Nr 29-31 2013

Signerat

Specialistbrist, jovisst!

»I förhållande till folkmängd har vi det femte högsta antalet läkare inom OECD efter Portugal, Italien, Österrike och Grekland.«(2 kommentar)

Debatt

Hjälp finns att få

På Ersta sjukhus psykiatriska klinik har vi mångårig erfarenhet av att ta emot kollegor och annan sjukvårdspersonal som sviktat psykiskt, skriver Alexander Wilczek.(0 kommentar)

Ökad tydlighet behövs om vetenskaplig kompetens

Socialstyrelsen reviderar just nu målbeskrivningen för ST-utbildningen. Artikelförfattarna efterlyser en ökad tydlighet kring delmålet om vetenskaplig kompetens.(0 kommentar)

En integrerad del – inte en udda fågel

I LT 22/2013 [1] tar studierektorerna Anders Carlstedt och Bengt Säfsten upp viktiga aspekter på ST-utbildningens kompetensmål inom medicinsk vetenskap. Vi delar författarnas uppfattning att delmålen om kompetens i vetenskap och kvalitetsarbete inte varit lätta att implementera, men vi har en delvis avvikande uppfattning om orsakerna till dessa problem. Vi delar uppfattningen att projektarbetena drar […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Deckare med medicinsk anknytning

» … en patient som föredrar att njuta av mat och dryck hellre än att, som läkarna säger, öka sina chanser till ett långt liv genom motion och viktnedgång.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

ESBL-CARBA kan bli ett problem i svensk sjukvård

ESBLCARBA är en anmälningspliktig resistensmekanism hos tarmbakterier, vilken orsakar resistens mot de flesta penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer. Kombinationsbehandling med kolistin och karbapenemer är normalt indicerad vid kliniska infektioner. Ett nationellt kunskapsunderlag sammanfattar diagnostik, vårdhygien och behandling. (0 kommentar)

Nya Rön

Kan musik dämpa IVA-patienters ångest? 

Inte bara överlevnad utan också patienternas upplevelse av IVA-vården är numera av intresse i forskningen. Det är bakgrunden till den amerikanska studien.(0 kommentar)

Ökad dödlighet efter elektiv kirurgi nära veckoslutet

Mortaliteten ökade med 44 procent om ett elektivt ingrepp utfördes på en fredag och med 82 procent om det utfördes på en lördag eller söndag, enligt en brittisk studie.(0 kommentar)

Större risk för typ 2-diabetes vid ökat intag av rött kött

Ökad konsumtion av rött kött över tid har samband med typ 2-diabetes, enligt data från tre kohortstudier om totalt ca 150 000 personer under i genomsnitt 20 år.(4 kommentar)

B-vitaminer kan prövas vid kognitiv svikt

Det saknas behandling vid lindrig kognitiv svikt. Men ett litet ljus i mörkret kan vara de nyligen publicerade resultaten från en randomiserad, kontrollerad studie på 156 patienter med lindrig kognitiv svikt i PNAS.(0 kommentar)

Kombinationsbehandling lika bra vid reumatoid artrit

En studie publicerad i New England Journal of Medicine visar att äldre preparat mot reumatoid artrit fortfarande kan ha en plats i terapiarsenalen.(0 kommentar)

Faktorer som förutsäger utvecklingen av Huntingtons sjukdom

Sjukdomsutvecklingen i tidiga stadier av Huntingtons sjukdom har undersökts i en studie i Lancet Neurology. Det man fokuserat på är vilka parametrar som förändras och om dessa har något prognostiskt värde.(0 kommentar)

HIV-profylax skyddar mot HIV vid intravenöst missbruk

Det finns evidens för att antiretroviral profylax kan minska risken för sexuell överföring av HIV. Huruvida det även gäller överföring vid intravenöst missbruk har undersökts i en studie i Lancet.(0 kommentar)

Recension

Språngbräda mot en ljus neurologisk framtid

Att läsa den nya läroboken är som att stå på språngbrädan mot en ljus neurologisk framtid, skriver Sten Fredrikson om Neurologi, femte upplagan.(0 kommentar)

Vardagslunk i dödens närhet

Förutom att man ofta blir rörd under läsningen blir det ett och annat gapskratt, skriver Catarina Canivet om De anhöriga: Åtta tecknade noveller.(0 kommentar)

Hjälp med att torgföra rönen

Denna bok fyller verkligen sitt syfte och vi vill inget hellre än att utveckla vårt skrivande när vi läser den, skriver Emilija Wilson och Anna-Karin Edstedt Bonamy om Att skriva medicinsk vetenskap – en handbok.(0 kommentar)

Rapport

Metylfenidat och kannabinoider kan ha en plats i palliativ vård

Ett flertal studier visar på god effekt av metylfenidat vid cancerrelaterad trötthet. Än så länge finns endast en välgjord klinisk studie som visar att kannabinoider kan ha måttlig effekt vid opioidresistent cancersmärta. Kannabinoider har dock andra potentiellt positiva effekter inom palliation.(5 kommentar)

Ökad dödlighet hos unga kvinnor med personlighetsstörning

Ungefär var femte kvinna i åldrarna 18–34 år som avlidit till följd av självmord har vårdats för personlighetsstörning inom en femårsperiod.(1 kommentar)

Översikt

Vaskulärt ultraljud vid stroke

Denna artikel är en översikt över vad vi i dag känner till om ultraljudets användbarhet och begränsning inom strokesjukvården, med fokus på patienter med karotisstenos.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Karbapenemresistenta Escherichia coli finns nu i Sverige

Karbapenemresistenta Escherichia coli har blivit allt vanligare utomlands. Stammar som producerar NDM-1 uppfattas som ett stort hot, eftersom de är multiresistenta och ökar snabbt globalt. Det första kända fallet av sepsis med NDM-1-producerande E coli i Sverige presenteras nu.(3 kommentar)

Originalstudie

Äldre har fått fler hälsoproblem, men klarar vardagen bättre

Under perioden 1992–2011 har problem med värk, psykologiska besvär och nedsatt mobilitet ökat och lungfunktionen försämrats i de äldsta åldersgrupperna. (0 kommentar)

Nytt om namn

Prisbelönt handledning på Södersjukhuset

Sipan Ardil, Per Näverskog och Paul Saliba fick ta emot studenternas pris vid en ceremoni den 11 juni.(0 kommentar)

Hideki Yokoyama utsedd till årets patolog

Hideki Yokoyama, överläkare vid Hallands sjukhus, Halmstad, har utsetts till »årets patolog« av Riksföreningen för patologi.(0 kommentar)

Nya docenter i Lund

Vid Lunds universitet har som docenter antagits Karin Knobe i koagulationsmedicin, Karsten Ruscher i experimentell hjärnforskning, Annette W-Dahl i experimentell ortopedi och Marlene Wullt i infektionssjukdomar.(0 kommentar)

På nya jobb

ST-läkartjänster och AT-förordnanden.(0 kommentar)

Ny professor i Lund

Stefan Jovinge är sedan den 1 juni professor i kardiologi.(0 kommentar)

Stipendier för studier kring prostatacancer

Professor Jonas Hugosson, Göteborg, och docent Pernilla Wikström, Umeå, delar på Svenska Druid-Ordens stipendium och får 375 000 kronor var för sin forskning om prostatacancer.(0 kommentar)

Meddelanden

A Scalpella 40 år!

I år fyller A Scalpella, Medicinska föreningens kammarkör, 40 år.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF