Nr 29–31 2014

Signerat

Primärvården behöver locka fler ST-läkare

»Ska utvecklingen vändas måste fler unga läkare lockas att välja allmänmedicin och trivas så bra i primärvården att de stannar kvar.«   (0 kommentar)

Nyheter

Sjukvården i Jönköping klarade värmeböljan

Ingen ökad tillströmning av patienter och inte större problem än en vanlig sommar. Det blev slutsatserna när IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde oanmälda inspektioner i sjukvården i Jönköping under den kraftiga värmeböljan i slutet av juli. (0 kommentar)

»Det måste bli en varningsklocka«

Antalet självmord i Sverige ökar för andra året i rad, och är nu uppe på samma nivå som i mitten av 1990-talet. Detta är en varningsklocka och måste resultera i kraftfulla åtgärder, säger suicidforskaren Jan Beskow.(0 kommentar)

Kritiserat journalsystem i Skåne byts ut

Region Skåne byter ut journalsystemet PMO. Ett nytt system ska upphandlas nästa år, enligt Skånska Dagbladet.(2 kommentar)

SD-aktiva läkare få – men de finns

Ilona Michalowski, Mölndal, Mattias Kristiansson, Lund, och Mats Erlandsson, Malmö, är tre läkare som kandiderar för Sverigedemokraterna i höstens landstings- och regionval.(38 kommentar)

»Man såg om sitt hus och flyttade«

Landstingets primärvårdschef Olle Christmansson gör samma bedömning som Läkarföreningen att det är förra årets hyrläkarstopp som är orsaken till att man nu står med omfattande vakanser i primärvården i Östersund.(5 kommentar)

Debatt

Allmänmedicinsk kunskapsbas bra för ST och läkarutbildning

Allmänmedicin blev egen specialitet 1982, men även innan ansvarade Sveriges allmänläkare (tidigare provinsialläkare) för första linjens sjukvård. Den kliniske allmänläkaren har flera viktiga roller: den personliga läkaren, generalisten som möter patienter i alla åldrar, utredaren och diagnostikern, jourläkaren för akuta frågeställningar och samordnaren som hjälper patienten att hitta rätt i sjukvårdssystemet. Tiden används som diagnostiskt […](4 kommentar)

Drastisk ökning av självmord bland unga utan SSRI

Det har gått tio år sedan Läkemedelsverket varnade för att behandla barn och ungdomar med SSRI. En utvärdering önskvärd, skriver Göran Isacsson. (11 kommentar)

»Barnläkarföreningens instruktion uppmärksammar skelettmognad«

Åldersbedömning av asylsökande ungdomar med röntgenundersökningar av skelett och tänder kritiseras i en tidigare debattartikel i Läkartidningen. Det är dock inte sant att vi inte skulle uppmärksamma problemet med metoden, hävdar representanter för BLF.(0 kommentar)

Alarmerande ökning av hudcancer

Prognoser för malignt melanom och skivepitelcancer pekar på alarmerande ökningar. Nu krävs kraftsamling kring primärpreventiva insatser, skriver Ulf Strömberg och medförfattare. (2 kommentar)

Krönika

Platsannonser i tiden

Har någon brytt sig om att undersöka huruvida hurtiga, glassiga platsannonser förmår att rekrytera flera kandidater än de som är mera neutralt informativa? Seniorprofessorn Stephan Rössner ställer frågan – utan att finna svaret. (2 kommentar)

Kultur

Läkemedelsreklam – historia i dag

Läkemedelsreklam har en spännande historia, får vi veta i en vacker bok full av bilder och exempel. Men den historien tycks ta slut kring millenniumskiftet. Hur blir det med fortsättningen? (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Gör plats för kulturen

»Det är onekligen en konst att hantera dessa möten, samt ansvaret och känslorna som följer. « (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Geriatriken behöver skifta fokus – från sjukdom till person

Det finns stora behov av att utveckla och förbättra sjukvård och omsorg för äldre, multisjuka personer vad gäller bl a arbetssätt, teamsammansättning, medicinsk journal, organisation av vård och omsorg, nationella riktlinjer och vårdprogram samt styrning och behandlingsforskning. (3 kommentar)

Svenska rekommendationer om D-vitamin ger stöd vid behandling

Låga nivåer av D-vitamin är vanligt i vissa invandrarpopulationer. Nya fynd hos afroamerikaner talar för att låga nivåer av totalt 25(OH)D inte alltid indikerar D-vitaminbrist och att mätning av vitamin D-bindande protein eller fritt 25(OH)D sannolikt blir nödvändig för att förbättra diagnostiken.(0 kommentar)

Nya råd för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Socialstyrelsen presenterade i december 2013 uppdaterade råd för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Dessa råd har Socialstyrelsen nyligen kompletterat med ett faktaunderlag, ett vägledningsdokument för hälso- och sjukvårdspersonal. (0 kommentar)

Nya Rön

Färre Borreliafall med färre hjortdjur

I områden med relativt hög mänsklig aktivitet och där hjortdjursbestånd resulterat i många fästingar kan en kraftig avskjutning av stammen leda till avsevärt minskad risk för human borrelios.(5 kommentar)

Jordbävningar medförde psykiatriska konsekvenser

Det var 40 procent vanligare för jordbävningsdrabbade i Nya Zeeland att uppfylla kriterier för en psykiatrisk diagnos när man slog samman depression-, PTSD- och ångestrelaterade diagnoser, jämfört med kontrollgruppen, visar en studie i Jama Psychiatry. (0 kommentar)

Kan Omega 3 minska risken för ALS?

Jama Neurology har publicerat en studie där forskare tittat på en möjlig koppling mellan risk för ALS och Omega 3-fettsyror. Länken tänks vara fleromättade fettsyror, oxidativ stress/inflammation, sjukdomsutveckling av ALS. Fynden kommenteras och beskrivs som intressanta: som »en liten pusselbit«. (3 kommentar)

Allt färre amerikaner avlider av stroke

Allt färre amerikaner drabbas av stroke, och av de drabbade är det allt färre som avlider. Det visar en studie som presenteras i JAMA. (0 kommentar)

Ingen riskminskning av ASA eller klondin vid kirurgi

Varken ASA eller klonidin minskar risken för hjärtinfarkt och död i samband med icke-hjärtkirurgi. Riskerna tycks inte heller öka om ASA-behandling avbryts hos dem som redan har sådan behandling, enligt ett par artiklar i New England Journal of Medicine. (0 kommentar)

Lovande försök med vaccin mot denguefeber

Omkring 100 miljoner människor drabbas varje år av denguefeber, en virussjukdom som saknar vaccin. I Lancet presenteras data från en fas III-studie för ett vaccin som beräknades minska risken för smitta med 56 procent. (1 kommentar)

Nytt om namn

Prisbelönta handledare på Södersjukhuset

Får pris för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av läkarstudenter på Södersjukhuset.(0 kommentar)

ST-läkarnas pris till uppskattade handledare i Uppsala län

Uppsala läns ST-läkare i allmänmedicin delar varje år ut handledarpriset »Almen«. Priset för bästa handledning vid randningsklinik tilldelades Lars Jonsson, överläkare vid öron-, näs- och halskliniken, Akademiska sjukhuset. Årets pris för bästa handledning inom allmänmedicin gick till Gudmundur Jörgensen, distriktsläkare vid Gottsunda vårdcentral.(0 kommentar)

Originalstudie

Autismspektrumtillstånd vid svår CP upptäcks ofta sent

Trots tidiga och typiska symtom på autismspektrumstörning (AST) fick flera av barnen med CP en autismdiagnos först i skolåldern. Det visar en analys av journaler för barn som utretts på Folke Bernadotte regionhabilitering. (0 kommentar)

Översikt

Nokturi – en underdiagnostiserad och ofta obehandlad folksjukdom

Nokturi, ett tillstånd då man vaknar en eller flera gånger på natten på grund av urinträngningar, är en av de vanligaste orsakerna till störd nattsömn. Det är ett underdiagnostiserat problem och många lider i tysthet. (1 kommentar)

Venös trombos vid graviditet och assisterad befruktning

Artikeln är en uppdatering av hur risken för trombos beräknas och vilka kvinnor som rekommenderas trombosprofylax i samband med graviditet och IVF. (0 kommentar)

Mängder av hypoteser om plötslig spädbarnsdöd … men inget genomslag

Den dominerande hypotesen om uppkomsten av plötslig spädbarnsdöd är trippelriskmodellen, det vill säga en kombination av kritisk ålder (särskilt 1–5 månader), medfödda riskfaktorer (till exempel passiv rökning) och yttre riskfaktorer (till exempel mag- eller sidoläge, samsovning). (1 kommentar)

Fallbeskrivning

Pyoderma gangraenosum bör misstänkas vid svårläkta sår

Pyoderma gangraenosum är en ovanlig hudsjukdom, som kan ge extrakutana manifestationer. Sjukdomsbilden kan likna en svår sårinfektion med utbredd nekrosbildning. Sjukdomen har dock inte infektiös grund. Patergi (där trauma mot huden utlöser hudsymtom) är vanligt; kirurgi kan utlösa och förvärra symtomen. (0 kommentar)

Rapport

D-vitamin­behandling och skeletthälsa – svenska riktlinjer behövs

Socialstyrelsen påtalar i nationella riktlinjer att det finns en överbehandling med kalcium och D-vitamin som monoterapi hos postmeno­pausala kvinnor. Behandling bör ske endast vid konstaterad brist och/eller vid samtidig frakturförebyggande behandling. Svenska osteoporossällskapet ger rekommendationer för diagnostik och behandling av D-vitaminbrist. (2 kommentar)

Patientsäkerhet

Kirurg borde ha begärt assistans vid blödning i ljumske

Under en operation i ljumskområdet uppstod en svårkontrollerad blödning, som i sin förlängning ledde till bestående men. Kirurgen som utförde operationen får kritik för att han inte begärde hjälp av en kärlkirurg. (0 kommentar)

Patient med brusten blindtarm hemskickad på grund av platsbrist

En patient med akut buksmärta skickades hem på grund av platsbrist och opererades först efter ett dygn. IVO ser allvarligt på händelsen. (3 kommentar)

Utgåvan som PDF