Nr 33–34/2018

Inledare

Snabbspår är ett initiativ som välkomnas

Jonatan Halle, ST-läkare på akutmottagningen, tycker att snabbspåret fungerar bra och att det bidrar till att göra arbetet på akutmottagningen strukturerat. (0 kommentar)

Signerat

När festivalen är slut fortsätter arbetet

»Om vi vågar tala om normer och värderingar i vården blir vi också tryggare i mötet med patienten.« (0 kommentar)

Nyheter

Snabbspår för äldre avlastar akuten

Många akutmottagningar i Stockholm lider av överbeläggningar och långa väntetider. Men inte Norrtälje sjukhus. En bidragande orsak är snabbspåret för äldre patienter över 80 år.  (0 kommentar)

IVO granskar vårdplatsbristen

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sätter vårdplats- och personalbristen inom sjukvården under lupp i höst. Just nu förbereder myndigheten en nationell tillsyn. (1 kommentar)

Elektiva operationer ställs in

Krisen inom ortopedin vid Skaraborgs sjukhus fortsätter. Nu begränsas elektiv vård i både Lidköping och Skövde, och sjukhusledningen försöker locka sjuksköterskor med extra lön. I samma veva slutar ortopedchefen.(0 kommentar)

Stockholmsvårdens värsta sommar

Den här sommaren har varit värre än tidigare somrar i Stockholmsvården med färre vårdplatser och en ihållande värmebölja. Det är också den första sommaren med en intensivakut, vilket påverkat ambulanstrafiken. (0 kommentar)

Läkare i NU-sjukvårdens psykiatri larmar: »Bortom räddning«

16 läkare inom öppen- och slutenvården i NU-sjukvårdens psykiatri har skrivit en orosanmälan till ledningen om att brist på läkare hotar patientsäkerheten. (0 kommentar)

Snart kan österbottningar få strokevård i Umeå

Strokepatienter från finländska Österbotten kan i höst få akutsjukvård i Umeå genom ett nytt samarbete över landsgränsen. Beslut är tänkt att tas i september.(0 kommentar)

Fortsatt lägre poäng krävs för läkarprogrammet

På torsdagen fick sökande till läkarprogrammen sitt andra antagningsbesked. Och då står det också klart att poängen som behövts för att komma in till höstens kursstart är lägre vid samtliga universitet. (0 kommentar)

Nödkyla, inställda operationer och fortsatt höga temperaturer

Värmen och den höga luftfuktigheten fortsätter ställa till med problem för sjukvården på flera håll i landet.(0 kommentar)

»Gäller att facket vet hur man bemöter hbtq-personer«

Att vara hbtq-person i vården kan vara förenat med oro för diskriminering eller trakasserier, inte minst för transpersoner. Det är viktigt att facket vet hur man bemöter de här personerna, säger Katie Collmar, AT-läkare och föreläsare på ämnet transpersoner i vården.(0 kommentar)

Två av tre landsting har vårdplatsbrist i sommar

Sommarbemanningen räcker inte till. 14 av 21 landsting har för få vårdplatser gentemot hur stort behovet är. (0 kommentar)

Många är medförfattare utan att bidra: »Risk för dubbelmoral«

Trots tydliga regler runt medförfattarskap hos medicinska tidskrifter uppger över hälften av disputerade inom medicin att reglerna inte följs. Det visar en ny studie som är en uppföljning av en undersökande artikel i Läkartidningen.(2 kommentar)

Debatt

Leverbytesprogram – framtid för Sverige?

Trots att det årligen görs cirka 200 levertransplantationer i Sverige har väntetiderna ökat, precis som för andra organ. Vi vill väcka tanken på att införa ett bytesprogram för leverdonation, skriver Tommy Andersson och medförfattare. (0 kommentar)

Många med kronisk systolisk hjärtsvikt behandlas inte optimalt

Två år efter godkännandet är det bara cirka 20 procent av aktuella patienter med kronisk systolisk hjärtsvikt som fått sakubitril–valsartan, den bevisat bästa behandlingen. Variationen är också stor mellan olika landsting. Ett bättre ordnat införande av denna livsförlängande behandling behövs, anser artikelförfattarna. (6 kommentar)

Krönika

»Potentialen hos en förälder som återfått hoppet får aldrig underskattas.«

Citatet i The New Yorkers intervju var korrekt återgivet. Det framgick att röstläget hos en mor som återfått hoppet om uppehållstillstånd aldrig får underskattas när det gäller påverkan av vårdförloppet i komplexa sjukdomsfall förknippade med bristande samsyn. Psykiatern Björn Axel Johansson förklarar i sin krönika.   (0 kommentar)

Kultur

Doktor för hundra år sedan – och om hundra år

Läkare för 100 år sedan måste ägna det mesta av sin tid åt infektionssjukdomar, konstaterar senior professor Göran Nilsson. Han rapporterar också om en privat dröm i vilken det uppenbaras att den helt dominerande dödsorsaken om 100 år blir cancern. (2 kommentar)

Den absurda döden

På tal om döden: Inför den har det moderna samhället inte ändrat människans grundläggande existentiella villkor, menar psykiatern Leif Öjesjö i ett tankepass. Döden är absurd och går egentligen inte att förstå – fastän många levande har försökt. (5 kommentar)

Människor & möten

»Det finns ett samband mellan nätmobbning och självskadebeteende«

Elever med funktionsnedsättning har mer ohälsa och är oftare utsatta för mobbning och nättrakasserier än klasskamrater utan funktionsnedsättning, visar Maria Fridh, ST-läkare i socialmedicin i sin doktorsavhandling om våld och psykisk ohälsa bland ungdomar i Region Skåne.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Karin Modig

Karin Modig, docent vid Karolinska institutet, har tillsammans med Sven Drefahl och Anders Ahlbom skrivit en medicinsk kommentar om livslängd. (2 kommentar)

Reflexion

Värna vårdpersonalens stora engagemang

»Beredskap är svårt. Det handlar om att kunna ta höjd för både långsiktiga och plötsliga förändringar …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Medellivslängden ökar inte lika mycket längre

Medellivslängden i Sverige har ökat stadigt i över 150 år med en ökning motsvarande 2 månader per år. Bland de äldsta är ökningstakten dock lägre, och Sverige tappar mark gentemot andra länder. En förutsättning för fortsatt höjning av medellivslängden är att dödligheten över 100 år sjunker.  (1 kommentar)

Nya Rön

Prenatala faktorer viktiga för tillväxt hos barn i Bangladesh

Viktiga riskfaktorer för att vara kort för sin ålder vid 24 månaders ålder hos barn i Bangladesh var storlek vid födelsen, mammans längd och vikt samt föräldrarnas utbildning. Det visar en avhandling från Uppsala universitet. (0 kommentar)

De flesta med svår fetma försökte minska i vikt på egen hand

Personer med svår fetma försöker ständigt och framför allt på egen hand minska eller kontrollera sin vikt, visar en ny studie. Bara en fjärdedel hade stöd av vårdpersonal. De som hade minskat 10 procent eller mer i vikt över 10 års tid hade överlag använt samma metoder som dem som ökat lika mycket i vikt. (0 kommentar)

Sambandet mellan depression och subklinisk hypotyreos är svagt

En nyligen publicerad, välgjord och omfångsrik studie ger ny kunskap om att sambandet mellan depression och subklinisk hypotyreos är svagt, vilket har betydelse för klinisk bedömning och handläggning. (1 kommentar)

Lösningsmedel kopplades till MS-risk

En ny svensk studie visar ett samband mellan exponering för organiska lösningsmedel och risk för MS, som i hög grad påverkas av genetisk konstitution och rökvanor. (0 kommentar)

Meddelanden

Anslag för hiv/aids-forskning

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.(0 kommentar)

Nytt om namn

Certifierade i patientnära ultraljud

I slutet av maj 2018 var det dags för examination och utdelning av diplom vid Ultraljudsakademin på S:t Görans sjukhus.(0 kommentar)

Stora forskarpriset 2018 för nya rön kring behandling av aneurysm

Kevin Mani, kärlkirurg på Akademiska sjukhuset, har fått Stora forskarpriset 2018 av Svensk kirurgisk förening. Han belönas för sin forskning på bukaortaaneurysm, ett allvarligt tillstånd som oftast drabbar äldre män.(0 kommentar)

Internationell medalj för forskning om klimat och hälsa i Arktis

Birgitta Evengård, professor vid Umeå universitet, har fått det arktiska forskningspriset Jack Hildes-medaljen. Hon får utmärkelsen för sin forskning om bland annat hur klimatförändringar i Arktis kan påverka spridningen av infektionssjukdomar.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Smärta i nacke och rygg, del 1

Besvär och smärta i nack- och ryggregionen drabbar upp till 70–80 procent av befolkningen och är bland de tillstånd som orsakar högst sjukfrånvaro i Sverige. Denna ABC-artikel beskriver orsaker, symtom och utredning av icke-traumatisk nack- och ryggsmärta.(5 kommentar)

Rapport

Elektrodfri pacemaker kan minska risker, men långtidsstudier saknas

Elektrodfria pacemakersystem erbjuder driftsäker stimulering med låg andel komplikationer. Men högre kostnad, begränsad tillgänglighet samt avsaknad av långtidsstudier begränsar användningen till särskilt utvalda fall. (2 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Fentanylplåster med ojämna tidsintervall kan inte förordas

Dosering med ojämna intervall gör det svårt att förutsäga fentanyls farmakokinetik och kan därför inte rekommenderas, särskilt inte hos patienter med faktorer som gör dem särskilt känsliga för fentanyl såsom hög ålder, leverpåverkan eller samtidig medicinering med läkemedel som påverkar CYP3A4. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF