Nr 22–23 2014

Signerat

Läkarens yrkesansvar avgörande för god vård

»Läkarnas möjlighet att ta ansvar och att kunna stå för kontinuitet och kompetens i kommunikation med patienten måste förtydligas.«   (1 kommentar)

Nyheter

Kostnaderna för hyrläkare rusar i Västernorrland

Västernorrland är ett av de landsting där hyrläkarkostnaderna ökar allra mest. Nu efterlyser de båda lokalföreningarna åtgärder mot de arbetsplatser som är mest beroende av hyrläkare samt att man lyfter upp frågan om läkarkårens arbetstider. (1 kommentar)

»Det är lätt att säga att man ska halvera«

Stora pensionsavgångar är den viktigaste förklaringen att hyrläkarkostnaderna ökar kraftigt i Västernorrland, enligt primärvårdsdirektören Markus Kallioinen, som tror att det kommer att ta tid innan man lyckas vända trenden. (1 kommentar)

Här är patienten del i teamet

På medicinkliniken vid Kungälvs sjukhus har man gjort upp med den traditionella ronden. Här rondas patienter bara när det behövs, och ronden sker i form av ett samtal mellan patient och personal.(0 kommentar)

Ronden – ritual som börjar ifrågasättas

Är det traditionella sätter att ronda etiskt och juridiskt hållbart? Den frågan ställer sig bland andra Läkaresällskapets etikdelegation. Och kommer framtidens patienter, med högre krav på delaktighet, att nöja sig med inte vara en del i samtalet? (0 kommentar)

Donationer till okända ska utredas

Donationsutredningen ska utreda om det ska bli möjligt att donera en njure eller en bit av sin lever utan att man känner någon som är i behov av en transplantation.(0 kommentar)

Arbetsskada i form av arbetssjukdom vanligare bland kvinnor

Arbetsskadorna fortsätter generellt att öka i Sverige, visar Arbetsmiljöverkets statistik över 2013. Bland läkare anmäldes 49 fall av arbetsolycka eller arbetssjukdom förra året. (0 kommentar)

Höga kostnader för hyrläkare ett problem även för franska vården

En läkare på ett offentligt sjukhus i Frankrike får inte kosta hur mycket som helst, anser den franska sjukvårdsministern Marisol Touraine. (0 kommentar)

Ökar snabbast i fattiga länder

Nära två tredjedelar av alla feta människor i världen lever i låg- och medelinkomstländer, och den andelen väntas öka. Det visar den största studien hittills om den globala fetmaepidemin. (0 kommentar)

»Vi lever över våra tillgångar«

Vi har bara mellan fem och tio år på oss att ställa om det globala livsmedelssystemet. Det varnade professor Johan Rockström vid en internationell konferens om mat, miljö och hälsa, som hölls i Stockholm i slutet av maj. (1 kommentar)

Debatt

Utmaning att utbilda blivande »superspecialist«

Att utbilda en redan färdigutbildad specialist ytterligare för att skapa spetskompetens är nödvändigt för vården av vuxna med medfödda hjärtfel, GUCH (grown-up congenital heart disease), liksom för andra högspecialiserade verksamheter. I dag finns 30 000–35 000 vuxna GUCH-patienter i Sverige, varav cirka 3 500 har avancerad sjukdom. Antalet ökar och med det behovet av »GUCH-ologer«, […](0 kommentar)

Inga metoduppgifter? Inga jämförbara laboratorieresultat

Alla laboratorieresultat har en osäkerhet, varav slumpfelet utgör en stor andel. Slumpfelet är det som den erfarne klinikern, ofta intuitivt, tar hänsyn till vid tolkningen av resultatet genom att sätta in det i rätt kontext. När man gör sammanställningar av laboratorieresultat för flera patienter eller över tid får emellertid en annan källa till osäkerheten, riktigheten, […](0 kommentar)

Glöm inte bensträckaren!

Glöm inte bensträckaren, skriver Svante Bäck som apropå LT:s tema om artros funderat kring detta enkla hälsoskydd. (4 kommentar)

Frystorkad plasma bör kunna användas civilt i Sverige

Frystorkad plasma bör övervägas som återupplivningsvätska inom civil prehospital akutsjukvård i Sverige, skriver Christoffer Jernling och medförfattare. (0 kommentar)

»Det finns ingen kultur av undervisning i vården«

Vi efterlyser ett ökat kunskapsutbyte på kliniken och bättre handledning, skriver två läkarstudenter. (1 kommentar)

Kultur

Statistisk analys förbättrar medicinhistorisk forskning

Med statistikens hjälp kan vi få såväl bättre förståelse av som överblick över det förflutna, men det kräver samtidigt att forskaren har kunskap om såväl dataanalyser och möjliga felkällor för att erhålla valida resultat utifrån datamaterialet. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Hjälp patienten hitta rätt

»Det kan inte ha undgått någon kliniskt verksam att patienter läser allt mer på internet om sina tillstånd. Men vad läser de egentligen?« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya antibiotika med aktivitet mot multiresistenta tarmbakterier

I hela världen ökar förekomsten av ESBL-producerande tarmbakterier. Främst multiresistenta ESBLCARBA-producerande tarmbakterier är ett stort behandlingsproblem på grund av brist på effektiva antibiotika. Nya antibiotika (betalaktamashämmare i kombination med betalaktamantibiotika) prövas nu kliniskt och kan bli behandlingsalternativ inom några år. (0 kommentar)

Nya Rön

Livsstilsintervention i primärvård studerad i ett 32-årsperspektiv

I syfte att utveckla strategier för främjande och förebyggande arbete i primärvården studerades effekten av fysisk aktivitetsnivå bland kvinnor i en sedan 1968 pågående undersökning. Där studerades också hur många som insjuknade i stroke i ett 32-årsperspektiv. (0 kommentar)

Tänkbar biologisk markör för rökstopp

I JAMA Psychiatry presenteras en studie där forskare tittat på en tänkbar markör som kan bidra till att förklara varför vissa lyckas sluta röka. (0 kommentar)

Behandling av astma förbättrades inte av D-vitamin

I JAMA presenteras en studie i vilken man undersökt effekten av tillskott av D-vitamin vid astma. Det förelåg dock inte några skillnader mellan de studerade grupperna när man tittade på livskvalitet eller inflammation i luftvägarna. (0 kommentar)

Placebo bör användas vid utvärdering av kirurgi

Många kirurgiska ingrepp har inte bättre effekt än placebo, enligt en artikel som publiceras i BMJ. En brittisk forskargrupp har gjort en systematisk genomgång av befintliga studier. (0 kommentar)

Sjukgymnastik vid höftledsartros inte bättre än placebo

Över 100 individer med verifierad höftledsartros behandlades i två grupper, antingen med sjukgymnastik eller med ultraljud och gel utan verksamma substanser. Några signifikanta effektskillnader mellan grupperna kunde inte noteras. (6 kommentar)

Aldrig för sent gå ner i vikt

Det är alltid värdefullt att sänka sin övervikt, oavsett när i livet detta sker och oavsett hur länge man lyckas hålla den lägre vikten, visar en studie i Lancet där man följt ett stort antal individer under lång tid. (0 kommentar)

Utbildning och forskning

Svenskt samarbete för genomiska analyser av bröstcancervävnad

Genom systematisk insamling av vävnad och genomiska analyser är målet för nätverket SCAN-B att identifera och studera nya biomarkörer – till gagn för framtidens bröstcancerpatienter.  (0 kommentar)

Hälsoekonomi

Registerstudier mäter effektivitet av läkemedel i klinisk praxis

Läkemedel och medicinska teknologier fungerar inte likadant i klinisk praxis som i randomiserade kliniska prövningar. Studier baserade på kvalitetsregister kan bidra med kompletterande information om läkemedels effektivitet i klinisk vardag. (0 kommentar)

Originalstudie

Patientnära analyser används inte enhetligt i primärvården

Omfattningen av den patientnära laboratorieverksamheten i dagens svenska primärvård har kartlagts i en enkätstudie. Jämfört med data som publicerades för 20 år sedan har volymen av patientnära analyser ökat, framför allt på grund av den nya analysen CRP.  (0 kommentar)

Översikt

Blödning och kirurgi vid behandling med nya perorala antikoagulantia

Blödning hos patienter som behandlas med nya perorala antikoagulantia kan vara svår att hantera. Ett förslag till handläggning presenteras. (0 kommentar)

Nytt om namn

Anders Hofer prisas för sin pedagogiska förmåga

Anders Hofer får Umeå universitets pedagogiska pris på 50 000 kronor för sina insatser inom undervisningen vid medicinska fakulteten.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF