Nr 30–32/2017

Inledare

Vårdcentraler som är digitala kräver diskussion

Det är bra att sjukvården blir bättre på att använda olika digitala verktyg. Med det sagt är det viktigt att diskutera den verksamhet som de digitala vårdcentralerna bedriver. (1 kommentar)

Signerat

Fackliga uppdraget tufft – men tillfredsställande

»Vi måste våga ställa kritiska frågor.« (0 kommentar)

Nyheter

Digital vård får pengarna att rulla

När patientbesöken hos de digitala vårdgivarna skjuter i höjden gör landstingens nota för nätvården detsamma. I Stockholm har kostnaderna per månad ökat från under hundra tusen kronor till flera miljoner kronor på ett år – men någon direkt avlastning för den reguljära primärvården går ännu inte att se.(6 kommentar)

»Om patienterna måste vänta en timme ber vi om ursäkt«

En länk mellan 1177 och en fysisk vårdcentral – så beskriver Johan Flodin, medicinskt ansvarig på Kry, den digitala vårdgivarens funktion. »Vi kan vara en första viktig kontakt för att slussa vidare till rätt vårdnivå«, säger han. (4 kommentar)

»Ger man patienten makt att välja måste regelverket följa med«

När digitala vårdbesök i Jönköping jämställdes med fysiska var det för att öka tillgängligheten för regionens egna invånare. Men på grund av ersättningssystemen tog utvecklingen en annan väg – drygt ett år senare kommer majoriteten av patienterna från andra delar av landet. (0 kommentar)

»Det saknades en bra intervjupodd inom vården«

Tobias Perldahl, specialist i internmedicin och medicinsk chef på den digitala vårdgivaren Healy, driver sedan ett drygt halvår podden Vårdmaktpodden. I de timslånga avsnitten intervjuas politiker, sjukvårdsledare, patientföreträdare och andra inflytelserika personer inom hälso- och sjukvården. Läkartidningen ringde upp för att ställa några frågor.(0 kommentar)

Läkarförbundet vill stärka banden till specialitetsföreningarna

Efter att ha kartlagt hur specialitetsföreningarna ser på samarbetet med förbundet planerar Läkarförbundet nu att stärka kontakten med specialitetsföreningarna.(0 kommentar)

»Omöjlig situation« på akuten vid Helsingborgs lasarett

För läkarna är det situationen på akutmottagningen som är det stora arbetsmiljöproblemet. Det säger Anders Wihlborg, styrelseledamot i Nordvästra Skånes Läkareförening apropå vår rapportering om den ansträngda situationen på Helsingborgs lasarett. (0 kommentar)

Läkarförening vill ha svar om läkarflykt

Läkarföreningens huvudskyddsombud kräver att arbetsgivaren vidtar åtgärder mot den dåliga arbetsmiljön och den stora omsättningen av läkare vid psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov. Annars kan det bli aktuellt med en anmälan till Arbetsmiljöverket.(0 kommentar)

Listning på läkare får stöd av politiker

Läkarförbundets önskan om att varje medborgare ska ha sin egen fasta läkare i primärvården fick stöd av tongivande sjukvårdspolitiker när frågan diskuterades på ett seminarium i Almedalen.(1 kommentar)

Debatt

De som injicerar droger självklar målgrupp för hepatit C-behandling

Prioritera personer som injicerar droger i kommande riktlinjer för behandling av hepatit C. Det föreslår Simon Larsson och Karl Persson de Fine Licht. De vill också ha en tydligare formulering om att behandlingen av denna grupp kan och bör ske på exempelvis sprututbytesmottagningar. (2 kommentar)

Apropå! Vinsten med vården

Vinsten av en effektiv vård ska gå till patienterna. Vägen till detta är att alla ekonomiska satsningar på primärvården ska genomföras i hela landet. Det räcker inte med politiska ord om förpliktelser och drömmar utan ände, skriver Kaj Norrby. (1 kommentar)

Dålig inomhusluft kan ligga bakom hög sjukfrånvaro i förskolan

Riktade insatser för att förbättra inomhusluftens kvalitet kan leda till betydande förbättring av förskolebarns hälsa och minskad sjukfrånvaro i förskolan, menar Per Gustafsson och medförfattare från Västra Götalandsregionen.(0 kommentar)

Inför generisk förskrivning – nu

Det är hög tid att införa generisk förskrivning och att konsekvent använda substansnamn på läkemedel, skriver Josabeth Hultberg.  (5 kommentar)

Krönika

»… detta rävspel fortsätter. Och som vanligt sitter den svage patienten i kläm.«

Inte ens den mest nitiska tjänstemannen, vare sig på Försäkringskassan eller inom kommunal omsorg, anser att de gravt funktionshindrade borde klara sig utan stöd och hjälp. Däremot försöker stat och kommun vältra över kostnaderna på varandra – och beskyller läkarna för att skriva »dåliga« intyg. Hans Olssons krönika vittnar om ett rävspel.   (5 kommentar)

Kultur

Sjukvården – en resa från fall till fall

Sjukvården då och nu representerar skilda verkligheter som binds samman av en resa. Psykiatern Ulf Rydberg, professor emeritus, Karolinska institutet, minns några av sina stopp på vägen.  (0 kommentar)

KI-cirkus blir teater

Den 15 september får pjäsen »Stark som en räv« urpremiär på Östgötatatern. Pjäsen, skriven av dramatikern Ylva Lööf, är en politisk komedi om autonomireformen i universitets- och högskolevärlden – den reform som enligt henne gjort Macchiariniaffären möjlig.(0 kommentar)

Dags för andra att ta över ATLS-utbildningen

Tore Vikström och Maria Lampi slutar som nationell direktör respektive nationell koordinator för ATLS Sverige, en utbildningsverksamhet för omhändertagande av traumapatienter som pågått i 20 år. Nu tar andra över.    (1 kommentar)

Människor & möten

»Det gäller att gardera sig för miljön dit man ska«

Olivia Kiwanuka är läkare på kirurgkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Hon har skrivit en bok om vildmarksmedicin – det område inom medicinen som fascinerar henne mest.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Sverre Wikström

Sverre Wikström, specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri, är en av författarna till en fallbeskrivning om spädbarnsbotulism. (0 kommentar)

Reflexion

Var är de disruptiva innovationerna?

»Utvecklare och idéer finns, så något måste hindra dem från att komma in.«   (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Donationsutredningen öppnar för nya organdonatorer

Organdonation kan genomföras med full respekt för människovärdet, och det finns inga hinder mot att göra samtyckesutredning och vidta vissa organbevarande åtgärder innan döden inträtt. Detta förutsätter att beslut om avbrytande av livsuppehållande behandling fattas oberoende av om patienten är en möjlig organdonator. (2 kommentar)

Nya Rön

EPO saknade tydlig effekt vid submaximal ansträngning

I en mindre klinisk studie fann man ingen signifikant förbättring av prestationen vid submaximal ansträngning vid dopning med EPO. Man såg dock skillnader när man mätte den maximala prestationsförmågan. (0 kommentar)

Barn med stressutlöst smärta hade kraftigare startle-reflex

I en svensk studie sågs ökad muskelspänning och förstärkt startle-reaktion hos barn och ungdomar med återkommande stressutlöst smärta i ett mönster som sammanfaller med mönstret av ömma punkter och smärtlokalisation. (3 kommentar)

Sjukfrånvaro ökade tre år före insjuknande i hjärtinfarkt och stroke

Det första året efter insjuknandedatum ökade medeltalet frånvarodagar kraftigt hos dem med hjärtsjukdom och stroke. Men också tre år före insjuknandedatum sågs en ökning av antalet sjukfrånvarodagar. Det visar en svensk 10-årig registerstudie. (0 kommentar)

Genetisk variation i vitamin D-receptor påverkade inte muskelstyrka

I en ny avhandling sågs inget samband mellan resultat i muskel- och funktionstest och genetisk variation i vitamin D-receptorn hos män i åldern 70–80 år. Däremot sågs klara samband mellan vitamin D-nivåer i blodet och muskelstyrka. (2 kommentar)

Nytt om namn

Jubileumspris för diabetesstudier i världsklass

Marcus Lind, lektor och docent i diabetologi, Göteborgs universitet, samt överläkare i NU-sjukvården, Uddevalla, får Svenska Läkarsällskapets Jubileumspris »för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes i syfte att förbättra behandlingarna för dessa sjukdomar«. Hans nationella och internationella epidemiologiska studier i världsklass ökar kunskapen om hur typ 1- och typ 2-diabetes bör behandlas för att minska risken för organskador och uppnå normal livslängd hos de som har sjukdomarna. Marcus Linds forskning har även bidragit till utvecklingen av så kallad kontinuerlig blodsocker-mätning, och han var en av de första som studerade effekter på hjärtsvikt vid typ 1-diabetes i populationsbaserade studier. Priset på 150 000 kronor kommer att delas ut vid Läkaresällskapets årshögtid den 14 november 2017.(0 kommentar)

Lundaprofessor hedersdoktor i Luleå

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, med medicinskt ansvar för rehabilitering av personer med neurologiska sjukdomar, har utsetts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Han är uppvuxen i Luleå har under en lång tid samarbetat med forskare vid Luleå tekniska universitet, främst inom rehabiliteringsområdet, och har därmed verkat för att stärka banden mellan universitetet och hälso- och sjukvården i Norrbotten. Jan Lexell är också ordförande i Svenska parasportförbundets medicinska kommitté samt chefsläkare i Sveriges paralympiska kommitté.(0 kommentar)

Meddelanden

Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Bidrag om maximalt 20 000 kr kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd. För mer information, se www.varkstaden.se/pdf_filer/ansokan.pdf eller kontakta Gunilla Brattberg, leg.läk., professor em.,Värkstaden GB, tel 08-336789, e-post: gunilla.brattberg@varkstaden.se.(0 kommentar)

Vårdutveckling

Tillgång till snabb laboratorieanalys vid akut förgiftning ger bättre och säkrare vård

I förgiftningsfall där anamnesen är otillförlitlig får större vikt läggas vid symtombild och resultat av klinisk-kemiska och toxikologiska analyser. Tillgången till akuta provsvar för vanliga förgiftningsmedel varierar dock mellan sjukhus och laboratorier. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Spädbarnsbotulism – skäl att inte ge honung till barn under ett år

Spädbarnsbotulism bör övervägas vid akut/subakut påkommen muskelsvaghet hos barn under ett år, särskilt vid samtidig förstoppning eller sväljsvårigheter. Botulinumsporer förekommer frekvent i honung som därför inte bör ges till spädbarn. (0 kommentar)

Lösa cystor i lilla bäckenet – oväntat operationsfynd vid buksmärta

När en kvinna laparoskoperades för misstänkt utomkvedshavandeskap hittades i stället löst liggande cystor i lilla bäckenet. Lösa cystor i peritonealkaviteten kan ses som ett specialfall av peritoneala inklusionscystor. De är vanligast hos kvinnor i fertil ålder och ofta finns ett samband med tidigare bukkirurgi, inflammation och endometrios. (0 kommentar)

Översikt

Pulmonell hypertension vanligt vid kronisk lungsjukdom

Pulmonell hypertension vid kronisk lungsjukdom är förknippad med dålig prognos. Det är viktigt att särskilt läkare inom internmedicinska specialiteter, men även läkare inom allmänmedicin och akutmedicin, har kunskap om pulmonell hypertension vid kroniska lungsjukdomar. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF