Nr 23–24 2015

Nyheter

Otillräckligt för att minska missbruket av visstidsanställningar

Regeringen föreslår ändringar i lagen om anställningsskydd för att minska missbruket av visstidsanställningar. Läkarförbundet tycker att förslaget är otillräckligt och vill gå längre än regeringen.(0 kommentar)

Nu ändras myndigheters ansvar och styrning i hälso- och sjukvården

Den 1 juli inrättas Rådet för styrning med kunskap under ledning av Socialstyrelsen. Samtidigt ändras ansvarsfördelningen mellan en rad myndigheter. Och några döps om.(0 kommentar)

IVO kritiserar akutmottagningar

Det finns en rad patientsäkerhetsbrister på sjukhusens akutmottagningar. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i en ny rapport.(1 kommentar)

Ordförande utsedd i kommission för jämlik hälsa

Nu är direktiven klara och en ordförande utsedd i regeringens kommission för jämlik hälsa.(0 kommentar)

Regionaliserad läkarutbildning hotas i norr

Umeå universitet varnar för att den regionaliserade läkarutbildningen kan dras in i vid ett av sjukhusen i Sundsvall, Luleå/Sunderbyn och Östersund. Verksamheten går med årliga underskott. (0 kommentar)

Stopp för anhörigas tillgång till nätjournaler står fast

Det var rätt av Datainspektionen att sätta stopp för anhörigas tillgång till nätjournaler. Det anser förvaltningsrätten, som avslagit ett överklagande från landstinget i Uppsala län. (1 kommentar)

Läkararbetsplatser i trång reception anmäls till Arbetsmiljöverket

Kirurgerna på akuten vid Centralsjukhuset i Karlstad har i flera års tid saknat en acceptabel läkarexpedition. Det framhåller skyddsombudet i en begäran till Arbetsmiljöverket. (0 kommentar)

Kultur

Sture Bergwalls vård – några närhistoriska observationer

Fanns det större skeenden bakom det som i förstone ter sig som absurditeter i Sture Bergwalls vård? Seniorprofessorn Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd samt sakkunnig i Bergwallkommissionen, ger en sammanfattning av det material som redovisas i kommissionens rapport som publiceras den 5 juni.(4 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Stillasittandets effekter på barns hälsa är underbeforskat

De få studier som gjorts om stillasittande hos barn har fokuserat på övervikt och metabola risker. Den svaga kopplingen mellan stillasittande och metabola effekter kan bero på att dessa tillstånd inte har hunnit manifesteras hos barn. (0 kommentar)

Nya Rön

Nytt preventionsprogram halverade risken för våldtäkt

Ett specialdesignat program testat i Kanada halverade nästan antalet våldtäkter hos en grupp unga kvinnor jämfört med kontrollgruppen. Det rapporterar forskare i New England Journal of Medicine.(11 kommentar)

Narkos i barndomen kopplad till lägre IQ och sämre språkförmåga

Barn som exponerats för narkos före fyra års ålder gjorde sämre ifrån sig på intelligens- och hörförståelsetest senare i livet än andra barn. De hade också mindre grå hjärnsubstans i occipitalloben och cerebellum. Det visar en studie i Pediatrics. (3 kommentar)

Nytt test avslöjar tidigare virusinfektioner

Ett test som fångar upp antikroppar mot hundratals olika virus från mindre än en mikroliter blod visar potentiellt vilka infektioner en människa utsatts för under sin livstid. Det rapporterar forskare i Science. (0 kommentar)

Ökad risk för Parkinsons sjukdom lång tid efter depression

Depression är vanligt bland patienter med Parkinsons sjukdom, och en ökad prevalens av depression flera år innan Parkinsondiagnosen ställs har också visats. I en nyligen gjord studie analyserades ett samband över en tidsperiod på upp till 26 år.(0 kommentar)

Kombinerad immunterapi kan vara effektiv vid malignt melanom

En kombination av två immunkontrollpunktshämmare stoppade mer effektivt tumörtillväxten hos vissa melanompatienter än de enskilda preparaten var för sig. Det visar tidiga resultat från en klinisk fas III-studie publicerad i New England Journal of Medicine.(0 kommentar)

Övervakningsmetod för tidig upptäckt av bröstcancermetastaser

Kontinuerlig övervakning av cirkulerande tumör-DNA kan användas för tidig upptäckt av bröstcancermetastaser, enligt en studie publicerad i EMBO Molecular Medicine. (0 kommentar)

CRP-mätningar postoperativt har god förmåga att utesluta infektion

Daglig mätning av C-reaktivt protein efter gastrointestinal kirurgi har en negativ prediktionsförmåga på drygt 84 procent avseende septiska komplikationer, mätt postoperativt dag 4, enligt en metaanalys presenterad i British Journal of Surgery. (0 kommentar)

Översikt

Klena bevis för att stilla­sittande ger kardiometabol ohälsa hos unga

Det finns svagt vetenskapligt stöd för samband mellan stillasittande och övervikt/fetma och andra markörer för kardiometabol ohälsa hos barn och ungdomar. Det finns stöd för samband mellan barns och ungdomars skärmtid och kardiometabol ohälsa, främst övervikt/fetma. Slutsatserna bör dock tolkas med försiktighet. (0 kommentar)

Recension

Sockrets sötma – och bittra eftersmak

En vacker bok om vårt älskade, hatade socker. Infallsvinkeln är primärt kulturhistorisk, och de kliniska aspekterna kring beroendefrågan, kopplingen till ohälsa, etc är naturligt nedtonade. Men läsningen är rent godis och att bläddra i boken är en njutning, skriver Läkartidningens anmälare. (0 kommentar)

Uppdaterat om lungmedicin

Fem år efter första upplagan av textboken »Lungmedicin« kommer den andra, omskrivna och utvidgade upplagan. Givande läsning för dem som är engagerade inom gebitet lungmedicin, och som uppslagsverk för alla intresserade, skriver recensenten.(0 kommentar)

Originalstudie

Sämre läkarkontinuitet efter vårdvalet för patienter med diabetes

En jämförelse före och efter införandet av fritt vårdval i Skånes primärvård visar en kraftig nedgång i kontinuitet för Malmös invånare med diabetes mellitus. Detta oavsett diabetestyp, kön, ålder eller inkomst.(1 kommentar)

Vårdutveckling

Säkrare svensk sjukvård kräver sammanhållet och uthålligt arbete

Sverige är ett av de allra säkraste länderna vad gäller trafik. Vi borde kunna bli det vad gäller sjukvård också. Läs sista delen i serien Patientsäkerhet. (0 kommentar)

Patientsäkerhet

Livmoder brast efter behandling med oxytocin utan indikation

Indikationen för oxytocinbehandling i samband med förlossning är för glesa värkar, inte för svaga. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar vårdgivaren efter en förlossning som slutade med brusten livmoder. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF