Nr 21 2014

Signerat

Läkarnas roll måste stärkas

»I arbetet som ordförande vill jag stärka läkarnas roll i sjukvården.« (1 kommentar)

Nyheter

Åtta vårdpartier kandiderar till landstingen

Sex etablerade och två nya sjukvårdspartier kandiderar till landstingen i höstens val. Flera av dem lyfter fram decentralisering av vården som en dominerande fråga – ofta med inriktningen att värna mindre sjukhus.(0 kommentar)

Varannan med psykisk ohälsa upplever diskriminering i vården

Nära hälften av personer med psykisk ohälsa upplever att de blivit orättvist behandlade när de sökt hjälp i den somatiska sjukvården. Ungefär lika många anser sig ha blivit orättvist behandlade i psykiatrin. Det visar en ny studie. (0 kommentar)

Facklig kritik mot förslag om skydd för visselblåsare

Ny lagstiftning ska skydda visselblåsare som slår larm om allvarliga missförhållanden, föreslår en statlig utredning. Från fackligt håll kommer kritik mot att förslaget inte är tillräckligt långtgående. (1 kommentar)

Läkarstudenter protesterar mot att flytta delar av läkarutbildningen

Medicinska föreningen och studentkåren vid Hälsouniversitetet i Linköping anser att avtalet om att flytta delar av läkarutbildningen till Kalmar och Jönköping slutits utan att studenterna tillfrågats. Beslutet hotar enligt dem kvaliteten i utbildningen.(2 kommentar)

IVO granskar om sekretess är förenligt med kontorslandskap

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder nu om det är lämpligt att hantera sekretessbelagda uppgifter i kontorslandskap. Ärendet gäller det nybyggda Psykiatrins hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.(3 kommentar)

IVA ger recept för fler kliniska prövningar

Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, presenterar i en ny rapport åtgärder för att öka incitamenten och underlätta genomförandet av kliniska prövningar.(0 kommentar)

Debatt

Svensk medicinsk forskning behöver inte mer styrning

Sverige bör prioritera grundläggande innovativ och patientnära forskning i samverkan med grundvetenskaperna, skriver en grupp kliniska forskare. (1 kommentar)

Sjukvården måste bli bättre på att upptäcka misshandel av äldre

Vårdpersonalen måste bli bättre på att upptäcka, omhänderta och följa upp misshandel av äldre, anser Karin Erwander och medförfattare.(0 kommentar)

Billigare med biosimilarer, men säkerheten går först

Biologiska läkemedel är ett framgångsområde för sjukvård och medicinsk forskning. I dag är de tillgängliga för behandling inom bland annat onkologi, reumatologi och hematologi. TNF-hämmare har etablerats som framgångsrik behandlingsmetod vid till exempel reumatoid artrit. Hematologi och onkologi har gjort stora framsteg tack vare monoklonala antikroppar. Det första biologiska läkemedlet var insulin, som introducerades på […](0 kommentar)

Ytterligare en poliotyp borta

Att inga nya fall av poliovirus typ 3 rapporterades 2013 är ett medicinskt framsteg som är svårt att överskatta, konstaterar Sebastian Jansson och Jan Fohlman. (0 kommentar)

Vart tog du vägen, du trygga distriktsläkare?

Distriktsläkare: Kom tillbaka! Vi behöver dig, skriver Gunilla Landell. (2 kommentar)

Insikt om allmänmedicinens kärna

I bland bota, ofta lindra, alltid trösta är välbekanta ord för oss alla. I allmänmedicinen är detta särskilt angeläget. Vi pratar om konsultationens betydelse, tre, nio eller tolv »F«, patientmedverkan och olika former av autonomi. Ord som ofta tenderar att förbli just ... ord.(5 kommentar)

Kultur

Amerikanska inbördeskriget gav uppsving för sjukvården

Amerikanska inbördeskriget satte sjukvården på svåra prov. Men krigets blodiga erfarenhet bidrog till att påskynda utvecklingen mot modernare metoder inom kriurgi, anestesi och antiseptik.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Äldre kollegor behövs mer än någonsin

»I en hårt pressad sjukvård kan äldre kollegor bidra med erfarenhet och överblick som endast ett långt yrkesliv kan ge.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Att väga sig regelbundet är bra för att hålla vikten

Genom att väga sig regelbundet – minst en gång i veckan – kan man snabbt reglera något kilos viktuppgång och behålla sin vikt genom åren. (0 kommentar)

Nya Rön

TBE-virus verkar anpassa sig till det nya värddjuret

Viss kunskap om TBE-virusets epidemiologi måste troligen omvärderas. Nyupptäckta genetiska variationer kan bero på att viruset under fästingens blodsugningsakt anpassas till den miljö som finns i högre ryggradsdjurs celler. (0 kommentar)

Medier kan påverka självmordskluster

Mediers roll bakom så kallade självmordskluster analyseras i första numret av Lancets nya dottertidskrift Lancet Psychiatry. Studien indikerar att medial rapportering om suicid kan ha en roll vad gäller ökad risk för ytterligare självmord. (0 kommentar)

Få ljumskbråck opereras i östra Uganda

Herniorafi är det vanligaste allmänkirurgiska ingreppet i många delar av världen, även i låginkomstområden. I en sjukhusbaserad studie i östra Uganda visades att mindre än 1 procent av det förväntade antalet ljumskbråck hos vuxna män i den undersökta populationen opereras varje år. (0 kommentar)

Stavgång effektiv metod för ökad gångsträcka vid claudicatio

Stavgång ökar gångsträckan hos patienter med claudicatio intermittens, fönstertittarsjuka, i större utsträckning än vanliga promenader, visar en studie som publiceras i British Journal of Surgery. (1 kommentar)

Hjärnskakning och fotbollsspel kopplat till mindre hippocampus

I JAMA presenteras en studie i vilken man tittat på hippocampus storlek hos män som spelar amerikansk fotboll och jämfört med kontroller. Den var mindre hos fotbollsspelarna, och hade de haft hjärnskakning var den ännu mindre. Ju fler år de spelat fotboll, desto mindre var hippocampus. (0 kommentar)

Få komplikationer efter gastrisk bypass

Intraoperativa negativa händelser och konvertering till öppen kirurgi är de allvarligaste riskfaktorerna för allvarlig komplikation efter laparoskopisk gastrisk bypass, men komplikationsfrekvensen är låg. (0 kommentar)

Endast symtom på celiaki oanvändbar indikator vid screening

När barn med celiaki ska hittas i befolkningen är ett frågeformulär kring symtom och riskgrupp inte till nytta. Om allmän screening blir aktuell är blodprov för analys av celiakimarkörer första steget som måste tas. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Axelfrakturer, del 2:

Denna ABC-artikel, den andra av två ABC-artiklar om axelfrakturer, beskriver behandlingsstrategier vid skapula- och proximala humerusfrakturer. Anatomi och kliniskt status vad gäller dessa frakturer beskrivs i detalj i den första artikeln, »ABC om Axelfrakturer, del 1: Klavikelfrakturer«, publicerad i Läkartidningen nr 20/2014.(0 kommentar)

Rapport

Diabetes­ögonsjukvård i förändring: ett stickprovs betydelse

Stickprovsundersökningar har inte bekräftat oron för att nya och resurskrävande behandlingsmöjligheter vid synhotande diabetesretinopati skulle innebära längre väntetider för övrig ögonsjukvård.  (0 kommentar)

Vårdutveckling

Från barnklinik till vuxenklinik via specialmottagning

Att föra över kroniskt sjuka barn från barn- till vuxenklinik är ofta komplicerat. En särskild överföringsmodell beskrivs som gett bra resultat för HIV-positiva ungdomar. (0 kommentar)

Originalstudie

Anhörigas insatser efter stroke är omfattande och ofta livslånga

Konsekvenserna för anhöriga till närstående som insjuknat i stroke beskrivs i en studie, baserad på Riks-Strokes enkäter som besvarats av drygt 11 000 anhöriga.  (0 kommentar)

Fallbeskrivning

2,4-dinitro­fenol – ett dödligt bantningsmedel

2,4-dinitrofenol (DNP) – ett farligt och historiskt väl känt bantningspreparat – finns nu till försäljning på internet. Tre dödsfall efter intag av DNP har rapporteras i Sverige de senaste åren. En fallrapport visar de differentialdiagnostiska svårigheterna och ger förslag till behandling.  (3 kommentar)

Patientsäkerhet

Mätvärden måste alltid relateras till patientens tillstånd

Väckning och extubation efter narkos påbörjades alltför tidigt och utan muskelblockadreverserande läkemedel, eftersom läkaren litade på vad de tekniska mätvärdena visade och inte objektivt kontrollerade patientens muskelstyrka. (0 kommentar)

Rättelse

Rättelse: »Språkbedömningar på BVC utvecklas positivt. Fler använder evidensbaserade metoder«

I artikeln »Språkbedömningar på BVC utvecklas positivt. Fler använder evidensbaserade metoder«, Läkartidningen 2014;111:CMY4, blev det fel i Tabell II rörande värdet för Värmlandstestet i kolumn 2012. Korrekt siffra ska vara 13.(0 kommentar)

Nytt om namn

Prisbelönta handledare i Blekinge

Sylf Blekinge har nu utsett 2013 års bästa handledare och pristagare är gynekologen Göran Björk samt infektionsläkarenHenning Montelius, båda verksamma vid Blekingesjukhuset, Karlskrona.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF