Nr 38-39 2020

Signerat

Det krävs förändring för att klara vårdskulden

Vi läkare bör stå i centrum för hur uppgiftsglidningen ska ske och på alla fronter vara mer ledande i sjukvården.(0 kommentar)

Etik vid en pandemi

De medicinskt ansvariga läkarna i kommunal vård behöver få en starkare roll och stöd av en chefläkarfunktion.(0 kommentar)

Nyheter

E-hälsoläkarna: Akut behov av utbildning i digital konsultation

Lärosätena och arbetsgivarna måste bli bättre på att utbilda läkare i att konsultera patienter på digital väg. Det menar E-hälsoläkarföreningen och pekar på att ingen av grundutbildningarna har digital konsultation på schemat.(0 kommentar)

Uppsving för digitala besök på sjukhus

För att kunna möta patienter där pandemin gjort fysiska besök svårare har flera sjukhus satsat stort på digitala besök de senaste månaderna. På vissa håll har de ökat mycket kraftigt. Men det gäller att tänka igenom vilka verksamheter de passar för. Och frågan är hur det blir efter pandemin.(0 kommentar)

Oro för att vårdskuld kommer sätta press på läkarna i höst

På flera håll i landet finns en oro över att läkare som arbetat hårt under pandemin inte ska få tillräcklig återhämtning. »Det är ett jättetryck på att ta igen vårdköer«, säger Christina Sjöberg, huvudskyddsombud i Västra Götaland.(0 kommentar)

Växjö vill anställa kommunala läkare

Om kommunerna tillåts anställa egna läkare kan både den nära vården och det förebyggande arbetet utvecklas. Det anser det blågröna styret i Växjö som nu ska ansöka hos regeringen om att bli pilotkommun.(1 kommentar)

Karin Dahlman-Wright fälls för oredlighet i forskning

Tidigare KI-prorektorn Karin Dahlman-Wright har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Det konstaterar den nya nämnden för oredlighet i forskning i ett beslut.(0 kommentar)

Läkare och distriktssköterskor: Inför personlig listning och ett tak

190 allmänläkare och distriktssköterskor har gjort gemensam sak och skrivit en debattartikel där de både pekar på värdet av kontinuitet och efterlyser personlig listning och listningstak i primärvården.(1 kommentar)

Specialistläkare ett högriskyrke

Sjukskrivningslängden för psykiatriska diagnoser har ökat markant i Sverige, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. Och en ny yrkesgrupp har dykt upp bland de yrken som riskerar att drabbas av hög sjukfrånvaro: specialistläkarna.(2 kommentar)

Nu öppnar Region Västerbotten för AT i finska Vasa

Region Västerbotten erbjuder en nyhet i årets AT-rekrytering – en möjlighet att göra allmäntjänstgöring i finska Vasa från januari 2021. Rekryteringen startar i oktober. (0 kommentar)

Debatt

Ct-värden bör beaktas vid tolkning av PCR-resultat

Resultat av PCR-diagnostik vid misstänkt covid-19 har stora konsekvenser för individen, sjukvården och samhället i stort. Liksom för serologi är PCR-metodens specificitet av avgörande betydelse, skriver Magnus Lindh.(2 kommentar)

Primärvårdens viktiga roll för förståelsen av covid-19-sekvele

Att avfärda en patientberättelse på grund av brist på diagnostiska verktyg förminskar grovt primärvårdens potentiella bidrag till den bättre vetenskapliga förståelsen av covid-19-sekvele som vi så akut behöver, skriver Carl Savage.(7 kommentar)

Kultur

Vårt vetande om medvetandet

Medvetna om att vi människor har ett medvetande har tänkare och forskare beskrivit fenomenet från olika utgångspunkter. Trosföreställningar, hypoteser och ansatser till bevisföring har växlat genom åren, och i den här artikeln görs ett medvetet försök till sammanfattning av kunskapsläget.(6 kommentar)

Människor & möten

»I och med pandemin blev jag varse att också jag var en kropp«

Jona Elings Knutsson, specialist i obstetrik och gynekologi, skrev en monolog om att arbeta som läkare i coronatider. Göteborgs stadsteater har satt upp stycket, som nu finns att streama från nätet. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Johanna Kuhlin

Johanna Kuhlin, doktorand och specialist i infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om sputuminduktion vid tbc-prov.(0 kommentar)

Reflexion

Distansläget har även negativa konsekvenser

»Själv upplever jag att digitala möten om exempelvis forskning tenderar att bli mindre kreativa …«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Laserablation kan användas vid intrakraniella lesioner

Laserablation av intrakraniella lesioner baseras på värmedestruktion av vävnad med samtidig patientmonitorering med hjälp av MR-termografi och kan användas vid behandling av hjärntumörer, epileptogena fokus, kavernom och strålnekros.(0 kommentar)

Nya Rön

Skörhet mer kopplad till dödlighet i covid-19 än ålder

Tre av fyra patienter med covid-19 som vårdades på Tema åldrande på Karolinska universitetssjukhuset under våren 2020 överlevde, och risken att dö eller att inte bli utskriven till hemmet var främst kopplad till skörhet enligt Clinical frailty scale 6 eller däröver. (0 kommentar)

Höftundersökningar på BVC leder till förbättrad diagnostik av sent upptäckt höftluxation

I en studie granskades sjukhusjournalerna hos samtliga barn som diagnostiserades med höftluxation senare än 2 veckors ålder i födelsekohorten 2000–2009 i Sverige. Man fann att BVC-screeningen fann 55 procent av alla barn som inte upptäcktes via screening på BB. (2 kommentar)

Stor variation av sjukdomar och läkemedel vid samsjuklighet

I en tvärsnittsstudie av hela befolkningen i Region Stockholm undersöktes samsjuklighet, läkemedelsanvändning samt ettårsmortalitet i 40 vanliga sjukdomsgrupper, och en klusteranalys gjordes utifrån materialet.(0 kommentar)

Statinbehandling kan ha positiv effekt vid allvarlig covid-19

Resultatet från en metaanalys omfattande 8 990 covid-19-patienter i fyra studier talar för att statinbehandling skulle kunna ha en positiv effekt vid svår covid-19.(0 kommentar)

Översikt

Kontinuerlig EEG-­övervakning av IVA-patienter efter akut hjärnskada av oklart värde

En litteraturgenomgång visar inte tillräcklig evidens för att rekommendera att övervakning med kontinuerlig EEG används rutinmässigt på hjärnskadade patienter för att tidigt kunna detektera epileptisk aktivitet eller prognostisera mortalitet. (3 kommentar)

Malignt neuroleptikasyndrom och serotonergt syndrom

Malignt neuroleptikasyndrom och serotonergt syndrom är två tillstånd som kan uppstå i samband med användning av psykotropa läkemedel. De kliniska bilderna är komplexa, vilket gör att diagnoserna lätt kan missas eller feltolkas som försämring av det psykiska måendet.(0 kommentar)

Originalstudie

Sputuminduktion bör väljas före ventrikelsköljning vid tbc-prov

Sputuminduktion är en känsligare metod än ventrikelsköljning för tuberkulosdiagnostik och är förenad med mindre obehag för patienten. Båda metoderna bör utföras i isoleringsrum avsett för luftburen smitta, och personal ska använda andningsskydd med filterfunktion av typen FFP3.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF