Nr 32-33 2015

Signerat

Diskussion om »hyrläkeriet« missar den viktiga poängen

»Det optimala är att dimensionera antalet ST-tjänster bra och över flera år systematiskt arbeta med att säkra försörjningen.«(1 kommentar)

Nyheter

Kan inte ta ställning till lagförslag om ökat ansvar för vården

»... förbundet konstaterar att det innehåller viktiga förslag till lagändringar men som inte går att ta ställning till i alla delar.« Så skriver Läkarförbundet inledningsvis i sitt remissvar på Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande.(0 kommentar)

Kvalitetsbrister i ny modell för bedömning av arbetsförmåga

Inspektionen för socialförsäkring har funnit brister i kvaliteten i den nya utredningsmodellen för bedömning av arbetsförmåga, aktivitetsförmågeutredning, enligt en ny rapport.(3 kommentar)

Debatt

Riskfyllda kosttillskott i idrottarnas pillerburkar

Svenska dopningskontroller visar att idrottarnas pillerburkar ofta innehåller farliga och otillåtna substanser som inte anges på förpackningen. Samma problem gäller sannolikt också utanför idrotten, vilket är viktigt för läkare att veta, skriver Åke Andrén-Sandberg och Tommy Forsgren.(0 kommentar)

Utred även livstestamente

Utred möjligheten att genom ett så kal­lat livstestamente låta dokumen­tera önskan om avstående från alla former av livsförlängande behandlingsinsatser, skriver Greger Ahnlund. (5 kommentar)

Läkemedelsverkets remiss handlar om patientsäkerhet

Läkemedelsverkets remiss handlar om patientsäkerhet, inte om hur vi ställer oss till alternativmedicinska behandlingsmetoder, skriver Hans-Peter Mofors, ordförande i Svenska psykiatriska föreningen i denna replik till Mats Reimer. (3 kommentar)

Psykiatriska föreningen godtar antroposofisk homeopati

Svenska psykiatriska föreningens svar på Läkemedelsverkets remiss gällande eventuell särlagstiftning för antroposofiska preparat innebär att man godtar att homeopatiska injektioner ska kunna förskrivas på recept, skriver Mats Reimer.(9 kommentar)

Krönika

Döden är försenad – men kommer snart

Dödsuppehållande insatser är en möjlighet för vården att förlänga livet på en patient, men förmågan att sätta åtgärderna i verket innebär också ansvaret att ibland låta bli. Jakob Ratz Endler förklarar.(8 kommentar)

Kultur

»Skulle jag komma fram i tid, eller skulle sjukdomen redan hava uträttat sitt värv?«

Provinsialläkaren Gerhard Åberg verkade i ett Sverige som inte finns längre. Arbetsvillkoren, sjukdomarna och möjligheten att behandla var helt annorlunda än i dag. I ett tal 1938 »för 1868 års män« berättade doktor Åberg hur det var när den fruktade spanska sjukan kom till hans distrikt.  (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Kontaktlöshet i vården har sitt pris

I vården möter vi många som lider av kontaktlöshet som sannolikt förvärrar sjukdom och symtom., skriver Michael Wilczek. (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel till jämlik vård

Hälsans sociala bestämningsfaktorer påverkar alla. Utrikesföddas hälsa påverkas av ytterligare faktorer, t ex flyktingerfarenheter, tid i nya landet, språkkunskaper, sociala nätverk, förlorad status och mötet med nya sociala villkor och kulturella traditioner (ackulturation).(0 kommentar)

Nya Rön

Visst stöd för paleolitisk kost vid bukfetma

En systematisk översikt i American journal of clinical nutrition ger nu visst stöd för paleolitisk kost hos patienter med bukfetma. (0 kommentar)

Även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning

Sensomotoriska problem under barndomen bör tas på allvar och åtgärdas så tidigt som möjligt även om förbättringar är möjliga senare i livet, enligt en studie i Frontiers in psychology.(1 kommentar)

P-piller kan ge långvarigt skydd mot endometriecancer

Kombinerade p-piller minskar risken att drabbas av endometriecancer så länge som 30 år efter användning, och kan ha förhindrat cancer hos 200 000 kvinnor i västvärlden bara under de senaste 10 åren. Det antyder en metaanalys i Lancet Oncology.(0 kommentar)

Webbaserat program minskade antalet infektioner

Ett webbaserat program designat för att stimulera handtvätt minskade antalet luftvägsinfektioner och influensaliknande symtom hos den allmänna befolkningen, visar en studie i Lancet.(0 kommentar)

Kryddstark mat kopplad till lägre mortalitet

Personer som åt kryddstark mat nästan varje dag hade 14 procent lägre risk att dö under en sjuårsperiod än personer som åt stark mat mer sällan än en dag per vecka. Det visar en prospektiv kohortstudie i BMJ med närmare en halv miljon kinesiska deltagare.(0 kommentar)

Originalstudie

Utrikesfödda rapporterar mer problem efter total höftprotes än svenskfödda

Efter total höftprotes rapporterar utrikesfödda mer problem i alla dimensioner av skattningsverktyget EQ-5D efter 1 år. Skillnaden kan bero på att utrikesfödda opereras i ett senare skede, har olika krav och förväntningar samt kommunikationssvårigheter.(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Med fokus på att förbättra vårdens kvalitet

Efter drygt två år som myndighet har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ett allt tydligare fokus på samverkan och återkoppling. (0 kommentar)

Stort rekryteringsbehov de närmaste åren

IVO ska jobba mer med återkoppling, samtidigt som medarbetarnas medelålder är hög. Rekryteringsbehovet är stort de kommande åren. I dag arbetar 25 personer med läkarexamen i IVO:s organisation, berättar Ewa Sunneborn, chef för Avdelning Mitt. (0 kommentar)

Nytt om namn

Prisbelönta handledare på Södersjukhuset

Studenterna på kursen i klinisk medicin vårterminen 2014/höstterminen 2014 på Södersjukhuset i Stockholm har utsett Sophia Risendal,Lukas Geary och Anna Nyberg till bästa kliniska handledare.(0 kommentar)

Översikt

Sågtandande polyper en dold men vanlig orsak till kolorektal cancer

Sågtandade polyper orsakar upp till en tredjedel av all sporadisk kolorektal cancer, vilket gör dessa förändringar till ett stort hälsoproblem. Trots detta är kunskaperna om sågtandade polyper ofullständiga.(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Oklart vilket antidepressivt läkemedel som ger lägst kramprisk

Vilket antidepressivum medför lägst risk för krampanfall? (1 kommentar)

Utgåvan som PDF