Nr 24/2019

Inledare

Bättre vård för utsatta kvinnor kan vara på väg

»Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm var fram till nyligen den enda specialiserade mottagningen i landet för kvinnor som fått sina underliv stympade. Men nu ska vården bli mer jämlik för den här gruppen.« (0 kommentar)

Signerat

Listning är en förutsättning för utbyggd primärvård

Men exemplen visar hur antalet allmänläkare kan öka kraftigt när en reform väl har beslutats och införts. (0 kommentar)

Nyheter

Nu ska vården för könsstympade kvinnor bli mer jämlik

Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm var fram till nyligen den enda specialiserade mottagningen i landet för kvinnor som fått sina underliv stympade. Men nu ska vården bli mer jämlik för den här gruppen. (0 kommentar)

»Psykiska besvären oftast störst«

Rädsla för hur omgivningen ska reagera gör att kvinnor söker vård i smyg på den specialiserade mottagningen på Angereds närsjukhus. (0 kommentar)

Nergårdh: Vi måste lyfta kommunerna i den nära vården

Utredaren Anna Nergårdh vill synliggöra kommunens roll i sjukvården och förbättra samverkan med regionerna. På onsdagen lämnade hon det tredje delbetänkandet i sin utredning. (0 kommentar)

Blekinges sjukvårdsdirektör tvingas lämna sitt uppdrag

Nu är det klart att Lars Almroth tvingas lämna sin tjänst som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.(0 kommentar)

Utredare vill se skärpt lagstiftning för alternativmedicinsk behandling

Bara sjukvårdspersonal ska få behandla allvarliga sjukdomar – oavsett om de är somatiska eller psykiska. Höj också den undre åldersgränsen för alternativmedicinsk behandling till 15 år, föreslår den så kallade KAV-utredningen. (1 kommentar)

Karolinska skrotar dyrt IT-projekt

Karolinska universitetssjukhuset lägger ner ett IT-projekt som kostat minst 190 miljoner kronor. Projektet inleddes för att skapa värdebaserad vård. (0 kommentar)

Kraftiga besparingar i Norrbotten

Under tisdagen klubbade regionstyrelsen i Norrbotten igenom ett stort sparpaket i sin nya strategiplan. Totalt ska 700 miljoner kronor sparas på tre år, vilket väntas innebära stora förändringar för sjukvården.(0 kommentar)

Ingen region redo att kompensera de privata för vårdmoms

Vårdföretagarna vill att regionerna skriver om avtalen med de privata vårdgivarna för att kompensera för vårdmomsen som införs den 1 juli. Men det är ingen region redo att göra, visar Läkartidningens enkät.(9 kommentar)

Förlossningen i Karlskoga läggs ner

Förlossningen på Karlskoga lasarett ska stängas efter den 15 juni. Enligt Region Örebro län grundar sig beslutet i att det finns brister i patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn. (0 kommentar)

Debatt

Hjärnpåverkan efter hjärtstopp – forskningen bör blicka framåt

Prognosen för överlevnad efter plötsligt hjärtstopp har långsamt förbättrats. Det är därför av stor vikt att kartlägga vilka problemområden som kvarstår samt vilka insatser vi bör utveckla och erbjuda patienterna, skriver Magdalena Wlad och medförfattare. (2 kommentar)

Förändringarnas framtid väntar för labbläkare i Sverige

Läkare i EU står inför omfattande förändringar av både specialistutbildningar och fortbildning. Detta utgör ett hot inte minst mot svenska laboratorieläkare, skriver Lars Breimer.(0 kommentar)

Krönika

»Det är vår bedömning att din artikel inte tillför något av vetenskapligt intresse.«

Mannen med det krävande arbetet ombord på en fiskebåt hade magrat dramatiskt, vägde nu bara 48 kilo. Hans prover visade ingenting, humöret och skämtlynnet var på topp. Biopsi från tarmen ledde slutligen till rätt diagnos men när läkaren försökte berätta om sitt fynd i en vetenskaplig publikation blev det kalla handen. Kristian Svenberg minns en gammal historia.  (1 kommentar)

Kultur

Forskare och framsteg i kärlkirurgins historia

Många forskare gjorde ett stort antal betydande framsteg innan kärlkirurgin kunde bli en egen specialitet. David Bergqvist, professor emeritus kirurgi, räknar upp milstolparna på vägen mot dagens moderna hantering. (1 kommentar)

Människor & möten

Ett samtal med Per i limbo – tema i existentiell skröna

Staffan Gullsby, medicinsk radiolog i Gävle, har skrivit en kortroman som är ett samtal kring frågor och möjliga svar om vad som händer när vi dör.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Lars Wennberg

Lars Wennberg, docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, är en av författarna till en artikel om det första trepartsbytet inom ramen för det svenska njurbytesprogrammet. (0 kommentar)

Reflexion

Både bredd och spets behövs

»I takt med en ökad specialisering blir det allt svårare att behålla en bred kompetens.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Det första steget för ett svenskt njurbytesprogram

Förhoppningsvis kommer den första svenska erfarenheten av ett njurbytesprogram att leda till en fortsatt verksamhet och fler transplantationer med levande donatorer, som har flera fördelar. (0 kommentar)

Allmän TBE-vaccination ger hälsovinst till rimlig kostnad

Beräknat på ett livstidsperspektiv är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för samhällsfinansierad TBE-vaccination i ett område med TBE-incidens och sjukvårdskostnader motsvarande Stockholms län 28 000–161 000 kronor, beroende på ålder vid vaccinationsstart. Kostnaden är lägre än vad som vanligtvis brukar anses rimlig när hälso- och sjukvårdens insatser ska prioriteras.(0 kommentar)

Nya Rön

Vanliga genvarianter kan påverka utfall efter stroke

Det finns en stor individuell variation i återhämtning efter stroke, som inte fullt förklaras av kliniska faktorer. I en ny studie har genetiska faktorers roll undersökts. (0 kommentar)

Fler markörer kopplade till Pandemrixorsakad narkolepsi

Pandemrixorsakad narkolepsi är associerad med gener för immunitet och nervcellsöverlevnad. Det visar en studie med syfte att identifiera predisponerande markörer för Pandemrixorsakad narkolepsi i svensk befolkning. (0 kommentar)

Stöd för förenklade riktlinjer vid hjärt–lungräddning

Förenklad hjärt–lungräddning med enbart bröstkompressioner är associerad med ökad HLR-frekvens och överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Det visar en studie baserad på data från svenska Hjärt–lungräddningsregistret. (0 kommentar)

Lägre smittorisk av mässling vid genombrottsinfektion

För att studera skillnaden mellan genombrottsinfektioner och naiva infektioner genomfördes en studie av mässlingutbrottet i Göteborg 2017/2018 där skillnaden i virusmängd i nasofarynxprov undersöktes. Resultatet visade låg virusmängd och frånvaro av hosta hos patienter med genombrottsinfektioner.  (0 kommentar)

Originalstudie

Mortalitet bland sjukhusvårdade tycktes inte öka under sommaren

Mortaliteten på Universitetssjukhuset i Linköping ökade inte under sommaren (1,5 procent) jämfört med under våren (1,6 procent), visar en strukturerad journalgranskning. (4 kommentar)

Första svenska trepartsbytet av njurar kunde göras enligt plan

Allt gick som det var tänkt när sex operationer i ett trepartsbyte utfördes parallellt på svenska sjukhus och njurarna snabbt transporterades mellan enheterna. För att det svenska njurbytesprogrammet ska få full potential krävs nu bland annat skandinavisk utvidgning. (0 kommentar)

Översikt

E78.0A – en unik, ny ICD-10-kod för familjär hyperkolesterolemi

Socialstyrelsen gav i riktlinjer från 2015 hög prioritet till vården att identifiera och diagnostisera personer och släkter med den ärftliga blodfettrubbningen familjär hyperkolesterolemi. Den nya ICD-koden E78.0A kan, vid rätt användning, bli ett effektivt verktyg för det arbetet.(1 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Encefalopati har kopplats till behandling med cefotaxim

Det finns ett dokumenterat samband mellan encefalopati och behandling med cefalosporiner inklusive cefotaxim. Denna biverkan har beskrivits som sannolikt koncentrationsberoende och reversibel. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF