Nr 34-35 2013

Signerat

Gränslösa arbeten kräver självstyre och tydlighet

Vi har ett gemensamt ansvar för vårt arbete och för folkhälsan. Vi måste lära oss att sätta gränser och känna när vi måste koppla av.(0 kommentar)

Nyheter

Brott mot arbetstidslagen ger lokalföreningarna miljoninkomster

Läkarförbundets lokalföreningar har enligt gällande regelverk rätt till skadestånd varje gång en läkare överskrider gränsen för övertidsuttag utan att landstinget i förväg förhandlat med lokalföreningen om dispens (se faktaruta). En sammanställning som Läkartidningen har gjort visar att 17 av Läkarförbundets 28 lokalföreningar under de tre senaste åren har inkasserat skadestånd från landstinget för brott mot […](2 kommentar)

»800 timmars övertid är för mycket«

– Vi har ett antal vakanser främst inom primärvården och inom vissa specialiteter där det är hård konkurrens och svårt att rekrytera. Vi har ett grundavtal med läkarföreningen som tillåter 300 timmars övertid per år, men det fungerar inte fullt ut eftersom vi har ett antal individer som får fler timmar, säger Mats Lundberg. Hur […](0 kommentar)

»2011 hoppas vi var ett undantag«

Region Gotland har betalat knappt 600 000 kronor till Gotlands läkarförening 2010–2012. Den största delen, knappt en halv miljon kronor, betalades ut under 2011. Under 2012 betalades inget skadestånd alls. – Vi gick in i en ny organisation 2011, och under 2010 var det flera läkare som inte köpte det konceptet utan lämnade. Om man tappar […](0 kommentar)

Orimligt att Västernorrland saknar ambulanshelikopter

– Jag har svårt att acceptera att Västernorrland som enda landsting i norr saknar en egen luftambulans. Utredningen är mitt bidrag till att få igång en diskussion, säger Fredrik Granholm, som arbetar vid akutkliniken på Länssjukhuset i Sundsvall. Hur har du jobbat med utredningen? – Det har dels handlat om att gå igenom olika ambulanshelikopterutredningar på […](0 kommentar)

Pelle Gustafson ny medicinsk redaktör

På Patientförsäkringen LÖF, där han arbetar sedan snart ett år tillbaka, ansvarar Pelle Gustafson för det skadeförebyggande arbetet, som vid sidan av att handlägga försäkringsärenden ingår i uppdraget. Dessförinnan arbetade han i sex år som klinikchef och biträdande klinikchef för ortopediklinikerna vid Lunds och sedermera Skånes universitetssjukhus. Som kliniker har han framför allt arbetat med […](1 kommentar)

Debatt

Remisskriterierna för barns syn bör ändras

Nuvarande kriterier för när barn med synnedsättning ska remitteras till ögonklinik bör ändras, skriver Anna-Lena Hård och medförfattare.(0 kommentar)

Bakomliggande faktorer bör undersökas vid långvarig sjukskrivning för depression

Vid långvarig sjukskrivning för depression är det ofta nödvändigt att undersöka och kartlägga bakomliggande funktionshinder, skriver Håkan Odeberg och Björn Mårtensson.(0 kommentar)

BMI kan inte säkert identifiera 4-åringar med hög kroppsfetthalt

Metodiken för att motverka övervikt och fetma hos barn behöver förbättras, skriver Elisabet Forsum och medförfattare.(0 kommentar)

»Åk till akuten, vi har fullt«

I mitten av 1900-talet inrättades särskilda akutmottagningar för att avlasta de vanliga öppna mottagningarna på sjukhusen, där man tidigare tagit emot också akutfall mellan de planerade besöken och återbesöken. Före »sjukronorsreformen« var båda typerna av öppen mottagning ganska populära eftersom läkarna fick betalt per patient. Sedan dess har akutmottagningarna fullständigt ändrat karaktär och är i […](11 kommentar)

Hur är det med våra två »f« inför allmänläkaryrket?

Antalet ST-läkare i primärvården behöver öka med 50 procent om vi ska klara vårt uppdrag. Målet om en läkare på 1 500 patienter är inte uppfyllt på en enda vårdcentral i landet. Detta kräver 7 000 allmänläkare med nuvarande sysselsättningsgrad (cirka 90 procent).Vi behöverförmedla en mer korrekt bild av vad det innebär att vara allmänläkare i dag, anser Helena Dreber, ST-läkare.(2 kommentar)

Krönika

Väckt av anestesins mirakel

Jakob Endler berättar i sin krönika om kandidaten som blev hänförd av anestesins mirakel.(6 kommentar)

Kultur

Yvette, 20, stoppad i patientkarriären

Patienten i besöksstolen upplever att hon är sjuk, men allmänläkaren anar att sjukdom inte är orsak till symtomen. Olle Hellström, Vårdcentral Jakobsgårdarna/Borlänge, diskuterar allmänläkarens åtagande ur fenomenologiskt perspektiv - och visar ett personligt brev som han skrev till en ung patient.(6 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Manualer som hjälpmedel –men inte facit!

»Helheten måste värderas så att symtom, människans sätt att uttrycka sin smärta, oro eller lidande samt graden av funktionsnedsättning tas med i bedömningen.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Öppetstående foramen ovale kan ge kryptogen stroke

Ischemisk stroke hos unga människor kan vara en följd av öppetstående foramen ovale. Huruvida kateterburen slutning kan vara ett alternativ till läkemedelsbehandling återstår att se.(0 kommentar)

Nya Rön

Infertilitet vanligare efter cancer i barndomen

De flesta kvinnor som haft cancer i barndomen tycks kunna få barn, men det kan ta längre tid. Det visar en studie i Lancet.(0 kommentar)

Bells pares och plötslig dövhet kan vara Rickettsiainfektion

I en svensk studie publicerad i European Journal of Neurology kunde Rickettsiainfektion påvisas hos en del av patienterna med Bells pares eller plötslig dövhet.(0 kommentar)

Fördubblad missbildningsrisk vid kusinäktenskap

I ett brittiskt material på mer än 11 000 barn visas att kusinäktenskap innebär fördubblad risk för missbildning.(2 kommentar)

Anemiprevalensen går åt rätt håll – men för långsamt

Förekomsten av anemi minskar i världen, men minskningen är modest. Det visar en sammanställning av data från 1995–2011 i Lancet Global Health.(0 kommentar)

ASA minskar inte risken för en särskild form av koloncancer

ASA har kopplats till minskad risk för koloncancer, vilket visats i en större studie. Nu visar en studie JAMA att det finns skäl att tro att ASA inte skyddar lika bra mot tumörer med BRAF-mutation.(0 kommentar)

Temainledning

Ungas livsstil kan hejda psykisk ohälsa

I detta temanummer fokuserar vi på väsentliga levnadsvanor/livsstil och deras betydelse för ungdomars psykiska hälsa.  Forskning om livsstilsfrågor och hälsa är på snabb frammarsch. Våra levnadsvanor uppmärksammas alltmer i relation till både den fysiska och den psykiska hälsan.  Varje vecka kan vi i dagspress och fackpress läsa nya rön om hur hälsosamma levnadsvanor tycks kunna […](1 kommentar)

Översikt

Ungas psykiska hälsa förbryllar forskare

Den psykiska hälsan hos barn och ungdomar har undersökts och utretts i olika statliga utredningar under de senaste 30 åren. I Statistiska centralbyråns undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) från 1981 rapporterades hur många i åldern 16–24 år som uppgav att de hade besvär av ängslan/oro eller ångest, sömnbesvär, huvudvärk eller nedstämdhet. Frekvensen jämfördes med uppgifterna i […](0 kommentar)

Att äta sig frisk … eller sjuk – mat är centralt i vårt samhälle

Hur och vad vi äter kan ge upphov till kroppslig sjuklighet som hjärt–kärlsjukdom och diabetes. Men huruvida det kan ge upphov till psykisk sjukdom är inte lika väl undersökt, och hittills har inte lika tydliga samband kunnat påvisas. Om man äter för lite och hamnar i svält, blir man psykiskt påverkad, vilket hos en del […](1 kommentar)

Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett begrepp som inte har någon enkel enhetlig definition. I detta sammanhang åsyftas självskattade psykiska symtom som nedstämdhet, sömnstörningar, oro, ångest och lättare smärttillstånd, men man kan även avse sjukskrivningsorsak relaterad till stress och psykiatriska diagnoser. Psykisk hälsa har en vidare betydelse än enbart frånvaron av ohälsa. Det handlar bland annat om att […](0 kommentar)

Ungas sömn ofta en fråga om livsstil –men inte alltid

Inom barn- och ungdomspsykiatrin är sömnproblem ofta en del av patienternas psykiska ohälsa, och många söker primärt för sömnproblem.(0 kommentar)

Psykisk ohälsa och alkohol har en nära koppling

Allt sedan 1990-talets ekonomiska kris har ungas psykiska hälsa fått stor uppmärksamhet i medierna. Återkommande larmrapporter har gett näring åt en mediebild av att allt fler unga mår allt sämre [1]. Slutsatserna från Kungl Vetenskapsakademiens state of the science-konferens i april 2010 om trender i barns och ungdomars psykiska hälsa klargör kunskapsläget: »Panelens bedömning är […](0 kommentar)

Nytt om namn

Alzheimerforskare får årets Lennart Levi-pris

  Miia Kivipelto har utsetts till mottagare av Skandias Lennart Levi-pris 2013.   (0 kommentar)

Utgåvan som PDF