Nr 25-27 2020

Inledare

Intresset för att forska om covid är väldigt stort

Men det stora intresset för att forska i kombination med att det finns en begränsad grupp patienter att inkludera i studier, gör att situationen inte är enkel att hantera. Både vid Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhus arbetas det nu med övergripande prioriteringar så att det blir de mest angelägna studierna som startas.(0 kommentar)

Signerat

När ska staten ta sitt ansvar och finansiera fler AT-platser?

En hel generation unga läkare står redo att hjälpa till med den vårdskuld som växer för varje dag.(0 kommentar)

Nyheter

Kamp om patienter när många vill forska om covid-19

Många vill forska om covid-19 för att hjälpa till med den nya sjukdom som överrumplat världen. Men det innebär också hård kamp om både patienter och personalresurser på sjukhusen.(0 kommentar)

Coronakrisen har satt press på det fackliga arbetet

Under pandemin har den fackliga samverkan trycktestats ordentligt. På många håll har det varit rörigt. »Det har blivit så tydligt varför facket finns«, säger Ilja Laesser, ordförande SU-sektionen Västra Götalands läkarförening.(0 kommentar)

Utredning ska granska medicinska åldersbedömningar

Nu tillsätter regeringen en utredning som ska se över de ifrågasatta medicinska åldersbedömningarna av asylsökande. En utredning som utlovades redan för drygt ett år sedan, men som dragit ut på tiden.(0 kommentar)

Anders Tegnell och Björn Olsen blir två av årets sommarvärdar

Anders Tegnell och Björn Olsen har ofta ställt sig på olika sidor i den polariserade debatten om den pågående pandemin. Nu blir de båda värdar i Sveriges radios Sommar i P1.(0 kommentar)

Fritt resande oroar smittskyddsläkare

De hävda reserestriktionerna från mitten av juni oroar smittskyddsläkare runt om i landet. Det gäller inte minst i regioner som får många turister och fortfarande väntar på en topp i antalet covid-fall.(0 kommentar)

De tar läkarexamen i en pandemi

Hur är det att bli färdig med läkarutbildningen under en pandemi? För avgångsklasserna 2020 blir det inget högtidligt firande. Läkartidningen har pratat med fem läkarstudenter som tar examen i juni.(0 kommentar)

Arbetsmiljöverket ska granska skyddsutrustning inom vården

Nära 300 arbetsplatser inom vård och omsorg ska inspekteras för att se om den skyddsutrustning som används håller måttet. Upptäcker Arbetsmiljöverket brister kan utrustning förbjudas omedelbart.(0 kommentar)

Var femte läkare har blivit testad för covid-19

En femtedel av Läkarförbundets medlemmar har blivit testade för covid-19, enligt en enkät som förbundet gjort. Det är för lite, enligt Läkarförbundet.(3 kommentar)

Debatt

Juridisk grund för läkarens skyldighet att ta prov för covid-19

Att covid-19 klassificerats som samhällsfarlig sjukdom innebär att läkare ska diagnostisera och bekämpa den på sjukvårdssystemets alla nivåer, skriver Magnus Rasmussen och Erik Hansson. När nu kapaciteten att testa byggts ut, vad hindrar läkare från att lyda smittskyddslagens tydliga bestämmelse om provtagning?(2 kommentar)

Utlandsuppdrag kan bana väg för en säkrare vårdapparat

För att säkerställa god och säker vård borde arbetsgivarna uppmuntra ideella utlandsuppdrag. Socialstyrelsen bör överväga att ställa krav på att läkare skaffar sig erfarenheter för att hantera resursbrist, större händelser eller katastrofsituationer, skriver Pelle Conradi.(1 kommentar)

Krönika

»Vi kan alla önska att vi inte hamnar här, men nu är vi i rummet med en man som lider …«

Flera läkare och två barn till patienten står vid sjuksängen på akutmottagningen i det lilla sjukhuset vid den stora sjön. Det som pågår är medicin som det så ofta framställs i tv-serierna, men som det så väldigt sällan blir i verkligheten. Jakob Ratz Endler berättar i sin krönika om fattandet av ett beslut.(3 kommentar)

Kultur

Förlossningsvård i krigets Jemen

Charlotta Grunewald, till vardags senior överläkare inom gynekologi och obstetrik, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, åkte till sjukhuset Al Salam i krigets Jemen för att där arbeta som förlossningsläkare för Läkare utan gränser. Hon berättar i ord och bild om en lärorik insats. (2 kommentar)

Fett onödig information?

Det man inte visste att man inte behövde veta om fetma blir man gärna påmind om ifall man är forskare inom ämnet och listad i nyhetsflödet. Stephan Rössner berättar hur det kan bli. (1 kommentar)

Störst av allt är allmänmedicinen

Allmänmedicinen är tålmodig och god. Allmänmedicinen är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, häftig eller digital, skriver Magnus Isacson och höjer allmänmedicinen till skyarna.(12 kommentar)

Människor & möten

Hans nya Youtube-kanal ger tips till läkarstudenter

Sky Nikodell är läkarstudent som ska börja termin 7 i utbildningen. Nyligen startade han sin egen YouTube-kanal för att ge tips och information till läkarstudenter.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Marcus Fransson

Marcus Fransson, ST-läkare i Linköping är en av författarna till en ABC-artikel om svår traumatisk hjärnskada.(0 kommentar)

Reflexion

Klinisk forskning i en pandemi

»Det blir intressant att i efterhand analysera hur forskning som inte är relaterad till covid-19 har påverkats.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Drygt 2 000 har vårdats vid 28 nationella cancerenheter

Tidiga erfarenheter av nationell nivåstrukturering inom cancervården visar att det nationella samarbetet har förbättrats, men att det finns behov av samordning och förbättrat IT- och administrativt stöd.(0 kommentar)

Hyperinflammation hos barn kan ha samband med covid-19

Nya studier signalerar ett samband mellan hyperinflammation hos barn och genomgången covid-19. Det är ett mycket ovanligt tillstånd, men ökad vaksamhet under pandemin och snabbt multidisciplinärt omhändertagande rekommenderas.(1 kommentar)

Nya Rön

Ny radiologisk skala för utvärdering av normaltryckshydrocefalus

I en avhandling från Umeå universitet presenteras en skala, INPH radscale, för att bedöma radiologiska förändringar vid idiopatisk normaltryckshydrocefalus, INPH.(2 kommentar)

Förhöjd suicidincidens hos renskötande samiska män

Ytterligare forskning kring suicidincidensen hos renskötande samiska män talar för att det finns anledning att utveckla suicidpreventiva strategier riktade särskilt till denna grupp.(1 kommentar)

Hög frekvens lungproblem vid operation och covid-19

I en internationell kohortstudie analyserades utgången för patienter som behövde operation av något slag under pågående eller genomgången sars-cov-2-infektion. Författarna drar slutsatsen att lungkomplikationer är vanliga hos patienter med perioperativ sars-cov-2-infektion.(0 kommentar)

Det nya vaccinationsregistret ger forskningsdata av god kvalitet

Det svenska vaccinationsregistret som etablerades 2013 har ett högt deltagande bland BVC-enheter och ger värdefull data för forskningsändamål.(0 kommentar)

Rapport

Nya svenska diagnoskoder för bipolär sjukdom typ 2

Diagnoskodningen av bipolär sjukdom typ 2 i den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10 är oklar. Men nu har den svenska versionen fördjupningskoder för F31.8 som ska användas för bipolär sjukdom typ 2.(0 kommentar)

De första njurbytena mellan två skandinaviska länder är gjorda

Artikeln beskriver den skandinaviska utvidgningen av njurbytesprogrammet STEP. Operationerna utfördes parallellt på olika sjukhus i Skandinavien, och brådskande transporter av njurarna genomfördes mellan enheterna. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Svår traumatisk hjärnskada

Traumatisk hjärnskada drabbar globalt 69 miljoner människor årligen, där drygt tio procent utgörs av svår skallskada. De utgör den tionde vanligaste orsaken till vård på intensivvårdsavdelning, och står för upp till två tredjedelar av traumarelaterade dödsfall. De vanligaste skademekanismerna är trafikolyckor, fallolyckor, våldshandlingar och självmordsförsök.(2 kommentar)

Översikt

Radiologisk och histologisk bild för en ökad förståelse vid covid-19

Covid-19 har på datortomografi ett mönster som skiljer den från många andra pulmonella infektioner. Här sammanfattas det aktuella kunskapsläget om radiologisk och histologisk bild.(1 kommentar)

Vårdutveckling

Förenklad analys av etylenglykol kan ge snabbare diagnos vid förgiftningsfall

Förgiftning med etylenglykol är relativt vanligt i Sverige och mycket farligt utan snabb behandling, men endast ett tiotal svenska sjukhuslaboratorier tillhandahåller dygnet runt-analys av etylenglykol. Användning av en enkel enzymatisk metod kan förbättra möjligheten att snabbt ställa diagnos.(2 kommentar)

Utgåvan som PDF