Nr 36 2015

Signerat

Kollektivavtal ger mera i pension

»Kollektivavtalen innehåller även många andra ekonomiska värden utöver tjänstepension.« (0 kommentar)

Nyheter

Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare diskuteras

Transportstyrelsen funderar på att införa obligatoriska läkarkontroller av bilförare för att hindra olämpliga förare från att ge sig ut på vägarna.  (8 kommentar)

Läkargrepp om väntelistan kortade köerna

När kvinnokliniken i Hudiksvall på kort tid tappade en tredjedel av sina läkare befarades att köerna skulle svälla. Men tack vare att enhetens läkarchef tog kontroll över väntelistorna, ett traditionellt »sjuksköterskerevir«, har i stället lyckats korta sina köer, både till nybesök och återbesök.(1 kommentar)

Köerna till återbesök blir snart offentliga

Till hösten kommer SKL att börja lägga ut statistik över köerna till återbesök på sajten vantetider.se. Satsningen är delvis en följd av den kritik som Läkarförbundet och andra riktat mot vårdgarantin och kömiljarden.(1 kommentar)

Sfam lanserar poängsystem för fortbildning

När Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, lanserar sin nya fortbildningswebb blir det möjligt för allmänläkare att dokumentera sin fortbildning och samla CPD-poäng.(0 kommentar)

Läkarförbundet stöder arbetet mot flyktingkrisen

Med anledning av flyktingkatastrofen i Europa skänker Läkarförbundet 50 000 kronor till Läkare utan gränser.(0 kommentar)

Södersjukhuset öppnar våldtäktsakut för män

Den 15 oktober öppnar Akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset även för män och transpersoner. Det blir landets första våldtäktsakut som tar emot män. (0 kommentar)

Akutsjukvården i Skåne ses över

En fördjupad översyn ska göras av akutsjukvården i Skåne med fokus på bemanning, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Bakgrunden är den svåra personalsituationen inom Skånes akutsjukvård.(1 kommentar)

Utökad offentlighetsprincip utreds

Regeringen tillsätter en utredning om att utöka offentlighetsprincipen till att omfatta även privata utförare av offentligfinansierad vård och omsorg.(0 kommentar)

Läkare ger läkarlös mottagning tummen upp

Försöket med en läkarlös mottagning på akuten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset uppskattas av läkarna. Men än så länge körs mottagningen i blygsam skala – en enda sjuksköterska bemannar den.(3 kommentar)

Mammografi blir avgiftsfritt

Regeringen satsar 1,3 miljarder på kvinnors hälsa de kommande fyra åren. Pengarna ska bland annat gå till att göra mammografi avgiftsfritt. (1 kommentar)

Debatt

Förenklade checklistor äventyrar primärvården

Är projektet med checklistor för diagnos och behandling i primärvården en kuliss för ytterligare avprofessionalisering, frågar sig Bengt Järhult.(5 kommentar)

Värdebaserad vård – ingen »quick fix« för vården

Värdebaserad vård är ingen »quick fix« för vården, anser Per Anders Flordal som vill sätta focus på evidens för och emot värdebaserad vård. (9 kommentar)

»STOP, ingen HLR!«

Kanske är det bäst att tatuera in »No HLR« på bröstet, skriver Sverker Westin apropå debatten om hjärt–lungräddning av äldre. (14 kommentar)

»Nu kräver världen mer av oss«

Som medlemmar undrar vi hur Sveriges läkarförbund tänker agera i frågan om flyktingkatastrofen i Medelhavet, skriver Karin Ohlson och Jona Elings-Knutsson. (9 kommentar)

Allmänläkaren och den värdefulla vården

Första linjens läkare måste lära sig att se både ytan och det som finns under den, skriver Olle Hellström, apropå Läkaresällskapets rapport En värdefull vård som är ute på remiss. (2 kommentar)

Kultur

Doktor Glas kommer hem

Dr Glas är tillbaka. Den 15 september. I huset på Klara Östra kyrkogata nr 10 som är hem för Sveriges alla läkare bekänner han återigen sitt diaboliska brott. Han gestaltas av Odd Lindell, en modern kollega, tillika amatörskådespelare.(0 kommentar)

Ärkebiskopen som läkare

Ärkebiskopens läkarråd i början av 1600-talet får kanske dagens doktorer att kippa efter andan, men ordinationerna gavs i bästa välmening i en tid när nästan inga läkare fanns i Sverige. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Svaga skäl behålla AT

»Det är inte rimligt att behöva vikariera flera år i väntan på AT …« (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Studier av nya läkemedelsstentar ändrar inte klinisk praxis

I två nya studier jämförs resultaten efter kranskärlskirurgi och kateterburen kranskärlsintervention där andra generationens läkemedelsavgivande stentar användes. Studieresultaten bör inte förändra gällande rekommendationer.(0 kommentar)

Överdiagnostik vid screening för bröstcancer är ett stort problem

En nationell konsensus och handlingsplan för att möta problemet med överdiagnostik av bröstcancer i samband med mammografiscreening bör utarbetas, och behandlingsprinciper för screeningupptäckta tumörer med gynnsam prognostisk profil bör revideras, anser Sophia Zackrisson (bilden) och Ingvar Andersson. (1 kommentar)

Machoortoped = patientrisk

I två studier av attityder och riskbeteenden bland ortopeder användes ett modifierat flygsäkerhetsprotokoll som visade att 38 procent av ortopederna uppvisade en farligt hög riskattityd. (6 kommentar)

Nya Rön

Högre mortalitet för patienter som remitterades under helgen

Patienter som remitterades till sjukhus under helgen hade högre risk att dö än patienter som remitterades under veckodagar, även efter justering för sjukdomens svårighetsgrad. Det visar en analys som publiceras i BMJ.(1 kommentar)

Utvärdering efter operation för Hirschsprungs sjukdom

Patienter som opererats för Hirschsprungs sjukdom under barndomen löper risk för komplikationer som analinkontinens och förstoppningsbesvär som vuxna. I jämförelse med friska kontroller rapporterar de sämre symtomspecifik livskvalitet och tarmfunktion men likvärdig generell livskvalitet.(0 kommentar)

Ny biomarkör för lungfunktion hos barn och vuxna

Tidigt i livet grundläggs förutsättningarna för hur lungfunktionen blir under barndomen och senare i vuxen ålder. En studie publicerad i Lancet Respiratory Medicine visar att låga blodnivåer av biomarkören CC16 har koppling till dålig lungfunktionsutveckling. (0 kommentar)

NSAID-preparat kopplade till minskad risk för kolorektal cancer

Långvarigt, kontinuerligt intag av lågdos-ASA och långvarigt intag av övriga NSAID-preparat kan kopplas till minskad risk för kolorektal cancer. Det visar en fall–kontrollstudie publicerad i Annals of Internal Medicine. (0 kommentar)

Temainledning

Spännande sjukdom i nytt perspektiv

Forskning om och behandling av förmaksflimmer – som drabbar 3 av 100 vuxna – utvecklas nu allt snabbare. Ett exempel är hopp om bättre strokeprofylax tack vare de nya blodförtunnande medlen; ett annat är ablation, som visats ge bättre effekt än antiarytmika, skriver Mårten Rosenqvist och Viveka Frykman (bilden). (1 kommentar)

Översikt

Socialstyrelsen ger nya riktlinjer för hjärtsjukvård under hösten

I Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsjukvård får direktverkande antikoagulantia samma prioritet som warfarin för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer och förhöjd strokerisk. (0 kommentar)

Att leta efter förmaksflimmer – flera skäl finns för screening

Screening för förmaksflimmer och initiering av antikoagulantiabehandling kan förebygga ny- och återinsjuknande i stroke.(0 kommentar)

Kateterburen ablation – effektivare än läkemedel

Vid ablation av förmaksflimmer blockeras triggande punkter i förmaket med radiovågor eller kyla – en metod som visat sig ha bättre effekt än antiarytmika. Nu behövs satsningar på utbildning och nyrekrytering för att möta ökad efterfrågan. (1 kommentar)

Stängning av vänster förmaksöra när antikoagulation inte fungerar

Hos en del patienter är antikoagulantiabehandling inte möjlig. För att då minska strokerisken kan kateterburen stängning av vänster förmaksöra – huvudkällan för tromber hos patienter med förmaksflimmer – vara ett alternativ.(0 kommentar)

Elström eller läkemedel kan konvertera förmaksflimmer

I Sverige är elektrokonvertering ännu den dominerande metoden för att förmå ett förmaksflimmer att slå om till sinusrytm. Elektiv konvertering ger 9 av 10 patienter sinusrytm, men hälften av dem återfaller i förmaksflimmer inom 1 månad.(0 kommentar)

Stora studier av NOAK visar på gott och säkert strokeskydd

Vetenskapliga resultat visar nu att NOAK (direktverkande antikoagulantia) är utmärkta alternativ till warfarin för patienter med förmaksflimmer och risk för stroke. Fler patienter kan härmed få bra, och enklare, antikoagulantiabehandling. (0 kommentar)

NOAK i den kliniska vardagen

Sedan 2011 kan NOAK-preparat användas i Sverige. Jämfört med warfarinbehandling har NOAK fördelen av att många gånger kunna ge patienter en enklare vardag med mindre komplicerad uppföljning. (2 kommentar)

Läkemedelsreglering av rytm och frekvens – för att lindra symtom

Behandlingsmål vid förmaksflimmer är, förutom tromboemboliprofylax, att förebygga attacker när flimret är paroxysmalt och att minska symtom när det är kroniskt. Betablockerare är ofta förstahandsval. (0 kommentar)

Rapport

Antikoagulantia till fler kan förebygga många strokefall

Bara 4 av 10 patienter med förmaksflimmer har strokeskyddande behandling. Om 80 procent av alla patienter med förmaksflimmer fick antikoagulantia skulle 3 000 strokefall kunna undvikas varje år. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF