Nr 27–28 2015

Signerat

Vården het i Almedalen

»En röd tråd i många av samtalen jag deltog i knöt an till behovet av ett tydligare patient-ansvar.« (0 kommentar)

Nyheter

Introduktionstjänst behövs

Läkarförbundet ger som väntat den nya läkarutbildningen tummen upp i sina remissvar. Men vill att den ska kompletteras med en introduktionstjänst före ST. (0 kommentar)

Landstingen oroliga men säger ja till förslag om ny läkarutbildning

Nästan alla landsting säger ja till förslaget om en ny läkarutbildning – samtidigt hopar sig oron och frågorna inför framtiden. Ett flertal varnar för allvarliga bemanningsproblem om AT-läkarna försvinner.(10 kommentar)

Ris och ros till förslag om utskrivningsklar patient

När Göran Stiernstedt presenterade sitt förslag på hur problemen med utskrivningsklara patienter ska lösas, sa han att han räknade med att få kritik. Nu har remissvaren kommit. (0 kommentar)

Hög andel hyrläkare ger lägre upplevd vårdkvalitet

Är patienter mer nöjda med vården de får på vårdcentraler med fast bemanning? Ja, tveklöst. Dåligt bemannade vårdcentraler har däremot sämre kontinuitet och patientupplevd kvalitet. Det visar en ny rapport från Läkarförbundet. (3 kommentar)

Olika lätt få ledigt för utlandsjobb

Anestesiläkaren Denise Bäckström har nyligen kommit hem från ett uppdrag med svensk militär i Mali. Förra året var hon i Afghanistan. Trots riskerna är hon säker på att hon kommer att åka ut fler gånger. (0 kommentar)

Klimatet: »Den stora utmaningen är att få vår kår att ta ställning«

Läkarkåren kan spela viktig roll att spela för att öka medvetenheten om klimatförändringarnas påverkan på hälsan och främja en mer miljövänlig livsstil. Det menade deltagarna på Läkarförbundets seminarium om klimat och hälsa. (0 kommentar)

Allmänläkarna på väg mot »all-time-low«

Allmänläkarna blir allt färre. »Vi är på väg mot ett all-time low«, sa Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen, på ett seminarium som Läkarförbundet hade arrangerat. (23 kommentar)

Debatt

Ung och nyskapande: revolution i laboratoriet!

En revolution är på gång inom klinisk kemi och den kan slå igenom snabbare än vad experterna fruktar, skriver Lars Breimer. (1 kommentar)

Föräldrar med delad vårdnad borde få delat vårdbidrag

Föräldrar till barn med ADHD får ofta vårdbidrag. Om föräldrarna är skilda tillfaller det automatiskt den som barnet är skrivet hos, även vid delad vårdnad. Det borde ändras, tycker barnläkaren Harriet Maler som i sin praktik sett många föräldrar som inte kan komma till tals med varandra. (0 kommentar)

En vårdenhet är inget slutet rum

»Vad jag saknar är en djupare analys av faktorer i vården som bidragit till den utveckling vi nu ser«, skriver Brita Hännestrand – mycket som en reaktion på en artikel i Dagens Nyheter, skriven av »Forum för välfärd«. (0 kommentar)

Omvärdera den neuropsykologiska testningen inom neuropsykiatrin

Om den neuropsykologiska testningen i stället läggs i behandlingsfasen kan väntetiden till de neuropsykiatriska utredningarna förkortas, menar Linda van Paaschen och Dagur Bjarnason. (34 kommentar)

Varför instifta en läkared när vi redan har en?

Lyft fram Genève-deklarationen, WMA:s läkared från 1948, föreslår Ylva Vladic Stjernholm.(3 kommentar)

Kultur

Gabriel Wikström – vem då?

Är det självklart att blivande läkare vet namnet på Sveriges sjukvårdsminister? Ska de känna till det för allmänbildningens skull eller för att följa lagen? (0 kommentar)

En familj i Nobelprisklass

Marie Curie och hennes familj fick ta emot sex(!) Nobelpris under loppet av bara två generationer. Själv fick hon två – men vägrades inträde i franska vetenskapsakademin för att hon var kvinna. Privat var Marie en varm person som skattade kärleken till människorna omkring sig högre än alla utmärkelser. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Åk bara till akuten om nödvändigt!

»Tvärtemot politikers och administratörers intentioner har antalet besökare ökat kraftigt …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Anoftalmi och mikroftalmi är ovanliga ögonmissbildningar

Individualiserad utredning för barn med anoftalmi eller mikroftalmi är viktig. Dock behövs också standardiserade riktlinjer så att dessa barn får jämlik vård nationellt. (0 kommentar)

Sanningen om den kliniska verkligheten finns i registren

En nyligen publicerad artikel visar att prognosen efter hjärtinfarkt är betydligt sämre i verkligheten än den som beskrivs i de randomiserade kliniska prövningarna. Våra register behöver därför användas i högre utsträckning än i dag vid utvärdering av behandlingar. (7 kommentar)

Hemtest efter medicinsk abort kan förenkla behandlingen

Rutinåterbesök efter medicinsk abort görs för att utesluta fortsatt graviditet vid misslyckad behandling. Enligt en europeisk multicenterstudie går det att byta ut den efterkontroll som i dag rekommenderas mot ett urin-hCG-test som kvinnan gör själv i hemmet. (1 kommentar)

Nya Rön

Skattning av risk för intrakraniell blödning efter ischemisk stroke

Risken för intrakraniell blödning är ökad efter en ischemisk stroke och risken har ökat något tidigt efter en stroke medan trenden i ett senare skede är sjunkande. Det visar en studie publicerad i Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes. (0 kommentar)

Kosttillskott innehöll olistad amfetamin-isomer

Amfetamin-isomeren β-metylfenetylamin (BMPEA) påvisades i hög dos som olistad substans i kosttillskottet Jacked Power, vilket kopplades till hjärnblödning i samband med träning. (0 kommentar)

Sämre njurfunktion av warfarin jämfört med dabigatran

Patienter med förmaksflimmer som behandlats med warfarin fick en större försämring av njurfunktionen jämfört med patienter som behandlats med dabigatran, enligt en nyligen publicerad studie i Journal of the American College of Cardiology. (6 kommentar)

Frivilliga sms-livräddare fördubblar överlevnadschansen vid hjärtstopp

Hjärt–lungräddning i väntan på ambulansen fördubblar chansen till överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus, och andelen patienter som får hjärt–lungräddning har ökat kraftigt med hjälp av frivilliga så kallade sms-livräddare. Resultaten publicerades nyligen i New England Journal of Medicine. (1 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Stöd för byte av antipsykotika vid sexuell dysfunktion är begränsat

Vad är känt om sexuella biverkningar av antipsykotika? (0 kommentar)

Originalstudie

58 personer skottskadade i Göteborg under 18 månader

I Göteborg skottskadades under januari 2013 till och med juni 2014 58 personer; 90 procent inkom under jourtid. Majoriteten av skadorna var lokaliserade till extremiteterna. 10 patienter dog. Sammanlagd vårdtid för de 47 patienter som lades in var 316 dagar, direkta sjukvårdskostnader var 6,2 miljoner kronor. (1 kommentar)

Fallbeskrivning

Makro-TSH – ett ovanligt in vitro-fenomen som kan ge felaktig diagnos

Vid avvikande TSH-värde utan kliniska tecken på tyroideasjukdom är samarbetet mellan laborativ verksamhet och kliniken viktig för korrekt diagnos. Risk finns annars att patienter med TSH-stegring samt fT4 och fT3 i normala referensintervallet kan få felaktig diagnos. (0 kommentar)

Rapport

Anoftalmi och mikroftalmi kräver multi­disciplinär vård

Anoftalmi och mikroftalmi är kongenitala ögonmissbildningar med heterogen bakgrund. De förekommer isolerat eller kombinerat med annan okulär och extraokulär patologi, t ex hjärtfel, hörselnedsättning och påverkan på psykomotorisk utveckling, vilket kan tyda på syndromalt tillstånd. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF