Nr 28–30/2016

Inledare

Beklagligt att sjukhuset inte tog diskussionen

Förtroendet för svensk forskning har skadats av fallet Paolo Macchiarini, kirurgen som först gjorde succé vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, men som i dag är hårt kritiserad för sina operationer med konstgjorda luftstrupar. Det menade både Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor för Karolinska institutet, och Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet, under Läkartidningens seminarium i Almedalen […](0 kommentar)

Signerat

Almedalen viktig arena för Läkarförbundet

»Det är helt nödvändigt att professionen är delaktig när nya tekniska lösningar utvecklas.« (0 kommentar)

Nyheter

»Kunskapsstöden är för många och för otydliga«

Trots att vårdpersonal närmast dränks i olika lokala, regionala och nationella kunskapsstöd, visar undersökningar att det är långt kvar till målet att all vård följer »best practice«. Färre kunskapsstöd och tydligare målgrupper kan vara en väg att öka genomslaget, tror Sofia Wallström, regeringens särskilda utredare av de nationella kunskapsstöden. (5 kommentar)

Införande av journal på nätet anmält till Arbetsmiljöverket

Landstinget i Värmland har inte undersökt riskerna för ohälsa och stress för arbetstagarna vid införandet av journal på nätet. Det anser huvudskyddsombuden för Värmlands läkarförening, Saco och Vision. De begär nu att Arbetsmiljöverket ska utfärda ett föreläggande. (4 kommentar)

Kortspel nytt sätt börja samtala om psykiatri

Fem frågor till Markus Takanen, specialist i psykiatri, som utvecklat kortspelet Treatment om psykiatribehandling och kört en turnering i spelet i Almedalen. (0 kommentar)

Läkartidningens Macchiarini-seminarium drog fullt hus

Många hade sökt sig till Läkartidningens tält i Almedalen för att se och höra några av nyckelpersonerna i den så kallade Macchiarini-affären. Frågan var vad vi kan lära av det som kallats en av de största skandalerna någonsin inom svensk medicin.(1 kommentar)

»Bort med begreppet primärvård«

Vi måste släppa idén om en primärvård som passar alla patienter och i stället anpassa vården efter olika patientgrupper, hävdade Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Myndigheten för vård och omsorgsanalys, vid ett seminarium i Almedalen. (8 kommentar)

Antroposofiska nekas särreglering

Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt.(3 kommentar)

Läkarförening oroas av vårdköer

Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. (1 kommentar)

Debatt

Innovativt europeiskt nätverk för klinisk färdighetsträning

NASCE gör det möjligt för kliniska tränings- och simulatorcentra att ackreditera sina processer och delta i ett innovativt europiskt nätverk, skriver Anders Bergenfelz och Hans Hjelmqvist.(1 kommentar)

Tydliga råd viktiga när fertila kvinnor förskrivs NOAK

Vi har haft flera fall där kvinnor som behandlas med NOAK (direktverkande antikoagulantia) har blivit gravida och uppmanar till tydlig rådgivning när preparaten förskrivs, skriver Nadine G Andersson med flera. (1 kommentar)

Tankar om krisen i primärvården

Hur ska mina yngre kollegor orka, skriver Magdalena Sjöstrand, som här delger sina tankar om krisen i primärvården. (12 kommentar)

Stämmer bilden av den finländska vårdproduktiviteten?

Vi kan säkert lära av Finland, men vi skulle bli överraskade om den finländska vårdplatstunga sjukhusorganisationen är så högproduktiv som Svenskt Näringsliv beskriver den, skriver företrädare för Sveriges Kommuner och landsting. (0 kommentar)

Krönika

»Som läkare fungerar jag som en sorts medicin för mina patienter, med verkningar och biverkningar – och de påverkar mig tillbaka.«

Ett patientmöte genererar ömsesidig påverkan, förutsatt att läkaren vågar känna och medkänna. Doktor och vårdsökande påverkar varandra, på gott och ont, varför det är viktigt för läkaren att tillägna sig en kultur av känslohantering, skriver familjeläkaren Judit Erdös, som har funderat en del på fenomenet. (2 kommentar)

Kultur

Strid på skalpellen mellan teori och praktik

Antikens stjärnfilosof Platon var tydlig: »Det är genom tänkandet som det sant varande blir uppenbarat.« Men »Medi-cinens fader« Hippokrates var ännu tydligare när han skrev: »I medicinsk praxis ska man i första hand inte hålla sig till möjliga teorier utan till erfarenhet kombinerad med förnuft.« Den sekelgamla tvistefrågan är ju avgjord sedan länge – eller? (5 kommentar)

Människor & möten

Som sjuåring med lapp om halsen sattes jag på ett tåg till Sverige

Pensionerade invärtesmedicinaren Jean Cronstedt i Trelleborg kom till Sverige med tåg 1940 som ett av många »krigsbarn« från Finland. Här blev han läkare, hade en lång och omväxlande karriär. Han har just gett ut sjunde upplagan av sin bok »Finlands långa ödeskamp. Ett krigsbarns berättelse« – en tillbakablick, både personlig och historisk. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Tommy Cederholm

Tommy Cederholm, professor och överläkare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, har tillsammans med Mai-Lis Hellénius skrivit en översiktsartikel om matens betydelse för livslängd och åldrande. De traditionella medelhavs- och Okinawakosterna tas bland annat upp som exempel på koster kopplade till lång livslängd. (1 kommentar)

Reflexion

Sommarrapport från en skånsk by

… svensk sjukvård, som är till för alla på lika villkor, förmår att både lindra och bota på ett imponerande sätt.(3 kommentar)

Medicinsk kommentar

Antibakteriella ämnens roll i resistensutveckling

Ökande antibiotikaresistens motiverar åtgärder på flera plan. Många antibakteriella ämnen kan selektera för antibiotikaresistens. Kunskapen kring såväl nytta som risker med antibakteriella produkter måste stärkas. Antibakteriella produkter bör användas evidensbaserat, med stöd av den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresi­stens. (1 kommentar)

Nya Rön

Nära en tredjedel av strokebördan kopplades till luftföroreningar

Närmare 30 procent av den globala strokebördan bedöms vara kopplad till luftföroreningar, enligt en ny epidemiologisk studie.(0 kommentar)

Taigafästingen nu i norra Sverige

Taigafästingen, Ixodes persulcatus, huvudvektor för bland annat TBE-virussubtypen »Far Eastern« med över 30 procents dödlighet vid sjukdom, har etablerat sig i Norrbotten.(2 kommentar)

Samband mellan kost och akut pankreatit

Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit.(1 kommentar)

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. (0 kommentar)

Ooforektomi ökade risken för kolorektal cancer

I en svensk kohortstudie sågs en 30 procent förhöjd risk för kolorektal cancer efter ooforektomi. Den absoluta risken för kolorektal cancer var dock låg.(0 kommentar)

Kirurgi vid obotlig kolorektal cancer kan ge förhöjd livskvalitet

En liten prospektiv studie från Singapore tyder på att kirurgi vid obotlig kolorektal cancer kan medföra förhöjd livskvalitet med minskning av framför allt illamående och diarréer.(0 kommentar)

Hälsoekonomi

TLV:s betalningsvilja för nya läkemedel har analyserats

Analyser av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut visar att såväl kostnadseffektiviteten som sjukdomens svårighetsgrad är viktiga faktorer för sannolikheten att nya läkemedel beviljas subvention. (1 kommentar)

Översikt

Matens betydelse för åldrande och livslängd

Många kostrekomendationer i dag liknar den traditionella Medelhavskosten, som är kopplad till lång livslängd. Kosten innehåller mycket antioxidantiska livsmedel som främjar hög livslängd. Viken har också betydelse, men kroppsfettets distribution har större betydelse än dess mängd. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF