Nr 24-25/2016

Inledare

Välkommen till Läkartidningens tält i Almedalen!

För den som har möjlighet att besöka Almedalsveckan i Visby, i tjänsten eller privat, erbjuds år efter år en fantastisk möjlighet att ta del av kvalificerad debatt och folkbildning. Almedalen är också en möjlighet att ta upp diskussioner med beslutsfattare som inte alltid annars är så lätta att nå. Under förra årets Almedalsvecka var Läkartidningens […](0 kommentar)

Signerat

Den fria förskrivningsrätten bör vårdas ömt

»… en grundbult för att säkerställa att läkarkåren har förutsättningar att ge … sjukvård med bästa möjliga medicinska resultat.« (1 kommentar)

Nyheter

Packat för första patienten i Ängelholm

Lina Hjärpe Skoglund är överläkare på sjukhusets medicin-klinik, men i praktiken reser hon runt i Ängelholms kommun och besöker sina patienter. Hon ingår i Närsjukvårds-teamet, en del av Hälsostaden Ängelholm, med idén att ge människor den vård de behöver just för tillfället och inte tvinga dem att resa fram och tillbaka till sjukhuset. (0 kommentar)

Sammanhållen vård i Ängelholm

Hälsostaden Ängelholm, en samverkan mellan kommunen, primärvården och sjukhuset, har minskat trycket på akuten och slutenvården och gett fler patienter möjlighet att få hjälp hemma. (0 kommentar)

Södersjukhuset backar om metod att förutsäga kejsarsnitt

Södersjukhuset införde i mars en ny »unik« metod för att förutsäga vilka förlossningar som kommer att sluta med kejsarsnitt och därmed minska antalet utdragna förlossningar. Men landstingets metodråd underkänner i en ny rapport det vetenskapliga underlaget. Nu backar kliniken och säger att man ska forska vidare. (0 kommentar)

Mycket enighet kring förslagen i »Effektiv vård«

Läkartidningen har läst ett 30-tal av de 107 remissvaren till utredningen »Effektiv vård«, som kom tidigare i år. De flesta är i huvudsak positiva till utredningens arbete och instämmer både i problembeskrivningen av den svenska sjukvården i dag och i många av förslagen till lösningar.(0 kommentar)

Arbetsskador bland kvinnor fortsätter att öka

För sjätte året i rad ökar antalet anmälda arbetssjukdomar. Och sedan 2011 har anmälningarna med sociala och organisatoriska faktorer som orsak ökat med 83 procent bland kvinnor och 60 procent bland män.(0 kommentar)

Riksrevisionen: Värna oberoendet gentemot läkemedelsindustrin

Staten måste göra mer för att värna sitt oberoende gentemot läkemedelsindustrin. Det är Riksrevisionens slutsats efter att ha granskat förhållandet mellan läkemedelsföretagen och de myndigheter som sköter läkemedelskontroll.(5 kommentar)

Färre vårdskador 2015

20 000 färre drabbades förra året av vårdskador jämfört med 2013, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och landsting. Den visar också att utlokaliserade patienter drabbas dubbelt så ofta.(0 kommentar)

Ny skrift ska underlätta tolkningen av gemensamma ST-mål

För att det ska bli lättare att byta specialitet eller bli dubbelspecialist har Läkarförbundet tagit fram rekommendationer för hur de gemensamma målen i nya ST ska tolkas.(0 kommentar)

Särskilt ST-spår ska lyfta det kliniska lärandet

För att lyfta statusen och höja kvaliteten i det kliniska lärandet har Västra Götaland prövat ett nytt grepp: ledarskaps-ST med pedagogisk inriktning. Den första gruppen har precis avslutat sin utbildning. (2 kommentar)

Debatt

Brett stöd för rekommendation om screening för bukaortaaneurysm

Rekommendation om screening står fast efter bedömning av remissvaren, fastslår Socialstyrelsen, som nu publicerat slutversionen av nationell rekommendation om screening för bukaortaaneurysm. (0 kommentar)

Dra tillbaka varningen för Primolut-Nor (noretisteronacetat)

Läkemedelsverket har nyligen utfärdat en varning Primolut-Nor (noretisteronacetat). Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson menar att verkets agerande är olyckligt och inte i överensstämmelse med evidensbaserade råd och riktlinjer. (2 kommentar)

Viktiga värden inom kåren

Det behövs en öppen diskussion både under utbildningen och i den kliniska vardagen om självklara och viktig värden inom läkarkåren som mångsidighet och ömsesidig respekt, skriver Mikaela Hällström.(5 kommentar)

Krönika

»Patienter kräver kanske snart att deras operation görs i simulator först, innan någon sätter en riktig skalpell i magen på dem.«

Ingen i operationsteamet som genomförde det komplicerade ingreppet hade ägnat ens fem minuter åt att öva innan, i simulator. I en snar framtid kanske tillsynsmyndigheter och patienter kräver att simulatorövningar blir obligatoriska, resonerar narkosläkaren Jakob Ratz Endler i sin krönika. (4 kommentar)

Kultur

Frithiof Holmgren och halshuggningens fysiologi

Sveriges första professor i fysiologi hette Frithiof Holmgren. Han tillträdde sin tjänst i Uppsala 1864. Ett av hans vetenskapliga projekt var att studera »halshuggning betraktad från fysiologisk synpunkt«. Syftet var främst att finna belägg för att halshuggning uppfyllde kraven på smärtfrihet.  (0 kommentar)

Människor & möten

»Vi vill veta varför KOL kan drabba den som aldrig rökt«

Magnus Sköld, professor i lungmedicin, Karolinska institutet, tog emot Hjärt–lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor. Han ska i samarbete med sex svenska universitet genomföra en nationell studie för att undersöka mindre kända sidor av folksjukdomen KOL. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Anna Berglund

Anna Berglund har tillsammans med Gun Heimer skrivit en översiktsartikel om att den som varit utsatt för våld har ökad risk för ohälsa senare i livet.(0 kommentar)

Reflexion

Faktorn som begränsar

Det pågår i dag ett omfattande slöseri med kunskap, ambition, erfarenhet och passion.(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Strikt indikation krävs för partiella proteinhydrolysat

Många barn rekommenderas i dag av oklar anledning modersmjölksersättning baserad på partiellt proteinhydrolysat, ofta på grund av normala omställningsproblem i början av livet. Detta saknar vetenskapligt stöd, och långsiktiga effekter av dessa ersättningar är ännu ofullständigt undersökta. (0 kommentar)

Nya Rön

Diabetesscreening minskade inte risker kopplade till diabetes

Personer med typ 2-diabetes som diagnostiserats genom screening hade ingen minskad risk för vare sig mortalitet eller kardiovaskulär sjukdom jämfört med dem som diagnostiserats kliniskt, visar en svensk studie.(3 kommentar)

Förlossningsprojekt utvärderat

Ett omfattande förbättringsarbete har ägt rum på landets förlossningskliniker, men det finns fortfarande områden inom obstetriken som behöver utvecklas, visar resultaten i en ny avhandling. (0 kommentar)

Minskad risk för komplexa hjärtfel hos barn med Downs syndrom

Mellan tidsperioderna 1992–1994 och 2010–2012 minskade risken för komplexa hjärtfel, däriblandAV-septumdefekt och Fallots tetrad, hos barn med Downs syndrom med nästan 40 procent, enligt en nypublicerad svensk studie.(0 kommentar)

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. (0 kommentar)

Meddelanden

Travel scholarship 2016 – Karolinska institutet and Olof Norlanders Minnesstiftelse

Karolinska institutet and Olof Norlanders Minnesstiftelse announce a Travel scholarship 2016 in the amount of 90.000 SEK. The scholarship will be awarded to support a promising or already established Nordic researcher in the field of anesthesiology and intensive care during a research stay at a foreign medical institution. Research concerning intensive care to patients with immunological disorders has a high priority.(0 kommentar)

Nytt om namn

Vårterminens bästa handledare

ST-läkarna i anestesi och intensivvård, Erika Mellander och Tomasz Dziechciowski, båda vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, får läkarstudenternas pris för bästa kliniska handledning under termin 8, vårterminen 2016. Läkarstudenterna vid Lunds universitet, som nominerar pristagarna, motiverar valet av Erika med att hon är genuint intresserad av att lära ut och är pedagogisk och positiv. I motiveringen till valet av Tomasz står att all annan handledning »bleknar i jämförelse« med den som han gav.(0 kommentar)

Blommor och forskningspengar till bästa handledaren

Henrik Maltzman, ST-läkare i gastro- och internmedicin vid medicinkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm, har fått utmärkelsen »bästa kliniska handledare för läkarstuderande« vid kursen i klinisk medicin på Danderyds sjukhus AB, ht 2015 – vt 2016. Han nominerades av läkarstudenterna på termin 5 och termin 6, och tilldelas därmed Medicin- och Hjärtklinikernas Pedagogiska Pris. Förutom ära och blommor innebär utmärkelsen tilldelning av ett forskningsstipendium på 10 000 kr.(0 kommentar)

Först att disputera på njurkliniken

Henri Afghahi, överläkare inom njurmedicin vid Skaraborgs sjukhus, blev njurmedicinska klinikens första läkare att disputera. I slutet av maj försvarade han framgångsrikt sin doktorsavhandling »Epidemiolocal aspects on renal impairment in patients with type 2 diabetes« vid Sahlgrenska Akademin. I avhandlingen har han bland annat studerat behandlingsbara riskfaktorer för försämrad njurfunktion, till exempel högt blodtryck, förekomst av äggvita i urinen, högt blodsocker, förhöjda blodfetter och rökning, hos patienter med typ 2-diabetes.(0 kommentar)

Rapport

Tidig viktuppgång vid anorexia nervosa ger god prognos

Vid anorexia nervosa orsakar svälten de allvarligaste symtomen, och risken för ett långdraget förlopp ökar ju längre patienten är i svält. Avgörande för behandlingsresultatet är att häva svälten snabbt. Viktuppgång tidigt i behandlingen ger bättre prognos.  (0 kommentar)

Översikt

Att ha varit utsatt för våld ökar risken för ohälsa senare i livet

Fysisk och psykisk ohälsa är överrepresenterad bland våldsutsatta kvinnor och män. 46 procent av kvinnorna och 38 procent av männen i en svensk representativ studie hade under livet utsatts för allvarligt våld. En fullständig anamnes bör därför innehålla en fråga om våldsutsatthet. (0 kommentar)

Glykokalyx en aktiv del av endotelet

Blodkärlens endotel är täckt av ett tunt lager som kallas glykokalyx. Glykokalyx har många funktioner men styr framför allt endotelets permeabilitet för makromolekyler och reglerar blodkärlens perfusion. Glykokalyx är skört och skadas lätt vid trauma, kirurgi och kronisk sjukdom. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF