Nr 22 2013

Signerat

Personligt yrkesansvar är helt centralt i sjukvården

Efter år av ständigt nya styrsystem, nya krav på inrapportering av olika mätetal och svällande regelböcker får vi inte förringa eller glömma bort att det i slutändan är läkaren med sin yrkeslegitimation som står med ansvaret för patienten. Det är ett tungt ansvar som följer läkarrollen, och det är inget fritt tillval.(0 kommentar)

Nyheter

Läkarkåren lokalt avgör introduktionen av nya läkemedel

Uppfattningen av evidensläget lokalt bland läkarna avgör introduktionen av nya läkemdel, enligt en ny rapport från SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.(0 kommentar)

Hur tala om läkarbrist?

Läkarförbundet ska tydliggöra sina åsikter om Sveriges framtida läkarbrist. Men hur mycket kraft ska man lägga på att dementera konspirationsteorier?(0 kommentar)

Primärvårdens kostnader ska kartläggas

Läkarförbundet har kartlagt bemanningen i primärvården. Nu är det dags att kartlägga kostnaderna.(0 kommentar)

Kortare väntetider för utskrivning

Varje dag ligger många utskrivningsklara patienter kvar på sjukhusen i väntan på placering i kommunala boenden. Nu ska Läkarförbundet verka för att väntetiderna kortas.(0 kommentar)

Behöver Läkarförbundet en tankesmedja?

Läkarförbundet hörs för lite i sjukvårdsdebatten. Därför ville Sylf i en motion att förbundet startar en tankesmedja.(0 kommentar)

Beslut i korthet

Administrationen ska minska,  chefsläkarna ska få större oberoende och ST-kontrakten ska bli mer hållbara. Detta enligt några av de motioner som bifölls på fullmäktigemötet.(0 kommentar)

Striktare regler för patientenkäter

För att värna patientsekretessen bör patientenkäter bara skickas hem om patienten tillfrågats i förväg.(0 kommentar)

Bakjour A och B ska definieras

Läkarförbundet ska ta fram en skriftlig tolkning av skillnaden mellan beredskap A och B som stöd åt lokalföreningarna.(0 kommentar)

Oförändrade medlemsavgifter, även för studenterna

En höjning av medlemsavgiften från 60 till 100 kronor per år för studerandemedlemmar kan låta liten. Men frågan visade sig har stor betydelse och CS fick se sig nedröstat.(0 kommentar)

SÄL är ett särintresse. Eller inte.

Stockholms läkarförening hade motionerat om att Sveriges äldre läkare (SÄL) borde ges möjlighet till representation i centralstyrelsen. CS yrkade avslag.(0 kommentar)

Heidi Stensmyren omvald

Läkarförbundets förste vice ordförande omvaldes för en ny tvåårsperiod. Och till nya ledamöter i centralstyrelsen valdes Elin Ericsson och David Svaninger.(1 kommentar)

Mer ändamålsenlig tolkning av patientdatalagen

Yngreläkarna fick stort stöd för sitt krav att Läkarförbundet ska verka för en mer ändamålsenlig tillämpning av regelverket kring patientjournaler.(0 kommentar)

Demografin utmanar samhällsekonomin

»Demografin är något som Saco och inte minst Läkarförbundet skulle behöva göra mycket mer av de närmsta åren, för därur kommer några av de allra största frågorna som ni kommer att ha att brottas med. De kommer att gripa djupt in i den vardag som ni har omkring er.«(2 kommentar)

Läkarförbundets fullmäktigemöte öppnat

»Man kan se fullmäktigemötet lite som en examen på försommaren. Vi kommer hit och ska få våra betyg«, sa Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i sitt inledningstal till årets fullmäktigemöte.(0 kommentar)

Den sexbrottsanklagade läkarens vårdcentral stängs

En primärvårdsläkare häktades i förra veckan misstänkt bland annat för sexuella övergrepp mot barn. Landstinget har nu meddelat nuvarande vårdcentralsledning att man inte kan tillåta verksamheten innan kvalitet och patientsäkerhet kan garanteras.(0 kommentar)

Annonser för antidepressiva bröt mot god marknadsföring

Var tredje annons för antidepressiva läkemedel i Läkartidningen mellan 1994 och 2003 bröt mot läkemedelsindustrins normer för god marknadsföring, enligt en ny studie.(0 kommentar)

Debatt

Löser screening med HPV mer problem än det skapar?

De eventuella vinsterna med primär HPV-screening är inte så dramatiska att vi inte kan vänta in data för att kunna göra en värdering av för och nackdelar, skriver Björn Strander och Bengt Andrae.(0 kommentar)

Utvärderingsbart genomförande av HPV-test

Införande av HPV-testning planeras nu på bred front både internationellt och i ett flertal landsting i Sverige, skriver Joakim Dillner och medförfattare.(0 kommentar)

Varken Gud eller Socialstyrelsens rättsliga råd kan överprövas

Domstolarna kan inte ifrågasätta intyg från Socialstyrelsens rättslig råd. Det talar för att något är fel i systemet, skriver Sten Levander.(0 kommentar)

Risk för geografisk dränering

Ökade konkurrensutsatta medel i ALF-avtalet skulle kvikt dränera den geografiska bredden i den kliniska forskningen, skriver Umeås medicinska studentkår.(0 kommentar)

Eftersök bör pågå längre vid drunkning i kallt vatten

Vid drunkningstillbud i kallt vatten bör livräddande eftersök pågå i upp till 90 minuter, skriver Andreas Claesson.(1 kommentar)

»HEART score« – lösningen på säker handläggning av patienter med misstänkt akut kranskärlsjukdom på akutmottagningen?

»HEART score« ger stöd i handläggningen av misstänk akut kranskärlssjukdom på akutmottagningen, men större studier får visa om det är lösningen på ett på en säker handläggning, skriver Martin Alsén och medförfattare.(0 kommentar)

Kultur

Läkaren hos doktorn – en obekväm patient

Läkaren som går till doktorn plågas kanske inte bara av sjukdomen, utan även av kontrollförlusten. Rollen som patient är obekväm och tålamodsprövande.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Att vara läkare

»Många frågade om jag inte vill bli läkare. En märklig fråga kan tyckas, jag var ju redan läkare.«(0 kommentar)

Nya Rön

Ett medicinskt akutfall på flyget var tolfte minut

Amerikanska data publicerade i New England Journal of Medicine innebär att det  globalt sker 44 000 akutfall på flyget bland de totalt 2,75 miljarder flygpassagerare som flyger varje år.(1 kommentar)

Påtaglig minskning av kondylom bland unga i Australien efter HPV-vaccination

Andelen unga kvinnor och män som diagnostiseras med kondylom minskar i Australien efter att HPV-vaccination introducerats.(0 kommentar)

Genetiska faktorer bakom neonatalt abstinenssyndrom

Genetiska faktorer hos barnet kan påverka graden av neonatalt abstinenssyndrom efter att modern använt opiater under graviditeten.(0 kommentar)

Utvecklingen hos mycket tidigt födda barn undersökt

Riskerar för tidigt födda barn utvecklingsstörningar och kognitiv påverkan på sikt? Det är den huvudsakliga frågan i en svensk studie som presenteras i JAMA.(0 kommentar)

Långtidseffekter av bakteriell meningit under luppen

Meningit i barndomen kan ha samband med utildningsnivå. Det visar en dansk populationsundersökning.(1 kommentar)

Rapport

Beslutsstöd gav bättre diagnostik och vård av barn med fetma

Betydligt fler barn med fetma i Västra Götaland blir diagnostiserad efter att ett webbaserat beslutsstöd introducerats.(1 kommentar)

Översikt

Peripartum­kardiomyopati: fruktad diagnos som ofta missas

Orsaken till denna ovanliga form av hjärtsvikt tros vara omvandling av prolaktin till en kardiotoxisk variant. Behandling med bromokriptin har i en studie har visat goda resultat.(1 kommentar)

Originalstudie

Bättre stöd till föräldrar vid ­familjecentraler

Data visar på fördelar med att organisera barnavårdscentralen som en del i en familjecentral, till exempel bättre förutsättningar för föräldrastöd, preventivt arbete och samverkan.(0 kommentar)

Substitutionsbehandling med drogfri kontraktsvård – så gick det

I ett behandlingsprogram för narkomaner kombinerades farmakologisk behandling med kontraktsvård inbegripande krav på drogfrihet och arbete/studier. Substitutionsprogrammet med buprenorfin visade efter 7 år högt kvarstannande, drogfrihet, låg överdödlighet samt god följsamhet.(2 kommentar)

Meddelanden

Anslag till forskning kring elevhälsa

Svenska skolläkarföreningen utlyser 1–4 bidrag på sammanlagt 30 000 kr till projekt som rör skolelevers hälsa. (0 kommentar)

Specialistexamen i ögonsjukdomar

Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar äger rum 21–22 oktober i Helsingborg.(0 kommentar)

Nytt om namn

Ny docent i Göteborg

Xiaoyang Wang har antagits som docent i ämnet fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. (0 kommentar)

Nya docenter i Uppsala

Per Frisk och Johan Arvidson, barnonkologiska enheten, Akademiska barnsjukhuset, har antagits som docenter i pediatrik vid Uppsala universitet.(0 kommentar)

Pris för bästa vetenskapliga presentation

Lee Ti Chong, ST-läkare i akutsjukvård vid Universitetssjukhuset, Linköping, har tilldelats SWESEM:s pris. (0 kommentar)

Årets handledarpristagare har utsetts i Värmland

  Johan Arne och Helge Lyckberg har fått  Sylf Värmlands handledarpris.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF