Nr 31–33/2016

Inledare

»Det går inte att bygga bort sjukdomarna«

– Vi kan inte skapa en framtid för sjukvården utan att jobba med folkhälsopolitiken. Det går inte att bygga bort sjukdomarna genom att öka utbudet av sjukvård. Den enda realistiska möjligheten är att jobba ännu mer förebyggande. Så säger Johan Carlson, infektionsläkare och generaldirektör för Folk­hälsomyndigheten, i en intervju på sidan 1316. Johan Carlson talar […](0 kommentar)

Signerat

SLF:s krav på ny läkar­utbildning går framåt

»Syftet med den introduktionstjänst Läkarförbundet efterfrågar är att ta vara på de stora fördelar som finns med allmäntjänstgöring.« (0 kommentar)

Nyheter

»Vi måste vara förberedda för det okända«

I januari 2014 slogs två mycket olika myndigheter, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet, ihop till en. Den nyskapade Folkhälsomyndigheten arbetar med ett brett spektrum av frågor, från rökning till ebola. Infektionsläkaren Johan Carlson, som genomförde sammanslagningen och sedan dess är generaldirektör, vill att läkarna engagerar sig mer i förebyggande arbete. (1 kommentar)

Utbildning behövs för att bemöta hbtq-personer

Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går.(1 kommentar)

Behovet av introduktion till ST utreds som del i ny läkarutbildning

Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet.(4 kommentar)

Läkare upplevde förbättrad arbetsmiljö efter samtalsgrupper

Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. (0 kommentar)

Överbeläggningarna ökade första halvåret

Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. (0 kommentar)

Debatt

Dags att diskutera subventionerad TBE-vaccination

En subvention kan få en betydande effekt på vaccinationsgraden i Sverige. Kostnadseffektiviteten i att införa TBE-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet behöver utredas, skriver Tomas Bergström, Peter Norberg och Daniel Slunge. (0 kommentar)

Tillåt tak för nylistningar

Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel.(13 kommentar)

Krönika

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (4 kommentar)

Kultur

Cyklisten Greg LeMond och mitokondrierna

Den amerikanske cyklisten Greg LeMond var den första icke-europén att vinna Tour de France. Hans karriär som proffscyklist kantades dock av skador, olycksfall och upprepade operationer. För att inte tala om mitokondrierna, cellens gåtfulla organeller, som i slutet av 1980-talet också kopplades ihop med hans namn.(3 kommentar)

Jag minns

Ett patientmöte på akutmottagningen som stannar kvar hos läkaren långt efter att den hjälpbehövande fått den blygsamma hjälp som vården har att erbjuda i liknande fall. En klinisk upplevelse som kanske lättast kan uttryckas genom en dikt. (1 kommentar)

Människor & möten

Som glesbygdsläkare följer man patienten från vaggan till graven

Catharina Ingvarsson, allmänläkare verksam i glesbygden, har ett jobb som lär henne någonting nytt varje dag. Hon är också hänvisad till att lita till sig själv, även om hon »vet att man inte kan kunna allt«. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Björn Fagerberg

Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan.(1 kommentar)

Reflexion

Transkulturell kunskap viktig i sjukvården

»En förutsättning för god sjukvård för alla är att vi förstår och kan tolka vad som sägs eller kanske bara antyds av en vårdsökande.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas av läkaren

Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. (0 kommentar)

Nya Rön

Ny mer detaljerad hjärnkarta

Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan.(0 kommentar)

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie.(0 kommentar)

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. (0 kommentar)

Livskvalitet efter operation för Hirschsprungs sjukdom undersökt

Den symtomspecifika livskvaliteten var lägre hos patienter opererade för Hirschsprungs sjukdom jämfört med en kontrollgrupp, medan den generella upplevda livskvaliteten var likartad. (0 kommentar)

Ny evidens för nyttan av primärpreventiv lipidsänkning

Behandling med låg dos rosuvastatin ledde till riskminskning avseende kardiovaskulära händelser hos personer utan känd hjärt–kärlsjukdom, enligt den nyligen publicerade HOPE-3-studien. (19 kommentar)

Högre dödlighet hos äldre vid samtidig stroke och depression

Mycket gamla människor med stroke har särskilt hög dödlighet om de samtidigt är deprimerade, enligt en avhandling. (0 kommentar)

Viktuppgång mellan graviditeter tycktes öka risker för andra barnet

Strävan efter normalt BMI inför varje graviditet minskar sannolikt risken för låga Apgarpoäng och relaterad sjuklighet hos barnet. (0 kommentar)

30 procents risk få prostatacancer om en bror har diagnosen

Risken för avancerad prostatacancer visade sig vara i stort sett lika hög för dem som hade en bror med en lokaliserad, beskedlig cancer som hos dem som hade en bror med avancerad cancer. Det visar en nypublicerad studie. (0 kommentar)

Meddelanden

Anslag för hiv/aidsforskning

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.   Ansökan lämnas elektroniskt enligt instruktioner på www.aidsfond.se. Ansökningssystemet öppnar 2016-09-01 och stänger kl 24.00 2016-10-01.  Upp till 150 000 kr kan anslås till varje beviljat projekt. (0 kommentar)

Resebidrag till läkare

FONDMEDEL att söka ur Stiftelsen Stockholms läkarförenings understödsfond Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige. Förtur ges fackligt engagerade läkare. Medlemskap i Stockholms läkarförening är ett krav. Sökanden kan beviljas bidrag om maximalt 20 000 kronor. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan kan mejlas till gunilla.winnerhall@slf.se eller postas till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, senast den 31 oktober 2016.(0 kommentar)

Nytt om namn

Erkännande för livsverket

Hans-Göran Tiselius, professor emeritus i urologi vid CLINTEC-institutionen (Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik), Karolinska institutet hedrades med Honorary Lifetime Achievements Award i samband med 13th International Symposium on Urolithiasis. Detta symposium som arrangeras vart fjärde år av International Society of Urolithiasis, ägde rum i Chiba, Japan, 19–22 juli. Det var andra gången i organisationens mångåriga historia som utmärkelsen tilldelades en urolog och motiveringen var »in recognition of his outstanding lifetime contributions to the field of urolithiasis research«.(0 kommentar)

Originalstudie

Hjärtmarkörer ökar efter intensiv motion – oklar klinisk betydelse

30 deltagare i Kalmar Ironman (15 män, 15 kvinnor) undersöktes med EKG, ekokardiografi och blodprov. Samtliga deltagare förutom en uppvisade direkt efter tävlingen troponin T-värden som skulle vara förenliga med diagnosen hjärtinfarkt. Det är dock oklart om troponinläckaget står för en hjärtmuskelskada. (1 kommentar)

Fallbeskrivning

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom. (0 kommentar)

Översikt

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF