentation och avvikelserapportering inför framtida händelser, en vårdgivare måste också vidta åtgärder för minska risken att en vårdskada ska uppstå igen. (Soc 9.3.1-59236/2012)(0 kommentar)

Utgåvan som PDF