Nr 27–28 2013

Signerat

Mätt på rätt sätt i Almedalen

»Efter sommaren ska våra tre fackföreningar träffas för att planera vårt fortsatta påverkansarbete.«(0 kommentar)

Nyheter

Läkarna måste involveras i IT-utvecklingen

Sjukvårdskoncernen Kaiser Permanente anses ligga i världstopp på många sätt: patientsäkerhetsmässigt, arbetsmiljömässigt och inte minst IT-mässigt. Läkartidningen träffade koncernens nye vd Bernhard Tyson under ett blixtbesök i Almedalen.(0 kommentar)

JK-kritik mot divisionschef vid SUS

JK kritiserar divisionschefen för cancervården vid Skånes universitetssjukhus för uttalanden som kan leda till att medarbetare inte vågar använda sig av sinn yttrandefrihet.(0 kommentar)

Försvar för vårdens styrsystem

Ekonomen Klas Eklund var en av de som drev på för införandet av dagens hårt kritiserade styrsystem i den svenska sjukvården. Det ångrar han inte. Hade vi haft kvar det gamla systemet hade läget varit mycket värre, hävdade han vid ett seminarium i Almedalen på tisdagen. Foto: Karl Melander(0 kommentar)

Debatt

Doktorn, var är din HBTQ-patient?

Öppenheten om HBTQ-frågor inom sjukvården har inte följt med den öppenhet som råder i samhället i övrigt, skriver Sven Grützmeier och Jonas Tovi.(0 kommentar)

Gör forskningsfusk straffbart!

Det finns en likhet mellan forskningsfusk och hedersbrott. Regleringen av utredningarna är i stora delar obefintlig. Och sanktionerna för den som bryter mot normerna är likartade. Hederskulturer uppstår i samhällen där statens roll är svag och där mellanmänskliga förhållanden inte är rättsligt reglerade. Avtal om exempelvis äktenskap, som kan trygga två berörda familjers välfärd och […](1 kommentar)

Läkare bör inte skriva ut läkemedel till sig själva

Vi – Jan Halldin (JH), tidigare bl a under många år föredragande läkare vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm, och Inger Löfvander (IL), alltsedan starten för femton år sedan samordnare för Läkarförbundets kollegiala nätverk – läste med stort intresse Jonatan Wistrands kulturartikel »Läkare hos doktorn – en obekväm patient« [1]. Genom de medicinhistoriska tillbakablickarna framkommer att […](9 kommentar)

Höjd metodkunskap viktigare än experiment

Regeringen bör överväga att skapa en myndighet med uppgift att stärka metodutveckling och datainsamling, skriver Per Johansson och Pathric Hägglund.(0 kommentar)

Politiska beslut måste grundas på säkra underlag

Johansson och Hägglund påstår i sitt inlägg att SBU tycker att randomisering i sig är en tillräcklig förutsättning för att studien är av god kvalitet. Inget är mer felaktigt, skriver företrädare för SBU.(0 kommentar)

Psykiskt sjuka kan bli utan vård

För några veckor sedan blev undertecknad ombedd att göra en undersökning av en person för eventuellt omhändertagande enligt LPT. Som allmänläkare anställd på en primärvårdsmottagning i Västra Götalands län är man skyldig att vid behov genomföra undersökning och göra bedömning av behov av psykiatrisk tvångsvård.   Polishandräckning har då alltid varit en lättillgänglig och självklar […](0 kommentar)

Nu har läkarförbundet nått högre höjder

Tack Marie Wedin för att du ger läkarförbundet ny kraft och nytt mod, skriver Magnus Lichtenstein.(0 kommentar)

Kultur

Vita rocken – spelar den roll?

Läkarens vita rock - och roll. Uniform, tvångströja eller brölloppsklänning? Specialisläkaren i allmän psykiatri Veronika Sveidqvist, tillika konstnär, har ett konstprojekt om läkarkårens vita rock. Vad symboliserar den för bärarna. Vilka känslor väcker den. På kultursidan beskrivs konstprojektet "White Coat", och återges några röster från rockbärarna.(0 kommentar)

Rockar och roller – så svarade några av bärarna

»En person börjar läsa medicin för att den tror att det förväntades, men vill kanske inte egentligen, men känner sig stolt – som militärrocken. Tvångsrocken är mitt under utbildningen när man är inlåst i allt pluggande. Bröllopsrocken kommer när man nästan är klar, när man själv ’gift’ sig med yrkesrollen och inte längre är där […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Lyssna på patienter

»Ibland ignorerades alarmerande fynd eller så agerade man alltför passivt.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Läkares engagemang avgörande för kritiskt sjuka patienter

Rutiner för övervakning av vitala funktioner på vårdavdelning måste skärpas. Tydliga rutiner för hur patienters vitala funktioner ska kontrolleras och åtgärdas behövs. Läkares engagemang är avgörande för att kritiskt sjuka patienter ska få ett bra omhändertagande.(0 kommentar)

Tveksamheter kring HES

Europeiska läkemedelsverket rekommenderar att marknadsföringstillståndet för hydroxietylstärkelse (HES) dras in tills vidare. Beslutet baseras på randomiserade prövningar som visat på akut behandlingskrävande njurskada efter administration av HES vid sepsis, svår sepsis eller septisk chock.(1 kommentar)

Nya Rön

Dostjänst kopplad till mer riskabel läkemedelsbehandling

Efter övergång till dostjänst behandlas en patient med i genomsnitt drygt två fler läkemedel än tidigare, enligt svensk studie publicerad i PLoS One. (1 kommentar)

Socioekonomi påverkar medverkan i screening för abdominellt aortaaneurysm och prevalens av sjukdomen

Lägre socioekonomisk status har samband med både sämre följsamhet till screening för abdominellt aortaaneurysm och högre prevalens av sjukdomen. Det visar en studie från sydvästra Skåne.(0 kommentar)

Fetma ökar risken att föda för tidigt

Risken att föda för tidigt ökar med tilltagande övervikt och fetma, och risken är högst för extremt för tidig förlossning. Det visar resultaten från en svensk studie presenterad i JAMA.(0 kommentar)

Rapport

Nya behandlingsmöjligheter vid vaskulärt Ehlers–Danlos syndrom

Vaskulärt Ehlers–Danlos syndrom (VED) är en mycket ovanlig, autosomalt dominant nedärvd, sjukdom. Behandling behöver ofta inledas omgående, men kontakt bör tas med ett center med erfarenhet av att behandla detta farliga och ovanliga tillstånd.(0 kommentar)

Kritiskt sjuk inneliggande patient måste få hjälp i tid

Skattningsskalan MEWS finns på de flesta svenska sjukhus för värdering av vitala parametrar. Tjugoen anmälningar (19 enligt lex Maria) rörande patienter som blivit kritiskt sjuka under inneliggande vård har granskats. Bristfällig registrering av vitala parametrar förelåg i 18 ärenden, varav helt uteblivna i 2.(0 kommentar)

Hälsokommunikatörer kan bidra till bättre hälsa hos utlandsfödda

Utlandsfödda har i allmänhet sämre hälsa än svenskfödda, en ojämlikhet man bör förebygga. Nyanlända flyktingar och invandare behöver kunskap om förebyggande insatser och en introduktion i hur hälso- och sjukvården fungerar. Hälsokommunikatörer är en ny yrkesgrupp som kan bidra till detta.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Toxisk hepatit sannolikt utlöst av dalteparin

En man med alfa-1-antitrypsinbrist behandlades med dalteparin på grund av tromboflebit. Efter en månad noterades ikterus och derangerade levervärden, och leverbiopsi visade kolestas och toxisk hepatit.(0 kommentar)

Man ska lyssna på patienten

Vid hjärtsvikt kan vikten av att identifiera bakomliggande orsak aldrig nog betonas. Detta illustreras i en beskrivning av ett fall där en ovanlig grund till hjärtsvikt upptäcktes först efter 40 år. (0 kommentar)

Originalstudie

Utdelning av naloxon för att förebygga död i heroinöverdos

Utdelning av antidoten naloxon till opiatberoende har prövats internationellt för att förebygga dödsfall vid bevittnade överdoser av heroin. Denna studie på opiatberoende patienter i behandling bekräftar att de flesta har bevittnat överdoser men att många vidtar felaktiga eller farliga åtgärder.(0 kommentar)

Översikt

Latexallergi är ett problem för både vårdpersonal och patienter

Övergång till syntetiska handskar och puderfria latexhandskar minskar risken för IgE-medierad latexallergi. Den medicinska professionen, myndigheter och tillverkare har samverkat kring preventiva insatser. Fortsatt prevention, säker diagnostik och latexfri vård av latexallergiska individer är angeläget för att säkra uppnådda resultat. (0 kommentar)

Recension

Upp till kamp mot slöseriet

Undertecknad har nyligen trimmat flödet av produkter i en bilfabrik. Det var inga riktiga bilar utan legobitar. Lungkliniken provade »lean«. Lean är ett antal verktyg och metoder, en ledningsfilosofi för att stödja och utveckla sättet att arbeta. I svensk sjukvård är vi duktiga på att föra in nya evidensbaserade metoder och rutiner. Det är långt […](0 kommentar)

Matnyttigt om hjärtats funktion

Boken »Hjärtat« riktar sig i första hand till hjärtpatienter och deras anhöriga.  Bokens syfte är att ge en populärvetenskaplig orientering om hjärtats normala konstruktion och beteende, liksom en översikt av de vanligaste hjärtsjukdomarna, deras symtom, utredning och behandling.  I en tidsepok när patienter och deras anhöriga blir alltmer insatta i sina sjukdomar och deras behandling […](0 kommentar)

Nytt om namn

Nina Johnston belönas med AT-läkarnas EOS-pris

Kardiologen Nina Johnston får årets EOS-pris av Uppsala läns AT-läkare för god handledning.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF