Nr 3-4/2016

Inledare

Ett exempel som ger hopp för primärvården

Den svenska primärvårdens möjligheter och svårigheter står i fokus för två artiklar i detta nummer av Läkartidningen (sidorna 138–142). (0 kommentar)

Signerat

Nationella läkemedels­strategin kräver handling

»Strategin behövs eftersom sjukvården behöver förbättras på många plan och läkemedelsbehandling är ett av de viktigaste verktygen för att bota och lindra …« (0 kommentar)

Nyheter

Värmlands läkarförening begär central förhandling om sparpaket

Värmlands läkarförening begär, tillsammans med Kommunal och Vårdförbundet, central förhandling om det besparingsförslag som landstinget lagt fram.(0 kommentar)

Ny strategi för arbetsmiljöarbetet

En ny arbetsmiljöstrategi som ska skapa en hållbar arbetsmiljö i det moderna arbetslivet har presenterats av regeringen.(0 kommentar)

Läkarägd vårdcentral lyfter förort

Göteborgsförorten Bergsjön har fler invånare än Arvika, men under flera år hade man inte ens en egen vårdcentral. Sedan etablerade sig en vårdcentral som nu har större delen av befolkningen listad, och som investerar över-skottet i ett nytt, modernt mottagningshus. Hemligheten? Vårdcentralen ägs och drivs av läkare som arbetar där. (1 kommentar)

Förutsättningarna ge god vård brister

Många av Sveriges primärvårdsläkare är missnöjda med sina förutsättningar att kunna ge god vård och bra service. Det visar en ny rapport från Läkarförbundets primärvårdsenkät. Skillnaderna är stora mellan olika landsting och olika typer av vårdcentraler.(0 kommentar)

KI-ledningen ska granskas

En oberoende utredning ska granska hur Karolinska institutets, KI:s, ledning hanterat Macchiarini-affären. Det uppgav KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg till flera medier på söndagskvällen.(4 kommentar)

Forskargrupp i oredlighetsärendet i Linköping riskerar att få kritik

Forskare vid Linköpings universitet som utvecklar syntetiska hornhinnor riskerar kritik sedan en oberoende expertgrupp har hittat brister.(1 kommentar)

Läkarföreningen orolig när Karolinska skapar ny organisation

Karolinska universitetssjukhuset kommer att förändas i grunden. I den nya verksamheten blir patienten kärnan kring vilken vården organiseras och den gamla strukturen med kliniker försvinner. Från läkarföreningens håll ser man en rad frågor som fortfarande är obesvarade. (7 kommentar)

Debatt

Apropå! Stress och hjärnskada

»Jag kallar mitt tillstånd stressorsakad hjärnskada«. Ann-Katrin Karlsson skriver om sin väg tillbaka apropå artiklar i LT. (2 kommentar)

Om psykisk sjukdom och evidens

Tonsillit och psykiskt lidande är inte samma sak. Deras respektive behandlingar måste värderas enligt olika kriterier, konstaterar Björn Salomonsson och Rolf Sandell. (3 kommentar)

Karolinska är etikens Tjernobyl

Avslöjandena om trakeatransplantationerna ger en häpnadsväckande insyn i ett sjukvårdssystem där forskningsetiken fullständigt kollapsat, skriver professor emeritus Bo Risberg.(105 kommentar)

Krönika

»Märkligt att så litet sägs under kommunikationskurser om värdet av att säga inget alls.«

Ibland kan en tv-veterinär vara den som får läkaren att begrunda vikten av att läsa människor och uppfatta viktiga signaler. Ibland är det värdefullt i patientkommunikationen att inte säga någonting alls, skriver Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (3 kommentar)

Kultur

Söderhavsön som inte räckte till

Söderhavsön Nauru var länge ett såväl tropiskt som ekonomiskt paradis. Men så tog fågelspillningen slut och nedgången var ett faktum. Läkaren, författaren och nesofilen (ö-älskaren) Anders Källgård berättar en sannsaga med sensmoral. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Anna Myredal

Anna Myredal, överläkare, medicin­kliniken, Halmstad; chefläkare, Hallands sjukhus, och hennes medarbetare har gjort journalstudien som presenteras i artikeln »Många över 80 år hade kunnat få vård utanför sjukhuset«. (0 kommentar)

Reflexion

Kvaliteten bör avgöra jourbilarnas framtid

»Doktorer bakom ratten behöver mer resurser än vad som ryms i bakluckan för att ge utdelning.« (1 kommentar)

Nya Rön

Eluxadolin minskade magsmärta och diarré vid IBS

Bland patienter med IBS och diarré som deltog i en fas 3-studie sågs förbättringar i högre utsträckning hos dem som fick eluxadolin jämfört med en placebogrupp. De vanligaste biverkningarna var illamående, förstoppning och magsmärta. (1 kommentar)

Psykisk problematik hos män var kopplad till ökad risk att utöva våld

Intellektuell funktionsnedsättning, missbruk och beroende samt tidiga beteendeproblem var förenat med en högre risk för våldsanvändning, enligt en ny avhandling som följt upp en årskull med 49 000 svenska män. Personlighetsstörning innebar en högre risk för våld. Depressions-/ångestsyndrom betydde en viss riskökning för våldsanvändning, liksom att ha blivit utsatt för våld under barndomen.(1 kommentar)

Allvarliga händelser efter hemgång med oklar bröstsmärta ovanliga

Allvarliga hjärt–kärlhändelser efter hemgång med ospecificerad bröstsmärta från akuten är ovanliga, enligt en nyligen publicerad studie. Hypertoni och andra kardiovaskulära riskfaktorer ökar dock risken och bör därför inkluderas i riskbedömningsprotokoll.(0 kommentar)

Trombolys är en effektiv metod

Trombolys är en säker och effektiv behandlingsmetod vid akuta kärlocklusioner, enligt en ny avhandling. Patientsäkerheten verkar kunna bibehållas på kärlkirurgisk vårdavdelning, men fortsatt analys av resursåtgång, övervakning och kostnader för detta bör genomföras. (0 kommentar)

Överlag låg men varierande överdödlighet vid typ 2-diabetes

Dödligheten vid typ 2-diabetes är låg i Sverige jämfört med den i de flesta större studier från olika länder. Framför allt gäller det för individer med bra blodsockerkontroll utan njursjukdom, vilka utgjorde en betydande andel av de svenska patienterna i den studie som nyligen presenterades i New England Journal of Medicine.(2 kommentar)

Risk för komplikationer hos bukopererade spädbarn

Morbiditeten hos spädbarn som bukopererats är hög, enligt en nyligen publicerad studie från Uppsala. Drygt 10 procent av patienterna i studien reopererades på grund av ileus. (0 kommentar)

Nytt om namn

Hans kliniska forskning förbättrade akutvården

Leif Svensson, professor och överläkare, verksamhetsområde Kardiologi, Södersjukhuset, belönades med 2015 års pris för Genombrott i klinisk forskning. Priset överlämnades den 11 december av sjukhusdirektör Melvin Samson.(0 kommentar)

Vald till ny ordförande

Zaklina Milenkovski, distriktsläkare i Täby, är ny ordförande i Distriktsläkarföreningen i Stockholm. Hon valdes till ny ordförande efter Magnus Sterner vid föreningens möte torsdagen den 28 januari.     (0 kommentar)

Nordiska Medicinpriset till klinisk forskare

Jón Karlsson, professor i ortopedi, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, var en av fyra skandinaviska forskare som tilldelades Nordiska Medicinpriset 2015, en av Nordens främsta medicinska utmärkelser. Priset, inkluderande diplom och en miljon kronor att dela på för pristagarna, delades ut av Prins Daniel onsdagen den 27 januari.(0 kommentar)

Prisad för humor och attityd

Lars Högberg, överläkare på Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, har blivit utsedd till årets AT-handledare 2015. Framröstad av AT-läkarna vid NUS, med motiveringen: »För sin undantagslösa humoristiska och uppmuntrande attityd. Lars Högberg är en inkännande och kunnig handledare, med välbetänkta motfrågor som uppmuntrar till reflektion. Han inspirerar till ledarskap, och håller en exemplarisk grupphandledning där alla tillåts att sjunga ut.«(0 kommentar)

Kandidat Kork-pris till professor

Läkarstudenterna i Linköping prisar professor Jan Brynhildsen för hans »enorma engagemang och pedagogiska förmåga«. Han tilldelas priset »Kandidat Kork – höstterminen 2015«, ett vandringspris som varje termin tilldelas den handledare/lärare som kandidaterna i avgångsklassen röstar fram som bästa pedagog och kunskapsförmedlare. Benämningen »Kandidat Kork« syftar på att utmärkelsen går till den lärare som kan få »till och med den mest korkade studenten att förstå«.(0 kommentar)

Ny ordförande i SYLF Stockholm

Joanna Strömberg Johnson, ST-läkare i lungmedicin på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, valdes till ny ordförande i SYLF Stockholm, SYLF:s största lokalförening. Hon tillträdde direkt efter föreningens årsmöte den 26 januari.(0 kommentar)

Människor & möten

Hon ska göra forskare rustade att möta ett förändrat klimat

Att skaffa sig särskilda upplevelser under tidiga studie­år gör att man kanske fattar lite annorlunda beslut senare i livet, och förhoppningsvis lite bättre beslut, säger Birgitta Evengård. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Akut kutant symtomkomplex med efterföljande katarakt

Tre män utan koppling till varandra insjuknade i en liknande och ovanlig sjukdomsbild: bland annat depigmentering av hår, utbredd fjällande dermatit och leverpåverkan. Två av dem utvecklade senare operationskrävande katarakt på båda ögonen. Alla hade intagit den syntetiska opioiden MT-45. (0 kommentar)

Ärftliga metabola sjukdomar med symtomdebut i vuxen ålder

Tack vare ökad kunskap om ärftliga metabola sjukdomar har ett växande antal vuxna patienter diagnostiserats de senaste åren. Många av sjukdomarna kan behandlas framgångsrikt om korrekt behandling sätts in tidigt, men sent insatt behandling resulterar ofta i död eller bestående hjärnskada.(1 kommentar)

Originalstudie

Många över 80 år hade kunnat få vård utanför sjukhuset

En journalstudie av sjukhusvårdade patienter över 80 år visar att få blivit inlagda av rent sociala skäl, vanligare var en kombination av sociala och medicinska skäl. (4 kommentar)

Meddelanden

HIV/aids-forskare fick nya anslag

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond har i oktober 2015 delat ut anslag till fyra forskare med forskningsprojekt inom HIV/aids-området.(0 kommentar)

Nya anslag för HIV/aids-forskare

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF