Nr 21/2018

Inledare

Läs på inför förslag om ny primärvård!

»Att överhuvudtaget prata om att erbjuda fast läkare i primärvården till dem som vill är att säga att det behövs fler allmänläkare i primärvården. Där är min inställning att vi inte bara kan förtydliga den delen i lagstiftningen utan att också föreslå hur vi ska nå det målet. Det kommer att finnas med sådana förslag«, säger hon till exempel. (0 kommentar)

Signerat

Regeringens uppväxling till fler ST-tjänster välkomnas

»Det finns en stor frustration kopplat till svårigheterna att komma med på SK-kurserna.« (0 kommentar)

Nyheter

»Jag känner ett stort ansvar«

Det är ingen liten uppgift att mejsla fram förslagen som ska ställa om den svenska hälso- och sjukvården i grunden. Men enligt regeringens utredare Anna Nergårdh är samsynen så stor att förändringen, där primärvården ska bli den verkliga basen, faktiskt är möjlig att göra. 1 juni lämnar hon nästa delbetänkande. (3 kommentar)

Fikru Maru är inte skrämd

Fikru Maru kommer att fortsätta arbeta med det hjärtsjukhus han startat i Etiopien. »Ingen kommer att skrämma mig«, berättade han på en presskonferens på fredagen, mindre än tolv timmar efter att han kommit hem. (0 kommentar)

Nästan tomt på Karolinskas intensivakut – läkare sysslolösa

Samtidigt som flera akutmottagningar i Stockholm går på knäna ekar den nyöppnade intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna nästan tom. Det rapporterar Aftonbladet.(3 kommentar)

Västra Götaland backar om obligatorisk sidotjänstgöring

Nu backar Västra Götalandsregionen från förslaget om obligatorisk sidotjänstgöring i primärvården för vissa sjukhusbundna ST-tjänster. I stället kommer ett pilotförsök starta där ST-läkarnas deltagande är frivilligt.  (1 kommentar)

Bromsa centraliseringen av högspecialiserad vård

Akutsjukvården måste utredas innan den högspecialiserade vården centraliseras ytterligare, enligt företrädare för Svensk kirurgisk förening. »Det finns en risk att man i stället för att spara liv riskerar liv«, säger styrelseledamoten Peter Elbe.(0 kommentar)

KI skärper tonen mot misstänkt »falsk« forskare

I ett nytt brev till personen bakom pseudonymen »Lars Andersson« kräver nu Karolinska institutet, KI, att hen öppet redovisar sin eventuella anknytning till lärosätet vid tidpunkten för publicering. Nu tar också ytterligare en av de tidskrifter som publicerat kommentarer från »Lars Andersson« bort kopplingen till KI. (0 kommentar)

Sahlgrenska ser patienten med nya – smarta – glasögon

Patientdata mitt framför ögonen, trots att man står med händerna fulla i ett annat rum. Det är tanken med de smarta glasögon som nu testas på Sahlgrenska universitetssjukhuset. (0 kommentar)

Debatt

Svensk fastläkarreform 2020 – förutsättning för vård i världsklass

Som snart färdig allmänspecialist vill Morten Agger se en primärvårdsreform där han kan bli fastläkare och egenföretagare. För att axla ansvaret som allmänläkare är en reform av sjukvården och utbyggnad av primärvården nödvändig, anser han. (11 kommentar)

Vårdnivå saknas för liten men viktig patientgrupp

I dag saknas en vårdnivå för patienter med kroniskt behov av andningsstöd, urträning ur andningsstöd och avancerad rehabilitering. En stor del av denna lilla patientgrupp borde vårdas utanför akutsjukhusen på kliniker med anpassad vård, rehabilitering, omvårdnad och hemplanering, skriver Anna Cedborg och medförfattare. (0 kommentar)

Krönika

»Den mest uppenbara stölden är alla resurser som läggs ner på att introducera värdegrunden.«

»Värdegrund« är ett ord som i sjukvårdens universum har blommat ut till ett mångfasetterat begrepp: inspirerande, allestädesnärvarande, energikrävande och -alstrande. Jakob Ratz Endler går till grunden med en tolkning i sin krönika.(24 kommentar)

Kultur

Poetisk inblick i en svunnen medicinsk epok

Konstnären och poeten Harriet Löwenhjelm (1887–1918) dog i sviterna efter en tuberkulos som hade kommit att prägla hela hennes vuxna liv. Hon tillbringade det mesta av tiden på sanatorier, och hennes postumt publicerade betraktelser och dikter ger inblick i en svunnen medicinsk epok. (2 kommentar)

Människor & möten

Läkemedels miljöeffekter i Fass – tack vare Läkare för miljön

Läkare för miljön har nu funnits i 27 år, ändå är föreningen relativt okänd bland läkarkollegerna. Infektionsläkaren Sven Blomqvist, pensionerad, är vald till ordförande för tredje gången i rad. Han berättar om konkreta resultat som har uppnåtts genom åren.    (4 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Anna Edelvik

Anna Edelvik, neurosjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om epilepsikirurgi. (0 kommentar)

Reflexion

Svensk sjukvård är bra

»… det är viktigt att vi beskriver hur verkligheten oftast är och även förmedlar en positiv bild av svensk sjukvård …«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Svårt att få brist på protein – för högt intag större risk

Frågan om proteinbrist dyker ständigt upp, speciellt för vissa grupper, t ex kroppsbyggare och vegetarianer. Men vi behöver inte vara rädda för att få proteinbrist om vi äter lagom mängd mat, oavsett vilken kosttyp vi väljer. (24 kommentar)

Nya Rön

Unga canceröverlevare upplevde negativ kroppsuppfattning och sexuell hälsa

En studie visar att unga kvinnliga och manliga canceröverlevare känner sig mindre attraktiva på grund av kroppsliga ärr och upplever lägre tillfredsställelse beträffande sexuell funktion än de jämförande kontrollerna. (0 kommentar)

Olika motiv till tvångsvård vid borderline

Psykiatrer har olika motiv till att tvångsvårda patienter med borderline-personlighetsstörning, visar en intervjustudie. Studiens resultat indikerar att psykiatrers personliga tolkningar och värderingar styr användandet av tvångsvård samt att samhälleliga förväntningar påverkade psykiatrerna till att tvångsvårda patienter mer än de tyckte var befogat.(0 kommentar)

Möjligt att identifiera patienter med diabetes typ 2 och hög komplikationsrisk

En avhandling visar att C-peptid och copeptin är potentiella biomarkörer som vid diagnos av diabetes typ 2 kan underlätta upptäckt av patienter med ökad risk för komplikationer. Intresset hos patienterna för komplikationsrisken varierade dock starkt mellan att vilja och att absolut inte vilja veta om det.(0 kommentar)

Viktigt observera tidig tillväxtavvikelse vid skattning av graviditetslängd

Skillnader mellan graviditetslängd skattad utifrån sista mens respektive ultraljud är kopplad till ökade risker under graviditet, förlossning och för det nyfödda barnet. Det visar en avhandling från Uppsala universitet.(2 kommentar)

Temainledning

Epilepsi 2.0: Vad varje läkare bör veta

Den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen, epilepsi, är en angelägenhet för alla läkare. Här får du uppdaterad kunskap vad gäller klassifikation, utredning, behandling med mera.(0 kommentar)

Nytt om namn

Professorstitel till utmärkt inspiratör

Zoltán Szabó, Thoraxanestesiologiska sektionen, Thorax-kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, blev den 23 maj utnämnd till adjungerad bitr. professor i thoraxanestesi. Samtidigt fick han från studentorganisationen Medicinska föreningen priset »Utmärkt inspiratör«.(0 kommentar)

Meddelanden

Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar

Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar äger rum i Lund den 12 och 13 november 2018.(0 kommentar)

Temaartikel

Andra behandlingsalternativ vid svårbehandlad epilepsi

För personer med läkemedelsresistent epilepsi och som inte är kandidater för epilepsikirurgi kan det bli aktuellt med andra behandlingsmetoder, som vagusnervstimulering och ketogen diet. (0 kommentar)

Begränsad risk att läkemedel för ADHD, depression eller psykos ger epileptiska anfall

Det är vanligt med autism, ADHD och psykiska sjukdomar hos personer med epilepsi, men det finns en utbredd oro för att läkemedel som används vid dessa tillstånd ska försämra anfallskontrollen.  (0 kommentar)

Hälften är långsiktigt fria från anfall efter epilepsikirurgi

Personer med läkemedelsresistent epilepsi bör remitteras till epilepsiteam för utredning. Ungefär hälften av dem som opereras blir anfallsfria på längre sikt, med bättre resultat för dem som opererats för välavgränsade lesioner. (0 kommentar)

Status epilepticus hos barn och vuxna

Status epilepticus är ett tillstånd med långvariga eller tätt återkommande epileptiska anfall. Den allvarligaste formen är konvulsivt (tonisk-kloniskt) status epilepticus. Etiologisk utredning är av avgörande betydelse vid alla former av status epilepticus. Effektiv behandling och utredning förutsätter en välorganiserad vårdkedja och multidisciplinärt samarbete. (2 kommentar)

Utredning av epileptiska anfall och misstänkt epilepsi

Diagnostik av epileptiska anfall är beroende av god anamnes och vittnesbeskrivning. God kännedom om symtomen både vid olika anfallstyper och vid en rad differentialdiagnostiska tillstånd är viktigt. Feldiagnos är inte ovanligt, och öppenhet för att ompröva diagnosen behövs. (0 kommentar)

Många nya alternativ men måttliga framsteg

Nya antiepileptika har möjliggjort en högre grad av individualisering, men behandlingen är fortfarande att betrakta som symtomatisk och syftar till att minska risken för anfall. Inget talar för att dagens behandling påverkar den underliggande sjukdomsprocessen och »botar« epilepsin.  (0 kommentar)

Epilepsins orsaker, förekomst och prognos

Mellan 60 000–70 000 personer i Sverige har aktiv epilepsi. Epilepsi kan både orsaka, och vara en följd av, andra sjukdomstillstånd. I den nya epilepsiklassifikationen har stor vikt lagts på att identifiera och klassificera orsaken bakom varje individs epilepsi.  (0 kommentar)

Nya reviderade klassifikationer av epilepsianfall och sjukdomstyp

Varje sjukdom behöver enhetlig terminologi för att möjliggöra kommunikation och utveckling. Epilepsi, som är en mycket heterogen sjukdom avseende orsaker och uttryck, är inget undantag. Den internationella epilepsiorganisationen ILAE har nyligen publicerat tre viktiga dokument: ny klinisk definition av epilepsi, ny anfallsklassifikation och ny epilepsiklassifikation. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF