Nr 33–34/2017

Inledare

Olycka ledde till att primärvården gjorde akutinsats

I olyckan avled tre barn när en dubbeldäckad buss körde av vägen. 23 personer behövde sjukhusvård och 32 togs om hand av hälsocentralens personal. Olyckan inträffade en söndagsmorgon, och vid tiotiden fanns ett 20-tal medarbetare i tjänst på hälsocentralen för att ta emot patienter. (0 kommentar)

Signerat

Ett steg mot modernare kunskapsstyrning

»’Less is more’ är inget som utmärker styrningen av den svenska välfärden.« (0 kommentar)

Nyheter

Snabb prioritering på plats avgörande för de skadade

En timme efter olyckan landade narkosläkaren Oli Timmel med ambulanshelikopter som första läkare på olycksplatsen. Han valde rollen som avtransportledare och inte medicinskt ansvarig. »I efterhand känns det som ett riktigt beslut«, säger han. (0 kommentar)

Primärvården klarade krisen

När en buss full med ungdomar körde av vägen utanför Sveg den 2 april försattes sjukvården omedelbart i krisberedskap. I ett slag fick en ensam hälsocentral ta emot 32 olycksdrabbade – en utmaning som krävde både samverkan, struktur och lite improvisation. (0 kommentar)

Akutläkarna har lämnat Enköping

Akutläkarsatsningen på Lasarettet i Enköping har havererat. ST-läkarna sa upp sig en efter en. Och nu har även sjukhusets enda färdiga akutläkare kastat in handduken.(0 kommentar)

Slumpmässiga alkohol- och drogtester av personal ska införas i Gävleborg

Från och med början av nästa år ska slumpmässiga alkohol- och drogtester kunna tas på personal i Region Gävleborg som ett led i arbetet att bli en alkohol- och drogfri region. Gästrike Hälsinge läkareförening är delad i frågan.(4 kommentar)

»Dags att sluta förmedla mantrat om att fortsätta kuren ut«

Det är dags att sluta säga till patienter att de banar väg för resistenta bakterier om de hoppar av en förskriven antibiotikakur i förtid, enligt brittiska forskare bakom en analys i British Medical Journal.(2 kommentar)

Ny studie: Etiken har svag ställning i ledning och styrning av vården

Det saknas förutsättningar för att ta in etiska dimensioner i de beslut som rör ledning och styrning av hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting. Det är en av slutsatserna i en ny studie från Stockholms universitet.(2 kommentar)

Debatt

En annan styrning av svensk hälso- och sjukvård är nödvändig

En jämförelse med andra EU-länder tyder på allvarliga missförhållanden inom svensk sjukvård. Några motsägelsefulla resultat kräver en djupare analys. Behovsbaserade ramanslag bör huvudsakligen styra sjukvården, skriver Jan Halldin och Göran Dahlgren.(13 kommentar)

Långvarig smärta och ADHD – outforskat samband

Långvarig smärta, där en tidsgräns på minst 3 månaders duration ofta används, kan betraktas som en folksjukdom med en prevalens på ca 18 procent i den svenska befolkningen [1]. Smärta är en sensorisk upplevelse som påverkas av såväl emotionella som kognitiva faktorer. Det finns en stark psykiatrisk samsjuklighet vad gäller ångest och depression vid långvariga […](5 kommentar)

Krönika

»Anders historia … är inget mirakel utan resultatet av en vård som fungerar.«

En operationsberättelse på endast sex rader berättar om ett livräddande ingrepp föranledd av slumpens blinda härjning, med rationaliteten satt ur spel och oförutsägbarheten etablerad som princip. Jakob Ratz Endler kommer ihåg ett fall från kliniken. (0 kommentar)

Kultur

Hundraårsminnet av en smittkoppsepidemi

För 100 år sedan utbröt en smittkoppsepidemi i Västerbotten. Sjukdomen krävde åtta liv innan spridningen stoppades av sjukvårdspersonalen i området. Utdrag ur förste provinsialläkare H Forsmans rapport om epidemin har sammanställts för Läkartidningen av Hans K:son Blomquist, docent och tidigare barnhälsovårdsöverläkare i Västerbotten.(3 kommentar)

Människor & möten

»Lovely« sa påven om professorns fertilitetssymbol

Lundaprofessorn Nils-Otto Sjöberg har ett speciellt förhållande till ägg. Som symbol, förtäring och vetenskapligt objekt har ägget följt honom genom hela karriären som obstetriker och gynekolog. Intresset har nu kulminerat i boken »Sagan om ägget«.(4 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Johan Zelano

Johan Zelano, docent och specialistläkare vid Neurosjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, har i en översikt sammanfattat nya kunskaper om epilepsi efter stroke. (0 kommentar)

Reflexion

Barnmorska = med kvinna

»Det är en imponerande yrkesgrupp som jag uppskattar enormt och som har lärt mig otroligt mycket genom åren.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya rutiner för smittskydds­åtgärder vid EHEC-infektion

Nu har det visat sig att det med få undantag endast är EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli) som bär på stx2-genen som kan ge den allvarliga komplikationen hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Härmed lättar förhållningsreglerna för patienter som är bärare av EHEC utan stx2-genen.(0 kommentar)

Nya Rön

Pigment hade antiinflammatoriska effekter vid kranskärlssjukdom

Tillförsel av färgpigmentet lutein ex vivo minskade signifikant den inflammatoriska aktiviteten i vita blodkroppar från kranskärlssjuka patienter. Det visar en svensk studie. Nästa steg blir att in vivo undersöka om mer luteinrik mat, som spenat, har motsvarande antiinflammatoriska effekter. (0 kommentar)

Endokardit vanligare med biologisk än med mekanisk aortaklaffprotes

Förekomsten av protesendokardit efter kirurgiskt aortaklaffbyte var högst under första året efter operationen. Därefter minskade den årliga risken till ca 0,5 procent per person och år. Risken för protesendokardit var högre med biologisk än med mekanisk klaffprotes. Det visar en ny svensk studie. (0 kommentar)

Fixationssätt inverkade marginellt på dödlighet efter höftproteskirurgi

Såväl samsjuklighet som socioekonomisk bakgrund påverkade 90-dagarsmortalitet efter höftprotesoperation medan val av protesens fixationssätt hade ett marginellt inflytande, visar en avhandling.(1 kommentar)

Nytt om namn

Bästa kliniska handledaren i psykiatri

Natte Hillerberg, vikarierande underläkare, har valts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på psykiatrikursen på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, vårterminen 2017 . Hon får utmärkelsen för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av studenter. Priset delades ut vid en ceremoni den 29 maj 2017.(1 kommentar)

Belönad analys av bättre säkerhet vid gastrokirurgi

Erik Stenberg, läkare vid kirurgiska klinikerna i Örebro och Lindesberg, skrev 2016 års bästa doktorsavhandling i kirurgi, anser Svensk kirurgisk förening som belönar honom med utmärkelsen under årets »Kirurgivecka«. Avhandlingen analyserar hur man på flera sätt kan förbättra patientsäkerheten i samband med operationer för övervikt. Bland annat beskrivs hur en ny metod halverar risken för att drabbas av tarmvred efter gastrokirurgi, vilket är en känd och allvarlig komplikation följande ingreppet.  (0 kommentar)

Anslag till fyra HIV-forskare

Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond har i mars 2017 delat ut anslag till fyra forskare inom HIV-området. Göran Bratt, MD, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm, har tilldelats 75 000 kr för projektet »Comorbiditet bland välbehandlade HIV-positiva, 5-årsutveckling«. Björn Nordberg, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Global Hälsa (IHCAR), Karolinska institutet, Stockholm, har tilldelats 150 000 kr för projektet »The effect of weekly text-messaging to improve retention in PMTCT for pregnant HIV-infected women«. Christina Carlander, överläkare, Karolinska institutet, Stockholm, och Centrallasarettet, Västerås, har tilldelats 150 000 kr för projektet »Outcome after treatment of cervical neoplasia among women living with HIV«. Maria Röhl, student, MD PhD, Institutionen för medicin/Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, har tilldelats 150 000 kr för projektet »Hormonal contraceptive use affects HIV susceptibility: mechanisms and prophylactic interventions«.(0 kommentar)

Bästa handledaren i intensivvård

Mårten Unnerbäck, legitimerad läkare, verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård, Skånes universitetssjukhus, Malmö, har utsetts till bästa handledare av läkarstudenterna på termin 8, vårterminen 2017. Studenternas motivering till valet lyder: »Med engagemang och tålamod har Mårten Unnerbäck undervisat oss studenter på bästa möjliga vis. Mårten ser oss studenter och gör sig mån om att vi ska få en förståelse för vad vi lär. På ett roligt sätt fångar han vårt intresse och hjälper oss att se helheten.«   (0 kommentar)

Meddelanden

Anslag för HIV/AIDS-forskning

Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. Ansökan lämnas elektroniskt enligt instruktioner på www.aidsfond.se. Ansökningssystemet öppnar 2017-09-01 och stänger kl 24.00, 2017-10-01. Upp till 200 000 kr kan anslås till varje beviljat projekt. För ytterligare information kontakta Stiftelsens ordförande Carl Johan Treutiger, 08-616 629 93, carl.treutiger@ki.se.(0 kommentar)

Rapport

Subkutan ICD är ett bra alternativ i särskilda fall

Subkutan implanterbar defibrillator är ett alternativ till transvenöst system vid särskild risk för endokardit, anatomiska hjärt–kärlavvikelser, hos växande barn och vid lång förväntad överlevnad. Med subkutan ICD undviks komplikationer relaterade till kärlaccess och elektroder i hjärtat.    (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Inget specifikt talar emot melatonin vid Crohns sjukdom

Kan melatonin ges mot sömnstörning hos personer med Crohns sjukdom? I produktinformationen anges att kliniska data för användning hos personer med autoimmuna sjukdomar saknas. (0 kommentar)

Översikt

Epilepsi och stroke – nya rön om diagnos, behandling och prognos

Det finns en ökad insikt om att epilepsi efter stroke är vanligt, att nyare antiepileptika är bättre behandlingsalternativ än äldre sådana samt att sjukvårdens ambitioner vad gäller anfallsfrihet och vaskulär sekundärprevention förmodligen kan höjas.  (0 kommentar)

Bakom blå ögon … svagt evidensläge för kosttillskott för ögonhälsa

Vissa kosttillskott får inom EU marknadsföras som »synbevarande«. Evidens för effekt på ögonhälsa finns dock endast för den s k AREDS-sammansättningen. Endast 2 av 25 tillgängliga »synbevarande« kosttillskott i Sverige uppfyller AREDS-sammansättningen med rekommenderad dosering. Den nuvarande märkningen försvårar därmed evidensbaserade ställningstaganden. (5 kommentar)

Utgåvan som PDF