Nr 26-27/2016

Inledare

Dags att möta patienten via en videolänk?

»På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk.« Så börjar vårt reportage på sidan 1198 om en aktuell företeelse inom den svenska primärvården. Det handlar om att vårdcentraler i offentlig […](0 kommentar)

Signerat

Utbyggd primärvård en nationell angelägenhet

»För att åstad­komma förändring krävs strukturella reformer.« (1 kommentar)

Nyheter

Virtuellt patientmöte ny möjlighet

På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (3 kommentar)

Vårdköerna växer igen

Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. (0 kommentar)

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. (1 kommentar)

Paolo Macchiarini misstänkt för brott

Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter.(2 kommentar)

Gemensamma mål kan ge bättre arbetsmiljö

Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar)

Förslag: Obeprövade metoder bör granskas av nationell kommitté

Innan obeprövade behandlingsmetoder används på allvarligt sjuka patienter ska de bedömas av en nationell kommitté. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, och Läkaresällskapet i en gemensam utredning.(1 kommentar)

Debatt

Evidensen för interventionell smärtbehandling stärks

Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (3 kommentar)

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste bli bättre

Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (22 kommentar)

Det är dags att se värdet av patientnära forskning

Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (5 kommentar)

IVO:s kritik i borreliafall för dåligt underbyggd

IVO:s beslut bygger på ett bristande vetenskapligt underlag. Utlåtandet riskerar att spä på missuppfattningar kring diagnostik vid och behandling av borrelia, skriver specialister inom bland annat klinisk mikrobiologi. (3 kommentar)

Krönika

»Jag älskar landstingskaffe i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar, liv och död, födelse och förgänglighet, det utsökta alldagliga insprängt däremellan.«

Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar.(0 kommentar)

Kultur

Primärvård vid Forsmarks bruk på 1870-talet

Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. (0 kommentar)

Människor & möten

Viktigast inom global hälsa är att göra något nu – även om det är litet

Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Maria Lengquist

Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning.(1 kommentar)

Reflexion

Inte lätt att tolka rätt

Kommunikation är svårt. Det som sägs och skrivs kan många gånger uppfattas annorlunda än vad som avsetts. När dessutom en bild, kroppsspråk och klinisk undersökning ska fångas i ord, som vid ett patientmöte, blir det ännu svårare.  (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kliniskt bruk av oprövade metoder är juridiskt reglerat

Utrymmet för användning av oprövad behandling är rättsligt reglerat. Föreställningen att forskningsbegreppets påstådda vaghet skapar ett oreglerat utrymme för innovativ användning av oprövad behandling tycks bygga på en missuppfattning av det juridiska regelverkets struktur.  (1 kommentar)

Nya Rön

Laktat användbar sjukdomsmarkör för mobila intensivvårdsgruppen

Mätning av blodlaktat i samband med MIG-larm visade att högt laktat associeras med högre 30-dagarsmortalitet. Vidare kan laktat vara en bättre prediktor än traditionella vitalparametrar som blodtryck, puls och andningsfrekvens. (2 kommentar)

Ofta vaskulära riskfaktorer vid idiopatisk normaltryckshydrocefalus

Vaskulära riskfaktorer och depression är vanligt vid idiopatisk normaltryckshydrocefalus (INPH), enligt en ny avhandling. (0 kommentar)

För tidigt födda hade nedsatt lungfunktion under hela uppväxten

Barn födda för tidigt har nedsatt lungfunktion under hela sin uppväxt, visar en ny avhandling. Där framgår också att kombinationen av impulsoscillometri och spirometri kan ge tilläggsinformation om lungfunktionen hos barn med astma. (0 kommentar)

Allvarlig depression ökade risk för död efter kranskärlskirurgi

Depression hos patienter som ska genomgå kranskärlskirurgi bör få samma uppmärksamhet som andra välkända riskfaktorer, exempelvis förhöjda blodfetter och diabetes, är slutsatsen i en ny avhandling. (1 kommentar)

ADHD behöver inte ha funnits i barndomen

För en ADHD-diagnos krävs att patienten ska ha haft sina problem redan som barn, men nu visar en studie publicerad i JAMA Psychiatry att många vuxna som uppfyller diagnoskriterierna inte har haft problemen i barndomen.(16 kommentar)

Preeklampsi och förtidsbörd riskfaktorer för placentaretention

Placentaretention är epidemiologiskt associerad med andra placentära sjukdomar med ursprunglig defekt placentation, som kännetecknas av försämrad blodförsörjning i vävnaden. Det visar en svensk avhandling. (0 kommentar)

Nytt om namn

Handledarpris i öst och väst

Årets handledarpris från Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) i Blekinge går till Kuno Morin, psykiatrikliniken i Blekinge Väst, och till Helene Magnusson, Nättraby vårdcentral, i Blekinge Öst. Blommor, diplom och ära föll pristagarna till del.(0 kommentar)

Almen-priset till två stöttepelare

Allmänläkaren Mikael In de Betou, Tierps vårdcentral, och psykiatern Sofia Christopoulou, akutpsykiatrin, Akademiska sjukhuset i Uppsala, blev 2016 års Almen-pristagare. Almen är det årliga pris som delas ut till bästa handledaren i allmänmedicin och bästa handledaren på sidotjänstgöring för samarbete mellan ST-läkarna i allmänmedicin i Uppsala län och Svensk förening för allmänmedicin, SFAM. I utmärkelsen ingår, förutom diplom och ära, också en alm till vardera pristagaren.(0 kommentar)

Ny skalpell till Abdulemir Ali

Abdulemir Ali, ortoped vid Skånes universitetssjukhus i Lund, får läkarstudenternas pedagogiska pris »Skalpellen« – för andra gången på raken. I samband med kursavslutningen korade läkarstudenterna på termin 8 i Lund Abdulemir Ali till bästa handledare och rättmätig skalpellinnehavare. Studenternas motivering: »En handledare som är pedagogisk och står upp för studenterna i ett annars ganska rått klimat. Han lyssnar på studenternas synpunkter och är genuint engagerad...«.(0 kommentar)

Nicos – en fantastisk handledare

Nikolaos Dimopoulos, specialistläkare i infektionssjukdomar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har tilldelats handledarpriset EOS 2016, för årets AT-handledare. Det är AT-läkarna vid sjukhuset som har röstat för att Nikos ska få priset. AT-läkarna motiverar sitt val med att beskriva Nicos som kunnig, trevlig, rolig och lugn – och »en fantastisk handledare för oss yngre kolleger«. (0 kommentar)

Stipendier för hjärt-kärlstudier

Peter Giesecke, specialist i kardiologi, och Maria Wahlström, hjärtsjuksköterska, båda vid Danderyds sjukhus i Stockholm, belönades med var sitt stipendium för sina forskningsprojekt inom området hjärta-kärl. Bakom stipendierna står Stiftelsen Hjärtat, en ideell organisation finansierad av enskilda bidragsgivare.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Smärtlindring vid vaginal förlossning

Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. (0 kommentar)

Översikt

Kardiotoxicitet relativt vanligt vid cancerbehandling

Cancerbehandling i kombination med obehandlade kardiovaskulära riskfaktorer kan leda till hjärtsjukdom hos en patient som har botats från sin cancer. Å andra sidan kan överdriven försiktighet för hjärtats skull leda till att patienten undanhålls potentiellt livräddande onkologisk behandling. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF