Nr 3/2019

Inledare

Triagering på digital väg ska nu undersökas

I dag finns det inte så mycket forskning om digital triagering. Men Artin Entezarjou, AT-läkare och doktorand på Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet, och hans team kommer att inleda en studie där vårdpersonal ska intervjuas om hur det har gått att använda digitala anamneser. (0 kommentar)

Signerat

Vem vill ha utdaterad medicin?

»Jag är förvånad över att politiken ännu inte tagit sitt ansvar gentemot befolkningen. Nu måste läkarnas fortbildning skyndsamt regleras …« (1 kommentar)

Nyheter

Allt vanligare att datorn frågar patienten

»Digital triagering«, där en dator ställer frågor till patienten efter en algoritm, blir allt vanligare i primärvården. Det tycks göra besöken snabbare och mer stringenta. Än finns inte mycket forskning kring detta – men den är på gång.(0 kommentar)

Undersökning: Läkarstudenters löner under märket i somras

Många underläkare upplever dessutom att de inte får tillräckligt med stöd och handledning. Det visar en undersökning från Läkarförbundet. (0 kommentar)

Primärvårdsreform och kömiljard i förslag till överenskommelse

Centerpartiet säger ja till en sakpolitisk överenskommelse mellan S, C, L och MP, säger Annie Lööf i pressträff på fredagseftermiddagen.(0 kommentar)

Ny avgift för digital vård i Sörmland

I Sörmland har digitala vårdbesök varit gratis för patienterna, vilket gjort att en digital vårdgivare kunnat erbjuda vård till hela Sverige utan patientavgift. Men nu inför regionen en avgift.(0 kommentar)

För dyrt med allmän TBE-vaccination i Stockholm

Det är inte kostnadseffektivt att införa allmän vaccination mot TBE i Stockholms län, enligt Folkhälsomyndigheten. (0 kommentar)

Vårdplatserna fortsätter att minska

Trenden med ett minskat antal vårdplatser i Sverige ser ut att fortsätta. Mellan 2006 och 2017 minskade antalet vårdplatser per 1 000 invånare från knappt 2,9 till 2,2. Det visar siffror som Socialstyrelsen sammanställt.  (0 kommentar)

Även barnläkare kräver oberoende granskning av åldersbedömningarna

Nu höjs återigen röster för en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande. Den här gången är det Barnläkarföreningen som sluter upp bakom Statens medicinsk-etiska råd och Läkaresällskapet.(3 kommentar)

Debatt

Fetmakirurgi bör kunna erbjudas före 18 vid allvarlig fetma

Vi önskar en samsyn kring att utvalda ungdomar i Sverige ska kunna erbjudas fetmakirurgi före 18 års ålder. Det rör sig om 30 till 50 ungdomar per år, att jämföra med de 5 500 vuxna som årligen genomgår fetmakirurgi, skriver Annika Janson et al. (3 kommentar)

Långtidsöverlevnad efter cancerkirurgi ett hett forskningsfält

De närmsta åren kommer vi att kunna få klarhet i huruvida val i den anestesiologiska vardagen spelar roll för långtidsöverlevnaden vid cancerkirurgi, skriver Mats Enlund. (0 kommentar)

Krönika

»Jag föreställer mig ändå att det är i vardagen som fanatismen botas.«

Hur hanterar man patienter som förolämpar en, och hur ska man förhålla sig om man själv befarar att patienter man kommer att möta ska reagera negativt för att man är den man är? Och varför är man mindre rädd för att dö i Sydafrikas bevisligen livsfarliga trafik än för att sätta livet till när man surfar i världens vithajstätaste vatten? Jakob Ratz Endler har svar.  (4 kommentar)

Kultur

I analyserande barnpsykiatrers sällskap

Att samlas kring filmer på klinikbiblioteket, eller på andra håll, och efteråt dra paralleller relevanta för verksamheten kan ibland vara ett önskvärt inslag i barnpsykiatrins curriculum, skriver Björn Axel Johansson, som har deltagit i flera sådana möten genom åren.   (1 kommentar)

Människor & möten

Han skrev första romanen om Sveriges första kvinnliga läkare

Magnus Falk, allmänläkare och universitetslärare, har skrivit den första romanen på svenska om Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, med gedigna insatser inom sexualundervisning och kampen om kvinnlig rösträtt. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Barbro Wijma

Barbro Wijma har tillsammans med tre författare skrivit om kränkningar i vården.  (2 kommentar)

Reflexion

Depression hos äldre – ett förbisett tillstånd

»Av den äldre befolkningen har upp till 15 procent depressiva besvär av klinisk valör.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kognitiv psykoterapi och antidepressiva

Kognitiv psykoterapi kan minska risken för återfall hos patienter med återkommande okomplicerade depressioner och pågående långtidsbehandling med antidepressiva. För patienter som önskar avbryta sin antidepressiva medicinering kan kognitiv psykoterapi under nedtrappningen vara ett effektivt alternativ för att minska återfall. (1 kommentar)

Nya Rön

Kronisk myokardskada stark riskmarkör för död och hjärtsjukdom

Risken för tidig död och hjärtsvikt var minst lika hög hos patienter med stabila nivåer av högkänsligt troponin talande för kronisk myokardskada, som hos patienter som överlevt en hjärtinfarkt. (0 kommentar)

Internet-KBT hjälpte barn med magsmärtor och sänkte kostnader

Internet-KBT ledde till stora kostnadsbesparingar jämfört med sedvanlig vård för mag–tarmsjukdom av typen FAPD. (0 kommentar)

Kriminellt beteende var vanligare vid vissa demensformer än andra

Kriminellt beteende var vanligare vid frontotemporal demens än vid exempelvis Alzheimers sjukdom, medan fysisk aggressivitet var vanligare vid Alzheimers sjukdom, enligt en avhandling.(0 kommentar)

Nytt om namn

Kirurger skar ner på patientstress

Regnells pris på 130 000 kronor från Svenska läkarsällskapet tilldelas en forskargrupp på kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro. Forskarna har redovisat en metod för att minska kirurgisk stress hos koloncancerpatienter inför operation. Målsättningen är att öka överlevnaden.(0 kommentar)

Fem nya professorer på Sophiahemmet högskola

Två professorer och tre adjungerade professorer har installerats vid Sophiahemmet högskola i Stockholm. Installationen ägde rum under högtidliga former vid den traditionsenliga examenhögtiden i Blå Hallen, Stockholms stadshus.(0 kommentar)

Miljonregn över Örebroforskare

Helena Fadl, överläkare, specialist i obstetrik och gynekologi, Helena Fadl vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset Örebro, har fått 18,2 miljoner kronor för sin forskning om graviditetsdiabetes och Josefin Sundh, överläkare vid hjärt-lung-fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, har fått 10,5 miljoner kronor för att hjälpa patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.(0 kommentar)

Översikt

Kränkningar i vården är vanligt förekommande

Cirka var femte kvinnlig och var trettonde manlig patient har någon gång upplevt sig så kränkt i vården att de efteråt lidit av händelsen. Ledare i vården bör se till att personal har förutsättningar, beredskap och verktyg för att agera förebyggande mot att patienter kränks. (0 kommentar)

Daglig fysisk aktivitet på schemat: bättre skolresultat hos pojkarna

Pojkar som har daglig fysisk aktivitet i grundskolan har högre slutbetyg än pojkar som har fysisk aktivitet 1–2 gånger per vecka. Detta visas i Bunkefloprojektet, som följt elever som under hela grundskoletiden fick schemalagd fysisk aktivitet 40 minuter dagligen. (0 kommentar)

Rapport

Tjänsteenkät – så kan återväxten av specialister i sjukvården säkras

Svensk förening för otorinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH) tillhandahåller den s k Tjänste­enkäten, ett standardiserat formulär som regelbundet besvaras av landets verksamhetschefer inom öron-, näs- och halssjukvård. Enkäten kan användas för en effektiv kartläggning av utbildningsbehovet av specialister inom öron-, näs- och halssjukdomar i Sverige. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF