Nr 22–23/2016

Inledare

Oacceptabelt att tvingas till en förlängd ST

Läs gärna vår omfattande rapportering från Läkarförbundets fullmäktigemöte som ägde rum i Stockholm den 24 och 25 maj. (0 kommentar)

Signerat

Förbundets arbete för en ST av god kvalitet

Det är dock viktigt att ha i åtanke att alla ST-läkare varken bör eller ska stöpas i samma mall.(1 kommentar)

Nyheter

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. (1 kommentar)

Strategi 2020 – femårig verksamhetsplan antagen

Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020.(0 kommentar)

Utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. (0 kommentar)

Riskerar åtal efter att ha spridit patientuppgifter på Facebook

En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan.(0 kommentar)

Bifall för motion om övertidsersättning

Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  (0 kommentar)

Starka känslor kring hot och våld i arbetsmiljön

En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige.(0 kommentar)

Nyttan med Saco-medlemskap ska utredas

Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. (0 kommentar)

Alla i styrelsen valdes om

Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. (0 kommentar)

Möjlighet ska öka att kontrollera arbetad tid

Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt.(0 kommentar)

»Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. (0 kommentar)

Problem i Stockholm att få randa inom gynekologi

Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. (1 kommentar)

Förbundet ska ta helhetsgrepp på ledarskapsfrågan

Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. (0 kommentar)

Fullmäktigemötet öppnat

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. (0 kommentar)

Fortfarande skillnader i lön mellan könen

Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet.(5 kommentar)

Debatt

Samarbete för snabbt ordnat införande av ny teknik

Sverige och stora delar av världen står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och många som lever längre med kroniska sjukdomar. Kostnaderna för vården kan dock inte fortsätta att öka. Medicinteknik kan möjliggöra att vård och behandling i större utsträckning kan flyttas ut från sjukhusen till patienternas hem och underlätta människors vardag, öka livskvaliteten […](0 kommentar)

Arbetsför men inte försäkringsbar

Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (7 kommentar)

Bygga bort själva verksamheten

Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund. (1 kommentar)

Personer med hjärnskada missgynnas vid tillämpning av LSS

I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare.(3 kommentar)

Mycket att vinna på multidisciplinärt arbete

Multidisciplinärt arbete är en förutsättning för att nå bästa behandlingsresultat vid flera komplicerade sjukdomstillstånd, skriver Börje Åkerlund och medförfattare. (0 kommentar)

Krönika

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   (17 kommentar)

Kultur

Slutord från en allmänläkare

Efter 45 år som praktiserande allmänläkare har man samlat på sig tillräckligt med klinisk erfarenhet och visdom för att sammanfatta det i ett slutord inför pensioneringen. Olle Hellström, snart pensionerad allmänläkare i Dalarna, har gjort just det. (3 kommentar)

Sommaren är här – men också huggormen

Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

3 frågor till Bo Jacobsson

Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  (0 kommentar)

Reflexion

Vägen till läkarjobb i Sverige …

Grunden blir ett nytt kunskapsprov, som Umeå universitet kommer att ansvara för, kompletterat med 6 månaders praktik. (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är vanligt

Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. (0 kommentar)

Nya Rön

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. (0 kommentar)

Första steget mot genetiskt skräddarsydd behandling av giftstruma

I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  (0 kommentar)

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry.(0 kommentar)

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. (0 kommentar)

Nytt om namn

Pris till forskare inom hjärta–kärl

Johan Sundström, professor i epidemiologi och forskningsledare vid Uppsala Clinical Research Center, tilldelas 2016 års Viviane Conraads-utmärkelse. Han får priset för sina gärningar och framstående bidrag till förebyggandet av hjärt–kärlsjukdomar. Viviane Conraads-utmärkelsen ges årligen till etablerade forskare som belöning för framstående gärningar inom sitt forskningsområde. Priset är skapat till minne av Dr Viviane Conraads, framstående medlem av European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, EACPR. (0 kommentar)

Studenternas favorithandledare

Läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin vt15/ht15 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm, har utsett AT-läkarna Anne Brynolf och Rickard Markgren (St Görans sjukhus) till bästa kliniska handledare under kursen. De båda får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av läkarstudenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset 31 maj. Anne Brynolf är även medicinsk andreredaktör på Läkartidningen.(0 kommentar)

Ny sjukhuschef på Sahlgrenska

Ann-Marie Wennberg, professor i dermatologi, är ny sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon ingår sen tidigare i sjukhusledningen och verkar idag som områdeschef. Hon tillträder sin nya tjänst den 15 augusti och efterträder Barbro Fridén som flyttar till nytt jobb som sjukhusdirektör i Förenade Arabemiraten. (0 kommentar)

Stipendium för forskning om övertrötthetssyndrom

Susanne Pettersson, med dr och legitimerad sjuksköterska vid Karolinska universitetssjukhuset, får Reumatikerförbundets årliga vårdforskningsstipendium för bland annat sin avhandling om övertrötthet hos patienter med SLE, systemisk lupus erythematosus. Stipendiet på 25 000 kr delades ut på Reumatikerförbundets förbundsstämma den 5 juni. Juryn, som bestod av representanter från Reumatikerförbundet och vårdprofessionen, motiverar beslutet bl a med att Susanne Pettersson framgångsrikt tillämpat forskningsresultat i det kliniska arbetet som utvecklar vården för patienter med reumatiska sjukdomar.(0 kommentar)

Ny professor i Linköping

Per-Göran Larsson, tidigare överläkare på Kvinnokliniken, Skaraborgs sjukhus, har den 28 maj installerats som professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) på Universitetssjukhuset i Linköping. Parallellt med sin forskning – företrädesvis kring bakteriell vaginos – har P-G Larsson arbetat som kliniker på kvinnokliniken i Skövde. Från början var han obstetriker men på senare tid också gynekolog.(0 kommentar)

Miljonpris för forskning på DNA-skada och immunsystemet

Nelson Gekara, gruppledare vid Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) och Institutionen för molekylärbiologi i Umeå har tilldelats Eric K. Fernströms pris för 2016 av Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Nelson Gekaras forskning fokuserar på reglering av det medfödda immunförsvaret i relation till infektionssjukdomar och DNA-skada. Han arbetar med flera olika modellorganismer för att studera hur mikroorganismer interagerar med sin värd och hur immunreaktioner skapas och regleras.(0 kommentar)

Årets allmänläkarvän tänker som en läkare i primärvården

Kristina Wallman, överläkare vid Medicinkliniken på Falu lasarett har valts till »Årets Allmänläkarvän« i Dalarna. Hon får utmärkelsen för att under en hel yrkeskarriär alltid ha »… haft ett gott öga till och varit en hjälpande hand för allmänläkarkåren i Dalarna«, enligt motiveringen till priset. »Som allmänläkarvän har Kristina Wallman i sin undervisning och sina konsultationssvar försökt att tänka som en läkare i primärvården - och inte velat få oss att tänka som en läkare i sjukhusvården.«(0 kommentar)

Vårdutveckling

Långsiktigt arbete sänkte frekvensen vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterad infektion är ett stort problem inom slutenvård. Genom ett långsiktigt arbete med ständig fokus på förbättring har intensivvårdsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge kunnat sänka frekvensen av både ventilatorassocierad pneumoni och central venkateterrelaterad infektion.(0 kommentar)

Översikt

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken

Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (2 kommentar)

Utgåvan som PDF