Nr 36 2013

Signerat

Läkares utbildning tar inte slut med specialistbeviset

»På åtta år har det genomsnittliga antalet dagar per år med extern fortbildning sjunkit med över 20 procentenheter.«(0 kommentar)

Nyheter

Sexbrottsmisstänkte läkaren är kvar i häkte

Attunda tingsrätt förlängde i går, måndag, åtalstiden för sjunde gången. (0 kommentar)

4 frågor …

… till Ola Eiken, läkare och forskare inom omgivningsfysiologi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) som nu blivit chef för nyinrättade Centrum för flyg- och rymdfysiologi (SAPC) vid KTH.(0 kommentar)

En tredjedel av Kinas vuxna överviktiga

För bara några årtionden sedan var många kinesers största bekymmer att ordna mat för dagen. I dag är i stället fetma ett växande hälsoproblem. Andelen av Kinas vuxna befolkning som nu är överviktig ligger på samma nivå som det globala snittet.(0 kommentar)

Läkare dömer ut direktåtkomst till patientjournaler

Läkarna i Uppsala, det första landsting som låter patienter komma åt sina journaler över nätet, anser inte att direktåtkomst till patientjournaler leder till bättre vård.(4 kommentar)

Läkarfackets ande svävade över konferensen

Det är i synnerhet Upplands allmänna läkarförening, UAL, som varit starkt kritisk till projektet med direktåtkomst och anmält det till en rad tillsynsmyndigheter, och mycket av diskussionerna vid konferensen handlade om att tillbakavisa den kritik som kommit inför och efter lanseringen. – Den stora dramatik man såg vid införandet har inte visat sig. Det här […](0 kommentar)

»Det fanns inget intresse att involvera facket«

– Man ser inte med naturlighet att kollegor ska vara med och yttra sig i sammanhanget. Det är samma erfarenhet vi haft tidigare, vi blir sent inbjudna och när vi blir det är det med armbågen. Torbjörn Karlsson bemöter också påståendet att det skulle vara en »vandringslegend« att patienter fått söka psykiat­risk hjälp efter att […](0 kommentar)

Stor ja-majoritet räcker inte

Nära nittio procent av de röstande i söndagens folkomröstning i Västerbotten sade Ja till Doroteaupprorets krav. Men valdeltagandet blev för lågt för att landstingsmajoriteten ska ta hänsyn till resultatet.(3 kommentar)

Johan Calltorp död

Johan Calltorp, professor i hälsopolitik och ledarskap vid Jönköping Academy/Hälsohögskolan i Jönköping samt projektledare för Forum för Health Policy, har hastigt avlidit. Det meddelar Vårdalstiftelsen.(0 kommentar)

Läkarförbundet och Läkartidningen huvudpartner för riksstämman

Riksstämman en gemensam arena för läkarkåren, där vi kan inspireras, driva utvecklingen framåt och tillsammans göra sjukvården bättre, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.(1 kommentar)

Debatt

Forskningsfusk är bedrägeri

Niels Lynøe och Göran Lambertz föreslår i Läkartidningen att forskningsfusk ska göras straffbart [1]. I dag är det främst universitetens rektorer som har att utreda och beivra avsteg från god forskningssed, medan Lynøe och Lambertz önskar att saken borde hanteras i en mer etablerad och rättssäker ordning. Jag tycker att det är ett bra förslag […](3 kommentar)

Nya riktlinjer är på gång

Riktlinjerna för kliniska prövningar vid Alzheimers sjukdom är på väg att moderniseras, skriver Bengt Winblad och medförfattare.(0 kommentar)

Redovisat forskningsfusk bara toppen av isberget?

Fall 1. En inom området välkänd kollega rapporterade inom ett par år kring 1990 stora studier över barn med komjölksallergi. Data är för den insatte diskutabla eftersom karaktäristik och diagnostik av barnen inte verkar stämma. Jag skulle 1993 tillsammans med en grupp kollegor skriva en översiktsartikel i ämnet. Jag utformade manus. Jag skrev till universitetet […](1 kommentar)

Kultur

Tricket som kan manipulera medicinetiken

Bedömningar som ligger till grund för en rad medicinska beslut skulle kunna värdeimpregneras så att de ligger mer i linje med en enskild läkares personliga ställningstagande snarare än med sjukvårdens officiella riktlinjer. Niels Lynøe, professor vid Karolinska institutet, Stockholm, diskuterar "tricket" som kan manipulera medicinetiken. (1 kommentar)

»Jag begär ej bättre än att inte alltid bli trodd«

Vad är sant i påståendet av det svenska läkarfenomenet Axel Munthe att han under sin tid i Paris haft kontakt med den världsberömda neurologiprofessorn Jean-Martin Charcot? Inte mycket, visar en djupdykning i dokumenten. (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

En tidning som läses och påverkar

»Rankningsverktyget för tidskrifter, impact factor, är dock inte helt oproblematiskt och har diskuterats mycket.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Barn måste få chans till hälsosamma vanor

Främjande av hälsosam vikt kräver samverkan mellan olika aktörer – från familj till omgivande samhälle. Ledande politiker bör ta sitt ansvar för att motverka fetma hos barn.(1 kommentar)

Nya Rön

Fler klarade sig själva efter att ha fått trombolys

Långtidseffekterna av trombolys vid ischemisk stroke var särskilt goda för patienter över 80 års ålder, enligt en studie från tolv länder, däribland Sverige.(0 kommentar)

Ökad risk för autism av en viss IVF-form

I JAMA presenteras en svensk studie som visar att en specifik form av in vitro-fertilisering (IVF) innebär måttligt ökad risk för att barnet ska drabbas av autism.(0 kommentar)

Recension

När läkare blev läkare

Den bestämda titeln till trots: Går det att fastställa när läkare blev »läkare«? Har vem som helst kunnat kalla sig läkare, eller har andras erkännande varit avgörande? Vilka krav på kunskaper och förmågor har ställts på en läkare? Med en anakronistisk nutidsförståelse av vad en läkare är utgör ofta 1600-talet en ungefärlig startpunkt för beskrivningen […](0 kommentar)

Rapport

Hyperbar syrgasbehandling är effektiv vid fotsår hos diabetiker

Nya studier har förändrat evidensläget vad gäller behandling av kroniska fotsår hos diabetiker. En HTA-analys visar att hyperbar syrgasbehandling ger nästan fördubblad andel utläkta fotsår jämfört med konventionell sårbehandling, men det finns fortfarande oklarhet vad gäller effekten på amputationsfrekvens och livskvalitet. (1 kommentar)

Testistorsion – fortfarande ett problem trots välkända risker

Vid en genomgång av anmälningar till Socialstyrelsen avseende missad diagnostik av testikeltorsion kan man notera flera återkommande brister och att flertalet av dessa allvarliga vårdskador varit undvikbara.(3 kommentar)

Översikt

Kikhosta en risk för spädbarn

Medvetenheten om förekomsten av kikhosta måste öka. Uppfattningen att kikhosta har försvunnit i Sverige sedan kikhostevaccin introducerades stämmer inte. Den finns hos vuxna och drabbar även de allra minsta barnen som inte hunnit få något vaccin.(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Överdosering konsekvens av förval i journalsystemet

När primärvårdens läkemedelslista överfördes till sjukhusets journalsystem ändrades automatiskt alla ordinationer till »stående«. Följden blev att en patient fick metotrexat varje dag i fem dagar istället för en gång i veckan.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF