Nr 3/2018

Inledare

Hemsjukhuset ett initiativ som inspirerar

En viktig del i hemsjukhuset är att »alla hemsjukvårdspatienter ska kunna erbjudas ett besök av en distriktsläkare senast påföljande dag och alla ordinarie distriktsläkare ska ha tid för hembesök reserverad mellan klockan 11 och 12 varje dag«. (0 kommentar)

Signerat

Framtidsspaningar inför det nya året

» Alla är överens om behoven, men ingen tar ansvar för att lösa problemet.« (1 kommentar)

Nyheter

Kan Borgholm-modellen bli lösningen för framtidens sjukvård?

Åke Åkesson sa upp sig från jobbet som klinikchef på Karolinska universitetssjukhuset för att bli ST-läkare i allmänmedicin på Öland – driven av en önskan om en mänskligare vård. I dag är han chef för hälsocentralen i Borgholm och tycker sig ha kommit närmare målet än någonsin.(1 kommentar)

Ny donationsutredning ska lösa juridiska knutar

Regeringen vill inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum för att öka antalet organdonationer. I vår tillsätts också en ny donationsutredning som ska se över hur lagen kan ändras för att underlätta fler donationer, efter att den tidigare utredningens förslag stött på juridisk patrull. (5 kommentar)

Fikru Marus dom uppskjuten

Den svenske hjärtläkaren Fikru Maru, som sitter häktad i Etiopien, skulle ha fått sin dom på fredagen. Den har dock skjutits upp till slutet av månaden. (0 kommentar)

Utredare vill strama åt användningen av tvångsåtgärder mot barn

Striktare användning av tvångsåtgärder mot barn och mer fokus på uppföljning. Det vill den nationella psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius se. Och hon blev särskilt imponerad av en BUP-akuts insatser som minskat tvångsåtgärderna till en tiondel.(2 kommentar)

Apropå »Men du får inte titta i hans journal« – så säger lagen

Läkaren Christian Unges artikel om hur han möttes av hot om polisanmälan för att – med tillåtelse från sin sjuke pappa – ha tittat i hans patientjournal, har väckt starka reaktioner. Läkartidningen har bett Anders Alexandersson, jurist på Socialstyrelsen, reda ut vad lagen säger.(35 kommentar)

Sjuksköterskor föreslås få skriva ut naloxon

Räddningstjänst som ger naloxon i väntan på ambulans och en möjlighet för sjuksköterskor att skriva ut läkemedlet. Det är två av förslagen från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen för att öka tillgängligheten till naloxon. (0 kommentar)

Debatt

Viktigt att anpassa arbetsmiljön för gravida ST-läkare

Av en enkät riktad till 48 studierektorer där vi undersökt eventuella svårigheter på arbetsplatsen för gravida ST-läkare inom anestesi och intensivvård framgår att vissa utbildningsmoment kan innebära stor belastning och risk, skriver Sveriges yngre anestesiologer. (0 kommentar)

Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården

För att vända den negativa utvecklingen inom hälso- och sjukvåren är det nödvändigt att tydligt betona vårdens kärnvärden. Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården har utformat fem grundläggande principer som reformationen av sjukvården måste baseras på. Arbetet bör inledas omgående, skriver 66 läkare. (10 kommentar)

Apropå! En nödvändig nödlösning

Jag minns inte kritiken från IVO med skam utan med stolthet över kollegorna på sjukhuset som med bristande resurser ändå lyckas bedriva god sjukvård, skriver Per Åstrand, apropå att patienter vårdas i kulvertar eller korridorer på svenska sjukhus. (10 kommentar)

Krönika

»Vi vinner inte ensamma över kraven, lika lite som vi kan vinna över havet.«

Stress beror på organisatoriska brister, inte individuella brister. Det fick man lära sig på Handelshögskolan, enligt Läkartidningens krönikör. På läkarutbildningen fick man lära sig att även om det inte fanns tid till ens det viktigaste så skulle man ändå alltid ta sig den tiden. (2 kommentar)

Kultur

Returen från Cancerland

Patografier – den litterära genren av självbiografiska eller biografiska berättelser om sjukdomsupplevelser – skulle kunna bidra med värdefull information i utvecklingen av den långsiktiga cancerrehabiliteringen, skriver Åsa M Wallin, ST-läkare och doktorand i medicinsk humaniora. (0 kommentar)

Människor & möten

»Jag försöker fokusera på det friska hos människan«

Barnläkaren och skolöverläkaren Kristina Bähr driver »Hjärnpodden« som förmedlar kunskap om hur man som människa kan använda hjärnan i arbetslivet och privat. »Om vi förstod lite bättre hur hjärnan fungerar så kunde vi agera annorlunda mot varandra«, säger hon. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Thomas Lindow

Thomas Lindow har tillsammans med Olle Pahlm skrivit en artikel om felkopplingar av EKG. I en tabell i artikeln sammanfattar de ledtrådar för att upptäcka felkopplingar. (0 kommentar)

Reflexion

Traditioner, broderier … och att tänka nytt

»Jag tror det är helt avgörande för sjukvårdens utveckling och vår förmåga att möta morgondagens utmaningar att vi förmår utmana gårdagen.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Aktivt uppsökande infektionskonsult bör införas på sjukhus

Automatiserad övervakning av inneliggande patienter med avseende på både infektioner och riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner skulle innebära möjligheter att arbeta proaktivt i större utsträckning än vad som görs i dag. (0 kommentar)

Långvarigt Trendelenburgs läge kan orsaka ögonskador

Trendelenburgs läge med huvudändan sänkt används rutinmässigt vid robotassi­sterad kirurgi i bäckenet. Detta operationsläge i kombination med bland annat högt intra­abdominellt tryck och långvarig operation kan öka risken för akut ischemisk nervus opticus-skada.  (0 kommentar)

Nya Rön

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom kopplades till »duktig flicka«

I en intervjustudie med 16 kvinnor i åldern 40–65 år som drabbats av hjärtinfarkt hittades personlighetsdraget »duktig flicka«. I en enkätstudie visade sig slumpvis utvalda kvinnor med ett stort inslag av »duktig flicka« ha mer psykosociala och klassiska riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom.  (1 kommentar)

Samband mellan lågt parathormon och risk för hjärt–kärlsjukdom

Resultaten i en avhandling stödjer misstanken att alltför kraftig suppression av parathormon vid sekundär hyperparatyreoidism medför ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. (1 kommentar)

Nytt om namn

Belönad för nya rön om diabetes

Jorge Ruas, docent vid Karolinska institutet, har fått Leif C Groop-priset för framstående diabetesforskning gällande molekylära signalvägar i muskler, lever och fettvävnad, viktiga för såväl den enskilda cellens som hela kroppens ämnesomsättning.(0 kommentar)

Översikt

Rätt kopplat EKG – en förutsättning för rätt diagnos

Korrekt elektrodplacering är en förutsättning för att EKG ska kunna bedömas korrekt. Olika typer av felkopplingar kan ge upphov till förändringar av EKG-bilden, som kan påverka handläggningen av patienten. (1 kommentar)

Originalstudie

Tidig infektionskonsult gav effekt vid Staphylococcus aureus-bakteriemi

Hos patienter med Staphylococcus aureus-bakteriemi minskade 30-dagarsmortalitet och återinläggningsfrekvens då automatiskt svar skickades från klinisk mikrobiologi till infektionskonsult. Dessutom ökade behandlingen med rekommenderat förstahandsval av antibiotika (kloxacillin) samtidigt som användning av cefotaxim och meropenem minskade.(1 kommentar)

Goda resultat när akutläkare diagnostiserade djup ventrombos

Resultatetet i pilotstudien överensstämmer med tidigare internationella studier och stödjer uppfattningen att med kort och strukturerad utbildning kan akutläkare utföra enkel DVT-diagnostik.(3 kommentar)

Utgåvan som PDF