Nr 38 2015

Signerat

Våga tänka nytt – skapa en utbildning i takt med tiden

»… nu gäller det att hålla i och fortsätta påverka beslutsprocessen mot en läkarutbildning som är anpassad för dagens och morgondagens sjukvård.« (0 kommentar)

Nyheter

Onödiga regler rensas bort

En av de organisationer som hunnit längst med att tillämpa tillitsreformen är Socialförvaltningen i Köpenhamn. Bland annat har man skapat ett system för att identifiera och rensa bort onödiga regler.(0 kommentar)

Tillitsreform ska minska detaljstyrningen

New public management (NPM) är på väg ut. I stället vill civilminister Ardalan Shekarabi (S) se styrmodeller som är baserade på tillit, och pekar på Danmark som föregångare. Läkartidningen reste till Köpenhamn för att ta reda på hur det står till med den danska tilliten.(3 kommentar)

Svårare att ändra sjukvården – men arbetet har satt igång

Sjukvårdens speciella uppgifter gör det svårare att genomföra förändringar där. Men även på sjukhusen har man börjat arbeta med tillitsreformen.(0 kommentar)

Landstingen får professionsmiljard

Den av regeringen utlovade professionsmiljarden, som föll bort när oppositionens budget röstades igenom för ett år sedan, blir nu verklighet.(0 kommentar)

Fortbildningsstopp i Norrbotten

Division närsjukvård i Norrbotten stryper all fortbildning fram till årsskiftet på grund av dålig ekonomi. Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening, kallar beslutet illavarslande.(7 kommentar)

Effektivisering ska ge mer resurser till förbundets kärnverksamhet

När Heidi Stensmyren ställde upp som ordförandekandidat var det med målsättningen att förnya Läkarförbundet. Efter ett år börjar nu resultaten ses i form av en trimmad organisation som reagerar snabbare på händelser i omvärlden. Det säger Heidi Stensmyren i en intervju med Läkartidningen.(0 kommentar)

Forskare: »Gåtfullt« att lex Maria-utredningar inte följs upp bättre

Vad fyller egentligen lex Maria-utredningarna för funktion i dag? Inte särskilt mycket mer än som en OK-stämpel av de interna analyserna som redan gjorts, lyder svaret från en forskargrupp i Skåne som granskat utredningarna under en tjugoårsperiod.(2 kommentar)

Debatt

Välj nya antikoagulantia före warfarin

NOAK (direktverkande antikoagulantia) medför lägre blödningsrisk och behandlingen är enkel. NOAK bör därför prioriteras före warfarin som strokeprofylax vid förmaksflimmer, anser Ingemar Torstensson och medförfattare. (2 kommentar)

D-vitaminbrist oväntat ovanlig i norr

Att tillräckliga nivåer var vanligast och brist mycket ovanligt, förvånar forskare i Umeå som studerat D-vitaminnivåerna hos personer bosatta ovanför latitud 63 grader nord.(0 kommentar)

Allvarliga Grupp A-streptokockinfektioner och samhällsförvärvad smitta

Konsekvent penicillinbehandling av verifierade GAS-infektioner bör vara av stor vikt i strävan att förebygga de allvarliga infektionerna, skriver Claes Schalén och Steen Hoffmann. (1 kommentar)

Dags att lösa sommarsituationen i vården

Personallandstingsrådet i opposition i Stockholms läns landsting, Jens Sjöström (S), har tagit initiativ till ett rådslag om sommarsituationen i Stockholms sjukvård med bland andra representanter från Stockholms läkarförening.(0 kommentar)

Ge läkarna mer tid för patienterna

Fackförbundet Visions medlemmar som jobbar som medicinska sekreterare tar gärna ett större ansvar för att bidra till en mer effektiv vård, skriver förbundsordförande Veronica Magnusson.(4 kommentar)

Kultur

Läkande medel från världens tak

En ornitologisk resa till det tibetanska höglandet i Kinas glesbebyggda Qinghai-provins gav även möjlighet att studera den lokala synen på sjukdom, läkemedel och behandling samt praxis inom vardagsmedicinen.  (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Utredning med integritet

»… beslutet aktualiserar ärendet … om hur utredningar av oredligheter i forskning bör gå till, och framför allt vem som bör ansvara för dem.«  (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Rankningslistor är inte att lita på

En jämförelse av fyra rankningssystem för sjukhus i USA visar att de bedömer sjukhus olika. Flera faktorer bidrar till skillnaderna. Slumpmässig variation kan leda till att rankningslistor blir falskt vägledande. Alternativa sätt att presentera data bör då övervägas. (0 kommentar)

Nya Rön

Samband mellan flera typer av våld och psykisk ohälsa

Det finns starka samband mellan att någon gång ha varit utsatt för två eller tre typer av våld och mental ohälsa – som självmordstankar, självskadebeteende och nedsatt psykiskt välbefinnande – hos både kvinnliga och manliga gymnasieelever, visar en ny avhandling. (1 kommentar)

Graviditetsklåda associerat med ökad risk för levercancer

Intrahepatisk kolestas under graviditet, ibland kallad graviditetsklåda eller hepatos, är den vanligaste leversjukdomen under graviditet. I en aktuell studie noterades ökad risk för levercancer och cancer i gallträdet. (3 kommentar)

Högt BMI i medelåldern ökar risken för senare hjärtsvikt

En publicerad studie visar ett starkt dosberoende samband mellan övervikt i medelåldern och risk att senare utveckla hjärtsvikt. De studerade med BMI under 22,5 hade lägst risk att drabbas av hjärtsvikt, och för dem BMI över 30 var risken 61 procent högre. (0 kommentar)

Hög infektionsfrekvens hos barn möjlig riskfaktor för senare celiaki

En studie presenterad i American Journal of Gastroenterology stödjer hypotesen att infektioner, möjligen genom påverkan på immunsystemet, kan öka risken för att utveckla celiaki. Det är den första prospektiva kohortstudien som påvisat sambandet.(0 kommentar)

Bråckkirurgi med myggnät ett väl fungerande alternativ

Ljumskbråck är en vanlig kirurgisk åkomma. Många i världens fattigare länder får aldrig tillgång till kirurgi, men de som får det opereras oftast med sämre metoder än i rikare länder. I en avhandling visas hur myggnät kan vara ett välfungerande alternativ. (0 kommentar)

Mindre än hälften av psykologistudier kunde reproduceras

Reproducerbarheten inom det psykologiska fältet har ifrågasatts och i en multinationell studie upprepades 100 studier i psykologi. Resultaten påminner om vikten av att nya fynd replikeras innan de accepteras som sanning.(3 kommentar)

Originalstudie

Genus spelar roll i unga läkares arbetssituation

En enkätstudie har undersökt AT-läkares upplevelser av betydelsen av att vara manlig respektive kvinnlig läkare i olika arbetssituationer. Resultaten visade bland annat att kvinnliga AT-läkare på flera sätt upplevde negativ särbehandling vad gäller service, bemötande, arbetsfördelning och tjänstetillsättning. (8 kommentar)

Översikt

Enhetliga analyser av narkotika i urin krävs för rättssäkerheten

Eftersom drogtestresultat kan få allvarliga rättsliga konsekvenser bör enhetliga gränsvärden införas i Sverige. Rekommendationer för de fem vanligaste analyserna presenteras. (1 kommentar)

Fallbeskrivning

»Att vissla med snoppen« – en följd av kolovesikal fistel

Det är viktigt att upptäcka och diagnostisera kolovesikala fistlar. I en fallbeskrivning berättas om en patient som trots omfattande utredningar inte kunde ges rätt diagnos förrän han berättat att han hade kissat luft.  (0 kommentar)

Nytt om namn

Martin Jeremiasen får pris för pedagogiska insatser

Martin Jeremiasen, amanuens på avdelningen för kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, har av läkarstudenterna på termin 8 tilldelats priset »Skalpellen« för bästa handledning under vårterminen 2015.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF