Nr 25–26 2014

Signerat

Vården behöver ökad nationell styrning

»Läkarförbundet har länge förespråkat ökad nationell styrning och samordning av den högspecialiserade sjukvården.«   (0 kommentar)

Nyheter

»Viktigt att Läkarförbundet tar ställning«

Läkarförbundets folkhälsoprogram är ett tecken i tiden. Det anser läkaren och folkhälsoexperten Lars Weinehall. Det är viktigt att läkarna tar ställning, säger han, för då lyssnar politikerna. (0 kommentar)

12 punkter för en ny folkhälsopolitik

Läkarförbundets nya folkhälsoprogram består av tolv avsnitt med frågor som Lförbundet prioriterar. Här ett kort sammandrag i punktform av vad som tas upp i avsnitten. (1 kommentar)

Läkarförbundet skriver recept för bättre folkhälsa

Höjda barnbidrag, rökstopp till år 2025 och skatt på onyttig mat. Det är några av de förslag som finns med när Läkarförbundet nu lägger fram ett brett folkhälsopolitiskt program. Tanken är att läkarnas kompetens ska tas tillvara bättre i politiken. (0 kommentar)

Stensmyren kritisk till hot att polisanmäla chefer

Två chefer som underlät att Lex Maria-anmäla ett utbrott av Clostridium difficile vid lasarettet i Ystad hotas av polisanmälan av regiondirektören. Men Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är kritisk till att händelsen inte utreds ordentligt först.(0 kommentar)

Brister i handledningen vid sjukhuset i Arvika

Inspektionen för vård och omsorg ser allvarligt på bristerna i handledning för icke-legitimerade läkare vid kirurgkliniken vid sjukhuset i Arvika. Problemen bottnar i läkarbrist.(0 kommentar)

Lågutbildade hårdast sjukdomsdrabbade enligt ny folkhälsorapport

Lågutbildade drabbas oftare av hjärtinfarkt, stroke, cancer och psykisk ohälsa jämfört med högutbildade. Det visar Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsan i Sverige 2014. (0 kommentar)

Utlandsstudenters sommarvikariat i fara när handläggning dröjer

Det efterlängtade sommarvikariatet som underläkare riskerar att gå om intet för många utlandsstuderande läkarstudenter. Skälet är att Socialstyrelsen inte hinner utfärda de tillstånd som behövs. (0 kommentar)

SFAM gör lista över åtgärder som är onödiga

Fysisk aktivitet på recept, hälsoundersökningar av friska och läkemedelsbehandling av mild hypertoni är exempel på åtgärder i primärvården som saknar vetenskapligt stöd enligt ett dokument som SFAM tagit fram.  (17 kommentar)

De blir nya chefer för SBU respektive Läkemedelsverket

Röntgenläkaren Catarina Andersson Forsman blir ny generaldirektör för Läkemedelsverket. Olivia Wigzell blir generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering.(0 kommentar)

Oenighet om nytt kunskapsråd

Regeringens nya organisation för kunskapsstyrning får både ris och ros. Vilka som ska ingå i det föreslagna Kunskapsstyrningsrådet råder det till exempel delade meningar om.(0 kommentar)

Barnläkare kritiserar upphandling av SK-kurser

Den modell för upphandling av SK-kurser som Socialstyrelsen valt riskerar leda till ett sämre kursutbud. Det skriver Svenska Barnläkarföreningen i ett brev till myndigheten. (1 kommentar)

Nya ST förskjuts ytterligare

Den nya specialitetsindelningen kommer inte att kunna börja gälla från årsskiftet som planerat. För att alla ska hinna inkomma med synpunkter förlängs remisstiden till 30 september och införandet skjuts fram till våren 2015.(0 kommentar)

Debatt

Sommarhälsningar från sängkanten

Oskar Wallmarks sommarhälsningar från sängkanten består av lite ris, men mest rosor till hela Vårdsverige. (1 kommentar)

Data är inte entydiga

Det finns mycket kvar att klarlägga angående cytomegalovirus eventuella roll vid uppkomst eller utveckling av glioblastom, skriver Sara Kinhult och medarbetare i denna rplik. (0 kommentar)

Tvivelaktig debatt om antiviral terapi vid maligna glioblastom

Vårt eget arbete om cytomegalovirus roll och antiviral behandling vid glioblastom har fått stor internationell uppmärksamhet.  Det finns ny kunskap om virusets roll i glioblastom, men mycket av denna information är ännu inte publicerat. Publicerade data visar att låga nivåer av cytomegalovirus proteinuttryck i glioblastom är en signifikant prognostisk markör för överlevnad [1, 2], vilket […](1 kommentar)

Människor i Sverige ska inte dö på grund av vårdplatsbrist

Vi måste snarast skapa fler vårdplatser och höja sjuksköterskelönerna, skriver Jan Halldin. (3 kommentar)

Medicin till orimligt många med hjälp av nya rekommendationer

Allmänläkarna Jan Håkansson och Anders Hernborg har varit med och tagit fram rekommendationerna »Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel« från Läkemedelsverket. Men de är tveksamma till resultatet. (7 kommentar)

Antibiotikabehandling vid akne bör begränsas

Läkemedelsverkets nya rekommendationer för behandling av akne syftar till att begränsa risken för resistensutveckling. (0 kommentar)

Kultur

Medicinska mirakel i dikt och verklighet

Medicinens värld är full av mirakel - i såväl dikt som verklighet. Professorn och författaren Andrus Viidik botaniserar i fragment av verkligt och overkligt, allt från Frankensteins monster till modern ”alkemi” inom neurofysiologin samt hela hjärnor kopplade till datorer. (2 kommentar)

Goda råd till barnläkare på 1770-talet

Läkare i 1700-talets Sverige fick vis och engagerad handledning i pediatrikens konst av professorn i teoretisk och praktisk medicin Nils Rosén von Rosenstein i hans bok »Underrättelser Om Barnsjukdomar Och deras Bote-Medel«. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

»Äldreakuter« behövs!

Många av våra äldre och multisjuka patienter behöver i första hand inte akutsjukhusets avancerade teknologi och subspecialiteter … (4 kommentar)

Medicinsk kommentar

Paradigmskifte i behandling av rektalcancer

Vi bör gå mot organsparande behandling vid rektalcancer, vilket dock medför ökad frekvens strålbehandling och intensiv, lång uppföljning. Hur sådana uppföljningsprogram bäst ska utformas är oklart. Specialiserade centra behövs där metoderna utprövas vetenskapligt och där även funktionsrelaterade och livskvalitetsrelaterade mått utvärderas. (0 kommentar)

Nya rekommendationer om hjärt–kärlprevention med läkemedel

Läkemedelsverket förordar i sina nya rekommendationer om hjärt–kärlprevention den svenska versionen av algoritmen SCORE för att bedöma risk hos personer utan känd hjärt–kärlsjukdom. Personer med hög risk bör erbjudas lipidsänkande behandling med statiner, vid mycket hög risk är mer intensiv behandling ofta motiverad. (6 kommentar)

Nya Rön

Kirurgi och vaccination i kostnadsjämförelse

Kirurgiska ingrepp kan vara enkla, billiga och mycket kostnadseffektiva även i ett globalmedicinskt perspektiv och närmast i nivå med insatser som vaccination, hävdas i en studie i Lancet Global Health. (0 kommentar)

»Börja parkinsonbehandling med L-dopa«

Nydiagnostiserade patienter med parkinson bör ges L-dopa – om de inte är unga. Den slutsatsen kan man dra av en omfattande studie som presenteras i tidskriften Lancet. (0 kommentar)

Olika antidepressiva gav liknande viktökning

En grupp forskare har tittat på skillnader i viktuppgång för patienter med olika antidepressiva läkemedel. Skillnaderna mellan preparaten var små, men amitriptylin och bupropion tycks orsaka mindre problem i detta avseende. (0 kommentar)

Koppling mellan kort sömntid och beta-amyloid

I JAMA Neurology presenteras en studie där man undersökt kopplingen mellan beta-amyloid och sömntid, och fann att halterna av proteinet Aβ42 sjönk efter sömn – en upptäckt som antyder att sömnstörningar skulle kunna kopplas till Alzheimers sjukdom. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Trombektomi gav gott resultat vid basilaris­trombos

Basilaristrombos är ett akut och livshotande tillstånd. Intravenös trombolys är förstahandsbehandling men kan ersättas av eller kombineras med trombektomi. Tidsintervallen är avgörande, vilket visas i fallbeskrivningar där två patienter insjuknat med oklart koma.  (0 kommentar)

Originalstudie

Aortastentgraft ingen kontra­indikation för undersökning med MR

Det reella problemet med ett stentgraft är inte risken för att skada patienten utan de bildartefakter som uppstår vid MR-undersökningen och som skiljer sig mellan olika metaller. (0 kommentar)

Översikt

Kommer vi att strålbehandla fler eller färre patienter med rektalcancer?

Värdet av preoperativ strålning för vissa individer med rektalcancer med medelstor recidivrisk kan ifrågasättas, vilket kan innebära att färre strålbehandlas. Små tumörer kan i vissa fall reagera så gynnsamt på strålning att en operation kan undvikas; detta kan innebära att dessa patienter strålbehandlas i större omfattning.(0 kommentar)

Fosfattillsatser i livsmedel en möjlig folkhälsorisk

Högt fosfat kan leda till hjärt–kärlsjukdom genom flera mekanismer. Det vore därför bra för folkhälsan om mängden tillsatt fosfat i livsmedel minskas. Ett första steg är att kräva tydlig märkning av alla livsmedel. (1 kommentar)

Nytt om namn

Henrik Åberg belönas med AT-läkarnas EOS-pris

Ortopeden Henrik Åberg får årets EOS-pris av Uppsala läns AT-läkare för särskilt god klinisk handledning.(0 kommentar)

Recension

Slarva inte med Sokrates

Det är viktigt att forskare och andra systematiskt reflekterar över vetenskapens kunskapsteoretiska förutsättningar.  Två lundensiska filosofers nyligen publicerade bok om vetenskapsteori kan vara till god hjälp. (0 kommentar)

Utmärkt vägledning vid psykiatrisk tvångsvård

Boken vänder sig framför allt till psykiatrer, men även till psykiatrisk vårdpersonal, liksom till vårdintygsskrivande läkare inom andra specialiteter, studenter eller andra personer med intresse för ämnet, skriver Björn Owe-Larsson.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF