Nr 28-32 2020

Inledare

Läs, titta och lyssna på olika covid-rapporter

I denna utgåva uppmärksammar vi ämnen kopplade till covid-19 på de flesta av tidningens sidor med artiklar både på nyhets- och kultursidor samt på flertalet av klinik- och vetenskapssidorna.(0 kommentar)

Signerat

Behovet av vila och återhämtning är stort

»Den kompetens som finns där ute, hos våra lokala företrädare, är på många sätt ryggraden i att vi kunnat klara den här våren.«(0 kommentar)

Nyheter

Västerbotten testar digital läkarkontakt på äldreboenden

När vården digitaliserats glöms särskilda boenden ibland bort. Det vill Region Västerbotten ändra på. Nu startar ett projekt där boenden i södra Lappland ska få digitala läkarkontakter, vilket ska ge ökad kvalitet och patientsäkerhet i glesbygden.(0 kommentar)

Sjukvården laddar för omfattande rehabilitering

I coronapandemins kölvatten finns ett stort behov av fysisk och psykisk rehabilitering, och vid landets sjukhus växlar man upp för att möta behovet. Nyköping satsar på en nystartad step-down-mottagning och anpassad post-IVA-mottagning för covid-19-patienter.(0 kommentar)

Linköping byggde upp en helt ny rehabavdelning

För att klara eftervården av patienter med covid-19 har Universitetssjukhuset i Linköping byggt en egen rehabavdelning för denna patientgrupp. (0 kommentar)

Sahlgrenska satsar på en tydlig sortering

Via triage skapade man ett flöde genom sjukhuset för att säkerställa att alla patienter med covid-19 ska få rehabilitering på rätt nivå. (0 kommentar)

Partier öppnar för kommunala läkare

Coronakrisen har satt fokus på landets äldreboenden. Nu vill flera partier se en ökad läkarmedverkan för att höja den medicinska kompetensen. Liberalerna öppnar för att äldreboenden ska kunna anställa läkare. (4 kommentar)

»Anställningsformen inte det viktiga«

Coronakrisen sätter fokus på att den medicinska kompetensen inom kommunerna behöver stärkas, men att kommunerna själva anställer läkare är mindre viktigt. Det menar både Distriktsläkarföreningen och Sjukhusläkarna.(0 kommentar)

Nu ska forskningsskulden betas av

Mycket forskning som inte har med covid-19 att göra har satts på vänt under pandemin. Nu börjar Skånes universitetssjukhus låta sådana studier rulla igång igen.(0 kommentar)

Begränsad tillgång till remdesivir

Sverige ser ut att få klara sig på de befintliga lagren av covidläkemedlet remdesivir under de närmsta månaderna. Orsaken är att USA uppges ha köpt nästan all medicin, rapporterar nyhetsbyrån TT.(2 kommentar)

Studie: Fler kan vara skyddade mot coronaviruset

Enligt en ännu opublicerad svensk studie har många personer med mild eller asymtomatisk covid-19 så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset. Resultaten indikerar att immuniteten i samhället kan vara större än vad antikroppstesterna visar.(0 kommentar)

Vanligare med antikroppar hos de som vårdat coronapatienter

Var fjärde medarbetare som arbetat med covid-19-patienter hade antikroppar. Bland övrig personal var det färre som hade utvecklat antikroppar, enligt en pågående studie vid Danderyds sjukhus. (0 kommentar)

Nationellt vårdprogram för covid-19

Nu har Infektionsläkarföreningen tillsammans med Hygienläkarföreningen och Föreningen för klinisk mikrobiologi tagit fram det första nationella vårdprogrammet för covid-19.(2 kommentar)

Karin Båtelson ställer upp som ordförandekandidat

Karin Båtelson, förste vice ordförande i Sveriges läkarförbund, ställer upp som kandidat till ordförandeposten vid fullmäktigemötet i november. Förra veckan meddelade nuvarande ordförande Heidi Stensmyren att hon inte är aktuell för omval.(0 kommentar)

Gratisluncher till vårdpersonal kan bli skattefria

Regeringen vill nu ändra reglerna så att luncher som donerats till bland annat vårdpersonal under pandemin ska bli skattefria.(0 kommentar)

Sofia Rydgren Stale: Jag ställer upp som kandidat till ordförandeposten

I sommar inleds valberedningens arbete med att hitta en kandidat till ordförandeposten i Läkarförbundet. Redan nu säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande i förbundet, att hon ställer upp.(0 kommentar)

Debatt

Enkel och viktig studie visar att mensskydd kan göra skillnad

En ytterst viktig studie publicerades nyligen som visar en 24-procentig minskning av skolfrånvaron hos flickor i Tigrayprovinsen i norra Etiopien jämfört med hos pojkar efter en intervention med utbildning och utdelning av mensskydd, skriver Lars Breimer.(0 kommentar)

Beakta riskfaktorer för beroende vid förskrivning av opioider

Läkemedelsverket har kartlagt uthämtade recept på opioider i Sverige. Psykisk sjukdom och fler uttagstillfällen är, framför allt i kombination med flera förskrivare, ett varningstecken på ökad risk för att patienten har en beroendesjukdom. Detta ska alltid beaktas vid förskrivning av opioider.(0 kommentar)

Krönika

»Jag lyssnar avundsjukt på äldre kollegor som inte bara är sjukdomsexperter, utan också människoexperter.«

Svårt för en ljusgrön ST-läkare att koppla ihop förnuftsbromsen med »Diagnos­maskinen«, skriver Gustav Brattström i sin krönika. Därför lyssnar han avundsjukt på äldre kollegor som inte bara är sjukdomsexperter utan också människoexperter. (12 kommentar)

Kultur

»Men med handskar är trösten inte alls densamma«

Kina Nilsson, infektionsläkare, och hennes kollegor på Danderyds sjukhus, Stockholm, sattes på hårda prov i yrket när patienter drabbade av covid 19 började strömma in till avdelningen. Som distraktion och som en livlina till verkligheten bestämde hon sig för att skildra pandemins vardag genom att skriva en dikt om dagen. Några av dikterna publiceras i Läkartidningen.(6 kommentar)

Människor & möten

Sommarjobb i väntan på omstart för Medicinarspexet

Premiären för årets Medicinarspex »Margareta – Kung Byxlös går över gränsen« blev uppskjuten till hösten. Spexets regissör, Joel Karlsson, läkarstudent på termin 10 i Göteborg, sommarjobbar som underläkare i väntan på omstart.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Emma Sandgren

Emma Sandgren, specialistläkare, är en av författarna till en artikel om VES, ventrikulära extraslag. (0 kommentar)

Reflexion

Det gick bra – men gjorde vi rätt?

»Minst lika viktigt att begrunda är exempel med goda slutresultat, men där handläggningen kantats av faror …«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Luftföroreningar kan förvärra covid-19-sjukdom

Luftföroreningar påverkar immunsyste­met, försämrar prognosen vid luftvägsinfektioner och ökar risken för sjukdomar som medför dålig prognos vid covid-19. Nypublicerade studier visar samband mellan luftföroreningar och covid-19-mortalitet.(0 kommentar)

Pågående RAAS-blockad bör behållas vid covid-19

Sars-cov-2 tar sig in i celler via ACE-2 och påverkar renin–angiotensin–aldosteronsystemet. Teoretiskt kan man tänka sig både för­delar och nackdelar med RAAS-blockad vid covid-19. Flera välgjorda observationsstudier visar dock ingen ökad risk.(0 kommentar)

Nya Rön

Kan man lita på att tidiga varningssystem upptäcker försämring hos patienter?

I en studie publicerad i BMJ visas att så kallade tidiga varningssystem (early warning scores, EWS) inte alltid presterar så väl som förväntat och i värsta fall har en negativ inverkan på patientvården.(0 kommentar)

Association mellan angioödem av ACE-hämmare och kaliumkanalgen

I en studie har man undersökt om genetiska faktorer är associerade med risk för angioödem under behandling med ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare.(0 kommentar)

Ökad risk för hypertoni efter njurdonation

I ett pågående forskningsprojekt på Rikshospitalet i Oslo där man tittat på förekomsten av hypertoni bland givare efter njurdonation har man sett en förhöjd risk hos givare jämfört med friska kontroller att utveckla hypertoni.(0 kommentar)

Översikt

Utredning och behandling av ventrikulära extraslag

Ventrikulära extraslag, VES, är vanligt förekommande och i många fall asymtomatiska. Den prognostiska betydelsen av VES beror på underliggande hjärtsjukdom med god prognos för dem som är strukturellt hjärtfriska.(7 kommentar)

Utbildning och forskning

Verksamhetsförlagd utbildning på distans under pandemin

Regeringens beslut om distansundervisning på Sveriges universitet under pågående covid-19-pandemi föranledde en snabb omställning till digital utbildning. Kreativa lösningar fick ersätta kliniska moment, såsom avdelningsarbete och rond, vilket normalt hör till den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på sjukhus.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Leishmaniasis – en bortglömd men allvarlig parasitsjukdom

I Stockholm har vi under 2019 haft tre fall av visceral leishmaniasis hos barn under 3 år där samtliga varit i södra Europa. Kunskapen om denna parasitsjukdom behöver öka i den svenska sjukvården, skriver författarna till denna fallbeskrivning.(0 kommentar)

Originalstudie

Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland

Överdödligheten under mars–maj 2020 jämfört med 2016–2019 bland medelålders och äldre personer födda i länder varifrån många nyligen invandrat som flyktingar var ca 220 procent. Bland personer födda i Sverige, EU, Norden eller Nordamerika var överdödligheten bland äldre 19 procent och bland medelålders -1 procent.(6 kommentar)

Rapport

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på SÄBO överlever

De som bor på äldreboende tillhör de sköraste i samhället. Nära två tredjedelar av de som insjuknat i covid-19 på äldreboende lever trots det, och majoriteten av dem har tillfrisknat efter att ha behandlats på boendet.(10 kommentar)

Utgåvan som PDF