Nr 34-35 2015

Signerat

Ökat ansvar för vårdgivare ska stärka patienternas ställning

»Det är viktigt att det finns en tydlig väg in i systemet. Denna väg bör vara vårdgivaren, vilket främjar ett lärande i vården.« (0 kommentar)

Nyheter

Vanligt att AT-läkare arbetar ensamma på akuten

65 procent av AT-läkarna har gått ensam primärjour på en akutmottagning. En del säger att de känner sig mer som kanonmat i skottlinjen på akuten än som läkare under vidareutbildning.(5 kommentar)

Stort lyft för Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus är årets stora överraskning. AT-orten har klättrat 38 platser och hamnar på en fjärdeplats. Enligt AT-läkarna beror det främst på den tillåtande, goda stämningen – och dedikerade eldsjälar.  (0 kommentar)

Väntad trio på pallen

Avesta lasarett toppar AT-listan, medan Trelleborgs lasarett intar jumboplatsen. Skillnaderna mellan bästa och sämsta ort har minskat och snittbetyget är något högre i år.(0 kommentar)

SKL vill ha kvar AT tills vidare

SKL säger nej till att slopa AT. De längre perioder av verksamhetsintegrerat lärande som finns med i förslaget om den nya läkarutbildningen räcker inte som kompensation, enligt organisationen.(0 kommentar)

Fyra frågor till Anders Hamsten

KI:s rektor Anders Hamsten svarar på Läkartidningens frågor efter beslutet att fria den misstänkte gästprofessorn från anklagelserna om forskningsfusk.(4 kommentar)

Rektor friar gästprofessorn

Den oredlighetsmisstänkte kirurgens publikationer innehåller brister, men inte av den grad att det är att betrakta som forskningsfusk, enligt Karolinska institutets rektor Anders Hamsten. Turerna kring de uppmärksammade luftstrupsoperationerna har samtidigt pekat på behovet av att tydliggöra gränslandet mellan forskning och experimentell behandling.(2 kommentar)

Nytt försök att kräva kollektivavtal av utförare i vårdvalet

Tidigare försök att kräva kollektivavtal av alla utförare i vårdvalet har stupat i rätten. Med hänvisning till nya EU-bestämmelser gör nu Västernorrland ett nytt försök.(1 kommentar)

Läkarförbundet varnar för rekryteringsavtal

Läkarförbundet har varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och SKL för att stävja en utveckling mot att utländska läkare som rekryteras till Sverige tvingas avsätta en del av sin lön till rekryteringsföretaget.(0 kommentar)

Debatt

Skolhälsovården sviker elever som inte mår bra

Skolhälsovården ger inte alla elever behovsanpassade medicinska insatser av hög kvalitet. Det visar Skolläkarföreningens nationella kartläggning.(8 kommentar)

Förbundet hoppas på fortsatt debatt om yrkesetiken

Vi välkomnar fler att komma med förslag på hur vi kan öka medvetenheten om och aktivt arbeta med läkaretiken, skriver Elin Karlsson i denna replik till Ylva Vladic Stjernholm. (0 kommentar)

Beslut om »framtidsfullmakter« får inte dröja

Att ha makten över sin framtid är en viktig frihetsreform, skriver Barbro Westerholm (FP), apropå debatten om rätten att bestämma över sitt livsslut.(1 kommentar)

Stort behov av akutläkare på jourtid

Införandet av akutläkare nattetid vid Norrlands universitetssjukhus har till stora delar varit lyckat. Bland annat har det ökat trivseln på arbetsplatsen, skriver Toralph Ruge och Ulf Ekelund.(0 kommentar)

Kultur

En diktande doktor – och naturens tragiska grymhet

Slitningen mellan barndomens religiösa livssyn och yrkeslivets brutala möten med medicinen och den vetenskapliga metoden sublimerades i värdefull litteratur hos Gottfried Benn, läkare och diktare som verkade i Tyskland i början av förra seklet.   (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Simtur i diagnostikens djupa vatten

»Nu duger det inte längre att mumla lite på latin.« (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

En svensk modell att utmana

Samarbete och samverkan, där läkare, psykologer och socionomer möts under ett och samma tak – med samma chefer, lagar och pengapåse – skulle kunna ge bättre vård och behandling i svensk beroendevård. (0 kommentar)

Nya Rön

Självskadebeteende och depression vanligt hos gothare

15-åringar som starkt identifierade sig med subkulturen goth hade tredubblad risk för depression och femdubblad risk för självskadebeteende tre år senare jämfört med ungdomar som inte alls identifierade sig som gothare. Det visar en studie i Lancet Psychiatry. (0 kommentar)

Gastrisk bypass-operation höjde energiomsättningen efter måltid

En svensk studie som följde sex obesa kvinnor visade att gastrisk bypass-kirurgi höjde dygnsenergiförbrukningen och att detta berodde på ökad energiomsättning efter måltid. Basalmetabolism och den fysiska aktivitet påverkades inte av operationen. Mätning av kroppssammansättning verifierade operationens goda effekt avseende viktnedgång med bevarad muskelmassa.(1 kommentar)

Resistensgener följde med resenärer hem

Många typer av resistenta bakterier återfanns i tarmarna hos svenskar som vistats i Indien och Centralafrika trots att ingen av dem tagit antibiotika. Det visar en studie publicerad i tidskriften Antimicrobial Agents and Chemotheraphy. (0 kommentar)

Insulinresistens hos kvinnor kopplad till försämrad språkfunktion

En finsk studie visar en stark koppling mellan kroppens insulinresistens och sämre verbalt flöde hos kvinnor, men inte hos män, enligt en studie i Diabetologia. (0 kommentar)

Lång arbetstid kopplad till ökad risk för stroke

Personer som arbetade mer än 55 timmar per vecka hade 33 procent högre risk att drabbas av stroke än personer som arbetade 35–40 timmar per vecka. Det visar en stor systematisk översikt och metaanalys i Lancet. (0 kommentar)

Översikt

Glukokortikoidbehandling kan behöva justeras vid operation

Sedan man vid Södersjukhuset i Stockholm införde en riktlinje för perioperativ medicinering med glukokortikoider har inget fall av binjurebarkssvikt under den perioperativa perioden rapporterats hos patienter med glukokortikoidbehandling i immunmodulerande syfte. (0 kommentar)

Originalstudie

Beroendeteamet: en bio-psyko-social smältdegel

Det är inte ovanligt att olika yrkesgrupper inom beroendevården har skilda synsätt på vad som orsakar beroendeproblem och hur ett beroendetillstånd ska omhändertas. Det finns dock ett uttalat behov av att samverka; framför allt önskar läkare samverka med socionomer och vice versa. (0 kommentar)

Bättre utbyte mellan kirurgi och anestesi kan ge säkrare operation

Problem i kommunikation mellan företrädare för kirurgi och anestesi äventyrar ofta säkerheten vid bukkirurgi. Förtydligande av ASA-klassifikationen, konsekvent användning av hälsodeklaration, tydligare inskrivningsjournaler och gemensamma journalsystem i hela vårdkedjan är några av de åtgärder som skulle kunna ge bättre säkerhet, enligt en kartläggning. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF