Nr 37 2015

Signerat

Efterlyses: kompatibla IT-system – och det nu!

»Det gäller bara att samtliga intressenter har modet och kraften att göra sin del …« (2 kommentar)

Nyheter

Så bidrar läkare

En läkare som engagerat sig för alla de flyktingar som just nu söker en fristad i Europa är Elin Blomqvist, ST-läkare i kirurgi i Lycksele. Under ett jourpass den 5 september fick hon en stund över och gick in på Face­book. Flödet var fullt av bilder från tragedierna på Medelhavet. – Jag såg bilderna och […](1 kommentar)

Åker till Jordanien för att stötta vården av nyfödda

Den 10 september åkte Mats Blennow, överläkare i neonatologi, till Jordanien för att arbeta på en förlossningsklinik i anslutning till ett flyktingläger. Han byter högteknologisk vård mot vård i en miljö där inte ens rent vatten är en självklarhet.(1 kommentar)

På gång: Nationellt kunskapsstöd för primärvården

För att göra vården mer jämlik ska landstingen tillsammans bygga upp ett nationellt kunskapsstöd för primärvården – förhoppningsvis finns det på allmänläkarnas skärmar redan nästa år. Utgångspunkten kan bli de stöd som redan finns i Jönköping och Stockholm. (0 kommentar)

Stöttning för allmänläkarna i vardagen

En bra idé som kan höja patientsäkerheten och kvalitén. Det säger Karin Träff Nordström, ordförande i SFAM, om planerna på att bygga upp ett nationellt kunskapsstöd för primärvården.(1 kommentar)

SMER firar 30-årsjubileum

Sverige var ett av de första länderna i Europa att inrätta ett medicinsk-etiskt råd för att möta de etiska utmaningar som utvecklingen inom medicin- och hälsoområdet medför. I år fyller rådet 30 år, vilket firades med en konferens i Stockholm den 9–10 september. (0 kommentar)

Hälsocentraler ska visa tv-reklam

Region Jämtland Härjedalen börjar under hösten att sälja tv-reklam för visning på länets hälsocentraler. Intäkterna ska gå till drogförebyggande arbete.(0 kommentar)

AT-orter med bäst och sämst betalt

Bäst betalt får du om du gör din AT i Mariehamn, Karlshamn, Karlskrona eller Lycksele. Sämst lön får du i Alingsås, Borås, Göteborg och Kungälv. Det visar en kartläggning som tidningen Dagens Medicin har gjort.(0 kommentar)

Debatt

Gemensamma riktlinjer för spirometri efterlyses

Vi ser ett behov av en nationell expertgrupp med syfte att utarbeta riktlinjer för spirometrirutiner, skriver Björn Belfrage och medförfattare.(1 kommentar)

Red ut begreppen och optimera psykiatrins resurser

Psykiatrins vårdgivare bör gemensamt eftersträva en välgrundad och jämlik resursfördelning inom psykiatrin som helhet, anser Dagur Bjarnason och Linda van Paaschen. (13 kommentar)

Flyktingkrisen engagerar Läkarförbundet

Läkarförbundet skänker 50 000 kronor till Läkare utan gränser riktade till flyktinghjälp, och ber alla läkare och föreningar att lämna bidrag, vilket många redan gjort, skriver Heidi Stensmyren i denna replik. (1 kommentar)

Kultur

C – och gör sen

Anslaget utanför barnmorskans dörr på ett litet sjukhus i Afrika sammanfattade grunderna för medicinsk etik. (0 kommentar)

Den ofrånkomliga felbarheten

Ingen är ofelbar, inte påven, som enligt kyrkans dogm är det – och inte läkaren, som enligt mångas önskan borde vara det. Därför måste den ofrånkomliga felbarheten erkännas, analyseras och hanteras på adekvat sätt.  (3 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Det är inte så dumt att bli gammal

»’Bra gener och nyfikenhet, man blir gammal när man slutar vara nyfiken.’ Kanske är det så.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Barnmorskor på landsbygd i Uganda

En studie visar att barnmorskor kan diagnostisera och behandla ofullständiga aborter med misoprostol på landsbygden i Uganda. Eftersom det finns betydligt fler barnmorskor än läkare i Uganda och i många andra låginkomstländer, ökar detta tillgängligheten till kompetent omhändertagande, vilket räddar kvinnors liv, enligt Kristina Gemzell-Danielsson (bilden) och Marie Klingberg Allvin.  (0 kommentar)

Triglycerider – nygammal riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom

Triglycerider bör återigen betraktas som en viktig riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom. Nya ansträngningar bör göras för att försöka minska den kvarstående risken vid statinbehandling genom att minska halten av triglyceridrika lipoproteiner i blodet.(0 kommentar)

Nya Rön

Tyroxinbrist under tidig graviditet kopplad till ADHD hos barnet

Barn vars mödrar haft lätt brist på tyreoideahormon under tidig graviditet hade fler symtom på ADHD än andra barn. Det visar en studie som publicerats i JAMA Pediatrics.(0 kommentar)

HPV-vaccinerade mer välvilliga till gynekologiska cellprovskontroller

HPV-vaccinerade unga vuxna kvinnor deltog i gynekologiska cellprovskontroller i samma eller högre utsträckning som ovaccinerade kvinnor, samt i högre grad i den andra omgången organiserade kontroller. Det visas i en ny nationell observationsstudie.(0 kommentar)

Förbättrad riskförutsägelse för kardiovaskulär sjukdom

Resultaten av en studie, presenterad i tidskriften Hypertension, visar att kombinationen av ambulatoriskt blodtryck och biomarkören NT-proBNP förbättrar riskförutsägelser att skilja ut äldre män som löper risk att nyinsjukna i aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom. (0 kommentar)

Översikt

Behandling av alkoholberoende i primärvård kan ge goda resultat

Alkoholberoende är oftast av mild eller måttlig svårighetsgrad och kan därför till stora delar hanteras utanför beroendevården. Att söka hjälp i primär- och företagshälsovård kan också vara mindre stigmatiserande. (0 kommentar)

Originalstudie

Diagnoskoder var ofta fel vid svår sepsis och septisk chock

En studie från Region Skåne tyder på att riktlinjerna för diagnoskodning av svår sepsis och septisk chock inte efterföljs. Incidensen av svår sepsis är sannolikt underskattad. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Svår ketoacidos hos ammande kvinna med lågt energi- och kolhydratintag

En kost fattig på kolhydrater gjorde att en ammande kvinna utvecklade ketoacidos, ett livshotande tillstånd vanligen förknippat med diabetes mellitus eller alkohol. (4 kommentar)

Vårdutveckling

Nya rutiner på ortopeden gav effektivare vård och nöjdare patienter

För att klara vårdgarantin för patienter med ryggproblem har ortopedkliniken vid Sundsvalls sjukhus anlitat stafettläkare till höga kostnader. En ny mottagningsstruktur där en sjukgymnast gör den första bedömningen har visats ge ett effektivare nyttjande av läkarresurser och minska behovet av stafettläkare. (3 kommentar)

Recension

Bladvändare – full av fakta och insikt

Den nya omarbetade, utökade upplagan av allmänläkaren och alkoholläkaren Sven Wåhlins bok om alkohol och vårdens roll är en bladvändare full av fakta och insikt. Given i utbildningssammanhang, skriver recensenten.   (0 kommentar)

Patientsäkerhet

Läkare hann inte läsa journalen före ingreppet

Borttagandet av en större polyp under en koloskopiundersökning ledde till en livshotande blödning. Patienten stod på blodförtunnande läkemedel, men det visste inte läkaren som utförde koloskopin. Han hade inte hunnit läsa patientjournalen före ingreppet.(2 kommentar)

Nytt om namn

15 miljoner till unik hjärtsviktsstudie

KI-forskaren och hjärtläkaren Lars Lund, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, har tilldelats Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor för studier kring hjärtsvikt.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF