Nr 37 2013

Debatt

»Medikaliserande« sjukskrivning hot mot rehabiliteringen

Doktorns bedömning kommer alltid att behövas, men den ska kanske inte styra som den gör i dag, skriver Ove Andersson och Ulf Hallgårde.(11 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Patientsäkert?

»Det är patientens säkerhet och välbefinnande som ska vara vårt fokus, inte den enskilda klinikens säkerhet att undvika vårdskador.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nollvision för aborter är inget mål

De aborter som utförs i Sverige är inte onödiga. Preventivt arbete måste fokusera på att förhindra oönskade graviditeter. Reproduktiv hälsa och rätten att bestämma över sin egen reproduktion förutsätter tillgång till både effektiva preventivmetoder och säkra aborter.(1 kommentar)

Nya Rön

Internetbaserad träning minskade antibiotikaförskrivning

Primärvårdsläkare som genomgått ett internetbaserat träningsprogram minskade sin antibiotikaförskrivning jämfört med en kontrollgrupp, visar en studie publicerad i Lancet.(0 kommentar)

Sårkantsskydd minskar inte infektionsrisken vid laparotomi

Anordningar för att skydda sårkanterna vid bukoperationer kan inte rekommenderas, är slutsatsen av en studie publicerad i BMJ.(0 kommentar)

Manlig övervikt för typ 1-diabetes i åldern 15–39 år

Det är rimligt att se den manliga dominansen av typ 1-diabetes i åldrar från 15 års ålder upp till 40–50 år som biologiskt betingad.(0 kommentar)

Antikropp prövad mot inflammatorisk tarmsjukdom

Av patienter med ulcerös kolit som behandlats med antikroppen vedolizumab uppnådde 47 procent behandlingssvar mot 26 procent av kontrollerna.(0 kommentar)

Yngre men inte attraktivare av plastikkirurgi

I en studie i JAMA Facial Plastic Surgery konstateras att plastikkirurgiska ingrepp i ansiktet är effektiva vad gäller att få patienterna att se yngre ut – men inte mer attraktiva.(1 kommentar)

Matlagning över öppen eld kopplad till astma

En studie i Lancet Respiratory Medicine visar att barn som växer upp i hem där man lagar mat inomhus över öppen eld löper ökad risk att drabbas av astma.(0 kommentar)

Fler slutar röka efter rökavvänjning vid sjukhusvistelse

Att tidigt under vårdtiden identifiera rökare och erbjuda dem enklare interventioner som syftar till rökstopp är ett effektivt sätt att få patienter att sluta röka, enligt en studie i BMJ.(1 kommentar)

Översikt

Sverige har Nordens högsta aborttal

Tonårsaborterna minskar, men andelen upprepade aborter tenderar att öka; 40 procent av abortsökande kvinnor har tidigare genomgått en eller flera aborter. Upprepade aborter är associerade med socioekonomisk utsatthet, vilket bör uppmärksammas mer inom det förebyggande folkhälsoarbetet.(2 kommentar)

Nytt om namn

Ny professor vid Karolinska institutet

Catarina Almqvist Malmros är sedan den 1 maj anställd som professor i klinisk epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet(0 kommentar)

Pris för forskning om perifera nervsystemet

Umeå universitets Erik K Fernström-pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare går i år till Lena Gunhaga(0 kommentar)

Nordeas pris till ALS-forskare

Stefan Marklund, senior professor vid institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, får Nordeas pris för livsvetenskaplig forskning. (0 kommentar)

Unik stamcellsforskning får stöd av Gelinfonden

  Michael Olausson och Suchitra Holgersson får 200 000 kr vardera till forskning ur Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins minnesfond.  (0 kommentar)

Meddelanden

Anslag att söka för HIV- och aidsforskning

Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF