Nr 22 2015

Signerat

Läkarkåren har ett ansvar att sprida kunskap om sambandet

»Åtgärder som krävs är att både minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till ett förändrat klimat.«(1 kommentar)

Nyheter

Standardiserade förpackningar testas på försök för vissa läkemedel

Ett mindre antal läkemedel kommer att börja levereras i standardiserade förpackningar där generikanamnet framhävs. Faller försöket väl ut kan fler läkemedel följa efter.(0 kommentar)

Läkarnas skrivelse ledde till att IVO granskar Västernorrland

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, granskar Landstinget Västernorrland efter larmet från de 27 läkarna vid medicinkliniken på Sundsvalls sjukhus.(1 kommentar)

Hård debatt om vårdplatsbristen

Bristen på vårdplatser är en fråga som engagerar. Trots att skillnaden mellan förslagen kunde tyckas liten, blev det en lång debatt och en rekordjämn omröstning. (0 kommentar)

Beslut i korthet

SLF snart som app? Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska utveckla sin digitala kommunikation med medlemmarna. Motionären, Stockholms läkarförening, föreslår bland annat att förbundet utvecklar en app där man kan lagra sitt medlemskort, uppdatera personuppgifter samt få information om förbundets aktiviteter och svar på vanliga frågor. Förbundet ska också enligt beslutet modernisera sin webbplats, som enligt […](0 kommentar)

Djupt allvar bakom roligt skriven motion

Göteborgs läkarförenings motion om trenden med att arbetsgivare vill att läkare ska arbeta på flera sjukhus kallades för den roligast skrivna någonsin. Men bakom den ligger en stark oro och Läkarförbundet ska nu hålla ögonen på frågan. (0 kommentar)

Läkare ska ha tillgång till egen ostörd arbetsplats

Läkarförbundet ska verka för att varje läkare har tillgång till en egen arbetsplats där man ostört kan arbeta med diktering, journalföring, patientkontakter och andra administrativa arbetsuppgifter. (0 kommentar)

Chefskap ska kunna kombineras med kliniskt arbete

Den minskade andelen läkare som är chefer i vården togs upp i flera motioner. Läkarförbundet ska nu verka för att tjänster införs som gör det möjligt att vara både chef och kliniskt verksam läkare.(0 kommentar)

Nej till att återinföra läkared

Ett förslag att i stället införa en frivillig ed röstades ned. Läkarförbundet ska nu satsa på att öka medvetenheten om förbundets etiska regler.(0 kommentar)

Arbetstidsförändringar sätts under lupp

Stockholms läkarförening ser en trend att läkare allt oftare måste utföra ordinarie arbetsuppgifter utanför ordinarie arbetstid.Om inget görs kommer dagens underläkare få jobba treskift i framtiden, varnade Björn Cars.(0 kommentar)

De tar plats i förbundsstyrelsen

Sarah Jevrém, Johan Styrud, Carl Johan Sundberg, Sven Söderberg och Jonas Ålebring valdes in i Läkarförbundets styrelse på onsdagseftermiddagen, enligt valberedningens förslag.(0 kommentar)

Läkarförbundets centralstyrelse döps om till förbundsstyrelse

En rad stadgeändringar röstades igenom under Läkarförbundets fullmäktigemöte. Bland annat döps förbundets centralstyrelse om till förbundsstyrelse.(0 kommentar)

Kvinnliga och manliga läkares livslöner ska analyseras

Underläkarlöner som släpar efter och lönediskriminering av kvinnliga läkare togs upp i två motioner.(0 kommentar)

Sylf samlar löften för en bättre vård

Den 4 juni är det dags för Change Day – en internationell rörelse som uppmanar hälso- och sjukvårdspersonal att göra skillnad. Sylf hoppas få minst hundra underläkare att avge ett löfte för att förbättra vården.(0 kommentar)

Debatt

Styrmedel, manipulation och framtiden för svensk sjukvård

Det finns problem med dagens ekonomiska styrmedel, men det är inte självklart att det var bättre förr. Joar Björk och Christer Petersson anser att det är viktigt att diskutera alternativ till dagens verklighet. (0 kommentar)

Framåtblickande läkare kan återta initiativet

Vårt budskap är att den utveckling av nya värdeskapande styrformer som nu sker ger framåtblickande läkare en enastående möjlighet att återta initiativet, skriver Stefan Fölster och Jörgen Nordenström i denna replik till Bengt Järhult.(2 kommentar)

Visst finns det problem med NPM

Det låter vackert att ersätta processmått med incitamentburna resultatmått, men bristen på evidens med resultatmått är uppenbara, skriver Bengt Järhult i en kommentar till två artiklar i LT 20–21 2015.(2 kommentar)

Ensam måste vara stark

Det vetenskapliga etablisssemanget har ända fram till dessa dagar varit skeptiskt inställt till Peter Aabys resultat över ospecifika effekter av vaccin, berättar Sven Britton. (0 kommentar)

Ferrotoxicitet – för tidigt att ropa »vargen kommer«?

Det är för tidigt att utnämna ökade järndepåer till en ny fara för folkhälsan. Den slutsatsen drar Lars Breimer och Torbjörn Nilsson efter att ha begrundat två metaanalyser. (2 kommentar)

Kultur

Svenska humanitära insatser i det krigsskadade Europa

I maj 1945 tog andra världskriget slut i Europa. Det rådde allmän brist på mat, kläder och medicinsk försörjning i de besegrade länderna, framför allt Tyskland. Omfattande humanitära insatser sattes in från omvärlden, också från Sverige som skickade bland annat läkare och vårdpersonal. (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Varje gång det ska ske …

»Det finns stora säkerhets- och kvalitetsmässiga vinster att göra på ökad följsamhet. Men då måste vi göra rätt varje gång … Det är en utmaning som heter duga.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Tillskott av D-vitamin kan göra mer skada än nytta

För närvarande finns inte evidens för den spridda uppfattningen att D-vita­mintillskott förhindrar osteoporos, frakturer och icke-skeletala sjukdomar. I stället finns risk för att intag av D-vitamintillskott utan evidensbaserad indikation kan göra mer skada än nytta.(3 kommentar)

God samhällsförvaltning viktig i kampen mot antibiotikaresistens

Det finns en korrelation mellan antibiotikaresistens och användning av antibiotika i Europa. Men det tycks även finnas en tydlig korrelation mellan antibiotikaresistens och god samhällsförvaltning. Användning av antibiotika sker inte i ett socialt och ekonomiskt vakuum. (1 kommentar)

Svensk perinatalvård i framkanten – ändå måste den bli bättre

Svensk perinatalvård uppvisar hög överlevnad bland extremt för tidigt födda barn. Trots att närmare 55 procent drabbas av allvarliga komplikationer i nyföddhetsperioden, har 3 av 4 barn inga svåra funktionshinder vid 2,5 års ålder. Fortsatta ansträngningar måste dock göras för kvalitet och patientsäkerhet i världsklass. (0 kommentar)

Målrelaterad ersättning gav ingen effekt på mortalitet

Målrelaterad ersättning till vårdcentraler finns sedan drygt 10 år i England, och en omfattande studie visar att incidensen av förtida mortalitet inte hade påverkats genom målrelaterad ersättning.  (0 kommentar)

Nya Rön

Höginkomstländer bidrar till brist på kirurgisk personal i fattigare länder

Var femte kirurg, anestesiolog eller obstetriker i höginkomstländer har utländsk läkarexamen, varav två tredjedelar kommer från ett låg- eller medelinkomstland. Det framgick av en nyligen publicerad studie i Lancet Global Health.(0 kommentar)

Barn till separerade mår bättre av växelvis boende

En ny svensk studie visar att barn till separerade föräldrar som lever i växelvis boende upplever mindre psykosomatiska besvär än de som bara bor med en förälder. Barn i kärnfamilj mår bäst. (0 kommentar)

Ny metod för att hitta C difficile-utbrott

Clostridium difficile finns i tarmen hos 2–5 procent av den friska befolkningen och bakteriens sporer kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid, och därigenom lätt spridas till andra. En ny och världsunik metod möjliggör för lokala laboratorier att snabbare identifiera smittspridning av C difficile.  (0 kommentar)

Vårdutveckling

Patientsäkerhet kräver regler och rutiner som följs men också bryts

Sjukvården är ett komplext system som om det ska göras säkrare kräver hög följsamhet till förutbestämda regler och riktlinjer, och en samtidig förmåga hos individer att kunna bryta mot dessa. (2 kommentar)

Fallbeskrivning

Bakomliggande dysbios kan vara orsak till vissa former av IBS

Två patienter som uppfyllde kriterierna för IBS med diarréer blev symtomfria efter transplantation med en anaerobt odlad intestinal mikrobiota. Om dysbios är bakomliggande orsak till vissa former av IBS kan motsvarande mekanism ha betydelse vid andra dysfunktionella tarmtillstånd. (0 kommentar)

D-vitamin­förgiftning av preparat köpt på nätet

D-vitaminintoxikation är ett ovanligt tillstånd som kan ge upphov till uttalad hyperkalcemi, njursvikt, muskelsvaghet och i sällsynta fall död.(0 kommentar)

Originalstudie

Patientlotsar gav snabbare flöde

För att minska väntetiderna i lungcancervården har ett försök med särskilda patientlotsar genomförts i Uppsala–­Örebroregionen. Efter införandet av patientlotsar har median­väntetiden från misstanke om lungcancer till behandlingsstart minskat från 71 till 45 dagar i hela regionen. (0 kommentar)

Nytt om namn

Ellen Johansson får Pedalen för kreativa grepp i undervisningen

Ellen Johansson, föreläsare i anatomi på läkarprogrammet, Sahlgrenska akademin, får studentkårens pedagogiska pris för sin förmåga att sprida såväl kunskap som engagemang.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF