Nr 3–4 2015

Signerat

Läkemedel är inte vilka piller som helst

»Frågan om nya regler för godkännande av homeo-patiska och antroposofiska preparat måste få en allmän beredning innan förslag läggs till riksdagen.«   (0 kommentar)

Nyheter

Nu kommer biosimilarerna på riktigt

Biosimilarer har funnits godkända i EU sedan 2006. Men först nu kommer det biologiska kopior på några riktiga storsäljare – Sveriges största slutenvårdspreparat Remicade och Lantus. (1 kommentar)

Hans Rosling: Lagbrott att inte erbjuda alla hepatit C-behandling

Professor Hans Rosling protesterar i ett mejl till hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström mot beslutet att inte alla patienter med hepatit C kommer att få tillgång till nya effektivare läkemedel. Beslutet från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bryter enligt honom mot smittskyddslagen. (3 kommentar)

Bara open access-publicering från 2025

2025 ska alla vetenskapliga publikationer publiceras i open access-tidskrifter och därmed vara fritt tillgängliga direkt efter publicering. Det menar Vetenskapsrådet som har tagit fram ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång.(0 kommentar)

Jourer är ett kostnadseffektivt system

Joursystemet hindrar inte att läkarresurserna används effektivt, enligt Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, som hellre vill se en diskussion om arbetssätten i vården. (0 kommentar)

Läkares jourer hinder för effektiviteten

Läkarnas joursystem försvårar en effektiv planering av personalresurserna. Det är en av slutsatserna från regeringens särskilde samordnare för ökat resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.(14 kommentar)

Debatt

Kritik från IVO ifrågasätter praxis

Måste gällande praxis för handläggning av luftvägsinfektion inom primärvård och andra öppna vårdformer nu överges, undrar Björn Widlund efter kritik från IVO. (23 kommentar)

»Tystnadsplikten avskaffas i vårdens IT-system«

Vart tog patienternas rätt till integritet och sekretess vägen i vårdens IT-system? Den frågan diskuterar Hans Wingstrand och medförfattare.(8 kommentar)

De ä bar å åk

Att skapa värdebaserad vård för patienter låter sig inte göras genom allmänna diskussioner och teoretiserande. Det ä bar å åk, tycker Lars Breimer. (2 kommentar)

Spara inte in på bilddiagnostiken vid demens

Bilddiagnostik vid demensutredning bör utföras rutinmässigt såvida inte patientens tillstånd talar starkt emot det, skriver denna författargrupp apropå SFAM:s »Onödiga lista«. (0 kommentar)

Värdebaserad vård – varför så bråttom?

Om medlemmarna vill att vi avlägsnar oss från synen på sjukvården som en marknad och övertygelsen om att allt kan mätas är det den linjen Läkarförbundet ska driva, nedifrån och upp, skriver Bengt Järhult (bilden), Eric Secher och Gunnar Akner.(4 kommentar)

Kultur

Kejsarsnitt i en torparkoja 1861

Det första kejsarsnittet i Sverige där både mor och barn överlevde utfördes av Mauritz Salin år 1885. Tjugotre år tidigare, i Torps distrikt i Västernorrlands län, kämpade provinsialläkaren Carl Reuterman förgäves att uppnå samma resultat.  (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Tala om risk för patient­inflytande

»Att inte adekvat kommunicera potentiell nytta och eventuella faror riskerar  att urholka begreppet patientinflytande.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

»Det finns en ’app’ på vänt« … och andra exempel på språkmissbruk

Medicinsk jargong är många gånger avhumaniserande. Läkare bör använda ett språk som speglar det läkaretiska förhållningssättet, dvs att det är personer – inte tillstånd – vi förhåller oss till och som vi botar, ger lindring och tröstar.  (3 kommentar)

Studier av antidoter mot NOAK visar goda resultat

Avsaknad av antidoter mot direktverkande antikoagulantia (NOAK) har gett en förhållandevis försiktig introduktion av de nya läkemedlen. Vid den amerikanska hjärtläkarkongressen 2014 presenterades positiva delresultat från den första fas III-studien av en antidot mot apixaban och nya data om en antidot mot dabigatran.(0 kommentar)

Nya Rön

Anmälda läkare gick i självmordstankar

Läkare som är föremål för anmälningsärenden löper signifikant risk för att drabbas av ångest, depression eller självmordstankar, enligt en brittisk undersökning. (0 kommentar)

Överviktskirurgi kopplas till längre överlevnad för allvarligt feta

En studie publicerad i JAMA stärker tesen att överviktskirurgi förlänger livet för patienter med allvarlig fetma.(0 kommentar)

Miljö viktigare än arv för variation mellan individers immunförsvar

Människors immunförsvar varierar mer som konsekvens av miljöinflytande än av arv, visar en ny studie. Fynden pekar även på att miljöns inflytande på immunförsvaret blir allt större under livets gång, troligen som konsekvens av kontinuerliga interaktioner med mikrober och födoämnen med mera. (0 kommentar)

Musklernas epigenetik påverkas av uthållighetsträning

Regelbunden uthållighetsträning under tre månaders tid påverkade det epigenetiska mönstret och förändrade aktiviteten hos nästan 4000 gener i skelettmuskulaturen hos friska försökspersoner, visar en studie presenterad i tidskriften Epigenetics.(0 kommentar)

Nyupptäckt antibiotikum dödar grampositiva bakterier

Amerikanska och tyska forskare har upptäckt ett nytt antibiotikum, teixobactin, med förmåga att slå ut de totalresistenta bakteriestammar som är ett växande hot mot världshälsan. Forskarna anser att det är en lovande kandidat för ett nytt antibiotikum i kliniskt bruk.(0 kommentar)

Fetma kan öka chansen att överleva hjärtsvikt

Enligt en vetenskaplig artikel kan det vara en fördel att vara fet. I en studie hade obesa eller överviktiga patienter jämfört med normalviktiga större chans att överleva efter hjärtsvikt. (1 kommentar)

Originalstudie

Träning minskade behovet av operation vid lumbal spinal stenos

Cirka 4 000 patienter opereras årligen för lumbal spinal stenos i Sverige; en tredjedel av dem är inte nöjda med resultatet. Även konservativ behandling kan förbättra de gångrelaterade benbesvären; hälften av patienter som fullföljde cirkulationsbelastande träning förbättrades så pass att operation inte var aktuell. (1 kommentar)

Nytt om namn

Pierre de Flon utsedd till årets handledare av Sylf Jämtland

Pierre de Flon, överläkare i neurologi vid Östersunds sjukhus, får underläkarnas pris för stort engagemang och föredömlig handledning.(0 kommentar)

Alzheimerforskare får akademiprofessur

Kungl Vetenskapsakademien har tilldelat Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin till Kaj Blennow, professor och forskningsledare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt chef på Neurokemiska laboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset.(0 kommentar)

Prisade kliniska handledare på Södersjukhuset

Studenterna på kursen i klinisk medicin höstterminen 2013/vårterminen 2014 på Södersjukhuset i Stockholm har valt Luwam Habtemariamoch Kristoffer Linder till bästa kliniska handledare.(0 kommentar)

Översikt

Prostatacancer – nya riktlinjer och första vårdprogrammet

2014 kom Regionala cancercentrum i samverkan med det första nationella vårdprogrammet för prostatacancer, med en särskild kortversion för allmänläkare. Samtidigt uppdaterade Socialstyrelsen sina riktlinjer för prostatacancervården. Nu måste de föras ut till sjukvårdens olika nivåer.(1 kommentar)

Rapport

Hög nöjdhet med botulinumtoxin vid palmar hyperhidros

De flesta patienter med palmar hyperhidros som behandlades med botulinumtoxin, i en studie vid Karolinska universitetssjukhuset, fick god effekt som varade i 2 till 5 månader.  (0 kommentar)

Patientsäkerhet

Patient med tjocktarmscancer fick vänta i 303 dagar på behandling

Enligt Socialstyrelsens sammanställning är den genomsnittliga tiden från remiss till specialist till dess att behandling påbörjas 52 dagar för tjocktarmscancer. I ett fall som IVO har granskat dröjde det hela 303 dagar, och nu får vårdgivaren kritik.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Kraftigt svängande blodtryck var symtom på feokromocytom

Feokromocytom är en ovanlig tumör som ofta förblir oupptäckt under patientens livstid. En fallbeskrivning belyser de varierande symtom ett feokromocytom kan uppvisa. Tidig diagnos är betydelsefull eftersom behandlingen inte bara är symtomlindrande utan också livräddande. (0 kommentar)

Recension

Vältäckande helhetsbild av en specialitet

En ny referensbok om gynekologi och obstetrik faktafyllda sidor lyckats ge en vältäckande helhetsbild av en omfattande specialitet, skriver anmälaren Katri Nieminen, överläkare och specialist i obstetrik och gynekologi. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF