Nr 29–31 2015

Signerat

IT och backup-rutiner måste bli säkrare vid förskrivning

»… en utvidgning av den elektroniska förskrivningen kräver att det först finns ett driftsäkert, webbaserat, journaloberoende och kostnadsfritt alternativ för alla behöriga förskrivare.« (0 kommentar)

Nyheter

OK för landsting att inte lämna ut de egna vårdcentralernas resultat

Landstingen behöver inte lämna ut ekonomiska resultat för enskilda vårdcentraler med hänvisning till konkurrensen med privata aktörer inom primärvården.(1 kommentar)

Nationellt samarbete för att slippa hyrläkare i psykiatrin

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, satsar på ett nationellt nätverk för att minska behovet av hyrläkare inom psykiatrin. En del är en gemensam »verktygslåda« för landstingen, där de bland annat ska kunna dela med sig av goda råd och låna specialister av varandra. (6 kommentar)

Utlandsrekryteringens bittra eftersmak

Utlandsrekrytering nämns som ett recept på primärvårdens läkarbrist – men hur bra fungerar det? Allmänläkaren Felipe hamnade på en vårdcentral i kris och sa upp sig för att inte bli utbränd. Och Maria och hennes man blev besvikna på landstinget och slutade efter knappt ett år. (5 kommentar)

Debatt

Informerade val vid screening kräver mer än information

Information om nackdelar med screening utelämnas ofta i kallelser, vilket är etiskt tveksamt då det motverkar möjligheten till informerade val. En mer balanserad information i kallelsen är dock bara ett litet steg mot sant informerade val, menar Minna Johansson (bilden) och John Brodersen. (0 kommentar)

Vem hjälper patienter med näsblödning nu för tiden?

Arne Kleberg menar att näsblödning är något som nästan alla läkare ska kunna hantera, även läkare på akutmottagningar. (7 kommentar)

Att ta på allvar: det självvalda livsslutet

Det finns ingen anledning att självbestämmandet skulle begränsas vid livets slut, skriver Staffan Bergström och P C Jersild, och efterlyser en utredning om hur det går till att dö i Sverige. (16 kommentar)

Överdriven oro för biverkningar av D-vitamin

Den ensidigt negativa rapportering kring D-vitamin som tyvärr har förekommit i Läkartidningen kan leda till att patienter som skulle behöva tillskott av D-vitamin inte får det, anser Peter Bergman och medförfattare.(1 kommentar)

Vi är inte överens om evidensläget

Baserat på metaanalyser är den hittills bevisade nyttan med D-vitamintillskott mager, replikerar Håkan Melhus och Karl Michaëlsson apropå debattinlägget av Peter Bergman och medförfattare.(3 kommentar)

Impaktfaktorns förbannelse

Ett upprop i USA vill att tidskrifters impaktfaktor inte ska beaktas vid tillsättning av tjänster eller fördelning av forskningsanslag. Hugo Lagercrantz efterlyser något liknande i Sverige.(8 kommentar)

Kultur

Ställningstaganden till sex efter höftplastik

Råd och hjälpmedel till handikappade och rörelsehindrade har blivit allt bättre. Hjälpen omfattar även tips om ställningstaganden i sexlivet efter till exempel en höftledsoperation. Stephan Rössner, professor emeritus, har synat utbudet.  (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Bränna sitt ljus i båda ändar

… det ligger i sjukans natur att man själv inte uppfattar eller förmår lyssna till kroppens larmsignaler … (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Renal denervering har hamnat i träda

Kateterbaserad renal denervering introducerades 2009 för behandling av terapiresistent hypertoni, och icke-blindade studier visade på kraftig blodtryckssänkande effekt. En skeninterventionskontrollerad studie från 2014 visade dock inte någon fördel för metoden. Studien har dock flera svagheter; resultat från pågående studier väntar. (0 kommentar)

Nya Rön

Virusinfektion underskattad etiologi vid pneumoni hos barn

Infektion med metapneumovirus, RS-virus och influensavirus är starkt kopplat till röntgenologisk pneumoni hos barn, och viruspneumoni är troligen en kraftigt underdiagnostiserad sjukdom. (0 kommentar)

Liraglutid gav större viktnedgång än placebo

Överviktiga som behandlades med liraglutid gick ner nästan 6 kilo mer i vikt under ett års tid och förbättrade sin metabola hälsa jämfört med patienter som gavs placebo. Det visar en studie i New England Journal of Medicine. (0 kommentar)

Låga vitamin D-nivåer och höga opioiddoser hos cancerpatienter

Smärta, depressioner och infektionskänslighet är faktorer som ofta drabbar cancerpatienter och minskar deras livskvalitet. I en svensk studie, publicerad i PLoS One, visas att låga vitamin D-nivåer var associerade med höga opioiddoser hos palliativa cancerpatienter.(0 kommentar)

Autoimmun prostatit bakom infertilitet hos män

Manlig infertilitet bidrar till eller svarar ensam för hälften av all ofrivillig barnlöshet hos par. Infertilitet kan ha många orsaker – autoimmun prostatit kan vara en, enligt en artikel i Science Translational Medicine. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Halvautoma­tiska hjärtstartare tolkar inte alltid rätt

Halvautomatiska defibrillatorer är en viktig del i kampen mot plötslig hjärtdöd. Systematisk undersökning av deras prestationsförmåga vid rytmtolkning är nödvändig och skulle kunna bidra till utveckling av förbättrade analysalgoritmer och utbildningsprogram. (0 kommentar)

Kranskärlsanomali vanlig orsak till plötslig hjärtdöd hos unga

Kranskärlsanomali är ett ovanligt tillstånd, men med livshotande konsekvenser. Om diagnosen misstänks kan den ställas med relativt lättillgängliga bilddiagnostiska metoder. (0 kommentar)

Patientsäkerhet

Återkallad legitimation – hur oskicklig får man vara?

Hur oskicklig måste man vara för att riskera legitimationen? Läkartidningen har tittat närmare på tio »oskicklighetsärenden«.(1 kommentar)

Beviskraven höga för att frånta någon legitimationen

Det är höga beviskrav för att frånta en läkare legitimationen på grund av oskicklighet. Under 2014 hände det bara en gång.(0 kommentar)

Originalstudie

Sängläge vid tidig vattenavgång – enligt evidens eller gammal vana?

En kvinna med prematur vattenavgång kan tillbringa veckor, ibland månader, på sjukhus. Men det är oklart om sängvila har någon positiv effekt, samtidigt som negativa effekter rapporterats. Rutinerna kring sängvila varierar stort mellan förlossningskliniker. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Valproat under graviditet ska undvikas

Finns en »säker« plasmakoncentration av valproat i samband med graviditet? (1 kommentar)

Utgåvan som PDF