Nr 38 2013

Signerat

Vården av sköra äldre behöver förbättras

»Kontinuitet och tillgänglighet måste prioriteras för dem som har de största medicinska behoven.«(0 kommentar)

Läkarförbundet stöttar riksstämman

»Förbundet anser det väsentligt att man tänker nytt och återigen fokuserar på läkarkåren som riksstämmans primära målgrupp.«(1 kommentar)

Nyheter

Ministern – lyssna på oss!

Läkaruppropet samlade under några dagar i juni flera tusen namnunderskrifter. Tv, radio och tidningar fylldes med engagerade läkare som efterlyste en mänskligare vård baserad på professionella principer i stället för på produktionskrav. Gensvaret från socialministern var dock ljummet (3 kommentar)

Misstankarna utreds inte vid Göteborgs universitet

Rektor vid Göteborgs universitet lämnar ärendet om oredlighet i forskningen rörande de två valsartan-studierna utan åtgärd.(1 kommentar)

»Jag har inte kunnat kontrollera originaldata«

Här hemma i Sverige ställer sig Björn Dahlöf, docent och överläkare vid medicinkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg mycket frågande inför händelseutvecklingen i Japan. – Det har förekommit uppgifter om att någonting har skett med data och jag kan varken bekräfta eller dementera det eftersom jag inte har tillgång till originaldatafilen, säger han. I båda […](1 kommentar)

Forskningsfusk i blodtrycksstudier

Utredningar vid Jikei-universitetet i Tokyo och det medicinska universitetet i Kyoto har kommit fram till att data i två studier av Novartis angiotensin II-blockerare valsartan (Diovan) har manipulerats. Studierna, som bär de japanska universitetens namn, publicerades 2007 i Lancet och 2009 i European Heart Journal och har stora likheter med varandra i upplägg och resultat. […](0 kommentar)

»Patientsäkerheten i fritt fall«

Nio familjeläkare i Östersund har lämnat sina tjänster efter landstingets hyrläkarstopp. Arbetssituationen och riskerna för patientsäkerheten blir nu en fråga för Arbetsmiljöverket.  »Det är ett mycket allvarligt läge för primärvården i Östersund«, säger Lorenz Risk-Plotzki, ordförande i Distriktsläkarföreningen i Jämtland.(2 kommentar)

Vården av kroniskt sjuka ska bli bättre

Regeringen vill avsätta 50 miljoner kronor 2014 för att stödja vården av kroniskt eller långvarigt sjuka, enligt budgetpropositionen. (3 kommentar)

Måste kvinna söka i par för att få AT?

När Anna, som egentligen heter något annat, sökte AT blev hon inte kallad till intervju på något av sina alternativ trots att hon hade vikarierat på ett av de sökta sjukhusen med fina vitsord. Dessutom lyser ambitionen i hennes CV med såväl civilingenjörsutbildning som delaktighet i olika forskningsprojekt och goda samarbeten med flertalet forskargrupper. – […](0 kommentar)

Kalmar är årets bubblare

Årets AT-rankning från Sylf pekar ut två bubblare: Länssjukhuset i Kalmar och Centrallasarettet i Västerås, som höjt sig 31 respektive 21 placeringar.(0 kommentar)

AT-läkarna alltmer nöjda med sin tjänstgöring

I årets AT-enkät från Sveriges yngre läkares förening (Sylf) har 1218 AT-läkare (60 procent kvinnor och 40 procent män) betygsatt sin AT-tjänst och de ingående placeringarna. Som vanligt finns det stora variationer mellan sjukhusen vad gäller hur AT-läkarna värderar sin tjänstgöring. Mellan Gällivare sjukhus i topp och Skånes universitetssjukhus i Lund i botten skiljer det […](0 kommentar)

Var fjärde kvinna känner sig diskriminerad under AT

För andra året ingår frågan om diskriminering i Sylfs AT-rankning. Av kvinnorna har 26 procent svarat att de känt sig diskriminerad på grund av kön under AT. Det är en ökning med fem procentenheter sedan ifjol. – Oacceptabelt, säger Sylfs ordförande Emma Spak.(1 kommentar)

Bortvald på grund av föräldraskap?

När Rebecca Friedman sökte AT var hon på flera intervjuer i Skåne. Hon hade precis blivit förälder och fick många frågor om det. Skulle hon verkligen kunna gå kvällsjourer och nattjourer? – Det kretsade kring hur mitt privatliv fungerade och hur jag skulle kunna kombinera min yrkesroll med att jag var förälder. Rebecca Friedman säger […](1 kommentar)

Debatt

Blodtrycksbehandling av svarta patienter

Henrik Nyström betonar vikten av en varierad medicinsk behandling vid hjärt–kärlsjukdom hos patienter från olika etniska grupper.(1 kommentar)

Nationell harmonisering av alkoholmarkören PEth

Laboratorietest för att påvisa aktuellt intag eller regelbunden överkonsumtion av alkohol (alkoholmarkörer) har fått en allt vidare och mera omfattande användning i dagens samhälle. Nya känsliga och specifika biomarkörer erbjuder objektiv kvantitativ information om aktuell alkoholkonsumtion och kan indikera om bruket riskerar att orsaka medicinska komplikationer [1]. Vilket eller vilka test som bör utnyttjas i det […](0 kommentar)

Prioritera utifrån produktivitet – ett etiskt problem?

SBU framhåller i denna artikel vikten av transparens i hälsoekonomiska underlag och efterlyser en samhällelig debatt om huruvida produktion och konsumtion bör styra fördelningen av hälso- och sjukvårdens resurser.(0 kommentar)

Socialstyrelsen måste agera för ökad säkerhet i psykiatrin

»Mer än hälften av personalen inom psykiatrisk vård har utsatts för fysiskt våld under de senaste tolv månaderna. Aggressiviteten ökar hela tiden. Varför bemöter inte Socialstyrelsen utvecklingen?« frågar Irma Rymo.(15 kommentar)

Oacceptabel vårdplatsbrist bidrar till patienters död

Antalet vårdplatser i Sverige nådde 2012 en ny bottennotering. Åtgärder bör snarast vidtas för att komma tillrätta med situationen, skriver Jan Halldin.(0 kommentar)

Hög tid att börja använda hjärnskademarkör S100B vid handläggning av lätt skallskada

Blodprovet S100B rekommenderas som alternativ till datortomografi vid hantering av lätta skallskador, skriver Ramona Åstrand och medförfattare.(0 kommentar)

Stöd och insatser måste kunna ges även om inte alla diagnoskriterier är uppfyllda

Stöd och insatser måste kunna utgå från problembilden/problemtyngden och inte enbart från diagnoser med »rätt namn«, skriver Elisabeth Fernell och medförfattare.(2 kommentar)

Blir Socialstyrelsen det nya verket för att sila mygg och svälja kameler?

Hur väl fungerar den »fria marknaden« i glesbygden i en primärvård med stora rekryteringsproblem? skriver Anders Hansson.(5 kommentar)

Palliativ patientmakt

Patientmaktsutredningens förslag [1] innehåller inte mycket nytt, men det klargör två punkter som blivit ­viktiga inom svensk sjukvård. Beslutskompetenta patienter (som inte lider av någon allvarlig psykisk störning) har en absolut vetorätt mot hälso- och sjukvården. De har till och med rätt att avsäga sig livsuppehållande behandlingar. Och då alternativa terapier står till buds har […](4 kommentar)

Krönika

Hund – för en sundare livsstil?

En hundstund per dygn kan göra en sund - eller i varje fall smalare och mindre utsatt för fetmans följdsjukdomar, berättar professorn Stephan Rössner.  (0 kommentar)

Kultur

Vi uppfann musik och dans för att överleva

När människan steg ner från träden för att ta sina första steg på två ben uppstod ljuv musik - så småningom. Släktingarna kvar i träden äger inte musikalitetens gåva, enligt en färsk hypotes.(0 kommentar)

Tonvikt på vikt tungt för de tyngsta

Försök till korrigering av den kraftigt obesa kroppen bör inte begränsas till viktminskande katastrofåtgärder för ytlig anpassning till rådande smala skönhetsideal, anser en grupp kraftigt överviktiga som tillfrågades om sjukvårdens behandlingsåtgärder mot deras fetma. Det är klokare att fokusera på orsaker och bakomliggande faktorer till fetma än på själva viktvärdet, enligt patienterna.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Veta bäst är stort – veta bättre är större

»Givetvis är det en viktig fråga att alla patienter får bra vård. Men riktigt bra utforskningar av detta minerade fält är mer en fråga för forskare än för en myndighet.«(6 kommentar)

Medicinsk kommentar

Att inte göra för mycket

Överdiagnostik medför att personer med inga eller ringa symtom får en diagnos utan praktisk betydelse. Överbehandling blir ofta följden. Onödig och kostsam vård kan skada patienten. Snedvridande ekonomiska incitament för viss vård och tveksamma behandlingsvinster vid screening är en orsak.(1 kommentar)

Nya Rön

Kontrastmedel kan akut förvärra symtom hos patienter med myasteni

En rapport publicerad 2013 tyder på att det finns ett samband mellan akuta myastena symtom och intravaskulära lågosmolära jodkontrastmedel och isoosmolära kontrastmedel hos patienter med myasthenia gravis.(0 kommentar)

Lägre risk för komplikationer vid förlossning hemma

För kvinnor med lågriskgraviditeter innebär inte planerad hemförlossning någon ökad risk för allvarliga komplikationer. Snarare tvärtom, i alla fall för omföderskor, enligt en studie från Nederländerna.(6 kommentar)

Ökad demensrisk vid högt blodsocker

Högt blodsocker kan kopplas till ökad risk för demens även hos icke-diabetiker.(0 kommentar)

Allt bättre kognitiv förmåga hos 90-åringar

90-åringar födda 1915 hade bättre kognitiv förmåga än 90-åringar födda 1905, enligt en studie gjord i Danmark.(0 kommentar)

Talamotomi med ultraljud gav effekt mot tremor

15 patienter med svårbehandlad tremor har i en studie fått genomgå icke-invasiv talamotomi med ultraljud.(0 kommentar)

Luftföroreningar kopplade till hjärtsvikt

Ökade halter av kolmonoxid, svaveldioxid och kvävedioxid i luften var alla förknippade med fler fall av både sjukhusinläggning och mortalitet i hjärtsvikt.(1 kommentar)

Ingen effekt av cannabinoider vid progressiv MS

Sex månaders behandling med dronabinol påverkade inte sjukdomsutvecklingen vid progressiv MS.(0 kommentar)

Östrogen ett tveeggat svärd vid recidiverande urinvägsinfektion

Fynden i en svensk studie ger stöd för lokalbehandling med östrogen till postmenopausala kvinnor med recidiverande urinvägsinfektioner.(0 kommentar)

Temainledning

Dopning berör hela samhället

I detta nummer av Läkartidningen behandlas dopning i ett bredare perspektiv än det rent elitidrottsrelaterade. Med all sannolikhet är användning av dopningspreparat vida mer omfattande i samhället i stort än inom föreningsidrotten. Mot denna bakgrund stiftade riksdagen dopningslagen (SFS 2011:112) för över 20 år sedan.  Lagen omfattar syntetiska anabola androgena steroider, testosteron och dess derivat, […](0 kommentar)

Översikt

Steroider är ett växande problem på gymmen

Idrottens stundtals spektakulära dopningsskandaler har delvis skymt det ännu större problemet med den ökande användningen av dopningsmedel i samhället. Från 1980-talet har fokuseringen på idrottsproblemet med dopning mer och mer övergått till att handla om samhällsproblemet med dopning [1-3]. I mitten av 1980-talet ökade informationsinsatserna kring dopningen, och missbrukare av anabola steroider varnade för användning. […](0 kommentar)

Fortfarande oklart om steroider framkallar eget beroende

Frågan om den beroendeframkallande effekten hos anabola androgena steroider har diskuterats i över två decennier. Många användare av anabola androgena steroider har rapporterat känslor av eufori i samband med sina kurer. När det påvisades att den opioida antagonisten naloxon kan framkalla abstinenssymtom som liknar dem som detekteras hos heroinberoende, drogs slutsatsen att anabola androgena steroider kan ge […](0 kommentar)

Anabola androgena steroider vanligare i samhället än i idrotten

Analyser av anabola androgena steroider i kroppsvätskor började utföras på 1970-talet sedan det blivit känt att preparaten användes av idrottare i prestationshöjande syfte [1]. Under lång tid låg fokus på användningen inom elitidrotten. Senare uppmärksammades att preparaten även används inom motionsidrott, av kriminella och av patienter inom beroendevården. Dessutom finns fynd från hälsokontroller på arbetsplatser. […](1 kommentar)

Rapport

Dopingjouren svarar på frågor, utbildar, nätverkar, forskar …

Dopingjouren har i snart 20 år gett råd till allmänheten i dopningsfrågor. Jouren är också en resurs i det nationella arbetet för att minska missbruket av dopningsmedel och dess skadeverkningar.(0 kommentar)

Därför vill 1943 års män arbeta vidare efter 65 års ålder

Viljan att fortsätta att arbeta efter 65 är starkt korrelerad med bland annat god hälsa, hög utbildning, att ha inflytande över arbetet och oro över för tidig penisonering.(2 kommentar)

Biobank kopplad till Swedeheart en resurs för framtida forskning

Erfarenheterna av att inom rutinvården och utan extra resurser samla in blodprov från hjärtinfarktpatienter beskrivs i en rapport från Uppsala. Dessa prov kopplas till kvalitetsregistret Swedeheart. (0 kommentar)

AT-läkare lär sig inte tillräckligt om livsstilsfaktorer och hälsa

De flesta AT-läkare får inte mer än 4 timmars undervisning i frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak samt kost och motion, enligt en webbaserad enkät till landets AT-studierektorer.(3 kommentar)

Nytt om namn

Gunnar Nilsson får Karolinska institutets pedagogiska pris

Gunnar Nilsson har sedan 1990 varit engagerad i undervisningen vid KI och har stor erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Foto: Stefan Zimmerman (0 kommentar)

Anne Opel har nytt jobb

Anne Opel har förordnats som specialistläkare i urologi vid Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand.(0 kommentar)

Peter Borenstein har nytt jobb

Peter Borenstein har tillträtt en tjänst som adjungerad professor i neurologi vid institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.(0 kommentar)

Nya docenter i Göteborg

Tio nya docenter vid Göteborgs universitet.(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Kritik mot två läkare för operation på fel sida av skallen

En felaktig sidangivelse i ett röntgenutlåtande hängde kvar genom operationsanmälan och time-out för WHO:s checklista ända fram till en blottad hjärna. IVO är kritisk. (IVO 8.2-22685/2013)(0 kommentar)

Tre månader för länge att vänta på provsvar

Tiden innan patienten fick återkoppling med information och läkemedelsordination var orimligt lång, enligt Inspektionen för vård och omsorg.(0 kommentar)

Recension

Äntligen – en lärobok på svenska i existentiell kris

Socialstyrelsen efterlyser ökad kompetens inom den palliativa vården och anför i sina nya nationella riktlinjer att samtliga patienter i livets slutskede bör få en möjlighet att samtala om existentiella frågor. Man önskar också att personalen ska våga prioritera inte bara medicinska utan också existentiella aspekter. Det finns många böcker av filosofer och tänkare inom området, […](0 kommentar)

Fallbeskrivning

Feokromo­cytom är en livshotande orsak till akut hjärtsvikt

Feokromocytom – en katekolaminproducerande tumör utgången från binjuremärgen – är en mångfasetterad sjukdom, som bör övervägas som differentialdiagnos vid oklara fall av hjärtsvikt.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF