Nr 3–4/2017

Inledare

Värdebaserad vård tar över debatt efter NPM

Nu verkar dock ett annat begrepp vara på väg att hamna i fokus för diskussionen om sjukvårdens organisation. (1 kommentar)

Signerat

Sjukskrivningen behöver ha patienten i fokus

»Försäkrings­kassan behöver återigen bli en del av laget …« (0 kommentar)

Nyheter

Omstridd metod på frammarsch

På Karolinska universitetssjukhuset vill läkarföreningen stoppa införandet av värdebaserad vård. Men på flera andra platser är man positiv till den nya metoden. Läkartidningen har granskat läget för värdebaserad vård i Sverige i dag.(0 kommentar)

»Snabb statistik ökar lusten att jobba«

Förlossningsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har nyligen gått med i ett pilotprojekt inom värdebaserad vård. Sektionschefen Gunilla Hallberg hoppas på snabba resultat.(0 kommentar)

Nationella rekommendationer för privat stamcellssparande på väg

Nationella vävnadsrådet arbetar med att ta fram rekommendationer som ska tydliggöra för vården vad som gäller vid samarbeten med företag som erbjuder privat sparande av stamceller från navelsträngen.(0 kommentar)

Vården vill inte delta i kontroversiell insamling av navelsträngsblod

De som vill borde ges möjlighet att spara stamceller från navelsträngen, anser Cellaviva som erbjuder tjänsten till privatpersoner. Men företaget möter stort motstånd från många förlossningskliniker som ifrågasätter om tjänsten är etiskt, ekonomiskt och medicinskt försvarbar.(2 kommentar)

»Ska professionen ta större ansvar måste vi släppas in i besluten«

För att öka tilliten inom offentlig sektor krävs ett långsiktigt perspektiv, att professionen inkluderas och att det går att visa resultat i form av konkreta förbättringar. Det var budskapet vid Sveriges läkarförbunds debatt om Tillitsdelegationens arbete.(3 kommentar)

»Utan de här cellerna dör patienter i onödan«

Två överläkare på barnonkologen vid Akademiska sjukhuset vädjar i en debattartikel om att behandlingen och forskningen med stromaceller, som uppmärksammats stort i medier i dag, ska återupptas. »Det här är livsviktig behandling som undanhålls dödssjuka barn«, säger Britt-Marie Frost.(5 kommentar)

Experimentell behandling skedde utan tillstånd på KS

Ett 70-tal svårt sjuka patienter har behandlats med stromaceller från moderkaka på Karolinska universitetssjukhuset utan att djurstudier eller giltiga tillstånd funnits. Det rapporterar Svenska Dagbladet.(2 kommentar)

Läkarförbundet vill slå hål på myter om arbetstid i ny rapport

Läkare arbetar mest av alla yrkesgrupper i vården och den nuvarande jour- och beredskapsmodellen fungerar i sin helhet bra. Det menar Sveriges läkarförbund, som i dag presenterar en stor arbetstidsundersökning.(0 kommentar)

Stora skillnader i synen på vård och behandling av terminalt sjuka

När det gäller att fatta beslut om att avstå eller avsluta behandling av en terminalt sjuk patient finns det betydande skillnader i attityder och argument mellan läkare och allmänheten. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.(2 kommentar)

Upprörda känslor på frågestund om schemaläggning

Tonläget var stundtals spänt när Stockholmsavdelningen av Sveriges yngre läkares förening, Sylf, bjöd in de ansvariga i Stockholms läns landsting till frågestund om läkarnas uppsagda jouravtal. »Jag förstår att det finns starka känslor«, säger Joanna Strömberg Johnson, ordförande i Sylf Stockholm. (3 kommentar)

Krisen på akutsjukhusen: »En ohållbar arbetsmiljö«

Krisläget vid de svenska akutsjukhusen fortsätter. Efter de senaste dagarnas nödrop från bland annat Danderyds sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset följer Universitetssjukhuset i Örebro efter – där den lokala läkarföreningen överväger en anmälan till Arbetsmiljöverket.(0 kommentar)

Debatt

Dags för laboratoriesvar 2.0

Det är dags att öka nyttan av laborerandet. Bättre informationssystem och förbättrade beslutsstöd i patientjournalsystemen för laboratorieresultat efterlyses, skriver Ivar Tjernberg. (3 kommentar)

Optiker med högre behörighet bör utnyttjas i diabetesvården

Många patienter med diabetes blir inte ögonundersökta enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Optiker med högre behörighet är en naturlig instans för diabetesscreening tills tecken på diabetesretinopati grad 2 eller högre uppkommer, skriver Göran Skjöld och medförfattare. (0 kommentar)

Apropå! »IG« från Försäkringskassan

Det har aldrig tidigare förekommit så mycket ifrågasättande av sjukintyg och så tidskrävande brevväxlingar med Försäkringskassan som nu, skriver Alicja Chowra-Skoglund. (14 kommentar)

Krönika

»Det ropas efter mer resurser … men ibland är mindre och färre bättre«

»Less is more«, citerar någon »de eleganta modeskaparna« i Jakob Ratz Endlers krönika. Precis som inom sjukvården, tänker han: Där ropas det alltid på mer personal, fler sängar, större sjukhus och mer resurser – men ibland kan mindre och färre faktiskt vara bättre.  (3 kommentar)

Kultur

200 år med Parkinsons sjukdom

Det har gått 200 år sedan Londonläkaren James Parkinson som förste medicinaren i världen beskrev det neurologiska tillstånd som i dag benämns Parkinsons sjukdom. Professorn och överläkaren Johan Lökk berättar sjukdomens historia och försöken att behandla den.   (3 kommentar)

Människor & möten

»Jag spelade manisk patient – studenterna bara gapade«

Sjukvårdspersonal måste träna på att arbeta i team – och undervisning genom simulering borde vara obligatorisk. Det anser Brian Hodges, professor i psykiatri i Toronto, som mottog Karolinska institutets årliga pris för forskning i medicinpedagogik 2016.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Anna Nilsson

Anna Nilsson, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, har tillsammans med fyra medförfattare skrivit en artikel om det svenska barnvaccinationsprogrammet.(0 kommentar)

Reflexion

Ett steg framåt i Sverige men bakåt i USA

"Sedan valresultatet blivit klart har kvinnor köat för att hinna få spiraler insatta utan kostnad." (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Den globala sjukdomsbördan har både minskat och ökat

Lancet har publicerat ett specialnummer där en uppdatering av den globala sjukdomsbördan presenteras. Uppdateringen gäller 1980–2015, med resultat från 195 länder. Dödlighet, funktionsnedsättning, betydelsen av riskfaktorer och uppfyllande av FN:s hållbarhetsmål har analyserats. Resultaten finns tillgängliga på internet för analys och policyutveckling. (0 kommentar)

Nya Rön

Hjärtsviktsbehandling i många fall omodern på särskilda boenden

En avhandling om riskfaktorer för äldre patienter på särskilda boenden visar att hjärtsvikt var potentiellt underdiagnostiserat och hjärtsviktsbehandlingen i många fall omodern. Malnutrition och sänkt njurfunktion var vanligt på boendena. Prevalensen ökade över tid och var associerad med ökad mortalitet. (1 kommentar)

Pokémon Go hade måttlig effekt på fysisk aktivitet

En nyligen publicerad studie bland 18–35-åringar i USA tyder på att effekten av Pokémon Go på fysisk aktivitet är såväl måttlig som kortvarig. Det är rimligt att skruva ner förväntningarna på spelets folkhälsoeffekter, skriver Peter Ueda, underläkare vid Södersjukhuset och en av författarna bakom studien.(0 kommentar)

Låg grad av återfall vid djup ventrombos i arm

Primär djup ventrombos i en övre extremitet kan ses som en godartad sjukdom med låg grad av återfall. Det visar en ny avhandling. Andelen med posttrombotiska symtom var dock inte försumbar: en tredjedel av patienterna drabbades. (1 kommentar)

Sprutbytet i Malmö fungerar som bas för hepatit B-vaccination

Sprutbytet i Malmö har väl fyllt sin hiv-preventiva funktion samt utgjort en plattform för administration och uppföljning av hepatit B-vaccination. Förekomsten av hepatit C är fortfarande hög. Det visar en ny avhandling. (0 kommentar)

Nytt om namn

»Skalpellen« till cool pedagog

Narkosläkaren Viveka Björck, Skånes universitetssjukhus, har fått »Skalpellen«, läkarstudenternas årliga vandringspris till bästa handledare. Studenterna på läkarprogrammets termin 8 i Lund ger det pedagogiska priset till Viveka Björck för hennes »… beundransvärda engagemang gentemot oss studenter liksom sin ständigt positiva utstrålning, inställning och välvilja. Hon lyckas sprida intresset av sitt ämne till oss studenter och jobbar för att vi ska få ut så mycket som möjligt under placeringen! Dessutom är hon jävligt cool!«(0 kommentar)

Handledare får »Guds hand«

Jorge Sotoca Fernandez, överläkare på Barn- och Ungdomskliniken får SYLF Sörmlands årliga pris till bästa handledare. Han får 2016 års pris – döpt till »Guds hand« – för att han genom god handledning sporrar unga läkare till självständigt och kritiskt tänkande i kombination med viljan att lära sig mer. Pristagaren är »en för många okänd stjärna i Mälarsjukhusets korridorer«, som värderar undervisning av yngre kollegor lika högt som den dagliga patientkontakten. (0 kommentar)

Meddelanden

Anslag för hiv/aids-forskning

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. Ansökan lämnas elektroniskt enligt instruktioner på www.aidsfond.se. Ansökningssystemet öppnar 2017-02-01 och stänger kl 24.00 2017-03-01.  Upp till 150 000 kr kan anslås till varje beviljat projekt. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Internet-KBT ger effektiv behandling

Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (internet-KBT) är tillämpad e-hälsa och underlättar även effektiv dokumentation av processmått och behandlingsresultat. Kliniska data redovisas från åtta års behandlingar av depression, paniksyndrom och socialt ångestsyndrom; alla tre grupperna rapporterar signifikant hållbar förbättring med internet-KBT. (7 kommentar)

Originalstudie

Barnvaccinationsprogrammet – effektivt men otillräckligt

Det svenska barnvaccinationsprogrammets utveckling har bidragit till minskad sjuklighet i vanliga infektionssjukdomar. Här presenteras allvarliga infektionsfall som krävt sjukhusvård av barn i sjukdomar som vi har möjlighet att vaccinera mot, men som inte ingår i vaccinationsprogrammet.(1 kommentar)

Översikt

Elolyckor kan ge skador som visar sig efter lång tid

Långvariga/fördröjda effekter av strömgenomgång innefattar smärttillstånd, nedsatt muskelfunktion, lokal autonom dysfunktion, nedsatt psykiskt välbefinnande, kognitiva problem, hörselnedsättning och katarakt. Gott omhändertagande i akutskedet och tidig multidisciplinär uppföljning av komplicerade fall minskar troligen efterföljande morbiditet.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF