Nr 38 2014

Signerat

Värna säkerhet och arbetsro på arbetsplatsen

»Vi måste tryggt kunna diskutera patientfall med kolleger utan att andra hör känslig information.«   (0 kommentar)

Nyheter

Vården får inte missa mässling

Vid flera tillfällen i år har vården missat att patienter haft mässling. Nu påminner Folkhälsomyndigheten om vikten av att tänka på mässling vid feber och utslag. (0 kommentar)

Vårdplatsbrist bakom dödsfall

I en granskning som gjordes av Sveriges Radios »Kaliber« i våras fann man bland de totalt 585 lex Maria-beslut som fattades 2013 35 dödsfall och 24 allvarliga vårdskador helt eller delvis kopplade till personal- och vårdplatsbrist. Tidningen Sjukhusläkaren har nu gått vidare och begärt ut samtliga händelseanalyser som gjordes i samband med de 59 fallen. Syftet […](0 kommentar)

17 000 flyktingar – en läkare

Islamiska Statens framryckningar i Irak har drivit hundratusentals människor på flykt. Flera svenska läkare finns på plats i landets kurdiska delar, där de jobbar under enkla förhållanden.   (0 kommentar)

Alla läkare i riksdagen återvalda

När den slutliga rösträkningen nu har avslutats står det klart att samtliga tre ledamöter i den gamla riksdagen med läkarbakgrund omvalts för ytterligare en mandatperiod. Barbro Westerholm och Finn Bengtsson har suttit i riksdagen sedan 2006 och Anders W Jonsson sedan 2010. Barbro Westerholm var dessutom ledamot 1988–1999. De tre intervjuades i LT 25-26/2014 om […](0 kommentar)

Johan von Schreeb om arbetet i Sierra Leone

Johan von Schreeb har återvänt från Sierra Leone där han bland annat har byggt upp en utbildningscentral för sjukvårdspersonal. – Det finns i dagsläget ingenting som kan stoppa ebolautbrottet, säger han. (1 kommentar)

Patientkommentarer i nätjournaler stoppade efter facklig kritik

Om några veckor var det tänkt att patienterna i Uppsala län skulle bli de första i landet att kunna lämna kommentarer i nätjournalerna. Men efter starka invändningar från läkarföreningen och de övriga SACO-facken ställs planerna in. (0 kommentar)

Detta gäller för hundar i vård och omsorg

Vilka regler gäller egentligen för användning av vårdhund i vård och omsorg? Nu har en vägledning tagits fram i samarbete mellan en rad myndigheter.(0 kommentar)

Även Sundsvalls sjukhus riskerar att få betala nytt miljonvite

Det miljonvite som Sundsvalls sjukhus tvingades betala förra året tycks inte ha minskat arbetsmiljöproblemen. En tillsyn från Arbetsmiljöverket visar att situationen är fortsatt svår för personalen. Nu hotas sjukhuset av nya miljonböter.(1 kommentar)

Nytt vetenskapligt råd på Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har inrättat ett nytt vetenskapligt råd med syfte att ge myndigheten ett utökat vetenskapligt stöd och en bredare förankring i sjukvården i läkemedelsrelaterade frågor.(0 kommentar)

Nytt samarbete mellan Jönköping och Rumänien

Landstinget i Jönköpings län har nyligen knutit ett vänavtal om sommarpraktik för svenska läkarstudenter från rumänska Cluj-Napoca. I sommar har primärvården tagit emot sex studenter. (0 kommentar)

Västerås + Wroclaw = sant

Sverige måste bli bättre på att fånga upp svenska läkarstudenterna som läser i utlandet. Det tycker professorn och forskaren Jerzy Leppert – eldsjälen bakom ett samarbete mellan Västmanland och Polen.(2 kommentar)

Svensk praktik hjärtefråga för MSF Utland

Fler svenska praktikplatser är en prioriterad fråga för Medicine studerandes förbund, (MSF) Utland.  (0 kommentar)

Debatt

Dolt nummer

Varför finns det människor som möter oss med en så otvetydig ilska, när det faktiskt är just möten vi arbetar med, undrar Jonas Hamfors. (1 kommentar)

Icke vinstdrivande vård viktig för vårdens utveckling

Genom en vital idéburen sektor finns möjligheter att hitta alternativ till vinstmål och New public management för att styra och utveckla vården, skriver Truls Neubeck, kvalitetsansvarig på Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. (1 kommentar)

Neonatal omvårdnad viktigt forskningsområde

Det är av stor vikt att stötta och utveckla den neonatala omvårdnadsforskningen, skriver Mats Eriksson och medförfattare. (0 kommentar)

Vi hoppas på fler ansökningar från omvårdnadsforskare

Vi är överens om behovet av att utveckla den neonatala omvårdnadsforskningen, skriver Lilla barnets fond i denna replik. (0 kommentar)

Ny neonatalenhet minskar risken för smittspridning

Den nya neonatalenheten vid Centralsjukhuset i Karlstad är bland annat utformad för att minimera risken för smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner, skriver Olle Wik och KG Ellström.(0 kommentar)

Hormonbehandling i klimakteriet – risk för oseriös verksamhet

Oseriös verksamhet kan komma att ta över klimakterierådgivning och hormonförskrivning, skriver Hilde Löfqvist och Eva Rylander.(1 kommentar)

Kritik utan evidens, symtomatiskt i sjukvårdsdebatten

Vi uppskattar Carl-Gustav Elinders kritiska inlägg som illustrerar vanliga teser hos skeptiker, skriver Stefan Fölster.  (0 kommentar)

Kultur

Akta dig för ljuset! Akta dig för ljuset!

Den världsberömde svenske läkaren och författaren Axel Munthe led av ögonbesvär under så gott som hela livet. Av dokument och bilder kan man sluta sig till en möjlig förklaring till orsaken. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Inget vidare vårdval i år

»Är sjukvårdens sakfrågor alltför komplexa för en förenklad politisk retorik?«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Värdebaserad vård kan ge bättre vårdutfall

Värdebaserad vård är i grunden en fråga om lärande och bygger på mätningar och analyser av vårdens medicinska resultat och på patienternas upplevelse av vården. Värdebaserad vård kan på sikt förbättra vården och samtidigt göra den mer kostnadseffektiv.(3 kommentar)

Nya Rön

Bensodiazepiner kopplas till Alzheimers sjukdom

Användning av bensodiazepiner förknippas med ökad risk för Alzheimers sjukdom, enligt en studie som publiceras i BMJ. Studiens resultat understryker vikten av att vid ordination av bensodiazepiner försöka hålla behandlingen så kort och så lågintensiv som möjligt. (3 kommentar)

Omfattande samsjuklighet vid utmattningssyndrom

I en nyligen försvarad avhandling studerades samsjuklighet med depression och ångest hos patienter med misstänkt utmattningssyndrom (UMS). Studien visar att UMS är en allvarlig sjukdom med ett flertal somatiska symtom och ett långt förlopp. (3 kommentar)

Kort gångtest ger snabbt svar på utveckling av MS

I JAMA Neurology konstateras att ett mycket enkelt test, »Timed 25 foot walk test«,  har ett bra prediktivt värde vid multipel skleros.(0 kommentar)

Allvarliga konsekvenser av frekvent cannabismissbruk

Kortare skolgång och vanligare med självmordsförsök bland personer som rökt cannabis ofta i unga år. Det visar en undersökning gjord på drygt 3 700 individer som ingått i två omfattande longitudinella studier, sammanfattade i Lancet Psychiatry. (0 kommentar)

Temainledning

Ett överlappande och föränderligt landskap

Överlappande och komplexa sjukdomsbegrepp är karakteristiskt för det neuropsykiatriska landskapet, som är långtifrån färdigutforskat. Det är därför viktigt att tänka brett i patientmötet – och att träna den kliniska blicken.  (1 kommentar)

Översikt

Tourettes syndrom – i gränslandet mellan neurologi och psykiatri

Symtomen vid Tourettes syndrom, vokala och motoriska tics, blir oftast tydliga i sena förskoleåldern. Stress och oro kan förvärra symtomen; därför är en förstående omgivning och ett bra bemötande viktigt. (1 kommentar)

ADHD bör uppmärksammas mer – tidiga insatser spar lidande

I dag finns bättre möjligheter till diagnostik och behandling av ADHD än någonsin. Ändå får många i praktiken inte den hjälp de borde ha rätt till. Bättre samordning och samverkan mellan sjukvård, skola och andra samhällsinstanser är vad som behövs.(3 kommentar)

Vuxna med utvecklingsstörning en eftersatt grupp i sjukvården

Vi lever betydligt längre än förr, och detsamma gäller personer med utvecklingsstörning. Trots att denna grupp är särskilt utsatt för ohälsa har de sällan tillgång till samma vård på samma villkor som andra. (0 kommentar)

Autismspektrumsyndrom ersätter Aspergers syndrom och autism

I DSM-5 talas inte om Aspergers syndrom och autism; »autismspektrumsyndrom« har ersatt dessa diagnoser. Svårigheter att samspela med omgivningen är ett kännetecken. Tidig diagnos ger möjlighet till tidigt stöd – och bättre livskvalitet.(0 kommentar)

ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet

Helhetssyn är grunden inom ESSENCE, ett samlingsbegrepp för tidigt debuterande utvecklingsneurologiska problem – problem som till stor del överlappar varandra. ESSENCE-centra som kan stå för helhetssyn även i kliniken borde etableras.  (0 kommentar)

Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap

Forskningsfronten flyttas snabbt framåt vad gäller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som debuterar under barnaår. Men sjukdomsbegreppens komplexitet är svårgenomtränglig, och något nytt behandlingsgenombrott finns ännu inte.(6 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Atypiska antipsykotika kan ge högre trombosrisk

Vilket antipsykotiskt läkemedel medför lägst risk för trombos? (0 kommentar)

Recension

Vikten av eftertanke i digitaliseringsvågen

Vikten av eftertanke och varsam framfart när vården ska digitaliseras betonas i en nyutkommen bok nyligen översatt till svenska.  (2 kommentar)

Utgåvan som PDF